oktobar 2013.

Uredba o dopuni Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade

Ha osnovu člana 43. stav 1. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik PC”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi U R E D B U O DOPUNI UREDBE O NAČELIMA …

Uredba o dopuni Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade Pročitaj više »

Predlog zakona o izmeni Zakona o javnoj svojini

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI Član 1. U Zakonu o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, broj 72/11), u članu 82. stav 3. reči: „dve godine” zamenjuju se rečima: „tri godine”. Član 2. Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. OBRAZLOŽENJE I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA Ustavni …

Predlog zakona o izmeni Zakona o javnoj svojini Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Član 1. U Zakonu o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 –autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12), član 40. menja se i glasi: „Član 40. Samostalnu visokoškolsku ustanovu mogu osnovati Republika, pravno i fizičko lice, u skladu sa zakonom. Kada je osnivač samostalne …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Pročitaj više »

Predlog Zakona o robnim rezervama

1. Naziv propisa EU Council Directive 2009/119/EC of 14 September 2009 imposing an obligation on Member States to maintain minimum stocks of crude oil and/or petroleum productsDirektiva 2009/119/EZ Saveta od 14. septembra 2009. nalaže obavezu državama članicama da održavaju minimalni nivo zaliha sirove nafte i/ili naftnih derivata 2. „CELEX” oznaka EU propisa 32009L011932009L0119R(01) 3. Ovlašćeni predlagač …

Predlog Zakona o robnim rezervama Pročitaj više »

Predlog Zakona o robnim rezervama

PREDLOG ZAKONA O ROBNIM REZERVAMA I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za obrazovanje, finansiranje, razmeštaj, korišćenje i obnavljanje robnih rezervi (u daljem tekstu: robne rezerve) i uslovi za formiranje, finansiranje, razmeštaj, korišćenje i obnavljanje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte (u daljem tekstu: obavezne rezerve) i obezbeđenje i održavanje prostora za …

Predlog Zakona o robnim rezervama Pročitaj više »

Predlog Zakona o robnim rezervama

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE 1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač: Republička direkcija za robne rezerve 2. Naziv propisa Predlog zakona o robnim rezervama Draft Law on commodity reserves 3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike …

Predlog Zakona o robnim rezervama Pročitaj više »

Predlog Zakona o robnim rezervama

OBRAZLOŽENjE I. USTAVNI OSNOV Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. stav 1. tač. 4, 6 ,7. i 16. Ustava Republike Srbije, kojim se utvrđuje da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje odbranu i bezbednost Republike Srbije i njenih građana i mere za slučaj vanrednog stanja; jedinstveno tržište, pravni položaj privrednih subjekata, …

Predlog Zakona o robnim rezervama Pročitaj više »