Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o drumskom prevozu putnika i stvari

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJUSPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE O DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA I STVARI

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o drumskom prevozu putnika i stvari, sačinjen u Kijevu, 10. novembra 2011. godine, u originalu na srpskom, ukrajinskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o drumskom prevozu putnika i stvari u originalu na srpskom jeziku glasi:

Vlada Republike Srbije i Kabinet ministara Ukrajine (u daljem tekstu: strane ugovornice),

u želji da promovišu razvoj ekonomskih i trgovinskih odnosa, kao i da olakšaju drumski prevoz putnika i stvari između dve države i u tranzitu preko njihovih teritorija,

bazirajući se na principima jednakosti i uzajamnog interesa,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

1. Odredbe ovog sporazuma primenjuju se na drumski prevoz putnika i stvari, koji se obavlja između država strana ugovornica ili u tranzitu preko teritorije države jedne od strana ugovornica ili iz i za treće zemlje, autobusima i teretnim vozilima registrovanim na teritoriji države strane ugovornice.

2. Odredbe ovog sporazuma primenjuju se i na vožnje praznih autobusa i teretnih vozila u vezi sa prevozima iz stava 1. ovog člana.

Član 2.

U svrhu ovog sporazuma:

1. „prevoznik” označava fizičko ili pravno lice registrovano u Republici Srbiji ili u Ukrajini, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, za obavljanje međunarodnog drumskog prevoza putnika i stvari autobusima i teretnim vozilima;

2. „autobus” označava motorno vozilo za prevoz putnika koje, pored sedišta za vozača, ima više od osam sedišta i koje je registrovano na teritoriji države jedne od strana ugovornica;

3. „teretno vozilo” označava motorno vozilo registrovano na teritoriji države jedne od strana ugovornica koje je namenjeno za prevoz stvari,

kao i prikolicu (bez obzira na državu registracije) koju vuče teretno vozilo i poluprikolicu (bez obzira na državu registracije) koju vuče tegljač;

4. „tranzitni prevoz” označava prevoz putnika i stvari autobusima ili teretnim vozilima registrovanim na teritoriji države jedne strane ugovornice preko teritorije države druge strane ugovornice, bez usputnog ukrcavanja ili iskrcavanja putnika, odnosno utovara ili istovara stvari.

Član 3.

1. Linijski prevoz putnika označava prevoz putnika određenom učestalošću, određenim itinererom, a putnici se ukrcavaju i iskrcavaju na prethodno utvrđenim stanicama.

2. Linijski prevoz putnika, na osnovu reciprociteta, obavljaju prevoznici iz država strana ugovornica.

3. Linijski prevoz putnika između dve države ili u tranzitu preko njihovih teritorija obavlja se uz obostranu prethodnu saglasnost nadležnih organa država strana ugovornica.

4. Nadležni organ države strane ugovornice izdaje dozvolu za deo puta koji prelazi preko teritorije države te strane ugovornice.

5. Predloge u pogledu organizacije ovakvog prevoza koja se odnosi na prevoznika, itinerer, red vožnje, cenovnik, stanice, kao i periode vožnje i odmora vozača, nadležni organi država strana ugovornica unapred dostavljaju jedan drugome.

6. Zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje linijskog prevoza putnika prevoznik podnosi nadležnom organu države registracije vozila koji ili izdaje dozvolu ili odbija zahtev.

Ako nadležni organ odobri zahtev, dostavlja ga, zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom, nadležnom organu države druge strane ugovornice.

Član 5.

Povremeni prevoz putnika

1. Povremeni prevoz putnika autobusima između država strana ugovornica i u tranzitu preko njihovih teritorija, osim prevoza iz člana 6. ovog

sporazuma, obavlja se na osnovu dozvola koje su dodelili nadležni organi država strana ugovornica.

2. Nadležni organ države strane ugovornice odobrava dozvole za deo puta koji prelazi preko teritorije države strane ugovornice.

3. Za svaki povremeni prevoz putnika autobusima dodeljuje se posebna dozvola za jedan odlazak i povratak, osim ako je u dozvoli drugačije predviđeno.

4. Nadležni organi država strana ugovornica svake godine razmenjuju dogovoren broj obrazaca dozvola za obavljanje povremenog prevoza putnika, koje overavaju i potpisuju nadležni organi koji su dodelili dozvole.

5. Nadležni organi država strana ugovornica koordiniraju postupak razmene obrazaca dozvola.

Član 6.

1. Dozvola nije potrebna za obavljanje sledećih vrsta povremenog prevoza putnika autobusima:

1.1. vožnja „zatvorenih vrata“ koja počinje i završava se na teritoriji države strane ugovornice u kojoj je autobus registrovan, pri čemu se ista grupa putnika prevozi istim autobusom u toku celog putovanja;

1.2. prevoz putnika od mesta polaska na teritoriji države strane ugovornice u kojoj je autobus registrovan, do mesta odredišta na teritoriji države druge strane ugovornice i povratak praznog autobusa,

1.3. ulazak praznog autobusa na teritoriju države druge strane ugovornice radi povratne vožnje putnika koji su prethodno prevezeni istim autobusom.

2. Dozvola nije potrebna za praznu vožnju autobusa poslatog da zameni oštećen autobus.

3. Prilikom obavljanja prevoza iz stava 1. ovog člana u autobusu se mora nalaziti putni list sa spiskom putnika.

Član 7.

Sistem dozvola

1. Prevoz stvari predviđen ovim sporazumom, osim prevoza iz člana 8. ovog sporazuma, obavlja se teretnim vozilima na osnovu dozvola koje su prevozniku dodelili nadležni organi država strana ugovornica.

2. Za svaku vožnju teretnog vozila potrebna je posebna dozvola, koja obuhvata odlazak i povratak, osim ako je u dozvoli drugačije predviđeno.

Prilikom obavljanja prevoza original dozvole mora se nalaziti u teretnom vozilu.

3. Nadležni organi država strana ugovornica svake godine, na bazi reciprociteta, razmenjuju dogovoreni broj obrazaca dozvola za obavljanje prevoza stvari, koje overavaju i potpisuju nadležni organi koji su dodelili dozvole.

4. Nadležni organi država strana ugovornica koordiniraju postupak razmene obrazaca dozvola.

Član 8.

1. Dozvola nije potrebna za obavljanje sledećih vrsta prevoza:

1.1. eksponata, opreme i materijala za sajmove i izložbe;

1.2. vozila, životinja i raznog inventara i predmeta za sportska takmičenja i cirkuske predstave;

1.3. dekoracije i scenske opreme, muzičkih instrumenata, opreme za snimanje radio programa ili za potrebe filmske ili televizijske produkcije;

1.4. posmrtnih ostataka umrlih;

1.5. pošte;

1.6. havarisanih vozila;

1.7. pčela i riblje mlađi;

1.8. humanitarne pomoći u slučaju prirodnih katastrofa;

1.9. vozilima čija najveća dozvoljena masa uključujući i prikolice ne prelazi 6 tona ili čija dozvoljena nosivost zajedno sa prikolicom ne prelazi 3,5 tone.

2. Dozvola nije potrebna za ulazak i povratnu vožnju za:

2.1. vozila hitnih službi;

2.2. prazno teretno vozilo poslato da zameni vozilo koje se pokvarilo na teritoriji države druge strane ugovornice.

3. Mešovita komisija iz člana 16. ovog sporazuma može proširiti spisak prevoza za čije obavljanje nije potrebna dozvola.

4. Prevozi iz stava 1. tač. 1.1, 1.2. i 1.3. ovog člana izuzeti su od režima dozvola samo ako je stvar predmet povratka na teritoriju države strane ugovornice u kojoj je teretno vozilo registrovano ili ako se vrši prevoz u treću zemlju.

5. Prilikom obavljanja prevoza iz st. 1. i 2. ovog člana u vozilu se mora nalaziti dokumentacija iz koje se može utvrditi da se radi o prevozu iz tih stavova.

Član 9.

1. Ako dimenzije ili masa teretnog vozila, natovarenog ili nenatovarenog, prelaze vrednosti određene na teritoriji države druge strane ugovornice, kao i u slučaju prevoza opasnih materija, prevoznik mora imati pored dozvole iz člana 7. ovog sporazuma i posebnu dozvolu koju izdaje odgovarajući nadležni organ države te strane ugovornice.

2. Ako se posebnom dozvolom iz stava 1. ovog člana određuje kretanje vozila po određenom itinereru, prevoz mora biti obavljen na ovom itinereru.

Član 10.

Kabotaža i prevoz iz i za treće zemlje

1. Prevozniku iz države jedne strane ugovornice zabranjeno je obavljanje prevoza između dva mesta na teritoriji države druge strane ugovornice, ako mu nije izdata odgovarajuća dozvola nadležnog organa države na čijoj teritoriji se obavlja prevoz.

2. Prevoznik iz države jedne strane ugovornice obavlja prevoz stvari sa teritorije države druge strane ugovornice u treću zemlju ili u suprotnom smeru na osnovu odgovarajuće dozvole nadležnog organa države druge strane ugovornice.

3. Prevozniku iz države jedne strane ugovornice zabranjeno je obavljanje prevoza putnika sa teritorije države druge strane ugovornice u treću zemlju ili u suprotnom smeru, ako mu nije izdata dozvola nadležnog organa države druge strane ugovornice.

Član 11.

Masa i dimenzije autobusa i teretnih vozila

Svaka strana ugovornica preuzima obavezu da ne primeni strožije zahteve u odnosu na masu i dimenzije autobusa i teretnih vozila registrovanih na teritoriji države druge strane ugovornice, od onih koji se primenjuju na vozila registrovana na njenoj teritoriji.

Član 12.

Dažbine

1. Autobusi i teretna vozila registrovani na teritoriji države jedne strane ugovornice koji ulaze privremeno na teritoriju države druge strane ugovornice oslobođeni su od plaćanja svih taksa u vezi sa posedovanjem ili korišćenjem vozila na toj teritoriji.

2. Ako u dozvoli nije drugačije predviđeno oslobođenja iz stava 1. ovog člana ne primenjuju se na putne i carinske dažbine propisane nacionalnim zakonodavstvom država strana ugovornica, osim za:

2.1. gorivo u rezervoarima koji su tehnološki i strukturalno povezani sa sistemom za rad i napajanje motora i na gorivo u standardnim rezervoarima montiranim na priključna vozila koje obezbeđuje rad rashladnih uređaja;

2.2. maziva koja se nalaze u motornom vozilu i koja odgovaraju uobičajenoj potrebi za rad tokom prevoza;

2.3. rezervne delove i alat za održavanje vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza.

3. Neupotrebljeni rezervni delovi kao i zamenjeni delovi moraju se izvesti iz države ili uništiti ili biti predati u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom države strane ugovornice.

4. Mešovita komisija priprema stranama ugovornicama predloge u vezi izmena i dopuna stava 2. ovog člana.

Član 13.

U svim slučajevima koji nisu regulisani odredbama ovog sporazuma ili međunarodnim konvencijama u kojima učestvuju obe države strana ugovornica, prevoznici iz države jedne strane ugovornice obavljaju prevoz u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i propisima države druge strane ugovornice na čijoj teritoriji se nalazi vozilo.

Član 14.

1. Nadležni organi država strana ugovornica kontrolišu poštovanje odredaba ovog sporazuma od strane prevoznika.

2. U slučaju kada prevoznik ili posada vozila na teritoriji države druge strane ugovornice povrede odredbe ovog sporazuma, zakone, propise iz oblasti drumskog saobraćaja ili saobraćajna pravila, na zahtev nadležnog organa države te strane ugovornice, nadležni organ države strane ugovornice na teritoriji čije države je autobus ili teretno vozilo registrovano može primeniti jednu od sledećih mera:

2.1. opomena;

2.2. privremena suspenzija obavljanja prevoza na teritoriji države druge strane ugovornice u kojoj je došlo do prekršaja;

2.3. trajna suspenzija obavljanja prevoza na teritoriji države druge strane ugovornice u kojoj je došlo do prekršaja.

3. Nadležni organ koji je preduzeo mere iz stava 2. ovog člana informisaće o tome nadležni organ države druge strane ugovornice.

4. Odredbe ovog člana primenjuju se bez obzira na bilo koju sankciju predviđenu nacionalnim zakonodavstvom države strane ugovornice na čijoj teritoriji je došlo do povrede.

1. Prema ovom sporazumu nadležni organi su:

– za Republiku Srbiju – Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku,

– zaUkrajinu – Ministarstvo za infrastrukturu.

2. Nadležni organi država strana ugovornica sarađuju pri rešavanju svih problema koji nastanu u toku primene ovog sporazuma.

Član 16.

1. U cilju efikasnog sprovođenja ovog sporazuma Strane ugovornice obrazuju Mešovitu komisiju, koju sačinjavaju predstavnici nadležnih organa država strana ugovornica i po potrebi eksperti iz drugih oblasti.

2. Mešovita komisija će razmatrati pitanja iz oblasti međunarodnog drumskog saobraćaja od obostranog interesa i rešavati sve nesporazume koji nastanu tokom primene ovog sporazuma. Sva navedena pitanja će biti u odgovarajućem zapisniku sa sastanka Mešovite komisije.

3. Sastanci Mešovite komisije održavaju se, po potrebi, naizmenično na teritorijama država strana ugovornica ili na zahtev jedne od strana ugovornica.

Član 17.

Izmene i dopune Sporazuma

Strane ugovornice mogu vršiti izmene i dopune ovog sporazuma dodatnim Protokolom, koji predstavlja sastavni deo ovog sporazuma i stupa na snagu u skladu sa članom 18. stav 1. Sporazuma.

Član 18.

1. Ovaj sporazum stupa na snagu tridesetog dana od dana prijema diplomatskim putem poslednje note kojom jedna strana ugovornica obaveštava drugu da je sprovedena nacionalna procedura potrebna za stupanje na snagu ovog sporazuma.

2. Ovaj sporazum je zaključen na neodređeno vreme i važi dok ga jedna strana ugovornica ne otkaže diplomatskim putem, dostavljanjem pismenog obaveštenja o tome drugoj strani ugovornici. U tom slučaju ovaj sporazum prestaje da važi po isteku šest meseci od dana uručenja note o otkazivanju.

Sačinjeno u_________________dana____________ godine u dva originalna primerka svaki na srpskom, ukrajinskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi autentični.

U slučaju spora u tumačenju odredaba ovog sporazuma merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Za Kabinet ministara

Republike Srbije Ukrajine

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom drumskom saobraćaju

sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANJE SPORAZUMA

Na osnovu Zaključka 05 Broj: 018-8467/2011, koji je donela Vlada na sednici održanoj 8. novembra 2011. godine, ovlašćeni ministar Dušan Petrović je u Kijevu, 10. novembra 2011. godine potpisao navedeni sporazum.

Zaključivanjem Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o drumskom prevozu putnika i stvari stvoren je pravni okvir za unapređenje bilateralnih trgovinskih i ekonomskih odnosa, i to:

uređeni su bilateralni i tranzitni prevoz putnika i stvari, prevoz iz i za treće zemlje, kao i vožnje praznih vozila, koje prevoznici obavljaju autobusima i teretnim vozilima registrovanim na teritoriji Republike Srbije ili Ukrajine,

definisani su prevoznik, autobus, teretno vozilo, tranzitni prevoz, a uređeni su prevoz putnika (linijski i povremeni) i prevoz stvari (na osnovu dozvola i bez dozvole),

propisana je obaveza poštovanja nacionalnog zakonodavstva na teritoriji države na čijoj teritoriji se obavlja prevoz,

predviđena je zabrana kabotaže (prevoza koji obavlja prevoznik iz države jedne strane ugovornice na teritoriji države druge strane ugovornice) i regulisano obavljanje prevoza vozilom čije dimenzije, masa ili osovinsko opterećenje prelaze propisima dozvoljene vrednosti,

propisane su mere u slučaju povrede odredaba Sporazuma,

predviđeno obrazovanje Mešovite komisije za razmatranje pitanja iz oblasti međunarodnog drumskog saobraćaja,

uređeno stupanje na snagu, važenje i otkazivanje Sporazuma.

III. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

ZA IZVRŠAVANJE SPORAZUMA

Izvršavanje Sporazuma ne zahteva dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar