februar 2018.

Uredba o ostvarivanju posebnih prava bivših zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U o ostvarivanju posebnih prava bivših zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija Sadržina …

Uredba o ostvarivanju posebnih prava bivših zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 113/17) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/ 05, 71/05 ‒ ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 –US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA …

Uredba o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 113/17) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/ 05, 71/05 ‒ ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 –US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE …

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, broj 30/10, 107/12, 105/17 – dr. zakon i 113/17 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), …

Uredba o izmenama Uredbe o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2018. godini

PROGRAM PODSTICANjA REGIONALNOG I LOKALNOG RAZVOJA u 2018. godini I. UVODNI DEO Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS” broj 113/17) u okviru razdela 21 – Ministarstvo privrede, Program 1505 – Regionalni razvoj, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, Programska aktivnost/projekat 0004 – Podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja na ekonomskoj klasifikaciji 463 …

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2018. godini Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2018. godini

Obrazac PRIJAVA ZA MERU SUFINANSIRANjA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE BROJ PRIJAVE(popunjava Ministarstvo privrede) OPŠTI PODACI 1.1. VRSTA PROJEKTA Lokalni Regionalni 1.2. PODNOSILAC PRIJAVE Grad Opština Naziv PIB Matični broj Broj žiro računa za prenos sredstava sa republičkog na lokalni nivo Stepen razvijenosti* Odgovorno lice(Gradonačelnik/Predsednik) Adresa Kontakt telefon (fiksni i mobilni) Internet stranica …

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2018. godini Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2018. godini

Prilog KRITERIJUMI ZA OCENjIVANjE I ODABIR PROJEKTA ZA MERU SUFINANSIRANjA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE Odeljak Maksimalno poena 1. Vrsta projekta 15 1.1. Regionalni projekat: 15 poena 1.2. Lokalni projekat: 5 poena 2. Stepen razvijenosti jedinica lokalne samouprave 25 Devastirana: 25 poena IV grupa: 20 poena III grupa: 15 poena II grupa: 10 …

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2018. godini Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2018. godini

Na osnovu člana 8. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 113/17) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANjU PROGRAMA PODSTICANjA REGIONALNOG I LOKALNOG …

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2018. godini Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2018. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 113/17) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA …

Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2018. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga koje sprovode akreditovane regionalne razvojne agencije u 2018. godini

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 113/17) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA KOJE …

Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga koje sprovode akreditovane regionalne razvojne agencije u 2018. godini Pročitaj više »