oktobar 2013.

104. sednica Vlade Republike Srbije, 25. oktobar 2013. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), Vlada donosi R E Š …

104. sednica Vlade Republike Srbije, 25. oktobar 2013. godine Pročitaj više »

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke “Svetsko prvenstvo u rukometu za žene Srbija 2013”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12), Vlada donosi U R E D B U O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „SVETSKO PRVENSTVO U RUKOMETU ZA …

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke “Svetsko prvenstvo u rukometu za žene Srbija 2013” Pročitaj više »

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja

Na osnovu člana 38. stav 4. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 99/11 – dr. zakoni) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12), Vlada donosi U R E D B U O IZMENI I DOPUNI UREDBE O …

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o prevozu putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJUSPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O PREVOZU PUTNIKA I STVARI U MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o prevozu putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju, sačinjen u Lajpcigu, 23. maja 2013. godine, u originalu na …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i
Vlade Savezne Republike Nemačke o prevozu putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju
Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI Član 1. U Zakonu o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), član 40. stav 3. menja se i glasi: „Načelnik upravnog okruga je funkcioner koga na četiri godine postavlja i razrešava Vlada na predlog ministra nadležnog za poslove uprave.” Posle stava …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA Član U Zakonu o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), u članu 34. stav 1. posle reči: „Republičkog javnog pravobranioca” zapeta se zamenjuje rečju: „i”, a posle reči: „zamenika Republičkog javnog pravobranioca” reči: „i načelnika …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima Pročitaj više »

103. sednica Vlade Republike Srbije, 21. oktobar 2013. godine

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi R E Š …

103. sednica Vlade Republike Srbije, 21. oktobar 2013. godine Pročitaj više »

Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru komponente iib instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) – programi prekogranične saradnje sa državama korisnicama ipa za period 2007-2013. godine

Na osnovu člana 68. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 i 63/13 – ispravka), člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), a u vezi sa čl. 6, 7. i 8. Okvirnog …

Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru komponente iib instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) – programi prekogranične saradnje sa državama korisnicama ipa za period 2007-2013. godine Pročitaj više »