februar 2012.

Uredbu o prodaji merkantilne pšenice roda 2011. godine

Ha osnovu člana 46. stav 2. Zakona o trgovini („Službeni glasnik PC”, broj 53/10) Vlada donosi UREDBU O PRODAJI MERKANTILNE PŠENICE RODA 2011. GODINE Član 1. Ovom uredbom uređuju se uslovi i način prodaje merkantilne pšenice roda 2011. godine (u daljem tekstu: merkantilna pšenica) radi stabilizacije tržišta i cena merkantilne pšenice i brašna u 2012. …

Uredbu o prodaji merkantilne pšenice roda 2011. godine Pročitaj više »

621. sednica Vlade Republike Srbije, 24. februar 2012. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi R E Š E NJ E O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZDRAVLJA I Razrešava …

621. sednica Vlade Republike Srbije, 24. februar 2012. godine Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata

Na osnovu člana 53. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/06 i 31/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA KONTROLE …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata Pročitaj više »

Uredba o uslovima i načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga i izveštavanju deviznog inspektorata o prebijanju

Na osnovu člana 6. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/06 i 31/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi U R E D B U O USLOVIMA I NAČINU PREBIJANJA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU REALIZOVANOG SPOLJNOTRGOVINSKOG …

Uredba o uslovima i načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga i izveštavanju deviznog inspektorata o prebijanju Pročitaj više »

Uredba o kategorizaciji državnih puteva

Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o javnim putevima („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 123/07 i 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi U R E D B U O KATEGORIZACIJI DRŽAVNIH PUTEVA Predmet Član 1. Ovom uredbom …

Uredba o kategorizaciji državnih puteva Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope o finansiranju projekta ,,Obrazovanje za socijalnu inkluziju”

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I BANKE ZA RAZVOJ SAVETA EVROPE O FINANSIRANJU PROJEKTA ,,OBRAZOVANJE ZA SOCIJALNU INKLUZIJU” Član 1. Potvrđuje se Okvirni sporazum između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope o finansiranju projekta ,,Obrazovanje za socijalnu inkluziju”, zaključen 16. februara 2012. godine u Parizu, u originalu na engleskom …

Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope o finansiranju projekta ,,Obrazovanje za
socijalnu inkluziju”
Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o merodavnom pravu za obaveze izdržavanja

PREDLOG ZAKONA o potvrđivanju Protokola o merodavnom pravu za obaveze izdržavanja Član 1. Potvrđuje se Protokol o merodavnom pravu za obaveze izdržavanja, koji je pod okriljem Haške konferencije za međunarodno privatno pravo zaključen u Hagu 23. novembra 2007. godine. Član 2. Tekst Protokola o merodavnom pravu za obaveze izdržavanja, u originalu na engleskom jeziku i …

Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o merodavnom pravu za obaveze izdržavanja Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između država članica Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope o aranžmanu sa zemljom domaćinom o sedištu Sekretarijata Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA ZDRAVSTVENE MREŽE JUGOISTOČNE EVROPE O ARANŽMANU SA ZEMLJOM DOMAĆINOM O SEDIŠTU SEKRETARIJATA ZDRAVSTVENE MREŽE JUGOISTOČNE EVROPE Član 1. Potvrđuje se Sporazum između država članica Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope o aranžmanu sa zemljom domaćinom o sedištu Sekretarijata Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope, koji je potpisan 9. novembra 2010. godine …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između država članica Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope o aranžmanu sa zemljom domaćinom o sedištu Sekretarijata Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o drumskom prevozu putnika i stvari

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJUSPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE O DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA I STVARI Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o drumskom prevozu putnika i stvari, sačinjen u Kijevu, 10. novembra 2011. godine, u originalu na srpskom, ukrajinskom i engleskom jeziku. Član 2. Tekst …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o drumskom prevozu putnika i stvari Pročitaj više »