novembar 2013.

114. sednica Vlade Republike Srbije, 28. novembar 2013. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

114. sednica Vlade Republike Srbije, 28. novembar 2013. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju programa meteoroloških i hidroloških razvojno-istraživačkih aktivnosti za period od 2013. do 2017. godine

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 88/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi U R E D B U O UTVRĐIVANJU PROGRAMA METEOROLOŠKIH I HIDROLOŠKIH …

Uredba o utvrđivanju programa meteoroloških i hidroloških razvojno-istraživačkih aktivnosti za period od 2013. do 2017. godine Pročitaj više »

Uredba o kategorizaciji državnih puteva

Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o javnim putevima („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 123/07, 101/11 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi Ovom uredbom kategorizuju se državni putevi I reda i državni …

Uredba o kategorizaciji državnih puteva Pročitaj više »

Predlog zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru

PREDLOG ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU Predmet Član 1. Ovim zakonom uređuje se umanjenje neto zarade i neto drugih primanja zaposlenih, odnosno angažovanih lica u javnom sektoru Republike Srbije. Značenje pojmova Član 2. Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: 1) javni sektor Republike Srbije (u daljem tekstu: javni …

Predlog zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI Član 1. U Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12 i 47/13), u članu 5. posle stava 1. dodaje se …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA Član 1. U Zakonu o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06-ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 93/12, 114/12-US, 47/13 i 48/13-ispravka), posle člana 15a dodaje se član 15b, koji glasi: „Član 15b Za fizička …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST Član 1. U Zakonu o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12), u članu 23. stav 2. procenat: „8%” zamenjuje se procentom: „10%”. Tačka 7a) briše se. Član 2. U članu 34. stav 1. reči: „obveznici poreza na …

Predlog zakona o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost Pročitaj više »

Predlog zakona o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PLATAMADRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA Član 1. U Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik PC”, br. 62/06, 63/06 – ispravka, 115/06 – ispravka, 101/07 i 99/10), član 56. menja se i glasi: „Član 56. Do stupanja na snagu zakona kojim će se urediti plate funkcionera, lice kome …

Predlog zakona o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika Pročitaj više »

Predlog zakona o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU Član 1. U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12 i 62/13), član 80a menja se i glasi: ,,Član 80a Izuzetno od …

Predlog zakona o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Pročitaj više »