maj 2017.

55. sednica Vlade Republike Srbije, 29. maj 2017. godine

Na osnovu člana 5. Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji („Službeni glasnik RS”, br. 42/02, 116/07 – dr. zakon, 111/09, 65/14 – US i 66/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi R E …

55. sednica Vlade Republike Srbije, 29. maj 2017. godine Pročitaj više »

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

Dana 8. aprila 2017. godine, shodno rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015), Komitet Saveta bezbednosti UN uklonio je dolenavedeno lice sa Liste sankcija protiv pojedinaca i entiteta povezanih sa ISIL-om (Daeš) i Al Kaidom. Shodno tome zabrana raspolaganja imovinom, zabrana putovanja i embargo na oružje, u skladu sa članom 2 rezolucije SB UN …

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica Pročitaj više »

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

Na osnovu člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Službeni glasnik RS”, broj 29/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi R E Š …

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica Pročitaj više »

Strategija razvoja informacione bezbednosti u Republici Srbiji za period od 2017. do 2020. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi STRATEGIJU RAZVOJA INFORMACIONE BEZBEDNOSTI U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2017. DO 2020. GODINE 1. UVOD Informaciona bezbednost je aspekt bezbednosti koji se odnosi …

Strategija razvoja informacione bezbednosti u Republici Srbiji za period od 2017. do 2020. godine Pročitaj više »

Uredbu o obliku i sadržini službene legitimacije službenih lica u Komisiji za zaštitu konkurencije

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 95/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU o obliku i sadržini službene legitimacije službenih …

Uredbu o obliku i sadržini službene legitimacije službenih lica u Komisiji za zaštitu konkurencije Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju opasnog rada za decu

Prilog Spisak broj 1: Štetnosti za decu (fizičke i hemijske) 1.1. Fizičke štetnosti 1.1.1. Nepovoljni klimatski ili mikroklimatski faktori (visoka ili niska temperatura, visoka vlažnost i dr.); 1.1.2. Teški psihički i/ili fizički napori (na primer energetska potrošnja veća od 20 kJ/min, podizanje tereta u jednom zahvatu za decu stariju od 15 godina života do 10 …

Uredba o utvrđivanju opasnog rada za decu Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju opasnog rada za decu

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”​, broj 98/06), člana 4. stav 1. Konvencije MOR broj 182 o najgorim oblicima dečijeg rada („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”​​, broj 2/03) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”​, br. 55/05, 71/05 ( ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 …

Uredba o utvrđivanju opasnog rada za decu Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini

Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, …

Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini Pročitaj više »

Uredba o uslovima i postupku izdavanja dozvole za upravljanje otpadom, kao i kriterijumima, karakterizaciji, klasifikaciji i izveštavanju o rudarskom otpadu

Na osnovu člana 144. stav 2. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 101/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O USLOVIMA I POSTUPKU IZDAVANJA DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM, KAO I KRITERIJUMIMA, KARAKTERIZACIJI, …

Uredba o uslovima i postupku izdavanja dozvole za upravljanje otpadom, kao i kriterijumima, karakterizaciji, klasifikaciji i izveštavanju o rudarskom otpadu Pročitaj više »