Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu

III. IZVRŠAVANjE BUDžETA

Član 8.

Na osnovu čl. 8. i 41. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 63/06-ispravka, 115/06-ispravka, 101/07 i 99/10) utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata za državne službenike i nameštenike od plate za decembar 2013. godine u neto iznosu od 18.906,90 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Od plate za april 2014. godine, osnovica za obračun i isplatu plata za državne službenike i nameštenike povećaće se za 0,5%.

Od plate za oktobar 2014. godine, osnovica za obračun i isplatu plata za državne službenike i nameštenike uskladiće se sa fiskalnim pravilom definisanim u Zakonu o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 i 63/13-ispravka).

Na osnovu člana 37. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”,br. 116/08, 58/09-US, 104/09, 101/10, 8/12-US, 121/12 i 124/12-US) i člana 69. Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11, 101/11, 38/12-US i 101/12), utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca od plate za decembar 2013. godine u neto iznosu od 32.986,04 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Od plate za april 2014. godine osnovica za obračun i isplatu plata sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca povećaće se za 0,5%.

Od plate za oktobar 2014. godine osnovica za obračun i isplatu plata sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca uskladiće se sa fiskalnim pravilom definisanim u Zakonu o budzetskom sistemu.

U 2014. godini osnovica iz st. 4, 5. i 6. ovog člana u delu koji se odnosi na sudije isplaćivaće se: 70% iz izvora 01 – Prihodi iz budzeta, a 30% iz izvora 04 – Sopstveni prihodi budzetskih korisnika – sudske takse koje pripadaju pravosudnim organima.

Na osnovu člana 20a stav 4. Zakona o Ustavnom sudu („Službeni glasnik RS”, br. 109/07, 99/11 i 18/13-US), utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata predsednika i sudija Ustavnog suda od plate za decembar 2013. godine u neto iznosu od 32.986,04 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Od plate za april 2014. godine osnovica za obračun i isplatu plata predsednika i sudija Ustavnog suda povećaće se za 0,5%.

Od plate za oktobar 2014. godine osnovica za obračun i isplatu plata predsednika i sudija Ustavnog suda uskladiće se sa fiskalnim pravilom definisanim u Zakonu o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 i 63/13-ispravka).

Visinu osnovice iz st. 2, 3, 5, 6, 9. i 10. ovog člana utvrđuje Vlada svojim aktom koji se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 9.

Na osnovu člana 16. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 63/06-ispravka, 115/06-ispravka, 101/07 i 99/10), izuzetno u 2014. godini, moguće je napredovanje državnih službenika u viši platni razred najviše do 20% ukupnog broja državnih službenika u državnom organu.

Član 10.

Obaveze prema korisnicima budzetskih sredstava izvršavaju se srazmerno ostvarenim prihodima i primanjima budzeta.

Ako se u toku godine prihodi i primanja smanje, rashodi i izdaci budzeta izvršavaće se po prioritetima, i to: obaveze utvrđene zakonskim propisima na postojećem nivou i minimalni stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika budzetskih sredstava.

Ako korisnici budzetskih sredstava ne ostvare dodatne prihode i prilive iz drugih izvora finansiranja, rashodi i izdaci planirani po tom osnovu neće se izvršavati na teret opštih prihoda budzeta.

Član 11.

Korisnik budzetskih sredstava, koji određeni rashod i izdatak izvršava iz drugih izvora prihoda i primanja, koji nisu opšti prihod budzeta (izvor 01- Prihodi iz budzeta), obaveze mogu preuzimati samo do nivoa ostvarenja tih prihoda ili primanja, ukoliko je nivo ostvarenih prihoda i primanja manji od odobrenih aproprijacija.

Korisnik budzetskih sredstava kod koga u toku godine dođe do umanjenja odobrenih aproprijacija iz razloga izvršenja prinudne naplate, za iznos umanjenja preduzeće odgovarajuće mere u cilju prilagođavanja preuzete obaveze, tako što će predložiti umanjenje obaveze, odnosno produženje ugovornog roka za plaćanje ili otkazati ugovor, odnosno predložiti izmenu propisa koji je osnov za nastanak i plaćanje obaveza.

Član 12.

Direktni korisnici sredstava budzeta Republike Srbije pre najavljivanja novih obaveza na način propisan članom 56. stav 3. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 i 63/13-ispravka) u sistemu izvršenja budzeta moraju da prijave preuzete, a neizvršene obaveze iz prethodne budzetske godine.

Član 13.

Prioritet u izvršavanju rashoda za robe i usluge korisnika budzetskih sredstava imaju rashodi za stalne troškove, troškove tekućih popravki i održavanja i materijal.

Korisnici budzetskih sredstava dužni su da obaveze nastale po osnovu stalnih troškova, troškova tekućih popravki i održavanja, materijala, kao i po osnovu kapitalnih izdataka izmire u roku utvrđenom zakonom koji reguliše rokove izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Ukoliko korisnici sredstava budzeta Republike Srbije u izvršavanju rashoda i izdataka postupe suprotno odredbama st. 1. i 2. ovog člana, Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, donosi odluku o obustavi izvršavanja ostalih aproprijacija utvrđenih ovim zakonom za tog korisnika.

Ukoliko korisnici sredstava budzeta lokalne vlasti u izvršavanju rashoda i izdataka postupe suprotno odredbama st. 1. i 2. ovog člana, ministar nadležan za poslove finansija privremeno će obustaviti prenos transfernih sredstava iz budzeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit preduzeća.

Prioritet u izvršavanju obaveza Javnog preduzeća „Putevi Srbije” imaju obaveze prema izvođačima radova, i to u rokovima utvrđenim zakonom koji reguliše rokove izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Ukoliko Javno preduzeće „Putevi Srbije” postupi suprotno stavu 5. ovog člana, ministar nadležan za poslove finansija privremeno će obustaviti prenos sredstava po osnovu subvencija namenjenih ovom javnom preduzeću ili će se ta sredstva usmeriti u plaćanje obaveza iz stava 5. ovog člana.

Javno preduzeće „Putevi Srbije” ima obavezu da u roku od pet radnih dana od dana početka primene svog finansijskog plana, isti dostavi Ministarstvu finansija – Upravi za trezor.

Član 14.

Poštovanje prioriteta u izvršavanju rashoda i izdataka i sprovođenje drugih mera za poboljšanje finansijske discipline pratiće se na osnovu mesečnog izveštavanja o stanju docnji (dospele, a neizmirene obaveze) od strane korisnika budzetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i Javnog preduzeća „Putevi Srbije”.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže uređuje način i sadržaj mesečnog izveštavanja iz stava 1. ovog člana.

Ukoliko jedinice lokalne samouprave ne izveštavaju o docnjama, u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i planiranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, broj 79/11), ministar nadležan za poslove finansija privremeno će obustaviti prenos transfernih sredstava iz budzeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit preduzeća.

Član 15.

Javna preduzeća i drugi oblici organizovanja čiji je osnivač Republika Srbija, dužni su da najkasnije do 30. novembra tekuće budzetske godine deo od najmanje 50% dobiti, a javne agencije 100% dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima po završnom računu za 2013. godinu uplate u budzet Republike Srbije, prema dinamici koju odredi ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Privredna društva čiji je osnivač Republika Srbija ili u kojima Republika Srbija ima učešće u vlasništvu dužna su da najkasnije do 30. novembra tekuće budzetske godine u budzet Republike Srbije uplate najmanje 50% srazmernog dela dobiti po završnom računu za 2013. godinu koji u skladu sa zakonom koji uređuje privredna društva pripada Republici Srbiji kao članu društva, a prema dinamici koju odredi ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, obavezu po osnovu uplate dobiti nema subjekat iz stava 1. ovog člana koji, uz saglasnost Vlade, donese odluku da iz dobiti poveća kapital, odnosno privredno društvo iz stava 2. ovog člana koje donese odluku da ostvarenu dobit ne raspoređuje, a raspoloživa likvidna sredstva upotrebi za finansiranje investicija.

Član 16.

U skladu sa članom 2. tačka 31), članom 54. i članom 56. stav 4. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 i 63/13-ispravka), u budzetskoj 2014. godini neće se vršiti obračun i isplata božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima, za direktne i indirektne korisnike sredstava budzeta Republike Srbije, budzeta lokalne vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje, osim jubilarnih nagrada za zaposlene koji su to pravo stekli u 2014. godini.

U 2014. godini ne mogu se isplaćivati zaposlenima kod korisnika budzetskih sredstava ovog člana nagrade i bonusi koji prema međunarodnim kriterijumima predstavljaju nestandardne, odnosno netransparentne oblike nagrada i bonusa (isplate u jednakim mesečnim iznosima za sve zaposlene i sl.).

Posebni dodaci na plate utvrđeni aktom nadležnog organa namenjeni materijalnom poboljšanju zaposlenih u pojedinim državnim organima isplaćivaće se do dana početka primene propisa kojim će se urediti ujednačavanje nivoa zarada u javnom sektoru, a najkasnije za mesec jun 2014. godine.

Ukoliko jedinice lokalne samouprave ne obezbede u budzetu i ne isplate jubilarne nagrade zaposlenima u osnovnoj i srednjoj školi koji to pravo stiču u 2014. godini, ministar nadležan za poslove finansija, na predlog ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja, privremeno će obustaviti prenos transfernih sredstava iz budzeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade, u iznosu neisplaćenih jubilarnih nagrada zaposlenima u osnovnim i srednjim školama iz budzeta jedinice lokalne samouprave.

Član 17.

Naknade za rad predsednika i članova komisija i drugih stalnih i privremenih radnih tela u javnom sektoru ne mogu se povećavati u 2014. godini.

Zadužuju se nadležni organi i korisnici javnih sredstava da preispitaju potrebu postojanja i visinu naknada iz stava 1. ovog člana, radi smanjenja izdataka po ovom osnovu, i u tom cilju iniciraju izmene zakona, drugih propisa, opštih i drugih akata kojima je uređeno plaćanje ovih naknada.

Plaćanje naknada iz stava 1. ovog člana i merila za utvrđivanje njihove visine urediće se posebnim zakonom najkasnije do 30. juna 2014. godine.

Član 18.

Direktni i indirektni korisnici budzeta Republike Srbije, budzeta lokalne vlasti, osim javnih preduzeća koja su indirektni korisnici budzeta lokalne vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje, koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojim upravljaju drugi korisnici javnih sredstava, namiruju samo troškove po tom osnovu.

Ukoliko u slučajevima iz stava 1. ovog člana plaćanje stalnih troškova nije moguće izvršiti na osnovu razdvojenih računa, korisnik koji upravlja javnim sredstvima vrši plaćanje, a zatim direktni, odnosno indirektni korisnik iz stava 1. ovog člana vrši odgovarajuću refundaciju nastalih rashoda.

Refundacija iz stava 2. ovog člana smatra se načinom izvršavanja rashoda u skladu sa Zakonom o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 i 63/13-ispravka).

Direktni i indirektni korisnici budzetskih sredstava budzeta Republike Srbije koriste poslovni prostor iz stava 1. ovog člana, prema planu korišćenja koji donosi Vlada.

Član 19.

Drugi korisnici koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju direktni ili indirektni korisnici budzeta Republike Srbije, plaćaju nastale troškove, troškove tekućeg i investicionog održavanja, odnosno zakupa, u skladu sa kriterijumima koje propisuje Vlada.

Član 20.

Izuzetno, Vlada može da odluči o otpisu, odnosno pretvaranju pojedinih dospelih potraživanja Republike Srbije nastalih po osnovu pozajmica iz budzeta Republike Srbije, u kapital dužnika – pravnog lica, a na osnovu kriterijuma koje utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove finansija i nakon pribavljene saglasnosti Narodne skupštine.

Član 21.

Direktni i indirektni korisnici budzetskih sredstava u 2014. godini obračunatu ispravku vrednosti nefinansijske imovine iskazuju na teret kapitala, odnosno ne iskazuju rashod amortizacije i upotrebe sredstava za rad.

Član 22.

Rashodi i izdaci organa i organizacija Republike Srbije izvršavaće se preko konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, koji će obavljati kontrolu tih rashoda i izdataka, u odnosu na utvrđene aproprijacije i odobravati plaćanja na teret budzetskih sredstava.

Član 23.

Za poslove koji se u skladu sa Zakonom o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 67/12-US), vrše kao povereni, sredstva se usmeravaju sa ekonomske klasifikacije 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti.

Član 24.

Poseban akt kojim se uređuje raspored i korišćenje sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana, Vlada donosi na predlog ministarstva koje obavlja poslove državne uprave koji se odnose na Nacionalni investicioni plan i realizaciju započetih projekata Nacionalnog investicionog plana do njihovog okončanja.

Aktom Vlade iz stava 1. ovog člana, deo sredstava raspoređen u okviru Razdela 19 – Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave može se rasporediti, odnosno preneti drugom direktnom budzetskom korisniku za realizaciju započetih projekata Nacionalnog investicionog plana iz nadležnosti tog budzetskog korisnika.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, za iznos prenetih sredstava umanjuje se iznos aproprijacije 551 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava Nacionalnog investicionog plana u okviru Razdela 19 – Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, a preneta sredstva iskazuju se na aproprijaciji 551 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava Nacionalnog investicionog plana u okviru razdela direktnog budzetskog korisnika kome je taj deo sredstava prenet.

Sredstva za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana raspoređena u okviru Razdela 19 – Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave koja se aktom Vlade iz stava 1. ovog člana rasporede, odnosno prenesu za nadležnost u oblasti crkava i verskih zajednica Kancelariji za saradnju s crkvama i verskim zajednicama za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana, izvršavaće se preko aproprijacije 489 – Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana, za čiji iznos će se umanjiti iznos aproprijacije 551 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava Nacionalnog investicionog plana u okviru Razdela 19 – Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave.

Sredstva iz stava 4. ovog člana prenose se investitorima – crkvama i verskim zajednicama.

Član 25.

Nalog za izvršenje ukupnih izdataka za realizaciju Nacionalnog investicionog plana zajednički izdaju funkcioner u čijem je razdelu, prema aktu Vlade iz člana 24. stav 1. ovog zakona, projekat koji se realizuje i ministar zadužen za Nacionalni investicioni plan i realizaciju započetih projekata Nacionalnog investicionog plana do njihovog okončanja.

Funkcioner u čijem je razdelu, prema aktu Vlade iz člana 24.stav 1. ovog zakona, projekat koji se realizuje i ministar zadužen za Nacionalni investicioni plan i realizaciju započetih projekata Nacionalnog investicionog plana do njihovog okončanja, zajednički su odgovorni za izdavanje naloga za plaćanje i za izvršavanje izdataka namenjenih za realizaciju Nacionalnog investicionog plana.

Za sredstva Nacionalnog investicionog plana u okviru Razdela 19 – Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave koja predlaže ministarstvo koje obavlja poslove državne uprave koji se odnose na Nacionalni investicioni plan i realizaciju započetih projekata Nacionalnog investicionog plana do njihovog okončanja, kao i za sredstva namenjena za započete projekte na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, nalogodavac je ministar zadužen za Nacionalni investicioni plan.

Izvršena sredstva iz stava 3. ovog člana namenjena za započete projekte na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, evidentiraju se u budzetu Republike Srbije kao izvršeni izdaci budzetu Autonomne pokrajine Vojvodine. Ova sredstva izvršavaće se prenosom budzetu Autonomne pokrajine Vojvodine prema dinamici koju određuju ministar zadužen za Nacionalni investicioni plan i realizaciju započetih projekata Nacionalnog investicionog plana do njihovog okončanja.

Član 26.

Poseban akt kojim se uređuje raspored i korišćenje sredstava za realizaciju projekata investicionog održavanja i upravljanja nepokretnostima, Vlada donosi na predlog Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, a na osnovu inicijative ostalih direktnih budzetskih korisnika prema utvrđenim prioritetima.

Aktom Vlade iz stava 1. ovog člana, deo sredstava raspoređen u okviru Razdela 39 – Republička direkcija za imovinu Republike Srbije može se rasporediti, odnosno preneti drugom direktnom budzetskom korisniku za realizaciju projekata investicionog održavanja određenih poslovnih i stambenih objekata i drugih nepokretnosti, prema utvrđenim prioritetima iz nadležnosti tog budzetskog korisnika.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, za iznos prenetih sredstava umanjuje se iznos aproprijacije 511 – Zgrade i građevinski objekti u okviru Razdela 39 – Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, a preneta sredstva iskazuju se na aproprijaciji 511 – Zgrade i građevinski objekti u okviru razdela direktnog budzetskog korisnika kome je taj deo sredstava prenet.

Član 27.

Nalog za izvršenje ukupnih izdataka za realizaciju projekata investicionog održavanja i upravljanja nepokretnostima zajednički izdaju funkcioner u čijem je razdelu, prema aktu Vlade iz člana 26. stav 1. ovog zakona, projekat koji se realizuje i direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije.

Funkcioner u čijem je razdelu, prema aktu Vlade iz člana 26.stav 1. ovog zakona, projekat koji se realizuje i direktor Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, zajednički su odgovorni za izdavanje naloga za plaćanje i za izvršavanje izdataka namenjenih za realizaciju projekata investicionog održavanja i upravljanja nepokretnostima.

Član 28.

Izvršenje rashoda za finansiranje javnih servisa obezbeđenih na Razdelu Ministarstva kulture i informisanja može se vršiti ako se donese propis koji reguliše finansiranja javnih servisa iz budzeta Republike Srbije.

Neutrošena sredstva koja su planirana ovim zakonom za namene iz stava 1. ovog člana, odnosno za pretplatu javnim servisima prenose se u tekuću budzetsku rezervu i ne ulaze u obračun maksimalno mogućeg iznosa sredstava tekuće budzetske rezerve iz člana 61. stav 14. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 i 63/13-ispravka).

Član 29.

Predsednik Visokog saveta sudstva nadležan je za davanje naloga za prenos sredstava koja se ostvare po osnovu naplate sudskih taksi na evidencione račune sudova, kao i za prenos sredstava koja se ostvare po osnovu sudskih taksi sa računa budzeta na podračune sudova, a u skladu sa posebnim propisima.

Predsednik Visokog saveta sudstva nadležan je i za davanje naloga za prenos sudovima i ostalih sredstava, osim sredstava za plate zaposlenih u sudovima koji su sudsko osoblje iz Razdela 6 – Sudovi sa računa budzeta na podračune sudova, izuzev Vrhovnom kasacionom sudu, Upravnom sudu, Privrednom apelacionom sudu i Višem prekršajnom sudu.

Naredbodavci za izdavanje naloga za plaćanje jesu funkcioneri koji rukovode radom sudova iz Razdela 6 – Sudovi.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, za izdavanje naloga za plaćanja kod javnih nabavki koja se vrše jedinstveno za sudove, nadležan je predsednik Visokog saveta sudstva.

Član 30.

Predsednik Državnog veća tužilaca nadležan je za davanje naloga za prenos javnim tužilaštvima sredstava, osim sredstava za plate zaposlenih u javnim tužilaštvima koji su osoblje u javnom tužilaštvu, iz Razdela 8 – Javna tužilaštva sa računa budzeta na podračune javnih tužilaštava, izuzev Republičkom javnom tužilaštvu, Tužilaštvu za ratne zločine i Tužilaštvu za organizovani kriminal.

Izuzetno, predsednik Državnog veća tužilaca nadležan je i za prenos sredstva iz sopstvenih prihoda na evidencione račune i podračune tužilaštava, a u skladu sa posebnim propisima.

Naredbodavci za izdavanje naloga za plaćanja jesu funkcioneri koji rukovode javnim tužilaštvima iz Razdela 8 – Javna tužilaštva, osim za izdavanje naloga za plaćanja kod javnih nabavki koje se vrše jedinstveno za tužilaštva, u kom slučaju je nadležan predsednik Državnog veća tužilaca.

Član 31.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa nadležan je za davanje naloga za prenos sredstava koja se ostvare po osnovu naplate sudskih taksi na evidencione račune pravosudnih organa, kao i za prenos sredstava koja se ostvare po osnovu sudskih taksi sa računa budzeta na podračune pravosudnih organa a u skladu sa posebnim propisima.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa nadležan je i za davanje naloga za prenos sudovima i javnim tužilaštvima sredstava iz Razdela 6 – Sudovi i Razdela 8 – Javna tužilaštva, za izvršavanje rashoda za plate zaposlenih u sudovima i javnim tužilaštvima – sudsko osoblje i osoblje u javnom tužilaštvu sa računa budzeta na podračune sudova i javnih tužilaštava osim Vrhovnom kasacionom sudu, Upravnom sudu, Privrednom apelacionom sudu, Republičkom javnom tužilaštvu, Tužilaštvu za ratne zločine, Tužilaštvu za organizovani kriminal i Višem prekršajnom sudu.

Naredbodavci za izdavanje naloga za plaćanje jesu funkcioneri koji rukovode radom sudova iz Razdela 6 – Sudovi i funkcioneri koji rukovode radom tužilaštava iz Razdela 8 – Javna tužilaštva, osim za izdavanje naloga za plaćanje za javne nabavke za projekte koje za sudove i javna tužilaštva sprovodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Član 32.

Izuzetno od odredbe člana 37. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 47/11 i 93/12), godišnji iznos ukupnog nenamenskog transfera koji se raspoređuje jedinicama lokalne samouprave, u 2014. godini utvrđuje se u ukupnom iznosu od 33.307.366.000 dinara.

Raspodela transfera iz stava 1. ovog člana vršiće se po sledećoj tabeli:

R.br. Jedinica lokalne samouprave u dinarima nenamenski transfer po jedinicama lokalne samouprave 1 Ada 90.676.873 2 Aleksandrovac 229.611.327 3 Aleksinac 498.167.212 4 Alibunar 175.413.738 5 Apatin 162.829.785 6 Aranđelovac 202.936.559 7 Arilje 91.032.672 8 Babušnica 240.618.064 9 Bajina Bašta 136.973.066 10 Batočina 112.099.073 11 Bač 117.262.304 12 Bačka Palanka 204.094.102 13 Bačka Topola 158.418.215 14 Bački Petrovac 116.766.422 15 Bela Palanka 227.942.308 16 Bela Crkva 200.444.588 17 Beograd 0 18 Beočin 48.627.273 19 Bečej 154.626.570 20 Blace 162.765.657 21 Bogatić 339.075.746 22 Bojnik 217.399.828 23 Boljevac 205.774.958 24 Bor 226.956.863 25 Bosilegrad 255.927.649 26 Brus 184.482.099 27 Bujanovac 391.927.698 28 Valjevo 388.041.467 29 Varvarin 247.601.878 30 Velika Plana 307.501.600 31 Veliko Gradište 192.545.052 32 Vladimirci 198.117.049 33 Vladičin Han 267.153.627 34 Vlasotince 346.808.718 35 Vranje 397.630.668 36 Vrbas 166.026.404 37 Vrnjačka Banja 88.815.082 38 Vršac 155.853.801 39 Gadzin Han 162.442.778 40 Golubac 176.621.798 41 Gornji Milanovac 224.150.456 42 Despotovac 254.570.880 43 Dimitrovgrad 105.353.366 44 Doljevac 194.260.170 45 Žabalj 180.688.749 46 Žabari 181.542.087 47 Žagubica 266.182.407 48 Žitište 198.882.224 49 Žitorađa 218.131.394 50 Zaječar 288.354.282 51 Zrenjanin 202.787.952 52 Ivanjica 322.897.726 53 Inđija 142.402.405 54 Irig 86.050.730 55 Jagodina 321.660.436 56 Kanjiža 70.777.340 57 Kikinda 181.468.001 58 Kladovo 159.156.644 59 Knić 192.622.590 60 Knjaževac 409.681.070 61 Kovačica 225.436.322 62 Kovin 223.438.083 63 Kosjerić 43.072.619 64 Koceljeva 158.449.034 65 Kragujevac 426.319.343 66 Kraljevo 746.288.490 67 Krupanj 258.610.783 68 Kruševac 466.901.040 69 Kula 194.909.532 70 Kuršumlija 273.765.140 71 Kučevo 271.355.853 72 Lajkovac 23.463.193 73 Lapovo 39.445.348 74 Lebane 315.430.112 75 Leskovac 896.973.298 76 Loznica 516.503.831 77 Lučani 165.996.102 78 Ljig 124.435.131 79 Ljubovija 194.959.798 80 Majdanpek 219.188.277 81 Mali Zvornik 134.654.953 82 Mali Iđoš 96.630.970 83 Malo Crniće 208.437.171 84 Medveđa 206.871.246 85 Merošina 192.299.179 86 Mionica 158.429.600 87 Negotin 250.069.595 88 Niš 633.997.549 89 Nova Varoš 188.253.034 90 Nova Crnja 115.794.170 91 Novi Bečej 150.062.806 92 Novi Kneževac 102.015.724 93 Novi Pazar 559.030.639 94 Novi Sad 918.682.241 95 Opovo 83.677.569 96 Osečina 175.006.161 97 Odzaci 226.136.696 98 Pančevo 84.544.580 99 Paraćin 282.823.609 100 Petrovac 414.398.661 101 Pećinci 66.755.678 102 Pirot 300.550.163 103 Plandište 178.921.542 104 Požarevac 111.620.139 105 Požega 203.414.788 106 Preševo 388.610.506 107 Priboj 294.491.228 108 Prijepolje 443.912.201 109 Prokuplje 338.543.436 110 Ražanj 184.009.348 111 Rača 182.714.590 112 Raška 196.337.900 113 Rekovac 183.485.656 114 Ruma 231.215.517 115 Svilajnac 212.912.271 116 Svrljig 257.113.059 117 Senta 91.930.727 118 Sečanj 128.010.682 119 Sjenica 415.226.768 120 Smederevo 371.947.865 121 Smederevska Palanka 292.954.759 122 Sokobanja 157.643.188 123 Sombor 381.737.563 124 Srbobran 77.756.702 125 Sremska Mitrovica 254.994.496 126 Sremski Karlovci 36.768.320 127 Stara Pazova 175.065.415 128 Subotica 240.430.956 129 Surdulica 238.054.481 130 Temerin 104.794.238 131 Titel 134.820.696 132 Topola 154.656.775 133 Trgovište 205.644.981 134 Trstenik 465.658.366 135 Tutin 446.950.837 136 Ćićevac 107.699.556 137 Ćuprija 194.203.986 138 Ub 92.687.064 139 Užice 228.113.946 140 Crna Trava 89.166.683 141 Čajetina 75.432.191 142 Čačak 287.670.506 143 Čoka 160.771.502 144 Šabac 299.422.232 145 Šid 206.153.535 UKUPNO: 33.307.366.000

Član 33.

Naloge za izvršavanje izdataka na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, koji se finansiraju iz budzeta Republike Srbije zajednički izdaju ministar u čijem su razdelu obezbeđena sredstva za te izdatke i ministar bez portfelja određen da vodi Kancelariju za Kosovo i Metohiju.

Član 34.

Izuzetno od odredaba člana 3. ovog zakona, Vlada može da odluči o pokretanju postupka za zaduživanje i davanje garancija Republike Srbije radi obezbeđivanja finansijske stabilnosti, sprečavanja nastupanja ili otklanjanja posledica vanrednih okolnosti koje mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili da prouzrokuju štetu većih razmera, održivosti duga i sprovođenja procesa privatizacije, u iznosu od 300.000.000 evra, a na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Zaduživanje i davanje garancija iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa postupkom koji je uređen Zakonom o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09 i 78/11).

Član 35.

Politika Vlade vezana za socijalna davanja u 2014. godini neće se menjati u odnosu na 2013. godinu.

Član 36.

Ukoliko se u 2014. godini prihodi organizacija za obavezno socijalno osiguranje, po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, ostvaruju u manjim iznosima od iznosa utvrđenih njihovim finansijskim planovima za 2014. godinu, upravni odbori će svojim odlukama, na koje saglasnost daje Vlada, prilagoditi rashode smanjenim prihodima.

Član 37.

Jedinice lokalne vlasti u 2014. godini mogu planirati ukupna sredstva potrebna za isplatu plata zaposlenih koje se finansiraju iz budzeta jedinica lokalne vlasti, tako da masu sredstava za isplatu plata planiraju na nivou isplaćenih plata u 2013. godini, uvećanih za 2%, a najviše do dozvoljenog nivoa za isplatu u skladu sa članom 39. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/12 i 59/13), uvećanog za 2%.

Ukoliko jedinice lokalne vlasti ne planiraju u svojim odlukama o budzetu za 2014. godinu i ne izvršavaju ukupna sredstva za isplatu plata na način utvrđen u stavu 1. ovog člana, ministar nadležan za poslove finansija obustaviće privremeno prenos transfernih sredstava iz budzeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit preduzeća, dok se visina sredstava za plate ne uskladi sa ograničenjem iz stava 1. ovog člana.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže uređuje način i sadržaj izveštavanja o planiranim i izvršenim sredstvima za isplatu plata iz stava 2. ovog člana.

Član 38.

U sprovođenju odredbe člana 10. stav 2. Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji („Službeni glasnik RS”, broj 104/09), Vlada će u 2014. godini davati saglasnost za povećanje broja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave koje imaju manji broj zaposlenih na neodređeno vreme od maksimalnog broja, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Član 39.

Direktni korisnici sredstava budzeta Republike Srbije ne mogu zasnivati radni odnos sa novim licima, bez saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Indirektni korisnici sredstava budzeta Republike Srbije ne mogu zasnivati radni odnos sa novim licima bez saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija, a na predlog direktnog korisnika.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže uređuje proceduru za dobijanje saglasnosti iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 40.

U organizacijama za obavezno socijalno osiguranje i zdravstvenim ustanovama koje se finansiraju iz javnih prihoda, radni odnos sa novim licima može se zasnovati na osnovu kadrovskog plana koji sačinjava nadležno ministarstvo, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže uređuje proceduru za dobijanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana.

Član 41.

Direktni korisnici budzetskih sredstava su dužni da ministarstvu nadležnom za poslove finansija, dostavljaju mesečne izveštaje o realizaciji projekata i programa koji se finansiraju iz izvora finansiranja 11 – Primanja od inostranih zaduživanja.

Kada su krajnji korisnici projekata i programa, koji se finansiraju iz projektnih i programskih zajmova, indirektni korisnici budzetskih sredstava i ostali korisnici javnih sredstava, direktni korisnici budzetskih sredstava zaduženi za njihovo praćenje dužni su da dostavljaju izveštaje iz stava 1. ovog člana.

Direktni korisnici budzetskih sredstava su dužni da, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, povučena sredstva iz projektnih i programskih zajmova prebace sa računa otvorenih kod poslovnih banaka na devizni račun Uprave za trezor, osim ukoliko je zakonom o potvrđivanju ugovora o zajmu utvrđeno drugačije.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže uređuje način i sadržaj izveštavanja o realizaciji projekata i programa iz stava 1. ovog člana, kao i proceduru iz stava 3. ovog člana.

Član 42.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar