Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Sonji Zigova Kovačević prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za informacione tehnologije u Ministarstvu finansija, zbog podnošenja pismene ostavke – od 15. novembra 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8495/2011

U Beogradu, 30. decembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Aleksandru Milijanoviću prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za poslove saobraćaja, zbog proteka vremena na koje je postavljen na položaj – od 21. decembra 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-9466/2011

U Beogradu, 30. decembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar