decembar 2011.

582. sednica Vlade Republike Srbije, 30. decembar 2011. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), Vlada donosi R E Š …

582. sednica Vlade Republike Srbije, 30. decembar 2011. godine Pročitaj više »

583. sednica Vlade Republike Srbije, 30. decembar 2011. godine

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS”, broj 72/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi O IMENOVANJU DIREKTORA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU I Imenuje se Strahinja Sekulić za direktora Agencije za …

583. sednica Vlade Republike Srbije, 30. decembar 2011. godine Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 34/01, 62/06 – dr. zakon, 116/08 – dr. zakona i 92/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi UREDBU O IZMENI …

Uredba o izmeni Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (sa tabelama usklađenosti)

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Član 1. Član 2. U članu 2. tačka 11) menja se i glasi: „11) neuobičajeno niska cena je cena iz ponude koja dovodi u sumnju mogućnost isporuke dobara, izvođenja radova ili pružanja usluga koji su predmet javne nabavke; Posle tačke 23) dodaje se nova tačka …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (sa tabelama usklađenosti) Pročitaj više »

Predlog zakona o Razvojnoj banci Srbije

PREDLOG ZAKONA O RAZVOJNOJ BANCI SRBIJE Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuje se osnivanje, pravni položaj, organizacija, delatnost, vlasnička struktura, nadležnosti i ciljevi obavljanja delatnosti Razvojne banke Srbije. Osnivanje i ciljevi Razvojne banke Srbije Član 2. Osniva se Razvojna banka Srbije, radi podsticanja razvoja privrede Republike Srbije. Razvojna banka Srbije obavlja delatnost sa ciljem …

Predlog zakona o Razvojnoj banci Srbije Pročitaj više »

Uredba o posebnim uslovima prometa određene robe

Na osnovu člana 46. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, broj 53/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi U R E D B U O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE Član 1. Ovom uredbom se uređuju posebni uslovi prometa …

Uredba o posebnim uslovima prometa određene robe Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS”, broj 72/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi O IMENOVANJU DIREKTORA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU I Imenuje se Strahinja Sekulić za direktora Agencije za …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

580. sednica Vlade Republike Srbije, 29. decembar 2011. godine

Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 116/08 i 91/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi R E Š E NJ E O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA …

580. sednica Vlade Republike Srbije, 29. decembar 2011. godine Pročitaj više »