Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2010. godinu

6) IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2010. GODINU SA OBJAŠNjENjIMA

Budzet Republike Srbije za 2010. godinu usvojen je u skladu sa Ustavom Republike Srbije i Zakonom o budzetskom sistemu, a zasnovan je na osnovnim ciljevima i smernicama ekonomske politike u 2010. godini. Ekonomska politika u 2010. godini bila je usmerena na:

– održavanje makroekonomske i finansijske stabilnosti u uslovima krize;

– oporavak privrede i stvaranje uslova za povratak održivih realnih stopa rasta i

– nastavak procesa evropskih integracija i sprovođenje strukturnih reformi posebno reformi javnog sektora

RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA

Budzet Republike Srbije za 2010. godinu sastojao se od:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA

P L A N Ostvarenje / % izvršenje Ostvarenja 732.950.217.000 719.674.932.964 Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine 98,2 – budzetska sredstva 659.600.000.000 664.550.424.210 100,8 – sopstveni prihodi 70.838.004.000 52.827.290.184 74,6 – donacije 2.512.213.000 2.297.218.570 91,4 Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine 825.884.941.052 799.629.175.154 96,8 – budzetska sredstva 752.534.724.052 744.504.666.400 98,9 – sopstveni prihodi 70.838.004.000 52.827.290.184 74,6 – donacije 2.512.213.000 2.297.218.570 91,4 Budzetski suficit/deficit 92.934.724.052 79.954.242.190 86,0 Izdaci za nabavku finansijske imovine 27.188.003.000 25.059.871.832 (u cilju sprovođenja javnih politika) 92,2 Ukupan fiskalni suficit/deficit 120.122.727.052 105.014.114.022 87,4       B. RAČUN FINANSIRANjA     Primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja 369.806.994.052 350.146.829.440 94,7 Izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga 249.684.267.000 245.132.715.417 98,2 Neto finansiranje 120.122.727.052 105.014.114.022 87,4

Za finansiranje rashoda i izdataka budzeta Republike Srbije za 2010. godinu planirani su prihodi i primanja budzeta Republike Srbije za 2010. u ukupnom iznosu od 659,6 mlrd. dinara, a ostvareni u iznosu od 664,6 mlrd. dinara, što je za 0,8% više od planiranih.

Planirani obim rashoda i izdataka budzeta Republike Srbije za 2010. godinu iznosio je ukupno 779,7 mlrd. dinara, a sastojao se od rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine u iznosu od 752,5 mlrd. dinara i izdataka za nabavku finansijske imovine u cilju sprovođenja javnih politika) u iznosu od 27,2 mlrd. dinara. Ostvareni obim rashoda i izdataka budzeta Republike Srbije za 2010. godinu iznosio je ukupno 769,6 mlrd. dinara, što je za 1,3% manje od planiranog, a sastojao se od rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine u iznosu od 744,5 mlrd. dinara i izdataka za nabavku finansijske imovine u cilju sprovođenja javnih politika) u iznosu od 25,1 mlrd. dinara.

Izvršeni rashodi i izdaci predstavljaju osnovne funkcije za koje je zakonom utvrđeno obezbeđenje sredstava u budzetu Republike Srbije. Pri izvršenju tekućih rashoda i izdataka budzeta za 2010. godinu, poštovani su utvrđeni prioriteti, i to:

– obaveze po osnovu javnog duga;

– plate zaposlenih;

– dotacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Republički fond za PIO zaposlenih, Republički fond za PIO poljoprivrednika i Nacionalna služba za zapošljavanje);

– socijalna davanja (naknade za decu i porodicu, naknade za porodiljsko odsustvo, naknade ratnim i civilnim invalidima itd.);

– subvencije nefinansijskim preduzećima i organizacijama;

– ostali rashodi.

Prihodi i primanja budzeta Republike Srbije u 2010. godini, planirani su u iznosu 659.600,0 mil. dinara, a ostvareni u iznosu od 664.550,4 mil. dinara, što je 0,8% više od planiranog.

U strukturi prihoda i primanja budzeta Republike Srbije u 2010. godini

ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 616.412,8 mil. dinara ili 92,8%, neporeski prihodi u iznosu od 42.820,4 mil. dinara ili 6,4% i donacije u iznosu od 5.381,4 mil. dinara ili 0,8%, ukupnih prihoda i primanja budzeta Republike Srbije.

O P I S Ekonomska klasifikacija P L A N Ostvarenje /izvršenje % ostva renja % učešća 1 2 3 4 5 6 UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA   659.600.000.000 664.550.424.210 100,8 100,0 1. Poreski prihodi 71 613.000.000.000 616.411.799.215 100,6 92,8 1.1. Porez na dohodak građana 7111 73.500.000.000 75.175.306.081 102,3 11,3

1 2 3 4 5 6 1.2. Porez na dobit preduzeća 7112 29.100.000.000 29.891.886.137 102,7 4,5 1.3. Porez na dodatu vrednost 7141 321.000.000.000 319.270.683.624 99,5 48,0 – Porez na dodatu vrednost u zemlji   112.800.000.000 108.988.766.601 96,6 16,4 – Porez na dodatu vrednost iz uvoza   205.400.000.000 207.649.866.406 101,1 31,2 – Porez na promet proizvoda iz prethodnih godina   2.800.000.000 2.632.050.617 94,0 0,4 1.4. Akcize 717 133.600.000.000 135.588.909.446 101,5 20,4 – Akcize na derivate nafte   65.000.000.000 63.798.171.421 98,2 9,6 – Akcize na duvanske prerađevine   57.300.000.000 60.770.617.457 106,1 9,1 – Ostale akcize   11.300.000.000 11.020.120.568 97,5 1,7 1.5. Carine 715 43.300.000.000 44.285.457.889 102,3 6,7 1.6. Ostali poreski prihodi   12.500.000.000 12.199.556.038 97,6 1,8 2. Neporeski prihodi   41.600.000.000 42.820.244.995 102,9 6,4 – Takse 742 14.200.000.000 13.888.476.409 97,8 2,1 – Novčane kazne 743 2.500.000.000 2.438.425.155 97,5 0,4 – Prihodi od prodaje dobara i usluga 742 3.500.000.000 3.349.298.469 95,7 0,5 – Ostali neporeski prihodi 741,744,745,77,78,8 21.400.000.000 23.144.044.962 108,1 3,5 od toga Dividende budzeta Republike 745123 8.700.000.000 7.877.789.734 90,5 1,2 3. Donacije   5.000.000.000 5.318.380.000 106,4 0,8

[pic]

[pic][pic]

Rashodi i izdaci budzeta Republike Srbije planirani u iznosu od 779.722,7 mil. dinara, sadržali su rashode i izdatke u iznosu od 752.534,7 mil. dinara i izdatke za nabavku finansijske imovine u iznosu od 27.188,0 mil. dinara, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 769.564,5 mil. dinara i to rashodi i izdaci u iznosu od 744.504,7 mil. dinara i izdaci za nabavku finansijske imovine u iznosu od 25.059,9 mil. dinara.

Planirani deficit za 2010. godinu u iznosu 92.934,7 mil. dinara, ostvaren je u iznosu od 79.954,2 mil. dinara, što je za 14,0% manje od planiranog.

Planirani fiskalni deficit za 2010. godinu u iznosu 120.122,7 mil. dinara, ostvaren je u iznosu od 105.014,1 mil. dinara, što je za 12,6% manje od planiranog.

O P I S Ekonomska klasifikacija P L A N Ostvarenje /izvršenje % izvršenja u odnosu na plan %učešća 1 2 3 4 5 6 1 15.1 Uprava za izvršenje zavodskih sankcija 54.000,00 52.443,92 1.556,08 2 15.3 Pravosudna akademija 468.000,00 460.845,00 7.155,00 3 61 Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu 54.222.830,00 39.880.407,69 14.342.422,31 4 14 Ministarstvo finansija 205.658.049,34 132.939.972,00 72.718.077,34 5 14.1 Uprava carina 1.567.896.566,87 587.370.787,87 980.525.779,00 6 14.3 Uprava za trezor 2.680.990.123,03 895.774.977,12 1.785.215.145,91 7 12 Ministarstvo unutrašnjih poslova 3.680.192.346,37 2.309.490.143,52 1.370.702.202,85 8 16 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 5.456.395.043,18 3.734.370.615,73 1.722.024.427,45 9 16.3 Republička direkcija za vode 3.447.896.948,82 2.313.797.216,78 1.134.099.732,04 10 16.8 Uprava za poljoprivredno zemljište 1.548.938.638,38 25.288,00 1.548.913.350,38 11 16.5 Generalni inspektorat poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 944.942.864,47 879.440.014,93 65.502.849,54 12 16.6 Direkcija za referentne nacionalne laboratorije 6.000.000,00 31.360,00 5.968.640,00 13 25 Ministarstvo kulture 34.823.630,99 30.471.048,00 4.352.582,99 14 59 Ministarstvo zdravlja 195.545.744,25 93.892.443,41 101.653.300,84 15 59.3 Budzetski fond za programe sprečavanja bolesti izazvanih konzumiranjem duvana 1.743.600.500,00 1.003.018.924,09 740.581.575,91 16 16.4 Uprava za šume 425.733.645,11 262.711.962,37 163.021.682,74 17 62 Ministarstvo vera 44.943.300,00 44.943.300,00 0,00 18 41 Direkcija za vodne puteve 35.274.239,15 33.852.278,94 1.421.960,21 19 42 Geomagnetski zavod 211.864,00 211.863,27 0,73 20 54 Direkcija za železnicu 8.602.540,68 5.659.127,36 2.943.413,32 21 17 Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 3.699.657,36 3.699.657,36 22 17.1 Direkcija za mere i dragocene metale 224.169.726,05 29.784.345,37 194.385.380,68 23 19 Ministarstvo za infrastrukturu 470.322.031,96 104.017.949,24 366.304.082,72 24 20 Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo 1.247.944.058,11 341.547.781,96 906.396.276,15 25 21 Ministarstvo rada i socijalne politike 65.163.934,34 25.206.602,37 39.957.331,97 26 60 Ministarstvo prosvete 121.728.984,60 24.331.417,00 97.397.567,60 27 24 Ministarstvo omladine i sporta 6.200.100,00 6.200.100,00 28 23 Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 180.952.847,07 122.330.682,12 58.622.164,95 29 7 Pravosudni organi 1.140.466.567,49 1.054.763.283,91 85.703.283,58 30 7.5 Republičko javno tužilaštvo 11.000.000,00 10.931.613,79 68.386,21 31 7.7 Republičko javno pravobranilaštvo 8.519.672,04 7.408.474,58 1.111.197,46 32 7.2 Upravni sud 50.755.210,63 50.637.338,36 117.872,27 33 7.3 Apelacioni sudovi 254.794.750,00 254.279.544,00 515.206,00 34 7.6 Tužilaštvo za ratne zločine 22.450.000,00 19.706.958,62 2.743.041,38 35 7.1 Vrhovni kasacioni sud 84.620.520,00 80.508.910,51 4.111.609,49 36 7.4 Privredni apelacioni sud 38.805.702,50 38.742.516,19 63.186,31 37 7.8 Viši sudovi 692.760.729,00 692.194.630,12 566.098,88 38 7.9 Osnovni sudovi 1.737.434.259,31 1.737.065.279,15 368.980,16 39 7.10 Privredni sudovi 225.844.545,00 224.938.628,69 905.916,31 40 7.11 Viša javna tužilaštva 145.066.051,00 144.798.673,58 267.377,42

1 2 3 4 5 6 41 7.12 Osnovna javna tužilaštva 279.725.180,00 279.269.677,89 455.502,11 42 7.13 Viši prekršajni sud 58.582.971,00 58.272.618,27 310.352,73 43 7.14 Prekršajni sudovi 540.559.883,00 539.974.595,35 585.287,65 44 7.16 Tužilaštvo za organizovani kriminal 23.439.704,00 20.062.630,73 3.377.073,27 45 7.15 Apelaciona javna tužilaštva 62.337.807,00 61.855.418,00 482.389,00 46 14.2 Poreska uprava 2.833.211.083,46 2.254.733.419,66 578.477.663,80 47 31 Republički zavod za razvoj 6.650.000,00 6.433.981,23 216.018,77 48 32 Republički zavod za statistiku 87.628.303,55 67.904.535,21 19.723.768,34 49 33 Republički hidrometeorološki zavod 18.680.746,55 11.481.291,42 7.199.455,13 50 35 Republički seizmološki zavod 4.698.397,31 4.646.559,06 51.838,25 51 49 Komesarijat za izbeglice 6.187.160,00 6.187.160,00 52 56 Uprava za zajedničke poslove republičkih organa 167.688.231,07 166.630.178,74 1.058.052,33 53 45 Uprava za javne nabavke 355.000,00 117.987,95 237.012,05 54 16.1 Uprava za veterinu 832.540.079,68 762.855.966,00 69.684.113,68 55 16.2 Uprava za zaštitu bilja 84.001.902,73 71.427.332,90 12.574.569,83 56 61.1 Budzetski fond za program lokalne samouprave 372.545.375,19 239.330.470,16 133.214.905,03 57 59.2 Budzetski fond za finansiranje Crvenog krsta Srbije 372.545.375,19 362.600.000,00 9.945.375,19 58 21.2 Budzetski fond za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom 18.627.257,13 6.661.413,88 11.965.843,25 59 21.3 Budzetski fond za programe socijalno -humanitarnih organizacija 372.545.375,19 278.507.274,26 94.038.100,93 60 21.4 Budzetski fond za ustanove socijalne zaštite 353.918.103,34 72.869.014,98 281.049.088,36 61 24.1 Budzetski fond za finansiranje sporta 366.714.554,26 344.949.569,66 21.764.984,60 62 23.2 Fond za zaštitu životne sredine 4.792.204.697,30 1.051.227.918,88 3.740.976.778,42 63 14.10 Budzetski fond za rešavanje problema prouzrokovanih negativnim efektima svetske ekonomske krize 2.618.500,00 2.618.500,00 64 17.3 Budzetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom 1.040.174.579,32 1.040.174.579,32 65 3.12 Avio-služba Vlade 67.272.576,05 66.911.685,59 360.890,46 66 11 Ministarstvo odbrane 2.031.496.258,68 1.427.867.173,47 603.629.085,21 67 11.1 Inspektorat odbrane 1.620.000,00 1.594.628,16 25.371,84 68 11.2 Vojnobezbedonosna agencija 1.567.757,00 1.414.835,41 152.921,59 69 11.3 Vojnoobaveštajna agencija 45.181.370,50 38.847.840,92 6.333.529,58 70 40 Zavod za intelektualnu svojinu 29.348.038,61 16.205.417,95 13.142.620,66 71 34 Republički geodetski zavod 3.528.501.648,89 1.393.097.463,85 2.135.404.185,04 Ukupno: 47.218.258.137,10 26.954.346.309,14 20.263.911.827,96

Ukupni rashodi i izdaci budzeta Republike Srbije za 2010. godinu izvršeni su u iznosu od 1.108.078,8 mil. dinara, što je u odnosu na plan izvršenje od 94,6%.

Izvršenje rashoda i izdataka u sistemu izvršenja budzeta je u okvirima planiranog nivoa, a prekoračenje planiranog izvršenja iskazano je kod: socijalnih davanja zaposlenima (plate), usluga po ugovorima (rashoda za korišćenje roba i usluga), amortizacije i upotrebe sredstava za rad, pratećih troškova zaduživanja, ostalih dotacija i transfera, ostalih nekretnina i opreme, kultivisane imovine, zaliha proizvodnje i zaliha roba za dalju prodaju, jer ista su izvršena iz prihoda iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budzeta (konsolidovani izdaci).

U strukturi ukupnih tekućih rashoda i izdataka ostvareno je sledeće pojedinačno učešće:

– rashodi za zaposlene sa 18,7%;

– korišćenje usluga i roba sa 8,2%;

– otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja sa 2,7%;

– subvencije sa 4,5%;

– donacije, dotacije i transferi sa 30,2%;

– prava iz socijalnog osiguranja i socijalne zaštite sa 7,9%;

– ostali rashodi sa 0,4%;

– osnovna sredstva sa 2,0%;

– zalihe sa 0,1%;

– nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana sa 0,9%;

– otplata glavnice sa 22,1% i

– nabavka finansijske imovine 2,3%.

Tabela 4. Izvršenje ukupnih rashoda i izdataka budzeta Republike Srbije za 2010. godinu:

ek.klas. OPIS Tekuća apropijacija Izvršenje % izvršenja Sredstva iz budzeta Izdaci iz dodatnihprihoda Ukupna sredstva Sredstva iz budzeta Izdaci iz dodatnihprihoda 1 2 3 4 5 6 7 (6 : 5) 1 1 NARODNA SKUPŠTINA 634.553.000 599.103.000 595.548.951 99,4 1.1 NARODNA SKUPŠTINA – STRUČNE SLUŽBE 971.237.000 887.107.000 869.603.544 98,0 Ukupno za razdeo 1. 1.605.790.000 1.486.210.000 1.465.152.495 98,6 2 PREDSEDNIK REPUBLIKE 187.253.000 195.253.000 190.334.759 97,5 Ukupno za razdeo 2. 187.253.000 195.253.000 190.334.759 97,5 3 VLADA 3.1 KABINET PREDSEDNIKA VLADE 35.528.000 35.528.000 27.495.259 77,4 3.2 KABINET PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE 34.615.000 34.615.000 15.699.378 45,4 3.3 KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE – za oblast evropskih integracija 41.826.000 41.826.000 36.422.298 87,1 3.4 KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE – za privredni razvoj 29.698.000 29.698.000 19.183.807 64,6 3.5 KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE – za socijalnu politiku i društvene delatnosti 19.803.000 19.803.000 13.055.141 65,9 3.6 GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE 332.869.000 332.869.000 315.253.240 94,7 3.7 KANCELARIJA ZA SARADNjU S MEDIJIMA 68.595.000 68.595.000 50.900.554 74,2 3.8 KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 120.132.000 120.132.000 94.817.856 78,9 3.9 SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 24.091.000 24.091.000 18.939.933 78,6 3.10 SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA 87.588.000 87.588.000 69.622.667 79,5 3.11 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA 415.414.000 415.414.000 363.902.016 87,6 3.12 AVIO-SLUŽBA VLADE 180.320.000 180.320.000 174.454.632 96,7 3.13 KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNjU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONjENjE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENjA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINjENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJEOD 1991. GODINE 40.745.000 40.745.000 33.655.470 82,6 3.14 KANCELARIJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ NEDOVOLjNO RAZVIJENIH PODRUČJA 158.951.000 158.951.000 146.002.249 91,9 3.15 CENTRALNI REGISTAR OBVEZNIKA DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANjE-POSLODAVACA I OSIGURANIKA 5.274.455 5.274.455 5.274.453 100,0 3.16 KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA DECENTRALIZACIJU REPUBLIKE SRBIJE 24.410.000 24.410.000 18.783.736 77,0 3.17 KANCELARIJA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST 35.711.000 35.711.000 21.204.093 59,4 Ukupno za razdeo 3. 1.655.570.455 1.655.570.455 1.424.666.782 86,1 4 USTAVNI SUD 128.272.000 128.272.000 118.026.768 92,0 Ukupno za razdeo 4. 128.272.000 128.272.000 118.026.768 92,0 5 VISOKI SAVET SUDSTVA 133.886.000 133.886.000 43.559.169 32,5 Ukupno za razdeo 5. 133.886.000 133.886.000 43.559.169 32,5 6 DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA 50.594.000 50.594.000 31.611.528 62,5 Ukupno za razdeo 6. 50.594.000 50.594.000 31.611.528 62,5 7 PRAVOSUDNI ORGANI 2.611.623.000 2.411.623.000 2.301.739.253 95,4 7.1 VRHOVNI KASACIONI SUD 272.168.000 272.168.000 268.161.060 98,5 7.2 UPRAVNI SUD 159.070.000 159.070.000 127.780.552 80,3 7.3 APELACIONI SUDOVI 614.116.000 614.116.000 613.449.577 99,9 7.4 PRIVREDNI APELACIONI SUD 107.978.000 107.978.000 102.595.792 95,0 7.5 REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO 86.494.000 86.494.000 75.706.154 87,5 7.6 TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE 66.132.000 66.132.000 63.510.261 96,0 7.7 REPUBLIČKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO 261.761.000 261.761.000 229.188.717 87,6 7.8 VIŠI SUDOVI 1.390.266.000 1.390.266.000 1.387.624.863 99,8 7.9 OSNOVNI SUDOVI 4.278.517.000 4.278.517.000 4.257.564.036 99,5 7.10 PRIVREDNI SUDOVI 565.511.000 565.511.000 558.434.732 98,7 7.11 VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA 419.574.000 419.574.000 417.403.689 99,5 7.12 OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 811.199.000 811.199.000 804.858.178 99,2 7.13 VIŠI PREKRŠAJNI SUD 188.454.000 188.454.000 184.267.505 97,8 7.14 PREKRŠAJNI SUDOVI 1.357.749.000 1.357.749.000 1.346.301.653 99,2 7.15 APELACIONA JAVNA TUŽILAŠTVA 132.495.000 132.495.000 122.075.283 92,1 7.16 TUŽILAŠTVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL 139.187.000 139.187.000 89.439.818 64,3 Ukupno za razdeo 7. 13.462.294.000 13.262.294.000 12.950.101.121 97,6 8 ZAŠTITNIK GRAĐANA 121.645.000 121.645.000 112.059.487 92,1 Ukupno za razdeo 8. 121.645.000 121.645.000 112.059.487 92,1 9 DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA 91.613.000 91.613.000 68.884.503 75,2 Ukupno za razdeo 9. 91.613.000 91.613.000 68.884.503 75,2 10 MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA 1.974.348.000 1.974.348.000 1.943.619.793 98,4 10.1 DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA 3.311.934.000 3.618.434.000 3.618.431.482 100,0 Ukupno za razdeo 10. 5.286.282.000 5.592.782.000 5.562.051.275 99,5 11 MINISTARSTVO ODBRANE 67.387.315.000 67.396.745.000 67.387.963.268 100,0 11.1 INSPEKTORAT ODBRANE 18.023.000 15.394.000 15.391.429 100,0 11.2 VOJNOBEZBEDNOSNA AGENCIJA 235.400.000 232.711.000 232.706.650 100,0 11.3 VOJNOOBAVEŠTAJNA AGENCIJA 174.485.000 170.373.000 170.213.122 99,9 Ukupno za razdeo 11. 67.815.223.000 67.815.223.000 67.806.274.470 100,0 12 MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 44.417.375.000 44.417.375.000 44.385.137.586 99,9 Ukupno za razdeo 12. 44.417.375.000 44.417.375.000 44.385.137.586 99,9 13 BEZBEDNOSNO INFORMATIVNA AGENCIJA 3.518.717.000 3.518.717.000 3.464.868.761 98,5 Ukupno za razdeo 13. 3.518.717.000 3.518.717.000 3.464.868.761 98,5 14 MINISTARSTVO FINANSIJA 245.721.249.000 245.563.849.000 243.535.456.643 99,2 14.1 UPRAVA CARINA 3.150.305.000 3.121.785.000 2.900.085.257 92,9 14.2 PORESKA UPRAVA 6.003.064.000 6.003.064.000 5.750.206.301 95,8 14.3 UPRAVA ZA TREZOR 14.4 UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU 33.661.000 33.661.000 26.392.229 78,4 14.5 UPRAVA ZA DUVAN 29.407.000 29.407.000 27.935.984 95,0 14.6 UPRAVA ZA SPREČAVANjE PRANjA NOVCA 83.060.000 83.060.000 80.641.613 97,1 14.7 DEVIZNI INSPEKTORAT 110.402.000 110.402.000 78.393.028 71,0 14.8 UPRAVA ZA SLOBODNE ZONE 11.611.000 11.611.000 11.163.451 96,1 14.9 UPRAVA ZA JAVNI DUG 279.965.370.000 279.892.370.000 275.283.843.628 98,4 14.10 BUDžETSKI FOND ZA REŠAVANjE PROBLEMA PROUZROKOVANIH NEGATIVNIM EFEKTIMA SVETSKE EKONOMSKE KRIZE Ukupno za razdeo 14. 535.108.129.000 534.849.209.000 527.694.118.134 98,7

Razdeo Glava OPIS ZAKON TEKUĆE APROPRIJACIJE IZVRŠENjE % izvršenja 1 2 3 4 5 6 7 (6 : 5) 15 MINISTARSTVO PRAVDE 411.165.000 511.165.000 495.869.422 97,0 15.1 UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA 5.637.074.000 5.637.074.000 5.621.705.363 99,7 15.2 DIREKCIJA ZA UPRAVLjANjE ODUZETOM IMOVINOM 55.869.000 55.869.000 22.816.996 40,8 15.3 PRAVOSUDNA AKADEMIJA 33.773.000 33.773.000 29.409.808 87,1 Ukupno za razdeo 15. 6.137.881.000 6.237.881.000 6.169.801.589 98,9 16 MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE 3.034.552.000 3.034.552.000 2.683.468.224 88,4 16.1 UPRAVA ZA VETERINU 1.479.901.000 1.479.901.000 1.418.856.648 95,9 16.2 UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA 36.299.000 36.299.000 34.278.767 94,4 16.3 REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE 236.202.000 236.202.000 232.662.429 98,5 16.4 UPRAVA ZA ŠUME 157.151.000 157.151.000 156.690.617 99,7 16.5 GENERALNI INSPEKTORAT POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE 82.693.000 82.693.000 73.022.954 88,3 16.6 DIREKCIJA ZA REFERENTNE NACIONALNE LABORATORIJE 31.240.000 31.240.000 21.153.401 67,7 16.7 UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA 15.477.700.000 15.477.700.000 15.297.991.847 98,8 16.8 UPRAVA ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE 36.700.000 36.700.000 20.701.525 56,4 Ukupno za razdeo 16. 20.572.438.000 20.572.438.000 19.938.826.410 96,9 17 MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA 44.950.329.000 45.012.329.000 44.696.844.342 99,3 17.1 DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE 136.999.000 136.999.000 128.159.910 93,5 17.2 USTANOVA U OBLASTI STANDARDIZACIJE 80.734.000 80.734.000 70.585.845 87,4 17.3 BUDžETSKI FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA OSOBA SA INVALIDITETOM Ukupno za razdeo 17. 45.168.062.000 45.230.062.000 44.895.590.097 99,3 18 MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 2.937.023.000 2.937.023.000 2.654.344.888 90,4 Ukupno za razdeo 18. 2.937.023.000 2.937.023.000 2.654.344.888 90,4 19 MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU 20.448.648.000 19.776.148.000 18.442.745.923 93,3 Ukupno za razdeo 19. 20.448.648.000 19.776.148.000 18.442.745.923 93,3 20 MINISTARSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONO DRUŠTVO 617.432.000 617.432.000 516.560.126 83,7 Ukupno za razdeo 20. 617.432.000 617.432.000 516.560.126 83,7 21 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE 103.761.693.000 104.027.693.000 103.938.246.324 99,9 21.1 INSPEKTORAT ZA RAD 30.365.000 30.365.000 26.396.956 86,9 21.2 BUDžETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENjA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM 21.3 BUDžETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA 21.4 BUDžETSKI FOND ZA USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE 21.5 UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU 9.359.000 9.359.000 6.212.082 66,4 21.6 UPRAVA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 5.157.000 5.157.000 2.468.303 47,9 21.7 USTANOVE ZA REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA I OSTVARIVANjE PRAVA ZAPOSLENIH IZ RADNOG ODNOSA 4.940.000 4.940.000 3.581.639 72,5 Ukupno za razdeo 21. 103.811.514.000 104.077.514.000 103.976.905.304 99,9 22 MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ 9.048.317.000 9.048.317.000 9.022.640.710 99,7 Ukupno za razdeo 22. 9.048.317.000 9.048.317.000 9.022.640.710 99,7 23 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA 4.301.430.000 4.301.430.000 3.849.427.351 89,5 23.1 AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 49.446.000 49.446.000 48.872.091 98,8 23.2 FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 23.562.000 23.562.000 18.780.406 79,7 Ukupno za razdeo 23. 4.374.438.000 4.374.438.000 3.917.079.847 89,5 24 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA 2.752.681.000 2.752.681.000 2.534.682.774 92,1 24.1 BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA 20.250.000 20.250.000 12.922.750 63,8 24.2 ANTIDOPING AGENCIJA REPUBLIKE SRBIJE 25.530.000 25.530.000 24.111.600 94,4 24.3 USTANOVE U OBLASTI FIZIČKE KULTURE 104.733.000 104.733.000 95.970.857 91,6 24.4 FOND ZA MLADE TALENTE 660.944.000 660.944.000 560.894.899 84,9 Ukupno za razdeo 24. 3.564.138.000 3.564.138.000 3.228.582.879 90,6 25 MINISTARSTVO KULTURE 2.290.471.000 2.290.471.000 2.200.909.399 96,1 25.1 USTANOVE KULTURE 2.978.804.000 2.978.804.000 2.955.085.391 99,2 Ukupno za razdeo 25. 5.269.275.000 5.269.275.000 5.155.994.790 97,9 26 MINISTARSTVO ZA DIJASPORU 229.099.000 229.099.000 211.033.363 92,1 26.1 BUDžETSKI FOND ZA DIJASPORU I SRBE U REGIONU Ukupno za razdeo 26. 229.099.000 229.099.000 211.033.363 92,1 27 MINISTARSTVO ZA KOSOVO I METOHIJU 4.009.165.000 4.009.165.000 3.895.218.231 97,2 27.1 FOND ZA KOSOVO I METOHIJU Ukupno za razdeo 27. 4.009.165.000 4.009.165.000 3.895.218.231 97,2 28 MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA 368.023.000 388.023.000 378.809.121 97,6 28.1 BUDžETSKI FOND ZA NACIONALNE MANjINE 2.000.000 2.000.000 Ukupno za razdeo 28. 370.023.000 390.023.000 378.809.121 97,1 29 MINISTARSTVO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN 3.406.161.000 3.406.161.000 2.720.701.938 79,9 Ukupno za razdeo 29. 3.406.161.000 3.406.161.000 2.720.701.938 79,9 30 REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO 77.541.000 77.541.000 44.347.582 57,2 Ukupno za razdeo 30. 77.541.000 77.541.000 44.347.582 57,2 31 REPUBLIČKI ZAVOD ZA RAZVOJ 43.017.000 43.017.000 41.343.835 96,1 Ukupno za razdeo 31. 43.017.000 43.017.000 41.343.835 96,1 32 REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU 664.718.000 664.718.000 660.597.371 99,4 Ukupno za razdeo 32. 664.718.000 664.718.000 660.597.371 99,4 33 REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 1.594.284.000 1.594.284.000 1.516.309.842 95,1 Ukupno za razdeo 33. 1.594.284.000 1.594.284.000 1.516.309.842 95,1 34 REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD 1.423.197.000 1.423.197.000 1.171.172.101 82,3 Ukupno za razdeo 34. 1.423.197.000 1.423.197.000 1.171.172.101 82,3 35 REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD 25.426.000 25.426.000 24.132.328 94,9 Ukupno za razdeo 35. 25.426.000 25.426.000 24.132.328 94,9 36 REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE 207.905.000 207.905.000 161.327.614 77,6 Ukupno za razdeo 36. 207.905.000 207.905.000 161.327.614 77,6 37 REPUBLIČKI ZAVOD ZA INFORMATIKU I INTERNET 27.396.000 27.396.000 25.748.269 94,0 Ukupno za razdeo 37. 27.396.000 27.396.000 25.748.269 94,0

Razdeo Glava OPIS ZAKON TEKUĆE APROPRIJACIJE IZVRŠENjE % izvršenja 1 2 3 4 5 6 7 (6 : 5) 38 AGENCIJA ZA STRANA ULAGANjA I PROMOCIJU IZVOZA 27.441.597 27.441.597 27.441.595 100,0 Ukupno za razdeo 38. 27.441.597 27.441.597 27.441.595 100,0 39 CENTAR ZA RAZMINIRANjE 12.976.000 12.976.000 12.567.383 96,9 Ukupno za razdeo 39. 12.976.000 12.976.000 12.567.383 96,9 40 ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU 133.699.000 133.699.000 132.948.241 99,4 Ukupno za razdeo 40. 133.699.000 133.699.000 132.948.241 99,4 41 DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE 222.555.000 222.555.000 216.914.202 97,5 Ukupno za razdeo 41. 222.555.000 222.555.000 216.914.202 97,5 42 GEOMAGNETSKI ZAVOD 68.376.000 68.376.000 67.112.979 98,2 Ukupno za razdeo 42. 68.376.000 68.376.000 67.112.979 98,2 43 ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANjE 21.931.000 21.931.000 20.930.770 95,4 Ukupno za razdeo 43. 21.931.000 21.931.000 20.930.770 95,4 44 SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI 240.091.000 240.091.000 240.091.000 100,0 Ukupno za razdeo 44. 240.091.000 240.091.000 240.091.000 100,0 45 UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE 56.354.000 56.354.000 55.509.047 98,5 Ukupno za razdeo 45. 56.354.000 56.354.000 55.509.047 98,5 46 KOMISIJA ZA ISPITIVANjE ODGOVORNOSTI ZA KRŠENjELjUDSKIH PRAVA 48.000 48.000 Ukupno za razdeo 46. 48.000 48.000     47 AGENCIJA ZA RUDARSTVO 650.000 650.000 Ukupno za razdeo 47. 650.000 650.000     48 AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST 16.082.000 16.082.000 15.641.897 97,3 Ukupno za razdeo 48. 16.082.000 16.082.000 15.641.897 97,3 49 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE 1.077.078.000 1.077.078.000 1.025.225.285 95,2 Ukupno za razdeo 49. 1.077.078.000 1.077.078.000 1.025.225.285 95,2 50 AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 160.001.000 160.001.000 93.921.576 58,7 Ukupno za razdeo 50. 160.001.000 160.001.000 93.921.576 58,7 51 POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI 115.860.000 115.860.000 58.778.774 50,7 Ukupno za razdeo 51. 115.860.000 115.860.000 58.778.774 50,7 52 POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI 39.336.000 39.336.000 19.154.468 48,7 Ukupno za razdeo 52. 39.336.000 39.336.000 19.154.468 48,7 53 DIREKCIJA ZA RESTITUCIJU 61.304.000 61.304.000 24.601.681 40,1 Ukupno za razdeo 53. 61.304.000 61.304.000 24.601.681 40,1 54 DIREKCIJA ZA ŽELEZNICU 56.173.000 56.173.000 55.784.186 99,3 Ukupno za razdeo 54. 56.173.000 56.173.000 55.784.186 99,3 55 REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO REŠAVANjE RADNIH SPOROVA 19.974.000 19.974.000 17.607.202 88,2 Ukupno za razdeo 55. 19.974.000 19.974.000 17.607.202 88,2 56 UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA 3.324.862.000 3.424.862.000 3.376.338.684 98,6 Ukupno za razdeo 56. 3.324.862.000 3.424.862.000 3.376.338.684 98,6 57 UPRAVNI OKRUZI 57.1 SEVERNOBAČKI UPRAVNI OKRUG 16.123.000 16.123.000 16.064.611 99,6 57.2 SREDNjOBANATSKI UPRAVNI OKRUG 10.311.000 10.311.000 10.209.697 99,0 57.3 SEVERNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG 14.057.000 14.057.000 13.633.745 97,0 57.4 JUŽNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG 13.976.000 13.976.000 13.033.178 93,3 57.5 ZAPADNOBAČKI UPRAVNI OKRUG 13.855.000 13.855.000 12.248.605 88,4 57.6 SREMSKI UPRAVNI OKRUG 9.726.000 9.726.000 9.510.948 97,8 57.7 JUŽNOBAČKI UPRAVNI OKRUG 18.037.000 18.037.000 17.483.750 96,9 57.8 MAČVANSKI UPRAVNI OKRUG 10.257.000 10.257.000 9.314.680 90,8 57.9 KOLUBARSKI UPRAVNI OKRUG 16.603.000 16.603.000 16.519.113 99,5 57.10 PODUNAVSKI UPRAVNI OKRUG 13.350.000 13.350.000 13.084.330 98,0 57.11 BRANIČEVSKI UPRAVNI OKRUG 10.951.000 10.951.000 10.432.124 95,3 57.12 ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG 17.777.000 17.777.000 16.978.289 95,5 57.13 POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG 15.890.000 15.890.000 15.780.633 99,3 57.14 BORSKI UPRAVNI OKRUG 11.523.000 11.523.000 9.711.448 84,3 57.15 ZAJEČARSKI UPRAVNI OKRUG 13.212.000 13.212.000 13.128.119 99,4 57.16 ZLATIBORSKI UPRAVNI OKRUG 26.634.000 26.634.000 25.888.457 97,2 57.17 MORAVIČKI UPRAVNI OKRUG 12.567.000 12.567.000 12.529.690 99,7 57.18 RAŠKI UPRAVNI OKRUG 18.059.000 19.559.000 19.147.015 97,9 57.19 RASINSKI UPRAVNI OKRUG 12.948.000 12.948.000 12.793.955 98,8 57.20 NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG 20.496.000 20.496.000 20.437.874 99,7 57.21 TOPLIČKI UPRAVNI OKRUG 10.088.000 10.088.000 9.759.149 96,7 57.22 PIROTSKI UPRAVNI OKRUG 10.540.000 10.540.000 10.351.354 98,2 57.23 JABLANIČKI UPRAVNI OKRUG 14.931.000 14.931.000 13.916.494 93,2 57.24 PČINjSKI UPRAVNI OKRUG 10.315.000 10.315.000 10.192.093 98,8 57.25 KOSOVSKI UPRAVNI OKRUG 19.294.000 19.294.000 18.393.404 95,3 57.26 PEĆKI UPRAVNI OKRUG 6.768.000 6.768.000 6.456.230 95,4 57.27 PRIZRENSKI UPRAVNI OKRUG 6.092.000 6.092.000 5.887.161 96,6 57.28 KOSOVSKO-MITROVAČKI UPRAVNI OKRUG 10.925.000 10.925.000 8.823.698 80,8 57.29 KOSOVSKO-POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG 10.327.000 10.327.000 8.626.208 83,5 Ukupno za razdeo 57. 395.632.000 397.132.000 380.336.052 95,8 58 MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA 847.019.000 847.019.000 792.125.945 93,5 58.1 REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE 1.591.059.000 1.591.059.000 1.570.941.760 98,7 Ukupno za razdeo 58. 2.438.078.000 2.438.078.000 2.363.067.705 96,9 59 MINISTARSTVO ZDRAVLjA 3.738.462.000 3.738.462.000 2.862.256.406 76,6 59.1 UPRAVA ZA BIOMEDICINU 48.895.000 48.895.000 18.242.474 37,3 59.2 BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE CRVENOG KRSTA SRBIJE 59.3 BUDžETSKI FOND ZA PROGRAME SPREČAVANjA BOLESTI IZAZVANIH KONZUMIRANjEM DUVANA Ukupno za razdeo 59. 3.787.357.000 3.787.357.000 2.880.498.880 76,1 60 MINISTARSTVO PROSVETE 808.449.000 756.729.000 650.398.183 85,9 60.1 OSNOVNO OBRAZOVANjE 53.455.378.000 53.409.623.202 53.320.505.430 99,8 60.2 SREDNjE OBRAZOVANjE 23.744.354.000 23.838.154.498 23.809.940.549 99,9 60.3 UČENIČKI STANDARD 2.970.235.000 2.886.444.735 2.882.867.113 99,9 60.4 VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE 21.775.222.000 22.345.151.989 22.261.988.222 99,6 60.5 STUDENTSKI STANDARD 5.423.787.000 5.328.321.576 5.299.395.352 99,5 60.6 ZAVOD ZA UNAPREĐIVANjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA 139.348.000 139.348.000 138.574.800 99,4 60.7 ZAVOD ZA VREDNOVANjE KVALITETA OBRAZOVANjA I VASPITANjA 53.333.000 53.333.000 49.157.376 92,2 Ukupno za razdeo 60. 108.370.106.000 108.757.106.000 108.412.827.025 99,7

Razdeo Glava OPIS ZAKON TEKUĆE APROPRIJACIJE IZVRŠENjE % izvršenja 1 2 3 4 5 6 7 (6 : 5) 61 MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU 450.126.000 450.126.000 434.540.064 96,5 61.1 BUDžETSKI FOND ZA PROGRAM LOKALNE SAMOUPRAVE Ukupno za razdeo 61. 450.126.000 450.126.000 434.540.064 96,5 62 MINISTARSTVO VERA 695.967.000 695.967.000 674.442.356 96,9 Ukupno za razdeo 62. 695.967.000 695.967.000 674.442.356 96,9 63 REPUBLIČKA KOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 5.195.000 5.195.000 4.311.604 83,0 Ukupno za razdeo 63. 5.195.000 5.195.000 4.311.604 83,0 UKUPNO 1.029.406.994.052 1.029.406.994.052 1.014.697.253.650  

Razdeo 1 – NARODNA SKUPŠTINA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke, doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 351,26 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 1,32 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 3,91 mil. dinara.

– Na ime rashoda za poslanički dodatak utrošeno je 136,45 mil. dinara.

– Na ime rashoda za dnevnice, smeštaj i prevoz narodnih poslanika, u zemlji i inostranstvu utrošeno je 101,64 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,85 mil. dinara.

Glava 1.1 – NARODNA SKUPŠTINA – STRUČNE SLUŽBE

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 323,25 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,54 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 1,84 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 9,69 mil. dinara.

– Rashodi za nagrade, naknade članovima komisija i ostalo izvršeni su u iznosu od 19,37 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge, troškove grejanja i el. energije, kao i osiguranje zaposlenih, izvršeni su u iznosu 158,02 mil. dinara.

– Rashodi za putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 13,37 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 53,25 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge za izradu softvera, usluge informisanja javnosti, usluge štampanja, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 27,57 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za održavanje čistoće, goriva i ostalog potrošnog materijala u iznosu od 29,44 mil. dinara.

– Dotacije međunarodnim organizacijama iznosile su 13,58 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 181,90 mil. dinara.

– Na ime izdataka za mašine i opremu utrošeno 34,27 mil. dinara.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu iznose 3,82 mil. dinara.

Razdeo 2 – PREDSEDNIK REPUBLIKE

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 73,36 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenima utrošeno je 2,09 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i osiguranje zaposlenih, izvršeni su u iznosu 14,17 mil. dinara.

– Rashodi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosi od 44,39 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 23,13 mil. dinara, i to za: usluge prevođenja, usluge štampanja, usluge informisanja javnosti, usluge reprezentacije, i ostale stručne usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,58 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 2,96 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,03 mil. dinara.

Funkcija 133 – Ostale opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 23,00 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,82 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih utrošeno je 0,62 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu 1,03 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,23 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja javnosti i ostale stručne usluge.

Razdeo 3 – VLADA

Glava 3.1 – KABINET PREDSEDNIKA VLADE

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 14,83 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu od 2,02 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu u iznosu od 3,38 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 6,42 mil. dinara i to za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge za izradu softvera, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije i ostale stručne usluge.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,58 mil. dinara.

GLAVA 3.2 – KABINET PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 2,63 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, izvršeni su u iznosu od 0,78 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 1,94 mil. dinara i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 9,19 mil. dinara i to na ime rashoda za: usluge reprezentacije i ostale stručne usluge.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,64 mil. dinara.

GLAVA 3.3 – KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE – ZA OBLAST EVROPSKIH INTEGRACIJA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 14,63 mil. dinara

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, izvršeni su u iznosu od 2,97 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 5,36 mil. dinara i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 11,94 mil. dinara i to za: usluge prevođenja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge štampanja publikacija, usluge informisanja javnosti, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,70 mil. dinara.

GLAVA 3.4 – KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE ZA PRIVREDNI RAZVOJ

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 8,97 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 2,55 mil. dinara i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 7,38 mil. dinara i to na ime rashoda za: usluge reprezentacije i ostale stručne usluge.

GLAVA 3.5 – KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE – ZA SOCIJALNU POLITIKU I DRUŠTVENE DELATNOSTI

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 6,35 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, izvršeni su u iznosu od 0,69 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 5,58 mil. dinara i to za: usluge prevođenja, usluge informisanja javnosti, usluge reprezentacije i ostale opšte usluge.

Glava 3.6 – GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 139,51 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 3,69 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 3,81 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone izvršeni su u iznosu od 14,18 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu u iznosu od 98,36 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 47,97 mil. dinara, i to za: ugostiteljske usluge, usluge štampanja publikacija, reprezentacija i ostale stručne usluge.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 2,39 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u ukupnom iznosu od 4,91 mil. dinara.

Glava 3.7 – KANCELARIJA ZA SARADNjU S MEDIJIMA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 33,88 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 3,06 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,66 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone izvršeni su u iznosu od 2,59 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 9,10 mil. dinara, i to za: usluge informisanja javnosti, usluge za izradu softvera i ostale stručne usluge.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih i ostalih materijala za posebne namene u iznosu od 1,32 mil. dinara.

GLAVA 3.8 – KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 49,73 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,39 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 2,59 mil. dinara, i to za: troškove bankarskih usluga i platnog prometa, troškove telefona i mobilnih telefona, usluge komunikacija (internet) i zakup administrativne opreme.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu, kao i troškove prevoza u okviru redovnog rada (taksi prevoz) u iznosu od 5,58 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 34,62 mil. dinara i to za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge informisanja javnosti,

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,85 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 3,02 mil. dinara.

– Za nematerijalnu imovinu utrošeno je 5,77 mil. dinara.

Program 2602 – DRUGA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ EU – PREKOGRANIČNA SARADNjA

PROJEKAT 2602 – 07 – PROGRAMI PREKOGRANIČNE SARADNjE KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2007

04 JADRANSKI PROGRAM 2007

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 0,54 mil. dinara.

PROJEKAT 2602 – 08 – PROGRAMI PREKOGRANIČNE SARADNjE KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2008

04 JADRANSKI PROGRAM 2008

Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 0,92 mil. dinara.

PROJEKAT 2602 – 09 – PROGRAMI PREKOGRANIČNE SARADNjE KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2009

04 JADRANSKI PROGRAM 2009

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 1,00 mil. dinara.

GLAVA 3.9 – SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Funkcija 360 – Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 18,37 mil. dinara, i to za: usluge prevođenja, usluge reprezentacije i ostale opšte usluge.

GLAVA 3.10 – SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 42,12 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 0,67 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,87 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,58 mil. dinara i to na ime rashoda za fiksne i mobilne telefone.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 47,13 mil. dinara i to za: usluge za izradu softvera, objavljivanja tendera i informativnih oglasa, ugostiteljske usluge i ostale stručne usluge.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,92 mil. dinara.

GLAVA 3.11 – SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE

ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 11,04 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,57 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su: rashodi fiksnih telefona, troškovi mobilnih telefona, usluge komunikacija (internet) izvršeni su u iznosu od 1,08 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu u iznosu od 1,04 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 43,02 mil. dinara i to za: usluge obrazovanja i usavršavanja kadrova, usluge informisanja javnosti, ugostiteljske usluge i ostale stručne usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 1,80 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, goriva i ostalih materijala u iznosu od 3,36 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 228,36 mil. dinara.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta iznosile su 40,72 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznosile su 21,14 mil. dinara.

– Na ime izdataka za zgrade, mašine i opremu utrošeno je 8,71 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koji se finansiraju iz sredstava Nacionalnog investicionog plana iznosili su 6,38 mil. dinara.

GLAVA 3.12 – AVIO-SLUŽBA VLADE

Funkcija 450 – Transport

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 54,03 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenih utrošeno je 0,59 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,5 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za bankarske usluge, troškove fiksnih telefona, troškove mobilnih telefona, usluge komunikacija (internet) i zakupa opreme za saobraćaj izvršeni su u iznosu od 22,16 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu u iznosu od 15,36 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 67,16 mil. dinara i to za: usluge prevođenja, usluge za izradu softvera, objavljivanje tendera i informativnih oglasa, usluge reprezentacije kao i ostale stručne usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 2,23 mil. dinara.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 51,98 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, službene odeće, radne uniforme, materijala za održavanje čistoće, goriva u iznosu od 57,01 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u ukupnom iznosu od 1,00 mil. dinara.

GLAVA 3.13 – KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNjU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONjENjE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENjA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINjENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 8,09 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 0,87 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 4,71 mil. dinara, i to za: usluge reprezentacije, usluge za izradu softvera i ostale opšte usluge.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta utrošeno je 19,17 mil. dinara. Raspored i korišćenje sredstava izvršen je po posebnom aktu Vlade.

GLAVA 3.14 – KANCELARIJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ NEDOVOLjNO RAZVIJENIH PODRUČJA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 8,73 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,00 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su: rashodi bankarskih usluga, fiksnih telefona, mobilnih telefona, usluge komunikacija (internet) i zakup stambenog prostora izvršeni su u iznosu od 3,23 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 2,20 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 19,73 mil. dinara, i to za: usluge informisanja javnosti, ugostiteljske usluge, usluge reprezentacije i ostale stručne usluge.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 1,54 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 90,26 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade, građevinske objekte, mašine i opremu iznose 18,82 mil. dinara.

GLAVA 3.15 – CENTRALNI REGISTAR OBVEZNIKA DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANjE – POSLODAVACA I OSIGURANIKA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 4,46 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,43 mil. dinara.

GLAVA 3.16 – KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA DECENTRALIZACIJU REPUBLIKE SRBIJE

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 11,76 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,57 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 4,45 mil. dinara, i to za: usluge informisanja javnosti, ugostiteljske usluge, usluge reprezentacije i ostale stručne usluge.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,50 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznose 0,96 mil. dinara.

GLAVA 3.17 –KANCELARIJA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 3,91 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 5,18 mil. dinara, i to za: usluge informisanja javnosti, ugostiteljske usluge, usluge reprezentacije i ostale stručne usluge.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,55 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznose 11,03 mil. dinara.

Razdeo 4 – USTAVNI SUD SRBIJE

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 107,76 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 2,96 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i osiguranje zaposlenih, izvršeni su u iznosu 1,29 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 1,98 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,43 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge štampanja, usluge objavljivanja tendera i informativnih oglasa, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,90 mil. dinara.

Razdeo 5 – VISOKI SAVET SUDSTVA

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 34,13 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,26 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,50 mil. dinara.

– Za rashode na ime putovanja utrošeno je 1,43 mil dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 5,45 mil. dinara, i to za: objavljivanje tendera i informativnih oglasa, usluge za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,50 mil. dinara.

Razdeo 6 – DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 24,95 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,04 mil. dinara.

– Za rashode na ime putovanja utrošeno je 0,80 mil dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,71 mil. dinara, i to za: objavljivanje tendera i informativnih oglasa, usluge za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,52 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,55 mil. dinara.

Razdeo 7 – PRAVOSUDNI ORGANI

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 1.384,00 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 22,81 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate bolovanja zaposlenih u iznosu od 169,92 mil. dinara.

– Rashodi za nagrade, naknade članovima komisija i ostalo izvršeni su u iznosu od 602,01 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge, usluge dostave, grejanja i električne energije kao i osiguranje zaposlenih izvršeni su u iznosu 208,57 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 28,39 mil. dinara, i to za: objavljivanje tendera i informativnih oglasa, usluge za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Rashodi za materijal izvršeni su za: nabavku uniformi, materijala za meteorološka merenja i ostali potrošni materijal u iznosu od 71,22 mil. dinara.

– Za novčane kazne i penale po rešenju sudova utrošeno je 330,03 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte iznose 218,79 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 447,26 mil. dinara.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu izvršeni su u iznosu od 20,00 mil. dinara.

Glava 7.1 – VRHOVNI KASACIONI SUD

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 285,08 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate bolovanja zaposlenih u iznosu od 20,66 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 8,40 mil. dinara.

– Rashodi za nagrade, naknade članovima komisija i ostalo izvršeni su u iznosu od 8,97 mil. dinara. .

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge, usluge dostave, grejanja i električne energije kao i osiguranje zaposlenih izvršeni su u iznosu 29,59 mil. dinara.

– Za rashode na ime putovanja utrošeno je 0,77 mil dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 12,98 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 5,23 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,94 mil. dinara.

Glava 7.2 – UPRAVNI SUD

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 152,11 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 5,46 mil. dinara.

– Rashodi za nagrade, naknade članovima komisija i ostalo izvršeni su u iznosu od 6,44 mil. dinara. .

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge, usluge dostave, grejanja i električne energije kao i osiguranje zaposlenih izvršeni su u iznosu 2,55 mil. dinara.

– Za rashode na ime putovanja utrošeno je 0,50 mil dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,50 mil. dinara.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,97 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 2,12 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 7,50 mil. dinara.

Glava 7.3 – APELACIONI SUDOVI

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 748,46 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 2,28 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate bolovanja zaposlenih u iznosu od 11,26 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 38,39 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge, usluge dostave, grejanja i električne energije kao i osiguranje zaposlenih izvršeni su u iznosu 49,39 mil. dinara.

– Za rashode na ime putovanja utrošeno je 1,73 mil dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 14,14 mil. dinara.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 16,09 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 23,31 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 2,62 mil. dinara.

Glava 7.4 – PRIVREDNI APELACIONI SUD

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 126,44 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,50 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 7,04 mil. dinara.

– Rashodi za nagrade, naknade članovima komisija i ostalo izvršeni su u iznosu od 3,30 mil. dinara. .

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,79 mil. dinara.

– Za rashode na ime putovanja utrošeno je 1,73 mil dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,53 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 4,83 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 2,26 mil. dinara.

Glava 7.5 – REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 82,81 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 4,43 mil. dinara i to za naknade za odvojen život od porodice i naknade za prevoz na posao i sa posla i na ime smeštaja izabranih i postavljenih lica.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 1,28 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 1,12 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice na službenom putu, za troškove prevoza na službenom putu u zemlji, za troškove smeštaja, na ime prevoza u javnom saobraćaju, za ostale troškove puta, za troškove dnevnica službenog puta u inostranstvo i za troškove prevoza puta u inostranstvo u iznosu od 4,05 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,88 mil. dinara, i to za: usluge izrade softvera, usluge informisanja javnosti, ostale stručne usluge, ugostiteljske usluge, usluge reprezentacije i na ime poklona.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,65 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za redovne potrebe zaposlenih, goriva za potrebe tužilaštva u iznosu od 4,48 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,66 mil. dinara.

Glava 7.6 – TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 77,11 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,38 mil. dinara i to za naknade za odvojen život od porodice i naknade za prevoz na posao i sa posla.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,89 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, internet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i osiguranje vozila izvršeni su u iznosu 2,40 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 7,25 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 9,80 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja javnosti, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,81 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih , goriva i ostalih materijala u iznosu od 2,68 mil. dinara.

Glava 7.7 – REPUBLIČKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 133,95 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 4,29 mil. dinara i to za prevoz zaposlenih na posao i sa posla.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, internet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge, osiguranje vozila, usluge dostave izvršeni su u iznosu 8,28 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 82,60 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge objavljivanja tendera i informativnih oglasa, ugostiteljske usluge, usluge informisanja javnosti, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,88 mil. dinara.

– Rashodi za materijal obuhvataju nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, goriva i ostalih materijala u iznosu od 1,84 mil. dinara.

– Za novčane kazne i penale po rešenju sudova utrošeno je 4,37 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,69 mil. dinara.

Glava 7.8 – VIŠI SUDOVI

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 1.437,88 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 9,11 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 12,64 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 42,42 mil. dinara i to za prevoz zaposlenih na posao i sa posla.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, internet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge, osiguranje vozila, usluge dostave, zakupa nestambenog prostora izvršeni su u iznosu 225,50 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 4,86 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 416,15 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge objavljivanja tendera i informativnih oglasa, ugostiteljske usluge, usluge informisanja javnosti, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 16,53 mil. dinara.

– Rashodi za materijal obuhvataju nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, goriva i ostalih materijala u iznosu od 40,41 mil. dinara

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni izvršeni su u iznosu od 0,87 mil. dinara.

– Za novčane kazne i penale po rešenju sudova utrošeno je 23,32 mil. dinara.

Glava 7.9 – OSNOVNI SUDOVI

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 4.605,36 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 39,43 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 40,32 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 166,31 mil. dinara i to za prevoz zaposlenih na posao i sa posla.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, internet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge, osiguranje vozila, usluge dostave, zakupa nestambenog prostora izvršeni su u iznosu 491,31 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 7,73 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 728,16 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge objavljivanja tendera i informativnih oglasa, ugostiteljske usluge, usluge informisanja javnosti, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 26,20 mil. dinara.

– Rashodi za materijal obuhvataju nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, goriva i ostalih materijala u iznosu od 132,54 mil. dinara

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni izvršeni su u iznosu od 2,29 mil. dinara.

– Za novčane kazne i penale po rešenju sudova utrošeno je 6,47 mil. dinara.

Glava 7.10 – PRIVREDNI SUDOVI

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 650,54 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 4,96 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 4,80 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 17,76 mil. dinara i to za prevoz zaposlenih na posao i sa posla.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 1,35 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, internet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge, osiguranje vozila, usluge dostave, izvršeni su u iznosu 70,23 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 4,54 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 29,44 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge objavljivanja tendera i informativnih oglasa, ugostiteljske usluge, usluge informisanja javnosti, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 8,45 mil. dinara.

– Rashodi za materijal obuhvataju nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, goriva i ostalih materijala u iznosu od 30,12 mil. dinara

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni izvršeni su u iznosu od 0,68 mil. dinara.

Glava 7.11 – VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 524,17 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 4,87 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 5,41 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 18,48 mil. dinara i to za prevoz zaposlenih na posao i sa posla.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, internet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge, osiguranje vozila, usluge dostave, zakupa nestambenog prostora izvršeni su u iznosu 14,46 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 2,13 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 6,88 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge objavljivanja tendera i informativnih oglasa, ugostiteljske usluge, usluge informisanja javnosti, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 3,30 mil. dinara.

– Rashodi za materijal obuhvataju nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, goriva i ostalih materijala u iznosu od 14,58 mil. dinara

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni izvršeni su u iznosu od 0,50 mil. dinara.

Glava 7.12 – OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 1.004,08 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 14,28 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 18,45 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 34,05 mil. dinara i to za prevoz zaposlenih na posao i sa posla.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, internet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge, osiguranje vozila, usluge dostave, zakupa nestambenog prostora izvršeni su u iznosu 25,91 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 2,06 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 13,16 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge objavljivanja tendera i informativnih oglasa, ugostiteljske usluge, usluge informisanja javnosti, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 5,54 mil. dinara.

– Rashodi za materijal obuhvataju nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, goriva i ostalih materijala u iznosu od 22,75 mil. dinara

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni izvršeni su u iznosu od 0,84 mil. dinara.

Glava 7.13 – VIŠI PREKRŠAJNI SUD

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 226,89 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,68 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 9,16 mil. dinara i to za prevoz zaposlenih na posao i sa posla.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, internet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge, osiguranje vozila, usluge dostave, zakupa nestambenog prostora izvršeni su u iznosu 4,37 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 1,04 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,51 mil. dinara.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 1,27 mil. dinara.

– Rashodi za materijal obuhvataju nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, goriva i ostalih materijala u iznosu od 4,59 mil. dinara

Glava 7.14 – PREKRŠAJNI SUDOVI

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 1.605,30 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 11,92 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 10,85 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 56,74 mil. dinara i to za prevoz zaposlenih na posao i sa posla.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,74 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, internet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge, osiguranje vozila, usluge dostave, zakupa nestambenog prostora izvršeni su u iznosu 167,29 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj, prevoz radi svakodnevnih odlazaka na zastupanja pred sudovima u drugim gradovima i troškove prevoza u iznosu od 3,40 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 29,69 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge objavljivanja tendera i informativnih oglasa, ugostiteljske usluge, usluge informisanja javnosti, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 13,56 mil. dinara.

– Rashodi za materijal obuhvataju nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, goriva i ostalih materijala u iznosu od 54,62 mil. Dinara

Glava 7.15 – APELACIONA JAVNA TUŽILAŠTVA

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 155,41 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 1,75 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 1,44 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 14,46 mil. dinara i to za prevoz zaposlenih na posao i sa posla.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, internet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge, osiguranje vozila, usluge dostave, zakupa nestambenog prostora izvršeni su u iznosu 5,49 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 1,02 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,92 mil. dinara.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 1,70 mil. dinara.

– Rashodi za materijal obuhvataju nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, goriva i ostalih materijala u iznosu od 7,05 mil. dinara

Glava 7.16 – TUŽILAŠTVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 89,44 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 6,11 mil. dinara i to za prevoz zaposlenih na posao i sa posla.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,87 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 1,42 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj, prevoz radi svakodnevnih odlazaka na zastupanja pred sudovima u drugim gradovima i troškove prevoza u iznosu od 3,53 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,70 mil. dinara.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 1,22 mil. dinara.

– Rashodi za materijal obuhvataju nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, goriva i ostalih materijala u iznosu od 2,95 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 2,05 mil. dinara.

Razdeo 8 – ZAŠTITNIK GRAĐANA

Funkcija 133 – Ostale opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 82,76 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,78 mil. dinara

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 2,16 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 4,36 mil. dinara i to za: troškove mobilnih telefona, zakupa nestambenog prostora i ostale troškove.

– Rashodi na ime troškova putovanja izvršeni su u iznosu od 4,52 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 8,09 mil. dinara i to za: usluge za izradu softvera, usluge informisanja javnosti, usluge reprezentacije, kotizacije i savetovanja i ostale stručne i opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,50 mil. dinara.

– Rashodi za materijal iznose 5,14 mil. dinara i to za nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih i sl.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 4,40 mil. dinara.

Razdeo 9 – DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

. – Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 51,18 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 4,21 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, izvršeni su u iznosu 2,49 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,86 mil. dinara. i to za: usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, objavljivanje tendera i oglasa i sl.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 3,16 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za redovne potrebe zaposlenih, cveća i zelenila, goriva i ostalog potrošnog materijala.

– Izdaci za mašine i opremu iznosili su 4,83 mil. dinara.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu iznose 0,99 mil. dinara.

Razdeo 10 – MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 866,77 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 5,85 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 20,85 mil. dinara i to za: troškove za odvojen život od porodice, troškove za prevoz, selidbenih troškova zaposlenih i sl.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 481,39 mil. dinara i to za: bankarske usluge i platni promet, troškove dostave, troškove interneta, telefona i mobilnih telefona, električne energije, osiguranja i sl.

– Rashodi na ime troškova putovanja izvršeni su u iznosu od 108,61 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 94,39 mil. dinara i to za: administrativne usluge, usluge za izradu softvera, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja javnosti, usluge veštačenja, reprezentacije i ostale stručne usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 1,23 mil. dinara.

– Na ime tekućih popravki i održavanja (usluge i materijali) utrošeno je 11,33 mil. dinara i to za: mehaničke popravke, računarsku opremu i dr.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 59,04 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za redovne potrebe zaposlenih, cveća i zelenila, goriva i ostalog potrošnog materijala.

– Dotacije međunarodnim organizacijama izvršene su u iznosu 241,73 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu 19,00 mil. dinara. Utrošena sredstva namenjena su za Institut za međunarodnu politiku i privredu.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni izvršeni su u iznosu od 0,71 mil. dinara.

– Za novčane kazne i penale po rešenju sudova utrošeno je 3,38 mil. dinara.

– Rashodi za naknadu štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa izvršeni su u iznosu 12,50 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 5,54 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 9,66 mil. dinara.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 1,23 mil. dinara.

Glava 10.1 – DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA

Funkcija 113 – Opšti spoljni poslovi

– Za plate i dodatke utrošeno je 1.566,00 mil. dinara

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 15,83 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 847,61 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, osiguranje, zakup stambenog i ostalog prostora.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 81,48 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 429,94 mil. dinara i to za: usluge za održavanje prostora i računara, usluge štampanja biltena, usluge revizije, usluga reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 1,50 mil. dinara.

– Na ime tekućih popravki i održavanja (usluge i materijali) utrošeno je 78,74 mil. dinara i to za : zidarske radove i mehaničke popravke.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 86,97 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za redovne potrebe zaposlenih, goriva i ostalog potrošnog materijala.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta utrošeno je 428,00 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 66,62 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 16,50 mil. dinara.

Razdeo 11 – MINISTARSTVO ODBRANE

Funkcija 210 – Vojna odbrana

– Za plate, dodatke kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva odbrane, utrošeno je 25.370,76 mil. dinara.

– Za naknade u naturi izvršene su isplate od 8,70 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 164,26 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene, u okviru kojih su naknade za odvojen život od porodice, selidbeni troškovi, naknade za prevoz i ostale naknade utrošeno je 4.049,08 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 207,90 mil. dinara i to za: jubilarne nagrade, nagrade za posebne rezultate rada i sl.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje, zakup objekata izvršeni su u iznosu 3.257,14 mil. dinara.

– Na ime rashoda za putovanja utrošeno je 1.649,53 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 556,83 mil. dinara i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostora i računara, usluge prevođenja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge štampanja biltena i publikacija, usluge informisanja javnosti i odnosa s javnošću, reklamne usluge, usluge revizije, usluge reprezentacije, kotizacije i savetovanja i ostale opšte i stručne usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 57,77 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 2.659,85 mil. dinara i to za : stolarske, zidarske radove, centralno grejanje i dr.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 3.562,97 mil. dinara i to za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, materijala za obrazovanje, rezervnih delova, goriva, materijala za istraživanje i razvoj, ortopedskog materijala, materijala za održavanje čistoće i ostalog materijala za posebne namene.

– Dotacije međunarodnim organizacijama izvršene su u iznosu od 3,56 mil. dinara.

– Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja izvršene su u iznosu od 22.946,66 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta utrošeno je 261,49 mil. dinara.

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 4,00 mil. dinara. Sredstva su namenjena za rad Saveza rezervnih vojnih starešina.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni izvršeni su u iznosu od 16,70 mil. dinara.

– Za naknadu štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa utrošeno je 1.254,68 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 1.665,88 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 3.773,00 mil. dinara.

Funkcija 250 – Odbrana neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate i dodatke kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, utrošeno je 58,52 mil. dinara.

– Na ime rashoda za putovanja utrošeno je 0,50 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,50 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,56 mil. dinara.

– Za nabavku domaće finansijske imovine utrošeno je 194,14 mil. dinara.

Sredstva su namenjena za subvencionisanje stanova vojnim licima kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita.

Glava 11.1 – INSPEKTORAT ODBRANE

Funkcija 210 – Vojna odbrana

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 6,60 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,86 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za redovne potrebe zaposlenih i dr.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 8,65 mil. dinara.

Glava 11.2 – VOJNOBEZBEDNOSNA AGENCIJA

Funkcija 210 – Vojna odbrana

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu u iznosu od 4,41 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,12 mil. dinara i to za: usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge štampanja biltena, reprezentacije, kotizacije i seminara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 14,14 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 2,54 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 3,30 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za redovne potrebe zaposlenih i ostalog potrošnog materijala.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 2,21 mil dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 205,00 mil. dinara.

Glava 11.3 – VOJNOOBAVEŠTAJNA AGENCIJA

Funkcija 210 – Vojna odbrana

– Za naknade u naturi utrošeno je 15,71 mil. dinara.

– Stalni troškovi su izvršeni su u iznosu 42,57 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: troškove telefona, interneta, zakupa stambenog prostora i sl.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu u iznosu od 12,85 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 24,03 mil. dinara i to za: usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge reprezentacije, kotizacije i savetovanja i ostale opšte usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 19,54 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 29,77 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 7,07 mil. dinara za nabavku: stručne literature i redovne potrebe zaposlenih, materijala za obrazovanje i sl.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni izvršeni su u iznosu od 0,58 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 4,60 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 53,22 mil. dinara.

Razdeo 12– MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

Funkcija 310 – Policijske usluge

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 34.827,51 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 182,45 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 1.628,02 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 878,40 mil. dinara za troškove odvojenog života od porodice, prevoza i ostalih troškova naknade zaposlenih.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 19,14 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, energetske i komunalne usluge, usluge osiguranja, zakupa imovine, opreme i stambenog prostora, usluge komunikacija izvršeni su u iznosu 2.449,75 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji u iznosu od 995,62 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 400,12 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostora i računara, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara, organizovanja kurseva i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge realizovane su u iznosu od 89,72 mil. dinara i to za usluge obrazovanja, kulture i sporta i ostale specijalizovane usluge.

– Tekuće popravke i održavanje i izvršene su iznosu od 976,66 mil. dinara i to za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata i za tekuće održavanje opreme.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku administrativnog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za saobraćaj i materijala za obrazovanje, kulturu i sport u iznosu od 3.109,09 mil. dinara.

– Dotacije međunarodnim organizacijama izvršene su u iznosu od 15,10 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne izvršeni su u iznosu od 72,39 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela iznosile su 444,21 mil. dinara.

– Rashodi za naknadu štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa izvršeni su u iznosu od 33,37 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 420,22 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1.209,70 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koji se finansiraju iz sredstava Nacionalnog investicionog plana iznosili su 97,22 mil. dinara.

Razdeo 13 – BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA

Funkcija 360 – Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavca utrošeno je 2.350,61 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 5,55 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 14,35 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 35,48 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 4,31 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 205,09 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, usluge održavanja čistoće, usluge odvoženja otpada, energetske usluge, usluge komunikacije, osiguranja, zakupa stambenog prostora i sl.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 24,71 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 15,97 mil. dinara za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostora i računara, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge objavljivanja tendera i informativnih oglasa, usluge reprezentacije i ostale stručne usluge.

– Rashodi za specijalizovane usluge izvršeni su u iznosu od 25,08 mil. dinara i to za: usluge zdravstvene zaštite po ugovoru i ostale specijalizovane usluge.

– Tekuće popravke i održavanjeizvršeni su u iznosu od 73,28 mil. dinara na ime rashoda za: zidarske, stolarske radove, radove na vodovodu i kanalizaciji, mehaničke popravke i dr.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 240,57 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, cveća i zelenila, stručne literature, sredstava za higijenu, rezervnih delova, goriva i ostalog potrošnog materijala.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne izvršeni su u iznosu od 8,08 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela iznosile su 10,13 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 131,15 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 319,06 mil. dinara.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 17,67 mil. dinara.

Razdeo 14 – MINISTARSTVO FINANSIJA

Funkcija 090 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

– Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja izvršene su u iznosu od 213.237,60 mil. dinara.

– Za nabavku domaće finansijske imovine utrošeno je 62,39 mil. dinara.

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 234,90 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,69 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 1,91 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 8,24 mil. dinara i to za: troškove odvojenog života od porodice, troškove prevoza, troškove smeštaja izabranih, postavljenih i imenovanih lica.

– Stalni troškovi u okviru kojih su rashodi za bankarske usluge, usluge platnog prometa, telefonske usluge, usluge osiguranja izvršeni su u iznosu od 6,54 mili. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su, za službena putovanja u zemlji i inostranstvu (dnevnice, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza), u iznosu od 13,21 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u ukupnom iznosu od 36,93 mil. dinara za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge štampanja biltena, usluge informisanja javnosti, naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija, ugostiteljske usluge, kotizacije i savetovanja, i ostale opšte usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 9,46 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 3,17 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva i ostalog materijala za prevozna sredstva, potrošnog materijala i ostalog materijala za posebne namene u iznosu od 8,80 mil. dinara.

– Dotacije međunarodnim organizacijama izvršene su u iznosu od 0,50 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,05 mil. dinara.

– Izdaci za zemljište su iznosili 14,38 mil. dinara.

– Izdaci za nabavku strane finansijske imovine iznose 150,60 mil. dinara.

Program 2602 – DRUGA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ EU – PREKOGRANIČNA SARADNjA

PROJEKAT 2602 – 07 – PROGRAMI PREKOGRANIČNE SARADNjE KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2007

01 PREKOGRANIČNA SARADNjA MAĐARSKA – SRBIJA 2007

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 4,45 mil. dinara.

02 PREKOGRANIČNA SARADNjA RUMUNIJA – SRBIJA 2007

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 4,87 mil. dinara.

03 PREKOGRANIČNA SARADNjA BUGARSKA – SRBIJA 2007

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 4,34 mil. dinara.

05 PREKOGRANIČNA SARADNjA HRVATSKA – SRBIJA 2007

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 1,68 mil. dinara.

06 JUGOISTOČNA EVROPA JIE 2007

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 1,87 mil. dinara.

07 PREKOGRANIČNA SARADNjA SRBIJA – BOSNA I HERCEGOVINA 2007

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 1,84 mil. dinara.

08 PREKOGRANIČNA SARADNjA SRBIJA – CRNA GORA 2007

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 0,84 mil. dinara.

PROJEKAT 2602 – 08 – PROGRAMI PREKOGRANIČNE SARADNjE KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2008

01 PREKOGRANIČNA SARADNjA MAĐARSKA – SRBIJA 2008

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 6,04 mil. dinara.

02 PREKOGRANIČNA SARADNjA RUMUNIJA – SRBIJA 2008

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 6,74 mil. dinara.

03 PREKOGRANIČNA SARADNjA BUGARSKA – SRBIJA 2008

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 5,84 mil. dinara.

05 PREKOGRANIČNA SARADNjA HRVATSKA – SRBIJA 2008

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 1,68 mil. dinara.

06 JUGOISTOČNA EVROPA JIE 2008

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 1,66 mil. dinara.

07 PREKOGRANIČNA SARADNjA SRBIJA – BOSNA I HERCEGOVINA 2008

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 1,84 mil. dinara.

08 PREKOGRANIČNA SARADNjA SRBIJA – CRNA GORA 2008

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 0,84 mil. dinara.

PROJEKAT 2602 – 09 – PROGRAMI PREKOGRANIČNE SARADNjE KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2009

01 PREKOGRANIČNA SARADNjA MAĐARSKA – SRBIJA 2009

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 6,38 mil. dinara.

02 PREKOGRANIČNA SARADNjA RUMUNIJA – SRBIJA 2009

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 7,15 mil. dinara.

03 PREKOGRANIČNA SARADNjA BUGARSKA – SRBIJA 2009

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 6,17 mil. dinara.

05 PREKOGRANIČNA SARADNjA HRVATSKA – SRBIJA 2009

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 1,68 mil. dinara.

06 JUGOISTOČNA EVROPA JIE 2009

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 2,45 mil. dinara.

07 PREKOGRANIČNA SARADNjA SRBIJA – BOSNA I HERCEGOVINA 2009

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 1,84 mil. dinara.

08 PREKOGRANIČNA SARADNjA SRBIJA – CRNA GORA 2009

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 0,84 mil. dinara.

Funkcija 160 – Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu

– Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama iznosile su 38,50 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 390,57 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama namenjene za finansiranje redovnog rada političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za poslanike u Narodnoj skupštini u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik RS“, br. 72/03 i 75/03-ispr. 97/08), u ukupnom iznosu od 663,48 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova iznosile su 391,82 mil. dinara. Navedeni iznos se odnosi na prinudne naplate po sudskim rešenjima direktnih korisnika budzetskih sredstava.

– Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka iznosila je 695,00 mil. dinara.

– Za nabavku domaće finansijske imovine utrošeno je u ukupnom iznosu od 222,38 mil. dinara u vidu kredita fizičkim licima u zemlji, za potrebe stanovanja.

Funkcija 180 – Transakcije opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti

– Transferi ostalim nivoima vlasti koji su namenjeni za transfere opštinama i gradovima, na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave, izvršeni su u ukupnom iznosu od 27.701,73 mil. dinara.

Glava 14.1. – UPRAVA CARINA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 1.907,66 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 8,41 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja izvršene su isplate u iznosu od 13,97 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 185,73 mil. dinara na ime troškova za odvojen život od porodice, troškova za prevoz na posao, troškova za smeštaj izabranih, postavljenih i imenovanih lica i dr.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, energetske usluge, komunalne usluge, usluge zaštite imovine, troškove interneta, telefona i mobilnih telefona, poštanske usluge i usluge dostave, troškove osiguranja izvršeni su u iznosu od 365,43 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 61,69 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 71,33 mil. dinara, i to za: usluge prevođenja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge štampanja biltena i publikacija, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 3,80 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje izvršene su u iznosu od 102,48 mil. dinara a odnose se na: mehaničke popravke, tekuće popravke i održavanje zgrada i ostalih objekata, održavanje elektronske, fotografske i administrativne opreme i dr.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva i ostalog materijala za prevozna sredstva, ugostiteljske usluge, materijala za održavanje higijene i ostalog materijala u iznosu od 183,48 mil. dinara.

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 12,18 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne izvršeni su u iznosu od 6,76 mil. dinara.

– Na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova i sudskih tela izvršeno je 63,16 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 980,93 mil. dinara, a odnose se na kapitalno održavanje poslovnih zgrada, poslovnog prostora, graničnih prelaza, troškove idejnih projekata i projektne dokumentacije.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 166,17 mil. dinara, a odnose se na: nabavku telefona, ugradne opreme, opreme za javnu bezbednost, fotografske opreme, računarske opreme, nameštaja i dr.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 53,64 mil. dinara.

Program 2601 – PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ EU – PODRŠKA TRANZICIJI I IZGRADNjA INSTITUCIJA

PROJEKAT 2601 – 08 – PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2008

01 PODRŠKA UČEŠĆU SRBIJE U PROGRAMIMA ZAJEDNICE

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 2,27 mil. dinara.

03 PODRŠKA USKLAĐIVANjA STANDARDA CARINSKE SLUŽBE SA STANDARDIMA, ORGANIZACIJOM I METODOLOGIJOM CARINSKIH SLUŽBI ZEMALjA ČLANICA EU

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,84 mil. dinara.

Glava 14.2 – PORESKA UPRAVA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 6.148,95 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 63,76 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima koja su većim delom finansirana iz sopstvenih prihoda, izvršene su isplate naknade za vreme odsustva sa posla, otpremnine i pomoći u iznosu od 9,71 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 116,16 mil. dinara na ime troškova za odvojen život od porodice, troškova prevoza na posao i dr.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, energetske i komunalne usluge, internet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje, zakup imovine i opreme izvršeni su u iznosu 1.030,95 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 65,69 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 186,55 mil. dinara, i to za: administrativne, kompjuterske, usluge obrazovanja, usavršavanja i informisanja, stručne usluge, usluge reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Rashodi za specijalizovane usluge izvršeni su u iznosu od 0,95 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 108,26 mil. dinara za održavanje zgrada, objekata, opreme za saobraćaj, računarske opreme, mehaničke popravke i dr.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija za potrebe zaposlenih, materijala za saobraćaj, administrativnog materijala, goriva , rezervnih delova i ostalog potrošnog materijala u iznosu od 343,78 mil. dinara.

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 1,85 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne izvršeni su u iznosu od 16,42 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova izvršeni su u iznosu od 27,25 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 45,98 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 59,77 mil. dinara.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 61,30 mil. dinara.

Program 2601 – PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ EU – PODRŠKA TRANZICIJI I IZGRADNjA INSTITUCIJA

PROJEKAT 2601 – 08 – PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2008

01 PODRŠKA UČEŠĆU SRBIJE U PROGRAMIMA ZAJEDNICE

– Troškovi putovanja iznosili su 0,06 mil. dinara.

Glava 14.3. – UPRAVA ZA TREZOR

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 844,52 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 3,67 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate naknade za vreme odsustva sa posla, otpremnine i pomoći u iznosu od 16,29 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 30,49 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 77,48 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, energetske usluge, komunalne usluge, internet, telefone i mobilne telefone, usluge dostave, usluge održavanja čistoće, usluge zaštite imovine, izvršeni su u iznosu od 530,07 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 9,40 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 103,66 mil. dinara, i to za: usluge za održavanje softvera i računara, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale stručne i opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 30,31 mil. dinara za: radove na električnim instalacijama, popravka računarske opreme kao i ostale popravke i održavanje opreme za saobraćaj.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija za potrebe zaposlenih, goriva, materijala za održavanje higijene i drugih rashoda u iznosu od 44,87 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne izvršeni su u iznosu od 0,89 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 29,75 mil. dinara – Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 87,57 mil. dinara.

Glava 14.4. – UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 21,71 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 1,37 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,59 mil. dinara.

– Za stalne troškove izdvojeno je 0,77 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za telefone, osiguranje vozila i dr.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 0,53 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,81 mil. dinara.

Glava 14.5. – UPRAVA ZA DUVAN

Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 19,97 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 2,16 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,28 mil. dinara.

– Za stalne troškove utrošeno je 1,84 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 0,75 mil. dinara .

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,78 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,96 mil. dinara.

Glava 14.6. – UPRAVA ZA SPREČAVANjE PRANjA NOVCA

Funkcija 133 – Ostale opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 25,59 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,65 mil. dinara.

– Za stalne troškove utrošeno je 31,80 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 3,71 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 4,19 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,95 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,50 mil. dinara.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 12,63 mil. dinara.

Glava 14.7. – DEVIZNI INSPEKTORAT

Funkcija 133 – Ostale opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 60,99 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 4,06 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,56 mil. dinara.

– Za stalne troškove utrošeno je 3,63 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: energetske usluge, usluge prevođenja, usluge čišćenja, osiguranja, zakup prostora i dr.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 1,49 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,28 mil. dinara.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,51 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 1,66 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela izvršeni su u iznosu od 2,83 mil. dinara.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 8,65 mil. dinara.

Glava 14.8. – UPRAVA ZA SLOBODNE ZONE

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 8,59 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 0,57 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,68 mil. dinara.

Glava 14.9. – UPRAVA ZA JAVNI DUG

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 20,92 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,53 mil. dinara.

– Za stalne troškove utrošeno je 0,47 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 0,72 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,51 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,54 mil. dinara.

Funkcija 170 – Transakcije vezane za javni dug

– Za otplatu domaćih kamata utrošeno je 11.022,02 mil. dinara.

– Za otplatu stranih kamata utrošeno je 16.479,67 mil. dinara

– Za otplatu kamata po garancijama utrošeno je 2.291,33 mil. dinara

– Prateći troškovi zaduživanja iznosili su 334,03 mil. dinara.

– Za otplatu glavnice domaćim kreditorima utrošeno je 219.800,15 mil. dinara.

– Za otplatu glavnice stranim kreditorima utrošeno je 20.501,29 mil. dinara.

– Za otplatu glavnice po garancijama utrošeno je 4.831,03 mil. dinara.

Glava 14.10. – BUDžETSKI FOND ZA REŠAVANjE PROBLEMA PROUZROKOVANIH NEGATIVNIM EFEKTIMA SVETSKE EKONOMSKE KRIZE

Funkcija 160 – Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 2,62 mil. dinara.

Funkcija 360 – Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 93,30 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 2,34 mil. dinara u okviru kojih su troškovi za odvojen život od porodice, kao i troškovi prevoza.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu 4,98 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu u iznosu od 14,89 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 30,52 mil. dinara, i to za: naknade članovima upravnih i nadzornih odbora i komisija kao i ostale opšte i stručne usluge.

– Tekuće popravke i održavanje izvršene su iznosu od 1,09 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 6,05 mil. dinara.

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 12,03 mil. dinara.

– Rashodi za naknadu štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa izvršeni su u iznosu od 329,10 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznosili su 0,76 mil. dinara.

Glava 15.1 – UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

Funkcija 340 – Zatvori

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 3.166,03 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 23,85 mil. dinara.

– Rashodi za socijalna davanja zaposlenima izvršeni su u iznosu od 30,98 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 106,55 mil. dinara i to: za troškove odvojenog života od porodice, naknade troškova za prevoz, naknade troškova za smeštaj izabranih i postavljenih lica i dr.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, energetske usluge, komunalne usluge, usluge komunikacija, usluge dostave, osiguranje, zakup imovine i opreme izvršeni su u iznosu od 658,87 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu u iznosu od 17,81 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 48,63 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, stručne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 70,62 mil. dinara a odnose se na usluge obrazovanja, kulture i sporta, medicinske usluge, poljoprivredne usluge i dr.

– Tekuće popravke i održavanje i izvršeni su u iznosu od 78,36 mil. dinara za popravke i održavanje zgrada, objekata i opreme.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za poljoprivredu, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za saobraćaj, medicinskog i laboratorijskog materijala, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala, u iznosu od 920,57 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta utrošeno je 96,18 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne izvršeni su u iznosu od 8,16 mil. dinara.

– Rashodi na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova izvršeni su u iznosu od 8,94 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 612,99 mil. dinara za: projektno planiranje i praćenje projektnog planiranja, za izgradnju zgrada i objekata, kao i njihovo kapitalno održavanje.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 222,40 mil. dinara za nabavku administrativne opreme, opreme za javnu bezbednost i dr.

– Izdaci za kultivisanu imovinu iznose 1,36 mil. dinara.

– Izdaci za zalihe proizvodnje iznosili su 80,05 mil. dinara.

– Izdaci za zalihe robe za dalju prodaju iznosili su 56,71 mil. dinara.

Glava 15.2 – DIREKCIJA ZA UPRAVLjANjE ODUZETOM IMOVINOM

Funkcija 360 – Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 10,07 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,04 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, energetske usluge, komunalne usluge, usluge dostave, osiguranje, zakup imovine i opreme izvršeni su u iznosu 1,69 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,82 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 6,40 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje i izvršeni su u iznosu od 0,51 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 1,76 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,50 mil. dinara.

Glava 15.3 – PRAVOSUDNA AKADEMIJA

Funkcija 360 – Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 15,84 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,50 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 2,50 mil. dinara i to za: bankarske usluge i platni promet, energetske usluge, komunalne usluge, usluge komunikacija, usluge dostave, osiguranje, zakup imovine i opreme.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 1,90 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 11,90 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, stručne usluge, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 1,01 mil. dinara.

Razdeo 16 – MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 990,96 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 32,58 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 18,48 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, energetske usluge, komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, usluge održavanja čistoće izvršeni su u iznosu od 18,64 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 14,12 mil. dinara za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 142,28 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge obrazovanja i usavršavanja, usluge štampanja publikacija, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale stručne usluge.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 14,15 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje i izvršeni su iznosu od 3,38 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 5,60 mil. dinara.

– Subvencije javnim nefinasijskim preduzećima i organizacijama iznosile su 5.303,93 mil. dinara.

– Za ostale dotacije i transfere utrošeno je 118,02 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne iznosili su 0,93 mil. dinara.

– Rashodi na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova izvršeni su u iznosu od 4,94 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 108,47 mil. dinara.

– Izdaci za ostalu nekretninu i opremu iznosili su 5,82 mil. dinara.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 0,94 mil. dinara.

Glava 16.1 – UPRAVA ZA VETERINU

Funkcija 760 – Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

– Za naknade u naturi – prevoz, utrošeno je 1,37 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,59 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske usluge, komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u iznosu od 18,44 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 11,51 mil. dinara i to za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 101,77 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, kompjuterske usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 0,65 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje i izvršeni su u iznosu od 10,78 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, materijal za saobraćaj u iznosu od 31,88 mil. dinara.

– Subvencije javnim nefinasijskim preduzećima i organizacijama izvršene su u ukupnom iznosu od 1.937,18 mil. dinara. Raspored i korišćenje sredstava izvršeno je po posebnom aktu Vlade.

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 1,84 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne iznosili su 5,95 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 3,88 mil. dinara.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 1,20 mil. dinara.

Program 2601 – PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ EU – PODRŠKA TRANZICIJI I IZGRADNjA INSTITUCIJA

PROJEKAT 2601 – 08 – PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2008

06 PODRŠKA KONTROLI I ISKORENjIVANjU KLASIČNE SVINjSKE GROZNICE I BESNILA U REPUBLICI SRBIJI

– Subvencije javnim nefinasijskim preduzećima i organizacijama izvršene su u ukupnom iznosu od 81,78 mil. dinara.

Glava 16.2 – UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA

Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1,45 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 2,28 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove odeljenja upravne inspekcije.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 17,97 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge štampanja, naknade članovima upravnih i nadzornih odbora i komisija, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 33,70 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje i zvršeni su u iznosu od 0,72 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,92 mil. dinara.

– Subvencije javnim nefinasijskim preduzećima i organizacijama izvršene su u ukupnom iznosu od 49,36 mil. dinara. Sredstva su trošena za ostvarenje programa zaštite bilja. Raspored i korišćenje sredstava je izvršeno po posebnom aktu Vlade.

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 2,24 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,83 mil. dinara.

Glava 16.3 – REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

Funkcija 630 – Vodosnabdevanje

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu 5,11 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 3,11 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove odeljenja upravne inspekcije.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 6,97 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 20,73 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 1,31 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 3,17 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 64,85 mil. dinara.

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 0,79 mil. dinara.

– Na ime izdataka za zgrade i građevinske objekte u okviru kojih je kapitalno održavanje zgrada, kapitalno održavanje brana, izgradnja vodovodne infrastrukture, procena izvodljivosti i sl. utrošeno je 4.023,93 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,80 mil. dinara.

– Za ostalu nekretninu i opremu utrošeno je 40,94 mil. dinara.

Glava 16.4 – UPRAVA ZA ŠUME

Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,58 mil. dinara.

– Za rashode na ime putovanja utrošeno je 0,83 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,38 mil. dinara.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 111,54 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 1,20 mil. dinara.

– Rashodi za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama izvršeni su u ukupnom iznosu od 378,05 mil. dinara.

Glava 16.5 – GENERALNI INSPEKTORAT POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

– Za naknade u naturi utrošeno je 1,19 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, energetske usluge, komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, usluge osiguranja i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 16,76 mil. dinara.

– Za rashode na ime putovanja utrošeno je 4,36 mil. dinara za: dnevnice, smeštaj i putne troškove odeljenja upravne inspekcije.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 13,61 mil. dinara za: administrativne usluge, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i sl.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 908,23 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 6,00 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za: nabavku materijala za saobraćaj, registraciju vozila – gorivo i ostalo, u iznosu od 30,13 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni izvršeni su u iznosu od 6,15 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 6,36 mil. dinara.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 1,17 mil. dinara.

Glava 16.6 – DIREKCIJA ZA REFERENTNE NACIONALNE LABORATORIJE

Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, energetske usluge, komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, usluge osiguranja i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 3,19 mil. dinara.

– Za rashode na ime putovanja utrošeno je 2,26 mil. dinara i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove odeljenja upravne inspekcije.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 5,76 mil. dinara za: administrativne usluge, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i sl.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 2,67 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 2,35 mil. dinara, i to za popravku i održavanje automobila i ostale opreme.

– Rashodi za materijale izvršeni su za: nabavku materijala za saobraćaj, registraciju vozila – gorivo i ostalo, u iznosu od 4,27 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 20,82 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,97 mil. dinara.

Glava 16.7 – UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA

Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, energetske usluge, komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, usluge osiguranja i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 30,58 mil. dinara.

– Za rashode na ime putovanja utrošeno je 3,49 mil. dinara za: dnevnice, smeštaj i putne troškove odeljenja upravne inspekcije.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 169,78 mil. dinara za: administrativne usluge, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i sl.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 4,98 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 3,40 mil. dinara, i to za popravku i održavanje automobila i ostale opreme.

– Rashodi za materijale izvršeni su za: nabavku materijala za saobraćaj, registraciju vozila – gorivo i ostalo, u iznosu od 8,68 mil. dinara.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 14.907,18 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,20 mil. dinara.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 168,56 mil. dinara.

Glava 16.8 – UPRAVA ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE

Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, energetske usluge, komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, usluge osiguranja i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 2,09 mil. dinara.

– Za rashode na ime putovanja utrošeno je 1,51 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,15 mil. dinara za: administrativne usluge, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i sl.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 0,59 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za: nabavku materijala za saobraćaj, registraciju vozila – gorivo i ostalo, u iznosu od 4,19 mil. dinara.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 582,21 mil. dinara.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 0,64 mil. dinara.

Razdeo 17– MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALOG RAZVOJA

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 84,07 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,70 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 7,71 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,83 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 66,65 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: internet, telefone, mobilne telefone i dr.

– Rashodi na ime službenih putovanja u zemlji i inostranstvu iznosili su 5,38 mil. dinara za dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza i dr.

– Usluge po ugovoru izvršene su u ukupnom iznosu od 79,69 mil. dinara za: usluge prevođenja, usluge štampanja, usluge objavljivanja tendera i oglašavanja, usluge informisanja javnosti, kotizacije i seminari, kao i ostale stručne i opšte usluge.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 553,74 mil. dinara.

– U okviru rashoda za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 1,24 mil. dinara

– Za materijal utrošeno je 3,91 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature, goriva i ostalog potrošnog materijala.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 4.191,99 mil. dinara. Sredstva ove subvencije namenjena su za Program kreditne podrške privredi preko Fonda za razvoj. Raspored i korišćenje sredstava vršeno je po posebnom aktu Vlade.

– Za subvencije privatnim preduzećima utrošeno je 2.208,06 mil. dinara. Ova sredstva su se koristila za Greenfield investicije.

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 2,21 mil. dinara.

– Izdaci za nabavku domaće finansijske imovine izvršeni su u iznosu od 19.202,01 mil. dinara.

Program 2601 – PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ EU – PODRŠKA TRANZICIJI I IZGRADNjA INSTITUCIJA

PROJEKAT 2601 – 08 – PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2008

01 PODRŠKA UČEŠĆU SRBIJE U PROGRAMIMA ZAJEDNICE

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 16,35 mil. dinara.

Funkcija 412 – Opšti poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 21,76 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 4,16 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1,12 mil. dinara.

– Rashodi na ime službenih putovanja u zemlji i inostranstvu iznosili su 0,60 mil. dinara.

– Izdaci za specijalizovane usluge iznose 4,80 mil. dinara.

– Za materijal utrošeno je 0,62 mil. dinara.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 806,77 mil. dinara. Sredstva ove subvencije namenjena su delom programu refundacije zarada invalidnim licima i za poboljšanje uslova rada invalida. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršeno je po posebnom aktu Vlade.

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 1,61 mil. dinara.

– Za dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja utrošeno je 3.700,00 mil. dinara. Raspored i korišćenje se vršilo po posebnom aktu Vlade.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta utrošeno je 6.033,74 mil. dinara. Sredstva su korišćena za „Tranzicioni fond“. Raspored i korišćenje sredstava se vršilo po posebnom aktu Vlade.

Program 2601 – PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ EU – PODRŠKA TRANZICIJI I IZGRADNjA INSTITUCIJA

PROJEKAT 2601 – 08 – PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2008

01 PODRŠKA UČEŠĆU SRBIJE U PROGRAMIMA ZAJEDNICE

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 5,40 mil. dinara.

Funkcija 473 – Turizam

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 131,14 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 15,50 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 2,83 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1,50 mil. dinara.

– Rashodi na ime službenih putovanja u zemlji i inostranstvu iznosili su 6,99 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u ukupnom iznosu od 6,10 mil. dinara.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 22,24 mil. dinara.

– U okviru rashoda za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,88 mil. dinara

– Za materijal utrošeno je 5,45 mil. dinara.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 2.524,88 mil. dinara. Raspored i korišćenje sredstava je vršeno po posebnom aktu Vlade.

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 7,16 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 20,00 mil. dinara.

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 60,00 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova izvršeni su u iznosu od 1,41 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznose 5,01 mil. dinara.

– Izdaci za nabavku domaće nefinansijske imovine izvršeni su u iznosu od 743,08 mil. dinara preko Fonda za razvoj za kredite za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude malih i srednjih preduzeća iz oblasti turizma.

– Za nabavku domaće finansijske imovine utrošeno je 980,00 mil. dinara.

Funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 13,79 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 1,46 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1,69 mil. dinara.

– Rashodi na ime službenih putovanja u zemlji i inostranstvu iznosili su 1,71 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u ukupnom iznosu od 35,26 mil. dinara.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 367,71 mil. dinara.

– U okviru rashoda za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,51 mil. dinara

– Za materijal utrošeno je 1,89 mil. dinara.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 70,00 mil. dinara. Raspored i korišćenje sredstava je vršeno po posebnom aktu Vlade.

– Izdaci za mašine i opremu iznose 7,11 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 595,00 mil. dinara.

– Izdaci za nabavku domaće finansijske imovine izvršeni su u iznosu od 1.700,00 mil. dinara.

Funkcija 490 – Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 144,28 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 5,99 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 2,36 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 11,29 mil. dinara.

– Rashodi na ime službenih putovanja u zemlji i inostranstvu iznosili su 20,26 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u ukupnom iznosu od 157,30 mil. dinara.

– U okviru rashoda za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 1,36 mil. dinara

– Za materijal utrošeno je 2,25 mil. dinara.

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 12,72 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta utrošeno je 34,11 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznose 1,33 mil. dinara.

Glava 17.1 – DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 109,66 mil. dinara.

– Socijalna davanja zaposlenima izvršena su u iznosu od 12,66 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 3,37 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 28,13 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: energetske usluge, komunalne usluge, interneta, telefona, mobilnih telefona, poštanske usluge i usluge dostave, usluge osiguranja i dr.

– Rashodi na ime službenih putovanja u zemlji i inostranstvu iznosili su 23,58 mil. dinara i to za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u ukupnom iznosu od 7,75 mil. dinara za: usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, kotizacija i seminare, usluge reprezentacije i ostale stručne usluge.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 3,45 mil. dinara.

– U okviru rashoda za tekuće popravke i održavanja utrošeno je 2,76 mil. dinara

– Za materijal utrošeno je 7,72 mil. dinara za: kancelarijski materijal, stručnu literaturu za potrebe zaposlenih, gorivo, materijal za održavanje higijene i ostalog materijala za posebne namene.

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 7,14 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni izvršeni su u iznosu od 0,50 mil. dinara.

– Na ime izdataka za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 17,41 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 65,33 mil. dinara i to za nabavku: mernih i kontrolnih instrumenata, nameštaja, telefona i dr.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu iznose 2,53 mil. dinara.

Glava 17.2 – USTANOVA U OBLASTI STANDARDIZACIJE

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 51,41 mil. dinara.

– Socijalna davanja zaposlenima izvršena su u iznosu od 2,15 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,76 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 9,78 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: energetske usluge, komunalne usluge, interneta, telefona, mobilnih telefona, poštanske usluge i usluge dostave, usluge osiguranja i dr.

– Rashodi na ime službenih putovanja u zemlji i inostranstvu iznosili su 1,80 mil. dinara i to za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u ukupnom iznosu od 9,40 mil. dinara za: usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, kotizacija i seminare, usluge reprezentacije i ostale stručne usluge.

– U okviru rashoda za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 2,17 mil. dinara

– Za materijal je utrošeno 5,05 mil. dinara i to za: kancelarijski materijal, stručnu literaturu za potrebe zaposlenih, gorivo, materijal za održavanje higijene i ostale materijale za posebne namene.

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 9,91 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznose 0,50 mil. dinara i to za nabavku: mernih i kontrolnih instrumenata, nameštaja, telefona i dr.

Glava 17.3 – BUDžETSKI FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA OSOBA SA INVALIDITETOM

Funkcija 412 – Opšti poslovi po pitanju rada

Nije bilo izvršenja.

Razdeo 18 – MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

Funkcija 430 – Gorivo i energija

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 63,11 mil. dinara.

– Na ime naknada za zaposlene utrošeno je 2,39 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 29,61 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 8,51 mil. dinara za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 41,47 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale stručne usluge.

– Rashodi za specijalizovane usluge iznosili su 134,51 mil. dinara.

– U okviru rashoda za tekuće popravke i održavanja utrošeno je 0,50 mil. dinara

– Rashodi za materijal iznosili su 7,30 mil. dinara i to za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva i ostalog materijala za prevozna sredstva.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 248,71 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova izvršeni su u iznosu od 0,50 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,97 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana iznosili su 110,26 mil. dinara.

Funkcija 440 –Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca, utrošeno je 22,11 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,82 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 1,00 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 4,88 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 6,91 mil. dinara, i to za: usluge informisanja javnosti, usluge reprezentacije, i ostale opšte usluge.

– Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama iznosile su 2.126,00 mil. dinara. Sredstva su utrošena za finansiranje Javnog preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja Resavica. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršen je po posebnom aktu Vlade.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,91 mil. dinara.

Razdeo 19 – MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU

Funkcija 450 – Transport

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 172,49 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 1,05 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za: bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u iznosu od 1,25 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 4,92 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 11,28 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: energetske usluge, komunalne usluge, telefone, mobilne telefone i dr.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 15,67 mil. dinara. za: dnevnice, smeštaj i putne troškove u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 110,62 mil. dinara a odnose se na: ugostiteljske usluge, usluge prevođenja, usluge reprezentacije kao i ostale opšte usluge.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 1,02 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 21,70 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, goriva i ostalog materijala za prevozna sredstva.

– Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama iznosile su 12.428,50 mil. dinara.

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 43,89 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti iznosili su 36,78 mil. dinara.

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 1,85 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne izvršene su u iznosu od 1,38 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova iznosile su 2,48 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte iznosili su 1.525,42 mil. dinara i to za: izgradnju stambenih prostora, autoputeva, mostova, tunela, vodovoda, kanalizacije, sportskih i rekreacionih objekata i projektnu dokumentaciju.

– Izdaci za mašine i opremu iznosili su 0,67 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 4.204,09 mil. dinara. Sredstva ove aproprijacije namenjena su za Koridor 10, a raspored i korišćenje sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade.

– Za nabavku domaće finansijske imovine utrošeno je 264,89 mil. dinara.

Razdeo 20 – MINISTARSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE I

INFORMATIČKO DRUŠTVO

Funkcija 460 – Komunikacije

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 66,54 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 11,70 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,89 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 5,66 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: telefone, mobilne telefone, usluge dostave i dr.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 15,78 mil. dinara za: dnevnice, smeštaj i putne troškove u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 47,62 mil. dinara za: usluge prevođenja, kompjuterske usluge, usluge za izradu softvera, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, kotizacija i seminara, usluge veštačenja, ugostiteljske usluge i ostale stručne usluge.

– Rashodi za specijalizovane usluge iznosili su 185,93 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 1,08 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 5,69 mil. dinara.

– Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama iznosile su 45,00 mil. dinara.

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 15,66 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova iznosile su 3,46 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte iznose 25,39 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznose 412,93 mil. dinara i to za nabavku: automobila, računarske opreme, štampača i dr.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu iznose 234,25 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 115,02 mil. dinara.

Program 2601 – PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ EU – PODRŠKA TRANZICIJI I IZGRADNjA INSTITUCIJA

PROJEKAT 2601 – 08 – PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2008

01 PODRŠKA UČEŠĆU SRBIJE U PROGRAMIMA ZAJEDNICE

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 17,46 mil. dinara.

Razdeo 21 – MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Funkcija 010 – Bolest i invalidnost

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 38,94 mil. dinara za usluge dostave i dr.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 10,36 mil. dinara i to za: naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 30,16 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 9,83 mil. dinara.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta, koja obuhvata isplatu invalidskih primanja iz ove oblasti, izvršene su u iznosu od 13.708,60 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznosile su 49,19 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova izvršeni su u iznosu od 233,20 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 24,59 mil. dinara.

Funkcija 040 –Porodica i deca

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 97,08 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 6,16 mil. dinara za izradu softvera, štampanja biltena i publikacija i dr.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta izvršene su u iznosu od 34.661,33 mil. dinara za: naknade za porodiljsko odsustvo, kao i za decu i porodicu.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznosile su 22,32 mil. dinara.

Funkcija 070 – Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 3.835,03 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 21,74 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 263,88 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 635,83 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 418,79 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta utrošeno je 23.270,65 mil. dinara za: naknade za invalidnost, decu i porodicu, stanovanje i život i dr.

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 371,16 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 65,00 mil. dinara.

Funkcija 090 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 87,95 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 6,22 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene izdvojeno je 2,78 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 1,56 mil. dinara.

– Za rashode na ime putovanja utrošeno je 1,35 mil. dinara.

– Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja iznosili su 24.899,00 mil. dinara. Ovaj iznos korišćen je za izmirivanje obaveza Republike za staž osiguranja i nadoknadu razlike do minimalne penzije Republičkom fondu za PIO zaposlenih i za Republički fond za PIO poljoprivrednika.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta izvršene su u iznosu od 186,35 mil. dinara za: naknade za invalidnost, ratne vojne invalide i dr.

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 406,02 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 1,48 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 25,35 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 12,39 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 50,55 mil. dinara.

– Za rashode na ime putovanja utrošeno je 11,54 mil. dinara za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 103,31 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 2,86 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 2,49 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 23,97 mil. dinara.

– Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama iznosile su 382,48 mil. dinara.

– Dotacije međunarodnim organizacijama iznose 12,08 mil. dinara.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta iznosile su 0,81 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznose 43,58 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova iznosile su 0,85 mil. dinara.

– Za mašine i opremu utrošeno je 8,23 mil. dinara.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu iznosili su 0,94 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 90,13 mil. dinara.

Program 2601 – PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ EU – PODRŠKA TRANZICIJI I IZGRADNjA INSTITUCIJA

PROJEKAT 2601 – 08 – PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2008

01 PODRŠKA UČEŠĆU SRBIJE U PROGRAMIMA ZAJEDNICE

Nije bilo izvršenja.

Glava 21.1 – INSPEKTORAT ZA RAD

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 6,85 mil. dinara.

– Za rashode na ime putovanja utrošeno je 5.81 mil. dinara za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 6.21 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 1,77 mil. dinara.

– Rashodi na ime utrošenog materijala iznosili su 8,95 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni iznose 0.59 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznose 4,44 mil. dinara.

Glava 21.2 – BUDžETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I

UNAPREĐENjA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM

Funkcija 090 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

Svi rashodi izvršeni su iz sopstvenih prihoda.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 1,25 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznosile su 8,38 mil. dinara.

Glava 21.3 – BUDžETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO- HUMANITARNIH ORGANIZACIJA

Funkcija 090 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

Svi rashodi plaćeni su iz sopstvenih prihoda.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,6 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 9,16 mil. dinara.

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 323,8 mil. dinara.

Glava 21.4 – BUDžETSKI FOND ZA USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

Funkcija 070 – Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu

Svi rashodi plaćeni su iz sopstvenih prihoda .

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 2,24 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja u iznosu od 0,61 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 19,63 mil. dinara.

– Na ime tekućih popravki i održavanja (usluge i materijali) utrošeno je 13,78 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta utrošeno je 30,76 mil. dinara, za naknade za stanovanje i život.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova iznosile su 0,5 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte iznose 198,22 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznose 63,01 mil. dinara.

Glava 21.5 – UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za rashode na ime putovanja utrošeno je u iznosu od 0,47 mil. dinara za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 5,73 mil. dinara.

Glava 21.6 – UPRAVA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 26,76 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 0,69 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta utrošeno je 1,59 mil. dinara.

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 0,98 mil. dinara.

Glava 21.7 – USTANOVE ZA REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA I OSTVARIVANjE PRAVA ZAPOSLENIH IZ RADNOG ODNOSA

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po

pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 0,85 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznose 2,5 mil. dinara.

Razdeo 22 – MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Funkcija 140 – Osnovno istraživanje

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 52,10 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja u iznosu od 2,73 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,64 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 7,29 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 10,78 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 41,01 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 11.448,39 mil. dinara

za usluge nauke i očuvanje životne sredine.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 2,41 mil. dinara.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama izvršeno je 23,00 mil. dinara.

– Rashodi na ime naknada za socijalnu zaštitu iz budzeta izvršeni su u iznosu od 233,03 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 1,24 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,84 mil. dinara.

Razdeo 23 – MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA

Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 291,73 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 1,58 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate, za obračunata bolovanja zaposlenih , u iznosu od 4,95 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 7,56 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 22,91 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 20,60 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 54,25 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 526,27 mil. dinara. Ove usluge se odnose na usluge očuvanja životne sredine i ostale specijalizovne usluge.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 11,53 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 43,0 mil. dinara.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 370,99 mil. dinara. Ova sredstva preneta su Zavodu za zaštitu prirode i za sufinansiranje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa.

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 3,8 mil. dinara.

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 19,99 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 1,76 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova iznosile su 1,98 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 18,68 mil. dinara.

– Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju NIP-a izvršena je u iznosu od 13,88 mil. dinara.

Funkcija 620 – Razvoj zajednice

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 56,56 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate, za obračunata bolovanja zaposlenih, u iznosu od 0,65 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,37 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 2,94 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 2,39 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 134,31 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 0,56 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 3,19 mil. dinara.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 169,95 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 815,26 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte iznose 3,06 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 7,79 mil. dinara.

– Za nabavku domaće finansijske imovine utrošeno je 1.400,39 mil. dinara.

Glava 23.1 – AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 31,12 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate, za obračunata bolovanja zaposlenih, u iznosu od 2,35 mil. dinara. – Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,84 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 5,42 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 1,20 mil. dinara za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza).

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,72 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 130,19 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,74 mil. dinara.

– Izdaci za zgrada i građevinskih objekata iznose 3,42 mil. dinara.

– Rashodi za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,85 mil. dinara.

Glava 23.2 – FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 18,41 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,85 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,88 mil. dinara.

– Rashodi putovanja realizovani u iznosu od 0,58 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 6,73 mil. dinara za: usluge štampanja, objavljivanja tendera i informativnih oglasa, usluge reprezentacije i ostale stručne i opšte usluge.

– Specijalizovane usluge u okviru očuvanja životne sredine, izvršene su u iznosu od 1.607,88 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 0,58 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 1,95 mil. dinara.

– Za subvencije privatnim preduzećima realizovano je 0,70 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 855,52 mil. dinara.

– Dotacije međunarodnim organizacijama realizovane su u iznosu od 28,83 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,90 mil. dinara.

Razdeo 24 – MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 57,81 mil. dinara.

– Rashodi za socijalna davanja zaposlenima izvršeni su u iznosu od 1,06 mil. dinara.

– Naknade za zaposlene su iznosile 1,51 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 3,29 mil. dinara.

– Rashodi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 4,33 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru, za stručno obrazovanje, štampanje publikacija, usluge informisanja, reprezentacije, oglašavanje za članove upravnih odbora i komisija izvršene su u iznosu od 22,74 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 17,20 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 0,86 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 2,39 mil. dinara.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 66,50 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 16,00 mil. dinara.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta, za sportske nagrade i stipendije, iznose 745,91 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznosile su 1.165,15 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 327,14 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,94 mil. dinara za nabavku: ugradne opreme, mobilnih telefona kao i elektronske opreme.

– Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju NIP-a izvršena je u iznosu od 122,69 mil. dinara.

Glava 24.1 – BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA

Funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta izvršene su u iznosu od 107,45 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznosile su 171,93 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte iznosili su 120,93 mil. dinara.

Glava 24.2 – ANTIDOPING AGENCIJA REPUBLIKE SRBIJE

Funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 8,50 mil. dinara.

– Rashodi na ime stalnih troškova izvršeni su u iznosu od 2,81 mil. dinara za: troškove platnog prometa i bankarskih usluge, energetskih usluga, komunalnih usluge, usluga komunikacije i ostali troškovi.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 2,16 mil. dinara za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza).

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 8,23 mil. dinara.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga izvršeni su u iznosu od 19,07 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 2,69 mil. dinara.

Glava 24.3 – USTANOVE U OBLASTI FIZIČKE KULTURE

Funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 84,43 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 3,93 mil. dinara.

– Na ime stalnih troškova utrošeno je 28,65 mil. dinara.

– Rashodi na ime troškova putovanja iznosili su 0,67 mil. dinara za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza).

– Na ime usluga po ugovoru utrošeno je 8,96 mil. dinara.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 21,76 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 6,02 mil. dinara na ime održavanja zgrada, objekata i opreme.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 9,76 mil. dinara.

– Troškovi otplate domaćih kamata iznose 0,61 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova iznosile su 6,98 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 15,79 mil. dinara.

Glava 24.4 – FOND ZA MLADE TALENTE

Funkcija 980 – obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu

– Za usluge po ugovoru utrošeno je 23,17 mil. dinara.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta, za studentske nagrade i projekte, izvršene su u iznosu od 537,73 mil. dinara.

Program 2601 – PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ EU – PODRŠKA TRANZICIJI I IZGRADNjA INSTITUCIJA

PROJEKAT 2601 – 08 – PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2008

05 PODRŠKA STIPENDIRANjU STUDENATA NA STUDIJAMA U ZEMLjAMA EU I RAZMENI STUDENATA

– Nije bilo izvršenja.

Razdeo 25 – MINISTARSTVO KULTURE

Funkcija 820 – Usluge kulture

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 89,01 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u iznosu od 8,13 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 2,08 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 24,64 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 5,35 mil. dinara za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza).

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 17,82 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 1.082,76 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 3,42 mil. dinara.

– Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama iznosile su 378,37 mil. dinara.

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 22,23 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 179,95 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta utrošeno je 236,29 mil. dinara.

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 138,98 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova izvršene su u iznosu od 7,29 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte iznose 0,55 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju NIP-a iznose 112,96 mil. dinara.

Program 2601 – PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ EU – PODRŠKA TRANZICIJI I IZGRADNjA INSTITUCIJA

PROJEKAT 2601 – 08 – PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2008

01 PODRŠKA UČEŠĆU SRBIJE U PROGRAMIMA ZAJEDNICE

– Nije bilo izvršenja.

Glava 25.1 – USTANOVE KULTURE

Funkcija 820 – Usluge kulture

– Za plate, dodatke kao i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 1.927,16 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 8,14 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 51,17 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenima utrošeno je 57,07 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 1,95 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 282,15 mil. dinara za: energetske usluge, komunalne usluge, usluge komunikacije, osiguranja, zakupa imovine i opreme i ostale troškove.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 34,58 mil. dinara: za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza).

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 148,92 mil. dinara za: administrativne usluge, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, stručne usluge, usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo, usluge reprezentacije kao ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta izvršene su u iznosu od 411,36 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 48,54 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 75,55 mil. dinara za: administrativni materijal, materijal za obrazovanje, materijal za saobraćaj, materijal za obrazovanje, kulturu i sport, za održavanje higijene i ugostiteljstvo kao i materijal za posebne namene.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 60,67 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznose 38,07 mil. dinara.

Sredstva su utrošena za finansiranje rada Matice Srpske.

– Porezi, obavezne takse i kazne iznosili su 5,21 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova izvršene su u iznosu od 7,86 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 103,59 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznose 52,87 mil. dinara za nabavku: opreme za saobraćaj, administrativne opreme kao i opreme za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu su 24,79 mil. dinara.

– Izdaci za zalihe robe za dalju prodaju iznosili su 7,14 mil. dinara.

Razdeo 26 – MINISTARSTVO ZA DIJASPORU

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 37,10 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja izvršene su isplate u iznosu od 0,75 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 2,48 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 120,78 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 5,48 mil. dinara su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 16,97 mil. dinara .

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 1,07 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 2,91 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznosile su 22,72 mil. dinara. Sredstva su utrošena za organizacije srpskih manjina u zemljama okruženja, evropskim zemljama, nevladinim organizacijama, udruženjima čije je sedište u zemlji; aktivnost namenjena dijaspori; Odboru za standardizaciju srpskog jezika; godišnje smotre folklora.

Glava 26.1 – BUDžETSKI FOND ZA DIJASPORU I SRBE U REGIONU

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Nije bilo izvršenja.

Razdeo 27 – MINISTARSTVO ZA KOSOVO I METOHIJU

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 86,10 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 10,64 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 2,93 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 6,52 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu, kao i troškove prevoza u okviru redovnog rada (taksi prevoz) u iznosu od 1,59 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 9,22 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 1,17 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, materijala za održavanje čistoće, goriva i ostalih materijala, u iznosu od 11,57 mil. dinara.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 139,00 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 3.262,41 mil. dinara.

– Za ostale dotacije i transfere utrošeno je 13,60 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta utrošeno je 97,24 mil. dinara, za naknade za invalidnost, decu i porodicu, nezaposlenost, jednokratne pomoći i dr.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznosile su 92,11 mil. dinara.

– Za nabavku nefinansijske imovine koja se finansira iz sredstava za realizaciju NIP-a utrošeno je 125,13 mil. dinara.

– Za nabavku domaće finansijske imovine utrošeno je 35,40 mil. dinara.

Glava 27.1 – FOND ZA KOSOVO I METOHIJU

Funkcija 160 –Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom nara.

Nije bilo izvršenja.

Razdeo 28 – MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke kao i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 55,94 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 1,67 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenima utrošeno je 1,30 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 2,58 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 5,58 mil. dinara: za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza).

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 34,41 mil. dinara i to za: administrativne usluge, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, stručne usluge, usluge reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 3,44 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 4,48 mil. dinara.

– Za naknadu za socijalnu zaštitu iz budzeta utrošeno je 1,99 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznose 31,15 mil. dinara.

Funkcija 160 –Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu

– Dotacije nevladinim organizacijama iznose 245,14 mil. dinara.

Glava 28.1 – BUDžETSKI FOND ZA NACIONALNE MANjINE

Funkcija 160 –Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu

– Nije bilo izvršenja.

Razdeo 29 – MINISTARSTVO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke kao i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 57,81 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 1,64 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenima utrošeno je 1,36 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 9,08 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 2,09 mil. dinara za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza).

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 30,63 mil. dinara i to za: administrativne usluge, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, stručne usluge, usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo, usluge reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 0,75 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 4,17 mil. dinara.

– Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju NIP-a izvršena je u iznosu od 2.969,55 mil. dinara.

Program 2601 – PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ EU – PODRŠKA TRANZICIJI I IZGRADNjA INSTITUCIJA

PROJEKAT 2601 – 08 – PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2008

04 PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU LOKALNE INFRASTRUKTURE

– Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju NIP-a izvršena je u iznosu od 264,41 mil. dinara.

Razdeo 30 – REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 40,0 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,64 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,59 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,63 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 1,24 mil. dinara.

Razdeo 31– REPUBLIČKI ZAVOD ZA RAZVOJ

Funkcija 140 – Osnovno istraživanje

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 37,15 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,98 mil. dinara.

– Za naknadu troškova za zaposlene utrošeno je 0,79 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,58 mil. dinara.

– Na ime rashoda za putovanja utrošeno je 0,56 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 5,92 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 1,54 mil. dinara.

Razdeo 32 – REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 444,62 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 1,46 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 50,70 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 12,47 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 77,64 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu u iznosu od 3,06 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 18,05 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge realizovane su u iznosu od 129,26 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 2,07 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 11,56 mil. dinara.

– Za novčane kazne i penale po rešenju sudova utrošeno je 4,85 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,26 mil. dinara a odnose se na nabavku nameštaja, telefona, elektronske opreme i dr.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu izvršeni su u iznosu 4,85 mil. dinara.

Razdeo 33– REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 571,32 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 35,88 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 16,42 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, internet usluge, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje imovine i zaposlenih, zakup programa i troškovi platnog prometa izvršeni su u iznosu 518,38 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu, a odnose se na dnevnice, smeštaj i prevoz u iznosu od 11,22 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 17,55 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 11,00 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje objekata i opreme, izvršeni su u iznosu od 19,93 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 42,49 mil. dinara.

– Dotacije međunarodnim organizacijama iznose 9,17 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni izvršeni su u iznosu od 1,71 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova izvršene su u iznosu od 3,21 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 37,52 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 230,53 mil. dinara i to za: automobile, računarsku, poljoprivrednu, laboratorijsku opremu i opremu za zaštitu životne sredine.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu su 6,77 mil. dinara.

Razdeo 34 – REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 2.021,91 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 3,43 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 22,28 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 66,24 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, energetske troškove, usluge zaštite imovine i troškovi platnog prometa izvršeni su u iznosu 278,53 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu u iznosu od 38,15 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 694,5 mil. dinara, i to za: usluge prevođenja, usluge reprezentacije, kompjuterske usluge, kotizacije, odnosa s javnošću, objavljivanje tendera i ostale opšte usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 60,05 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 65,63 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 112,11 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni izvršeni su u iznosu od 3,02 mil. dinara.

– Na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova utrošeno je 7,87 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 17,06 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 156,69 mil. dinara a odnose se na nabavku: automobila, nameštaja, računara, elektronske opreme, montiranje opreme i dr.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu su 83,54 mil. dinara.

Razdeo 35 – REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 17,22 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,5 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 4,89 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu u iznosu od 1,62 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,81 mil. dinara.

– Rashodi za specijalizovane usluge iznosili su 0,87 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 1,45 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,69 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,80 mil. dinara.

Razdeo 36 – REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 70,24 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,67 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,91 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 20,55 mil. dinara.

– Rashodi na ime troškova putovanja izvršeni su u iznosu od 1,46 mil. dinara za dnevnice, prevoz, smeštaj i zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 4,82 mil. dinara.

– Rashodi za specijalizovane usluge iznosili su 2,69 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 23,88 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 2,47 mil. dinara.

– Na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova utrošeno je 31,65 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 0,50 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,57 mil. dinara.

Razdeo 37 – REPUBLIČKI ZAVOD ZA INFORMATIKU I INTERNET

Funkcija 140 – Osnovno istraživanje

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 12,92 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 2,21 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 1,04 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 0,5 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,20 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 5,97 mil. dinara.

Razdeo 38 – AGENCIJA ZA STRANA ULAGANjA I PROMOCIJU IZVOZA

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 3,98 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,55 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 1,84 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 21,58 mil. dinara.

– Za ostale dotacije i transfere utrošeno je 0,60 mil. dinara.

Razdeo 39 – CENTAR ZA RAZMINIRANjE

Funkcija 250 – Odbrana neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 9,67 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,57 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,86 mil. dinara.

Razdeo 40 –ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 94,39 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 12,61 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 2,89 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 25,30 mil. dinara.

– Na ime rashoda za putovanja utrošeno je 7,73 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 5,63 mil. dinara.

– Rashodi za specijalizovane usluge iznosili su 1,89 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 1,05 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 2,85 mil. dinara.

– Na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova utrošeno je 0,74 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 5,69 mil. dinara.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu su 4,33 mil. dinara.

Razdeo 41 – DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE –

Funkcija 450 – Transport

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 120,43 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 16,94 mil. dinara.

– Naknade za zaposlene iznose 2,39 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 50,08 mil. dinara.

– Rashodi za putovanja izvršeni su u iznosu od 7,35 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 8,21 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje izvršene su u iznosu od 9,73 mil. dinara

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 27,32 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznosili su 10,25 mil. dinara, a odnose se na: nabavku automobila, nameštaja, štampača i računarske opreme.

Razdeo 42 – GEOMAGNETSKI ZAVOD

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 39,78 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 7,32 mil. dinara.

– Naknade za zaposlene iznose 2,01 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 4,85 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 3,44 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,94 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 1,36 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 1,33 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 2,57 mil. dinara za: kapitalno održavanje poslovnih zgrada, prostora, puteva, mostova i dr.

– Izdaci za mašine i opremu iznosili su 3,25 mil. dinara.

Razdeo 43 – ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANjE

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 14,31 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,80 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 1,26 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,01 mil. dinara.

Razdeo 44 – SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

Funkcija 140 – Osnovno istraživanje

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 143,68 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 6,07 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 3,84 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 40,14 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za poslovna putovanja u zemlji i inostranstvu u iznosu od 11,77 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 23,01 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 45,09 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 11,02 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 8,01 mil. dinara.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta iznosile su 77,06 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni iznose 1,29 mil. dinara.

Razdeo 45 – UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 43,20 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,82 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 5,93 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 0,66 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,35 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,67 mil. dinara.

Razdeo 46 – KOMISIJA ZA ISPITIVANjE ODGOVORNOSTI ZA KRŠENjE

LjUDSKIH PRAVA

Funkcija 360 – Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu

Nije bilo izvršenja.

Razdeo 47 – AGENCIJA ZA RUDARSTVO

Funkcija 440 – Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja

Nije bilo izvršenja.

Razdeo 48 – AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Funkcija 430 – Gorivo i energija

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 11,06 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 1,61 mil. dinara.

– Za rashode na ime putovanja utrošeno je 0,57 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,21 mil. dinara.

Razdeo 49 – KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE

Funkcija 070 – Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca, utrošeno je 53,46 mil. dinara.

– Rashodi za socijalna davanja zaposlenim izvršeni su u iznosu od 1,55 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,21 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 8,22 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u iznosu od 6,08 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 21,45 mil. dinara.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 2,46 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 3,04 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 4,49 mil. dinara.

– Dotacije međunarodnim organizacijama iznosile su 1,17 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 80,00 mil. dinara.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta, izvršene su u iznosu od 931,47 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznosile su 7,59 mil. dinara.

– Na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova utrošeno je 9,27 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 5,11 mil. dinara

Razdeo 50 – AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Funkcija 360 –Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 43,69 mil. dinara.

– Rashodi za socijalna davanja zaposlenim izvršeni su u iznosu od 0,67 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,10 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1,90 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u iznosu od 3,41 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 17,0 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,99 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 25,23 mil. dinara

Razdeo 51 – POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Funkcija 160 –Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 36,89 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,63 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 2,54 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 8,11 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 3,89 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 6,16 mil. dinara.

Razdeo 52 – POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Funkcija 160 –Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 4,64 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 1,0 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 5,8 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 6,65 mil. dinara.

Razdeo 53 – DIREKCIJA ZA RESTITUCIJU

Funkcija 160 –Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 20,36 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,55 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,74 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 0,62 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru za stručne i ostale usluge izvršene su u iznosu od 1,52 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,63 mil. dinara.

Razdeo 54 – DIREKCIJA ZA ŽELEZNICU

Funkcija 450 –Transport

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 41,78 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 13,75 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,89 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,99 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 1,52 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,76 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 1,23 mil. dinara.

– Za naknadu štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa utrošeno je 1,5 mil. dinara.

Razdeo 55– REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO REŠAVANjE RADNIH

SPOROVA

Funkcija 410 –Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 9,16 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,70 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 0,73 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru za štampanje, stručne i ostale usluge izvršene su u iznosu od 5,66 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,73 mil. dinara.

Razdeo 56 –UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 534,14 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 3,35 mil. dinara.

– Rashodi za socijalna davanja zaposlenima izvršeni su u iznosu od 2,77 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 31,98 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje imovine i zaposlenih izvršeni su u iznosu 1.268,41 mil. dinara.

– Za rashode na ime putovanja utrošeno je 1,71 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 244,58 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge realizovane su u iznosu od 3,09 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme, izvršeni su u iznosu od 374,47 mil. dinara na ime adaptacije poslovnog prostora po zahtevu korisnika, kao i rekonstrukcije instalacija, odnosno kompletne infrastrukture i servisno održavanje opreme koja je data na korišćenje korisnicima budzetskih sredstava.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 444,87 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni izvršeni su u iznosu od 13,14 mil. dinara.

– Na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova utrošeno je 7,87 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 470,50 mil. dinara, a obuhvataju kapitalno održavanje poslovnih zgrada i prostora, planiranje i praćenje projekata i projektne dokumentacije.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 159,48 mil. dinara, a izdaci za nematerijalnu imovinu iznose 19,55 mil. dinara.

Razdeo 57 –UPRAVNI OKRUZI

Glava 57.1 – SEVERNOBAČKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca, utrošeno je 6,59 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 7,13 mil. dinara i to: za zakup nestambenog prostora, centralno grejanje i ostalo.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,52 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,85 mil. dinara.

Glava 57.2 – SREDNjEBANATSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca, utrošeno je 6,23 mil. dinara. .

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,64 mil. dinara.

Glava 57.3 – SEVERNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke kao i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 6,72 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 2,39 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,78 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 1,90 mil. dinara.

Glava 57.4 – JUŽNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca, utrošeno je 7,90 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,57 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,74 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1,70 mil. dinara i to za: telefon, zakup nestambenog prostora, poštu, centralno grejanje i druge troškove.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 1,20 mil. dinara.

Glava 57.5 – ZAPADNOBAČKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 5,84 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 3,13 mil. dinara i to za: telefon, usluge čišćenja, usluge električne energije i druge troškove.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,5 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,8 mil. dinara.

-Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 1,19 mil. dinara.

Glava 57.6 – SREMSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 5,78 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1,59 mil. dinara i to za: čišćenje, telefon, centralno grejanje i druge troškove.

– Troškovi za materijal iznosili su 1,10 mil. dinara.

Glava 57.7 – JUŽNOBAČKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 10,35 mil. dinara.

– Rashodi za socijalna davanja zaposlenima iznosili su 0,82 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,77 mil. dinara.

– Stalni troškovi za telefon, čišćenje, poštu i druge troškove, izvršeni su u iznosu 2,73 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,71 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,91 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,91 mil. dinara.

Glava 57.8 – MAČVANSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 6,27 mil. dinara.

– Stalni troškovi, i to za poštu, telefon, čišćenje, centralno grejanje i druge troškove, izvršeni su u iznosu 1,36 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 1,01 mil. dinara.

Glava 57.9 – KOLUBARSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 7,28 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 2,17 mil. dinara i to za: telefon, pošta, električna energija.

– Usluge po ugovoru – opšte, administrativne, ugostiteljske i ostale izvršene su u iznosu od 3,18 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 1,23 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 1,35 mil. dinara.

Glava 57.10 – PODUNAVSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 6,02 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,68 mil. dinara.

– Stalni troškovi – lož ulje, zakup ostalog prostora, el. energija i dr. izvršeni su u iznosu od 3,05 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru – administrativne, reprezentacija i dr. izvršene su u iznosu od 1,0 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,66 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte iznosili su 0,72 mil. dinara.

Glava 57.11 – BRANIČEVSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 6,08 mil. dinara.

– Stalni troškovi – centralno grejanje, telefon, električna energija i dr. izvršeni su u iznosu od 2,42 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,97 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,79 mil. dinara.

Glava 57.12 – ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 9,33 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,70 mil. dinara.

– Stalni troškovi – telefon, centralno grejanje, zaštita imovine, pošta, centralno grejanje i dr. izvršeni su u iznosu 3,70 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru – administrativne usluge, troškovi reprezentacije i dr. izvršene su u iznosu od 1,25 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje – stolarski radovi, računarska oprema, ostale usluge i dr. izvršeni su u iznosu od 0,62 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,70 mil. dinara.

Glava 57.13 – POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 6,66 mil. dinara.

– Stalni troškovi – čišćenja, centralnog grejanja, telefona, pošta, zakup nestambenog prostora i dr. izvršeni su u iznosu od 4,72 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru – opšte, reprezentacija i dr. izvršene su u iznosu od 1,40 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,62 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 1,55 mil. dinara.

Glava 57.14 – BORSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 4,87 mil. dinara.

– Stalni troškovi – telefon, usluge čišćenja, centralno grejanje i dr. izvršeni su u iznosu od 2,73 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,75 mil. dinara. – Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,86 mil. dinara.

Glava 57.15 – ZAJEČARSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 7,10 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,59 mil. dinara.

– Stalni troškovi – centralno grejanje, zakup stambenog prostora, el. energija, usluge čišćenja, telefon i dr. izvršeni su u iznosu od 3,10 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,82 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,97 mil. dinara.

Glava 57.16 – ZLATIBORSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 11,85 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 2,03 mil. dinara.

– Stalni troškovi – telefon, centralno grejanje, el. energija, zakup nestambenog prostora i dr. izvršeni su u iznosu od 6,84 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,86 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje – zidarski radovi, stolarski radovi, radovi na vodovodu i kanalizaciji i dr. izvršeni su u iznosu od 0,84 mil. dinara.

– Rashodi za materijal – kancelarijski, benzin, stručna literatura i dr. izvršeni su u iznosu od 1,77 mil. dinara.

Glava 57.17 – MORAVIČKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 6,42 mil. dinara.

– Stalni troškovi – telefon, centralno grejanje, dostava, električna energija i dr. izvršeni su u iznosu od 2,37 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,50 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 1,33 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 1,0 mil. dinara.

Glava 57.18 – RAŠKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 9,53 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,54 mil. dinara.

– Stalni troškovi – centralno grejanje, telefon, el. energija, usluge čišćenja, usluge zaštite imovine i dr. izvršeni su u iznosu od 5,81 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 1,95 mil. dinara.

Glava 57.19 – RASINSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 6,57 mil. dinara.

– Stalni troškovi: telefon, zaštita imovine, grejanje, pošta, usluge čišćenja i dr., izvršeni su u iznosu od 2,92 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,68 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 1,45 mil. dinara.

Glava 57.20 – NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 10,73 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,64 mil. dinara.

– Stalni troškovi – telefon, zaštita imovine, grejanje, el. energija, pošta, osiguranje vozila i dr., izvršeni su u iznosu od 5,63 mil. dinara.

– Rashodi za materijale kao što su: troškovi kancelarijskog materijala, benzin, stručna literatura za potrebe zaposlenih i dr. izvršeni su u iznosu od 1,74 mil. dinara.

Glava 57.21 – TOPLIČKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 6,03 mil. dinara.

– Stalni troškovi – čišćenje, telefon, pošta, zakup prostora i dr., izvršeni su u iznosu od 1,55 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,65 mil. dinara.

Glava 57.22 – PIROTSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 5,43 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje – stolarski i molerski radovi, opravke opreme za saobraćaj i dr. izvršeni su u iznosu od 0,60 mil. dinara.

– Rashodi za materijal iznose 0,76 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,56 mil. dinara.

Glava 57.23 – JABLANIČKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, utrošeno je 6,6 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 1,1 mil. dinara.

– Stalni troškovi – grejanje, el. energija, telefon, pošta i dr. izvršeni su u iznosu od 4,29 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,88 mil. dinara.

Glava 57.24 – PČINjSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 5,9 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,95 mil. dinara.

– Stalni troškovi: pošta, čišćenje, telefon izvršeni su u iznosu od 1,82 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,65 mil. dinara.

Glava 57.25 – KOSOVSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 8,59 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,84 mil. dinara.

– Stalni troškovi – telefon, zakup nestambenog prostora, grejanje i dr. izvršeni su u iznosu od 1,84 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru – administrativne i dr., izvršene su u iznosu od 1,93 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,88 mil. dinara.

– Rashodi za materijale odnose se na: kancelarijski materijal, dizel gorivo, rezervni delovi i dr. izvršeni su u iznosu od 1,44 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 1,15 mil. dinara.

– Za mašine i opremu utrošeno je 1,0 mil. dinara.

Glava 57.26 – PEĆKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 2,74 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,76 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za: benzin, kancelarijski materijal i dr. u iznosu od 0,97 mil. dinara.

– Za mašine i opremu utrošeno je 0,90 mil. dinara.

Glava 57.27 – PRIZRENSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 3,22 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,69 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,56 mil. dinara.

Glava 57.28 – KOSOVSKO-MITROVAČKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 5,71 mil. dinara.

– Za usluge po ugovoru utrošeno je 1,23 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,78 mil. dinara.

Glava 57.29 – KOSOVSKO-POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 5,81 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,52 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 1,17 mil. dinara.

Razdeo 58 – MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA

Program 1501 – UREĐENjE SISTEMA I NADZOR U OBLASTI TRGOVINE

I USLUGA

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi

po pitanju rada

PROJEKAT 1501-01 – UREĐENjE SISTEMA TRGOVINE I USLUGA

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 586,07 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 9,27 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 46,74 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,99 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 15,48 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 3,82 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 10,18 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 5,82

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 1,17 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 21,73 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni izvršeni su u iznosu od 1,18 mil. dinara.

– Na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova utrošeno je 3,74 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,91 mil. dinara.

PROJEKAT 1501- 02 – KONTROLA I NADZOR TRŽIŠTA

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 6,39 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 1,49 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,95 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 2,36 mil. dinara.

– Na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova utrošeno je 13,95 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,83 mil. dinara.

PROJEKAT 1501-03 – USPOSTAVLjANjE SAVREMENO UREĐENOG TRŽIŠTA

ROBA I USLUGA

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,0 mil. dinara.

PROJEKAT 1501-04 – UNAPREĐENjE INSTITUCIONALNOG OKVIRA ZA RAZVOJ TRŽIŠTA ROBA

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,74 mil. dinara.

PROJEKAT 1501-05 – JAČANjE PREDUZETNIŠTVA I KONKURENCIJA U TRGOVINI REPUBLIKE SRBIJE

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,7 mil. dinara.

Program 1502 – PODSTICANjE I PODRŠKA U OBLASTI TRGOVINE

I USLUGA

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi

po pitanju rada

PROJEKAT 1502-01 – UNAPREĐENjE ZAŠTITE POTROŠAČA U OBLASTI USLUGA U REPUBLICI SRBIJI

Nije bilo izvršenja.

PROJEKAT 1502-02 – PODSTICANjE I PODRŠKA NASTUPA SRPSKIH PREDUZEĆA NA MEĐUNARODNOM TRŽIŠTU

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 2,91 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 1,84 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,46 mil. dinara.

PROJEKAT 1502-03 –JAČANjE KONKURENTNOSTI U OBLASTI USLUGA

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,51 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,20 mil. dinara.

PROJEKAT 1502-04 –UNAPREĐENjE KVALITETA PROIZVODA I USLUGA U REPUBLICI SRBIJI

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,97 mil. dinara.

PROJEKAT 1502-05- IMPLEMENTACIJA SPORAZUMA O STABILIZACIJI I

PRIDRUŽIVANjU EU

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 1,68 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,58 mil. dinara.

PROJEKAT 1502-06-UNAPREĐENjE ZAŠTITE POTROŠAČA ROBA U REPUBLICI

SRBIJI

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,75 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,14 mil. dinara.

– Rashodi po osnovu dotacija nevladinih organizacija izvršeni su u iznosu od 5,49 mil. dinara.

Program 1504 – PROMOCIJA TRGOVINE

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi

po pitanju rada

PROJEKAT 1504-01 – IZGRADNjA I POZICIONIRANjE NACIONALNOG

BRENDA SRBIJE

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 10,99 mil. dinara.

– Subvencije privatnim preduzećima izvršene su u iznosu 3,0 mil. dinara.

Program 2501 – NIP

– Za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju NIP-a utrošeno je 13,75 mil. dinara.

Glava 58.1 – REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

Program 1509 – OSIGURANjE STABILNOSTI TRŽIŠTA

Funkcija 490 – Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu

PROJEKAT 1509-01 – OBEZBEĐENjE FUNKCIONALNOG JEDINSTVA IZMEĐU STRATEŠKIH I STABILIZACIONIH ROBNIH REZERVI

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 84,63 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 5,05 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 3,04 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 104,23 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 2,55 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,30 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga izvršeni su u iznosu od 1,29 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 43,73 mil. dinara.

– Za robne rezerve utrošeno je 1.320,50 mil. dinara.

PROJEKAT 1509-02 – DOVOĐENjE SKLADIŠNIH KAPACITETA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE NA OPTIMALNI NIVO

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 4,63 mil. dinara.

Razdeo 59 – MINISTARSTVO ZDRAVLjA

Program 1801 – UREĐENjE I NADZOR U OBLASTI ZDRAVSTVA

Funkcija 760 – Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

PROJEKAT 1801-01 – UREĐENjE ZDRAVSTVENOG SISTEMA

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 70,68 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,82 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 30,37 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,93 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 10,24 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 7,44 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 25,24 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 3,30 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 14,06 mil. dinara.

– Dotacije međunarodnim organizacijama izvršene su u iznosu 7,67 mil. dinara.

PROJEKAT 1801-02 – NADZOR I KONTROLA ZDRAVSTVENIH USTANOVA

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 41,66 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 4,63 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 1,58 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 18,51 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 1,69 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 3,57 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni izvršeni su u iznosu od 0,66 mil. dinara.

PROJEKAT 1801-03 – SANITARNI NADZOR

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 179,81 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 1,5 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 2,05 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 4,94 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 1,83 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 19,66 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 18,81 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 1,91 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 11,34 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni izvršeni su u iznosu od 1,44 mil. dinara.

PROJEKAT 1801-04 – NADZOR U OBLASTI LEKOVA I DROGA

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 13,33 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1,86 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,68 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 1,28 mil. dinara.

Program 1802 – PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Funkcija 760 – Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

PROJEKAT 1802-01 – SPROVOĐENjE FUNKCIJA OPŠTEG INTERESA U

ZDRAVSTVU

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 6,03 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 31,41 mil. dinara.

– Za ostale dotacije i transfere utrošeno je 883,76 mil. dinara.

PROJEKAT 1802-02 – PODSTICANjE AKTIVNOSTI NA OMASOVLjAVANjU DOBROVOLjNOG DAVALAŠTVA KRVI

– Za ostale dotacije i transfere utrošeno je 27,79 mil. dinara.

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 7,40 mil. dinara.

PROJEKAT 1802-03 – ZDRAVSTVENA ZAŠTITA LICA NA IZDRŽAVANjU KAZNE ZATVORA I IZVRŠENjE MERA BEZBEDNOSTI OBAVEZNOG PSIHIJATRIJSKOG LEČENjA I ČUVANjA I LICA SA

NEPOZNATIM PREBIVALIŠTEM

– Za ostale dotacije i transfere utrošeno je 80,41 mil. dinara.

PROJEKAT 1802-04 – PROGRAMI JAVNOG ZDRAVLjA U FUNKCIJI ZAVODA

ZA BIOCIDE

– Za ostale dotacije i transfere utrošeno je 4,5 mil. dinara

PROJEKAT 1802-05 – PROGRAMI JAVNOG ZDRAVLjA U FUNKCIJI ZAVODA ZA ANTIRABIČNU ZAŠTITU ( ZAŠTITU OD BESNILA)

„LUJ PASTER“ NOVI SAD

– Za ostale dotacije i transfere utrošeno je 2,40 mil. dinara.

PROJEKAT 1802-06 – PROGRAMI JAVNOG ZDRAVLjA U FUNKCIJI INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME „TORLAK“

– Za ostale dotacije i transfere utrošeno je 3,4 mil. dinara.

PROJEKAT 1802-07 – PROGRAM JAVNOG ZDRAVLjA U FUNKCIJI INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJE

– Za ostale dotacije i transfere utrošeno je 4,0 mil. dinara.

PROJEKAT 1802-08 – UNAPREĐENjE ZDRAVLjA POSEBNIH GRUPACIJA STANOVNIŠTVA

IMPLEMENTACIJA PLANA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ROMA

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 16,68 mil. dinara.

– Za ostale dotacije i transfere utrošeno je 3,14 mil. dinara.

– Za donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca utrošeno je 2,25 mil. dinara.

PROJEKAT 1802-09 – UNAPREĐENjE ZDRAVLjA STANOVNIŠTVA ZA BOLESTI OD POSEBNOG SOCIJALNO-MEDICINSKOG ZNAČAJA

KONTROLA TBC-A KROZ SPROVOĐENjE STRATEGIJE DIREKTNO

OPSERVIRANE TERAPIJE

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1,53 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 1,9 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 32,39 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 7,58 mil. dinara.

– Za dotacije organizacijama OOSO utrošeno je 5,11 mil dinara.

– Za ostale dotacije i transfere utrošeno je 10,75 mil. dinara.

– Za mašine i opremu utrošeno je 4,49 mil dinara.

02 UNAPREĐENjE NACIONALNOG ODGOVORA NA HIV /AIDS

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1,9 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 6,92 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 52,08 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 27,61 mil. dinara.

– Za dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja utrošeno je 0,78 mil. dinara.

– Za potrebe ostalih dotacija i transfera utrošeno je 48,73 mil. dinara.

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 72,46 mil. dinara.

– Za mašine i opremu utrošeno je 5,75 mil. dinara.

SPROVOĐENjE NACIONALNOG PROGRAMA ZA PREVENCIJU ZLOUPOTREBE DROGA I ALKOHOLIZMA

– Za ostale dotacije i transfere utrošeno je 3,0 mil. dinara.

RANA DETEKCIJA I PREVENCIJA TIP 2 DIJABETESA NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U SRBIJI

– Za ostale dotacije i transfere utrošeno je 1,0 mil. dinara.

Program 1803 – UNAPREĐENjE USLOVA ZA LEČENjE

Funkcija 760 – Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

PROJEKAT 1803-01 – UČEŠĆE U FINANSIRANjU IZGRADNjE I OPREMANjA

ZDRAVSTVENIH USTANOVA

01 IZGRADNjA I OPREMANjE ZDRAVSTVENIH USTANOVA U DRŽAVNOJ SVOJINI ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA

– Za dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja utrošeno je 402,87 mil. dinara.

02IZGRADNjA I OPREMANjE ZDRAVSTVENIH USTANOVA NA LOKALNOM NIVOU

– Za dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja utrošeno je 72,21 mil. dinara.

03PROJEKAT SVETSKE BANKE „RAZVOJ ZDRAVSTVA SRBIJE“

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,58 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 5,06 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 38,70 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,83 mil. dinara.

– Za ostale dotacije i transfere utrošeno je 18,20 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 3,13 mil. dinara.

04PROJEKAT SVETSKE BANKE „ENERGETSKA EFIKASNOST“

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 7,02 mil. dinara.

– Za dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja utrošeno je 25,14 mil. dinara.

05PROJEKAT EVROPSKE INVESTICIONE BANKE „REKONSTRUKCIJA KLINIČKIH CENTARA“ (BEOGRAD, KRAGUJEVAC, NIŠ I NOVI SAD)

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 2,36 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 46,55 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 5,80 mil dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 1,20 mil. dinara.

– Za dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja utrošeno je 174,93 mil. dinara.

– Za ostale dotacije i transfere utrošeno je 7,74 mil. dinara.

06PROJEKAT EVROPSKE INVESTICIONE BANKE „HITNA REKONSTRUKCIJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U SRBIJI“

– Nije bilo izvršenja.

PROJEKAT 1803-02 – UNAPREĐENjE SLUŽBI TRANSFUZIJE I TRANSPLANTACIJE

01 OBEZBEĐIVANjE USLOVA ZA TRANSPLANTACIJU MATIČNIH ĆELIJA HEMATOPOEZE KOD DECE

– Za dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja utrošeno je 35,0 mil. dinara.

– Za ostale dotacije i transfere utrošeno je 4,0 mil. dinara.

02OBEZBEĐENjE USLOVA ZA TRANSFUZIJU I TRANSPLANTACIJU ORGANA KOD ODRASLIH

– Za ostale dotacije i transfere utrošeno je 13,0 mil. dinara.

PROJEKAT 1803-03 – UNAPREĐENjE KVALITETA RADA U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

03 PODRŠKA RAZVOJU AGENCIJE ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 16,56 mil. dinara.

04 PROJEKAT SVETSKE BANKE „PRUŽANjE UNAPREĐENIH USLUGA NA LOKALNOM NIVOU U SRBIJI“ ( DILS)

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1,46 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 4,72 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 214,86 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 4,18 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 14,71 mil. dinara.

PROJEKAT 1803-04 – PODRŠKA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

01 PODSTICANjE AKTIVNOSTI STRUČNIH ORGANIZACIJA,

SAVETA I UDRUŽENjA

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 3,90 mil. dinara.

02AKTIVNOSTI DRUŠTVA ZA BORBU PROTIV RAKA SRBIJE I SAVEZA DRUŠTAVA VOJVODINE ZA BORBU PROTIV RAKA

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 17,54 mil. dinara.

03AKTIVNOSTI KLINIČKOG TRETMANA I LEČENjA HIV-OM INFICIRANIH I OBOLELIH OD AIDS-A

– Nije bilo izvršenja.

04JAVNA OVLAŠĆENjA POVERENA CRVENOM KRSTU SRBIJE

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 48,77 mil. dinara.

Program 1804 – OBEZBEĐIVANjE OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA ZA LICA BEZ SOPSTVENIH PRIHODA

Funkcija 760 – Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

PROJEKAT 1804-01 – ZDRAVSTVENA ZAŠTITA LICA KOJA SE SMATRAJU OSIGURANICIMA PO ČLANU 22. STAV 1. ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANjU

Za dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja utrošeno je 588,0 mil. dinara.

-Program 2501 – NIP

PROJEKAT 2501 – NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRAS IZ NIP-a

– Za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju NIP-a utrošeno je 129,36 mil. dinara.

Glava 59.1 – UPRAVA ZA BIOMEDICINU

Program 1801 – UREĐENjE I NADZOR U OBLASTI ZDRAVSTVA

Funkcija 760 – Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

PROJEKAT 1801-05 – UREĐENjE UPRAVE U OBLASTI BIOMEDICINE

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 3,12 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,78 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 10,0 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,96 mil. dinara.

Glava 59.2 – BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE CRVENOG KRSTA

Program 1803 – UNAPREĐENjE USLOVA ZA LEČENjE

Funkcija 760 – Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

PROJEKAT 1803-04 – PODRŠKA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

04 JAVNA OVLAŠĆENjA POVERENA CRVENOM KRSTU SRBIJE

– Rashodi dotacija nevladinih organizacija iznose 362,60 mil. dinara.

Glava 59.3 – BUDžETSKI FOND ZA PROGRAME SPREČAVANjA BOLESTI IZAZVANIH KONZUMIRANjEM DUVANA

Program 1802 – PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Funkcija 760 – Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

PROJEKAT 1802-12 – PROGRAM ZA PRAĆENjE I SPREČAVANjE BOLESTI IZAZVANIH UPOTREBOM DUVANA

01AKTIVNOSTI KANCELARIJE ZA KONTROLU DUVANA NA PREVENCIJI BOLESTI NASTALIH KAO POSLEDICA PUŠENjA

– Za ostale dotacije i transfere utrošeno je 14,62 mil. dinara.

02AKTIVNOSTI DRUŠTVA ZA BORBU PROTIV RAKA SRBIJE I SAVEZA DRUŠTAVA VOJVODINE ZA BORBU PROTIV RAKA

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 136,87 mil. dinara.

– Od dotacija organizacija obaveznog socijalnog osiguranja utrošeno je 442,47 mil. dinara.

03UNAPREĐENjE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OBEZBEĐENjEM LEKOVA I MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA

– Od dotacija organizacija obaveznog socijalnog osiguranja utrošeno je 167,70 mil. dinara.

04PODRŠKA SPROVOĐENjU NACIONALNOG PROGRAMA ONKOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE „SRBIJA PROTIV RAKA“, SA PREVENCIJOM, RANIM OTKRIVANjEM I LEČENjEM MALIGNIH TUMORA

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 36,04 mil. dinara.

– Od dotacija organizacija obaveznog socijalnog osiguranja utrošeno je 6,09 mil. dinara.

– Za ostale dotacije i transfere utrošeno je 113,93 mil. dinara.

05PODRŠKA SPROVOĐENjU NACIONALNOG PROGRAMA KARDIOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 28,53 mil. dinara.

– Za ostale dotacije i transfere utrošeno je 105,91 mil. dinara.

Razdeo 60 – MINISTARSTVO PROSVETE

Program 2001 – UREĐENjE I NADZOR OBRAZOVNOG SISTEMA

Funkcija 980 – Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu

PROJEKAT 2001-01 – UREĐENjE I NADZOR U OBLASTI OBRAZOVANjA

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 387,12 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 37,89 mil. dinara.

– Za naknade troškova za zaposlene utrošeno je 8,43 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 93,53 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 9,12 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 55,96 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 20,50 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 2,79 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 11,50 mil. dinara.

– Rashodi dotacija nevladinih organizacija iznose 4,35 mil. dinara.

– Na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova utrošeno je 1,26 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 2,03 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 4,64 mil. dinara.

03 PRUŽANjE UNAPREĐENIH USLUGA NA LOKALNOM NIVOU IBRD ZAJAM 7510-YF

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 3,34 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 42,49 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 38,57 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 2,13 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 4,90 mil. dinara.

PROJEKAT 2001- 02 – UTVRĐIVANjE ZAKONSKIH OKVIRA I PRAĆENjE RAZVOJA OBRAZOVANjA NA SVIM NIVOIMA

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,96 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 89,72 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,55 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 2,89 mil. dinara.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu izvršeni su u iznosu od 0,5 mil. dinara.

Program 2601 – PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ EU – PODRŠKA TRANZICIJI I IZGRADNjA INSTITUCIJA

PROJEKAT 2601 – 08 – PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2008

02 PODRŠKA USPOSTAVLjANjU SISTEMA KVALITETA NA NACIONALNOM NIVOU U OSNOVNOM I SREDNjEM OBRAZOVANjU

– Nije bilo izvršenja.

Glava 60.1 – OSNOVNO OBRAZOVANjE

Program 2002 – PRIPREMNI I PREDŠKOLSKI PROGRAM

Funkcija 910 – Predškolsko i osnovno obrazovanje

PROJEKAT 2002 – 01 – ČETVOROČASOVNI PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

Transferi ostalim nivoima vlasti iznosi su 1.956,99 mil. dinara.

PROJEKAT 2002 – 02 – STRUČNO USAVRŠAVANjE ZAPOSLENIH U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,04 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 1,17 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 1,25 mil. dinara.

Program 2003 – OSNOVNO OBRAZOVANjE

PROJEKAT 2003 – 01 – REALIZACIJA DELATNOSTI OSNOVNOG OBRAZOVANjA

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 41.320,92 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 552,81 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 1.239,94 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 514,78 mil. dinara.

– Nagrade i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 21,04 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 3.550,66 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 958,56 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3.697,57 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 356,84 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 1.458,90 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 1.299,75 mil. dinara.

– Za potrebe amortizacije, nekretnina i opreme utrošeno je 7,73 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti iznose 13.581,13 mil. dinara.

– Za potrebe naknade socijalne zaštite iz budzeta utrošeno je 108,21 mil. din.

– Rashodi dotacija nevladinih organizacija iznose 2,27 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni izvršeni su u iznosu od 20,87 mil. dinara.

– Na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova i sudskih tela utrošeno je 117,54 mil. dinara.

PROJEKAT 2003 – 02- DOPUNSKA ŠKOLA U INOSTRANSTVU

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 94,74 mil. dinara.

PROJEKAT 2003 – 03 – TAKMIČENjE UČENIKA

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,55 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 6,18 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 3,06 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 2,09 mil. dinara.

PROJEKAT 2003 – 04 – STRUČNO USAVRŠAVANjE ZAPOSLENIH U OSNOVNIM ŠKOLAMA

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,85 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 1,05 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 1,42 mil. dinara.

PROJEKAT 2003 -05- UNAPREĐENjE INFRASTRUKTURE OSNOVNIH ŠKOLA

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 795,02 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 354,03 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 34,75 mil. dinara.

Program 2501-NIP

PROJEKAT 2501- NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ NIP-a

– Za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava NIP-a utrošeno je 107,99 mil. dinara.

Program 2007 – POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANjU

Funkcija 960 – Pomoćne usluge obrazovanju

PROJEKAT 2007-01- PODRŠKA REALIZACIJI PROCESA NASTAVE NA TERITORIJI AP KiM (OSNOVNO OBRAZOVANjE)

– Rashodi za putovanja izvršeni su u iznosu od 51,43 mil. dinara.

Glava 60.2– SREDNjE OBRAZOVANjE

Program 2004 – SREDNjE OBRAZOVANjE

Funkcija 920 – Srednje obrazovanje

PROJEKAT 2004 – 01 – REALIZACIJA DELATNOSTI SREDNjEG OBRAZOVANjA

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 19.667,03 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 245,87 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 553,14 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 208,88 mil. dinara.

– Nagrade i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 19,90 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1.721,07 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 422,94 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1.560,61 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 260,64 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 480,75 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 549,95 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti iznose 5.765,70 mil. dinara.

– Za naknadu socijalne zaštite iz budzeta utrošeno je 88,21 mil. dinara.

– Rashodi dotacija nevladinih organizacija iznose 1,6 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni izvršeni su u iznosu od 17,34 mil. dinara.

– Na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova utrošeno je 41,30 mil. dinara.

PROJEKAT 2004 – 02 – TAKMIČENjE UČENIKA

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 1,79 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 5,04 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 3,10 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 3,41 mil. dinara.

PROJEKAT 2004 – 03 – RAD SA TALENTOVANIM I DAROVITIM UČENICIMA

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 20,40 mil. dinara.

PROJEKAT 2004 – 04 – UNAPREĐENjE INFRASTRUKTURE SREDNjIH ŠKOLA

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu 3,80 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 414,83 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 259,6 mil. dinara.

PROJEKAT 2004 – 05 – STRUČNO USAVRŠAVANjE ZAPOSLENIH U SREDNjEM OBRAZOVANjU

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,57 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 1,36 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,81 mil. dinara.

Program 2501-NIP

PROJEKAT 2501- NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ NIP-a

Za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava NIP-a utrošeno je 25,54 mil. dinara.

Program 2007 – POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANjU

Funkcija 960 – Pomoćne usluge obrazovanju

PROJEKAT 2007-02- PODRŠKA REALIZACIJI PROCESA NASTAVE NA TERITORIJI AP KiM (OSNOVNO OBRAZOVANjE)

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 71,18 mil. dinara.

Glava 60.3– UČENIČKI STANDARD

Program 2007 – POMOĆNE USLUGE U OBRAZOVANjU

Funkcija 960 – Pomoćne usluge u obrazovanju

PROJEKAT 2007-03 – SISTEM USTANOVA UČENIČKOG STANDARDA

(SREDNjE OBRAZOVANjE)

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 817,53 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 3,80 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 26,29 mil. dinara.

– Za rashode naknada za zaposlene utrošeno je 15,90 mil. dinara.

– Nagrade i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 6,19 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 29,10 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 6,67 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 37,72 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 12,58 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 71,43 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 31,29 mil. dinara.

– Za rashode amortizacije nekretnine i opreme utrošeno je 16,97 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti iznose 157,10 mil. dinara.

– Za naknadu socijalne zaštite iz budzeta utrošeno je 1.404,19 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni izvršeni su u iznosu od 1,65 mil. dinara.

– Na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova utrošeno je 26,48 mil. dinara.

PROJEKAT 2007 – 04 – UNAPREĐENjE INFRASTRUKTURE USTANOVA UČENIČKOG STANDARDA

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 134,77 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 55,01 mil. dinara.

PROJEKAT 2007-05 – INDIVIDUALNA POMOĆ UČENICIMA

(SREDNjE OBRAZOVANjE)

– Za naknadu socijalne zaštite iz budzeta utrošeno je 453,13 mil. dinara.

– Izdaci za nabavku domaće finansijske imovine iznose 15,67 mil. dinara.

Program 2501-NIP

PROJEKAT 2501- NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ NIP-a

– Za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava NIP-a utrošeno je 58,37 mil. dinara

Glava 60.4 – VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE

Program 2005 – VISOKO OBRAZOVANjE

Funkcija 940 – Visoko obrazovanje

PROJEKAT 2005 – 01 – REALIZACIJA DELATNOSTI VIŠEG I VISOKOG

OBRAZOVANjA

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 20.988,94 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 72,88 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 371,03 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 345,63 mil. dinara.

– Nagrade i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 155,99 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1.504,09 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 752,71 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 4.193,55 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 2.752,68 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 556,66 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 771,08 mil. dinara.

– Amortizacija nekretnina i opreme iznosi 398,18 mil. dinara.

– Rashodi amortizacije nematerijalne imovine iznose 7,63 mil. dinara.

– Rashodi za otplatu domaćih kamata iznose 2,67 mil. dinara.

– Prateći troškovi zaduživanja iznose 19,96 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti iznose 4.331,41 mil. dinara.

– Za rashode ostalih dotacija i transfera utrošeno je 57,38 mil. dinara.

– Za naknadu socijalne zaštite iz budzeta utrošeno je 863,39 mil. dinara.

– Rashodi dotacija nevladinih organizacija iznose 43,11 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni izvršeni su u iznosu od 52,08 mil. dinara.

– Na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova utrošeno je 4,08 mil. dinara.

– Rashodi za naknadu štete za povredu ili štetu nastalu usled uzroka elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka izvršeni su u iznosu od 3,62 mil. dinara.

– Rashodi za potrebe otplate glavnice domaćim kreditorima iznose 1,79 mil. dinara.

– Rashodi za nabavku domaće finansijske imovine iznose 177,67 mil. dinara.

PROJEKAT 2005 – 02 – MEĐUNARODNA SARADNjA, RAZMENA STUDENATA

I LEKTORA

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 160,53 mil. dinara.

PROJEKAT 2005 – 03 – UNAPREĐENjE INFRASTRUKTURE USTANOVA VISOKOG OBRAZOVANjA

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 150,16 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 7,37 mil. dinara.

Program 2501-NIP

PROJEKAT 2501- NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ NIP-a

– Za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava NIP-a utrošeno je 71,86 mil. dinara.

Glava 60.5 – STUDENTSKI STANDARD

Program 2007 – POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANjU

Funkcija 960 – Pomoćne usluge obrazovanju

PROJEKAT 2007-06 – SISTEM USTANOVA STUDENTSKOG STANDARDA

(VISOKO OBRAZOVANjE)

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 1.269,90 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 28,59 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 37,41 mil. dinara.

– Za rashode naknada za zaposlene utrošeno je 17,48 mil. dinara.

– Nagrade i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 3,44 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 150,30 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 2,34 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 101,80 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 24,45 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 320,13 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 154,63 mil. dinara.

– Za rashode amortizacije nekretnine i opreme utrošeno je 70,36 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti iznose 214,8 mil. dinara.

– Za naknadu socijalne zaštite iz budzeta utrošeno je 2.109,74 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni izvršeni su u iznosu od 8,41 mil. dinara.

– Na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova utrošeno je 1,30 mil. dinara.

PROJEKAT 2007 – 07 – UNAPREĐENjE INFRASTRUKTURE USTANOVA STUDENTSKOG STANDARDA

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 286,70 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 111,74 mil. dinara.

PROJEKAT 2007-08 – INDIVIDUALNA POMOĆ STUDENTIMA

(VISOKO OBRAZOVANjE)

– Za naknadu socijalne zaštite iz budzeta utrošeno je 557,85 mil. dinara.

– Izdaci za nabavku domaće finansijske imovine iznose 1.096,89 mil. dinara.

PROJEKAT 2007-09 – UNAPREĐENjE STUDENTSKOG STVARALAŠTVA

– Za naknadu socijalne zaštite iz budzeta utrošeno je 96,61 mil. dinara.

– Rashodi dotacija nevladinih organizacija iznose 33,23 mil. dinara.

Program 2501-NIP

PROJEKAT 2501- NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ NIP-a

Za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava NIP-a utrošeno je 125,24 mil. dinara.

Glava 60.6 – ZAVOD ZA UNAPREĐIVANjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA

Program 2001 – UREĐENjE I NADZOR OBRAZOVNOG SISTEMA

Funkcija 980 – Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu

PROJEKAT 2001-03 – UNAPREĐENjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 92,0 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 1,05 mil. dinara.

– Za rashode naknada za zaposlene utrošeno je 1,90 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 8,49 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 1,82 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 34,81 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 1,27 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 1,97 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 2,15 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 2,34 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 2,80 mil. dinara.

Glava 60.7– ZAVOD ZA VREDNOVANjE KVALITETA OBRAZOVANjA I VASPITANjA

Program 2001 – UREĐENjE I NADZOR OBRAZOVNOG SISTEMA

Funkcija 980 – Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu

PROJEKAT 2001 – 04 – VREDNOVANjE KVALITETA OBRAZOVANjA I VASPITANjA

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 27,48 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,94 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 3,82 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 2,55 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 11,49 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 2,02 mil. dinara.

Program 2601 – PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ EU – PODRŠKA TRANZICIJI I IZGRADNjA INSTITUCIJA

PROJEKAT 2601 – 08 – PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2008

02 PODRŠKA USPOSTAVLjANjU SISTEMA KVALITETA NA NACIONALNOM NIVOU U OSNOVNOM I SREDNjEM OBRAZOVANjU

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 7,2 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,92 mil. dinara.

Razdeo 61 – MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Program 0601 – UREĐENjE, KOORDINACIJA I NADZOR U OBLASTI DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni

poslovi i spoljni poslovi

PROJEKAT 0601-01 – RAZVOJ POLITIKE I KONTROLA

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 91,85 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 1,74 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno 2,59 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 9,79 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 2,59 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 87,59 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 1,04 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 9,01 mil. dinara.

– Rashodi dotacija međunarodnim organizacijama iznose 16,05 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti iznose 99,93 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,62 mil. dinara.

PROJEKAT 0601- 02 – OTPREMNINE ZA ZAPOSLENE U DRŽAVNIM ORGANIMA

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 110,0 mil. dinara.

PROJEKAT 0601-03 – DRŽAVNI STRUČNI ISPITI ZA RAD U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 18,22 mil. dinara.

PROJEKAT 0601-04 POSEBAN STRUČNI ISPIT ZA MATIČARE

Nije bilo izvršenja.

PROJEKAT 0601-05 OBUKA I STRUČNO USAVRŠAVANjE KOMUNALNE POLICIJE

Za usluge po ugovoru utrošeno je 21,71 mil. dinara.

Glava 61.1– BUDžETSKI FOND ZA PROGRAM LOKALNE SAMOUPRAVE

Program 0602 – RAZVOJNI I DRUGI PROGRAMI U OBLASTI LOKALNE SAMOUPRAVE

Funkcija 180 – Transakcije opšteg karaktera između različitih

nivoa vlasti

PROJEKAT 0602 – 01 –FINANSIRANjE PROJEKATA I PRUŽANjE POMOĆI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE IZ SREDSTAVA OSTVARENIH PRIREĐIVANjEM IGARA NA SREĆU

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,81 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti iznose 298,56 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 6,81 mil. dinara.

Razdeo 62 – MINISTARSTVO VERA

Program 1901 – UREĐENjE I NADZOR SISTEMA KULTURE, NEVLADINIH ORGANIZACIJA I VERSKIH ZAJEDNICA

Funkcija 840 – Verske i druge zajednice

PROJEKAT 1901 – 01 – UREĐENjE SARADNjE DRŽAVE SA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 16,63 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,8 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 1,15 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,60 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 1,18 mil. dinara.

Program 1904 – POMOĆ VERSKIM I DRUGIM POSEBNIM ZAJEDNICAMA

Funkcija 840 – Verske i druge zajednice

PROJEKAT 1904 – 01 – OSTVARIVANjE SARADNjE DRŽAVE SA CRKVAMA I

VERSKIM ZAJEDNICAMA

01 UNAPREĐENjE VERSKE KULTURE, VERSKIH SLOBODA I TOLERANCIJE

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 46,95 mil. dinara.

02ZAŠTITA VERSKOG, KULTURNOG I NACIONALNOG IDENTITETA

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 137,91 mil. dinara.

PROJEKAT 1904-02- VERSKO OBRAZOVANjE

01 SREDNjOŠKOLSKO OBRAZOVANjE

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 96,60 mil. dinara.

02VISOKO TEOLOŠKO OBRAZOVANjE

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 47,93 mil. dinara.

PROJEKAT 1904 – 03 – POMOĆ CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

01 POMOĆ ZA GRADNjU, ODRŽAVANjE, HITNE SANACIJE I REKONSTRUKCIJU HRAMOVA U NERAZVIJENIM PODRUČJIMA

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 144,56 mil. dinara.

02POMOĆ SVEŠTENSTVU I MONAŠTVU NA KOSOVU I METOHIJI

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 49,96 mil. dinara.

03POMOĆ SVEŠTENICIMA, MONASIMA I VERSKIM SLUŽBENICIMA U POGRANIČNIM I EKONOMSKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA I RADI REGULISANjA DOPRINOSA ZA PENZIJSKO-INVALIDSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 87,43 mil. dinara.

Program 2501-NIP

PROJEKAT 2501- NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ NIP-a

Za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava NIP-a utrošeno je 83,79 mil. dinara.

Razdeo 63 – REPUBLIČKA KOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 3,27 mil. dinara.

Za usluge po ugovoru utrošeno je 05 mil. dinara.

7) IZVEŠTAJ O PRIMLjENIM DONACIJAMA I KREDITIMA, DOMAĆIM I INOSTRANIM, I IZVRŠENIM OTPLATAMA DUGOVA U TOKU 2010. GODINE

7.1. IZVEŠTAJ O PRIMLjENIM DONACIJAMA

Ministarstvo finansija, dostavilo je Izveštaj o primljenim donacijama u 2010. godini, i to o donacijama za koje je Ministarstvo finansija tražilo otvaranje deviznih računa kod Narodne banke Srbije u svoje ime, a za račun korisnika donacije, kao i posredovalo prilikom konverzije donatorskih sredstava sa pomenutih računa, isključivo na zahtev korisnika donacije, pri čemu se navedena sredstva uplaćuju u budzet Republike Srbije i to na razdele korisnika donacija.

Tabela – Izveštaj o primljenim donacijama u toku 2010. godine preko deviznih računa otvorenih kod Narodne banke Srbije, u ime Ministarstva finansija, a za račun korisnika donacije.

Donator Korisnik Konvertovano u toku 2010. 1 2 3 GEF/UNEP Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 629.085,58 Global Fond Ministarstvo zdravlja 146.716.883,60 UNITAR Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 103.265,84 DFID-SIDA Ministarstvo finansija 267.895,67 Savet Evrope Ministarstvo rada i socijalne politike 196.066,63 Save the children Norvay Ministarstvo rada i socijalne politike 2.438.247,49 Kraljevina Norveška Ministarstvo finansija – Devizni inspektorat 8.571.110,08 Kraljevina Norveška Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 713.416,73 Global Fond Ministarstvo zdravlja 71.856.824,90 Kraljevina Norveška Ministarstvo rada i socijalne politike-Inspektorat za rad 7.915.990,80 Kraljevina Norveška Služba za upravljanje kadrovima 23.527.324,58 Evropska komisija Generalni sekretarijat predsednika Republike 214.001,60 World Wide Fund for Nature European Policy Programme Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 37.642,33 CITES Sekretarijat iz Švajcarske Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 105.800,16 Svetska banka Republička direkcija za imovinu Republike Srbije 130.868,30

1 2 3 UNEP Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 530.571,78 Evropska komisija Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo 452.370,54 Centar za međunarodnu saradnju i razvoj (CRMS) iz Slovenije Fond za zaštitu životne sredine 1.981.055,48 Evropska komisija Ministarstvo rada i socijalne politike – Fond za socijalne inovacije 15.231.961,70 Republika Italija Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 15.567.018,92 Global Fond Ministarstvo zdravlja 3.251.149,80 Global Fond Ministarstvo zdravlja 67.874.779,10 Evropski Savet i Evropska komisija Ministarstvo kulture 159.416,70 UNESKO Ministarstvo kulture 3.458.594,40 Banka za razvoj Saveta Evrope Ministarstvo rada i socijalne politike 649.728,30 UNESKO Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 44.251,82 Kraljevina Norveška Kancelarija za evropske integracije 5.733.258,41 SIDA Republički zavod za statistiku 8.376.549,20 GEF Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 1.472.486,39 Kraljevina Norveška Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 5.564.433,25 EU – direktna pomoć budzetu RS Ministarstvo finansija 5.303.935.000,00 Evropska komisija Republički hidrometeorološki zavod 1.164.792,20 Savet Evrope Ministarstvo prosvete 840.015,61 UNECE Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 1.623.736,22 Koordinaciono telo Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa Balkanski fond za demokratiju/Projekat Nemačkog Maršal fonda 1.209.948,29 Evropska komisija Ministarstvo rada i socijalne politike 15.006.016,50 United Nations Office of Drugs and Crime Republički zavod za statistiku 5.360.139,54 Internacionalna unija za zaštitu prirode (IUCN) za jugoistočnu Evropu Agencija za zaštitu životne sredine 526.619,95 Evropska komisija Kancelarija za evropske integracije 2.821.786,20 OSCE Tužilaštvo za ratne zločine 9.715.251,78 UNEP Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 640.993,93 Kraljevina Norveška Agencija za borbu protiv korupcije 350.000,16 Kraljevina Norveška Agencija za zaštitu životne sredine 127.961.653,06

Tabela – Izveštaj o primljenim donacijama na osnovu uplata na evidencione račune direktnih korisnika i iz konsolidovanih izveštaja

Redni broj Naziv korisnika donacije Iznos primljenihdonacija Izvor 1 2 3 4 1 Republika Srbija 5.318.380.000,00 01* A Republika Srbija 5.318.380.000,00     Direktni korisnici budzetskih sredstava:     1 UPRAVA CARINA 9.451.878,30 05 2 DEVIZNI INSPEKTORAT 8.571.110,08 05 3 MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 15.069.963,70 05 4 MINISTARSTVO KULTURE 5.829.520,24 05 5 MINISTARSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONO DRUŠTVO 452.370,54 05 6 MINISTARSTVO PROSVETE 1.389.884,07 05 7 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA 21.844.868,90 05 8 AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 127.961.653,06 05 9 NARODNA SKUPŠTINA – STRUČNE SLUŽBE 255.720,00 05 10 DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA 2.151.403,30 05 11 KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 11.609.520,71 05 12 AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 350.000,16 05 13 INSPEKTORAT ZA RAD 7.944.216,52 05 14 MINISTARSTVO ODBRANE 187.892.541,68 05 15 PREDSEDNIK REPUBLIKE 214.001,60 06 16 CENTAR ZA RAZMINIRANjE 143.872,24 06 17 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA 2.044.396,79 06 18 PRAVOSUDNA AKADEMIJA 4.386.295,28 06 19 MINISTARSTVO FINANSIJA 2.286.051,59 06 20 GENERALNI INSPEKTORAT POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE 11.852.329,00 06 21 DIREKCIJA ZA REFERENTNE NACIONALNE LABORATORIJE 50.424.383,00 06 22 MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 11.391.265,61 06 23 MINISTARSTVO KULTURE 3.618.011,10 06 24 MINISTARSTVO ZDRAVLjA 290.294.357,40 06 25 DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE 2.702.049,08 06 26 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE 45.816.051,12 06 27 UPRAVA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 28.895.596,84 06 28 MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ 276.571.769,93 06 29 MINISTARSTVO PROSVETE 8.078.031,61 06 30 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA 5.250.834,05 06 31 AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 526.619,95 06 32 MINISTARSTVO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN 207.481,40 06 33 MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA 5.081.965,47 06 34 NARODNA SKUPŠTINA – STRUČNE SLUŽBE 22.027,00 06 35 DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA 144.824,69 06 36 TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE 9.715.251,78 06 37 REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU 13.736.688,74 06 38 REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 1.164.792,20 06 39 REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE 130.868,30 06

1 2 3 4 40 REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD 1.801.935,73 06 41 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE 113.345.426,00 06 42 JUŽNOBAČKI UPRAVNI OKRUG 1.444.771,15 06 43 UPRAVA ZA VETERINU 48.241.059,00 06 44 ZAŠTITNIK GRAĐANA 317.967,26 06 45 FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 1.981.055,48 06 46 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA 2.304.900,00 08 47 UPRAVA ZA TREZOR 2.580.240,00 08 48 MINISTARSTVO ZDRAVLjA 11.081.700,00 08 49 BUDžETSKI FOND ZA PROGRAME SPREČAVANjA BOLESTIIZAZVANIH KONZUMIRANjEM DUVANA 6.925.453,27 08 50 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE 33.590.829,00 08 51 MINISTARSTVO ZA KOSOVO I METOHIJU 6.948.580,00 08 52 MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA 2.348.400,00 08 53 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE 588.154,89 08 54 DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA 800.000,00 08 55 MINISTARSTVO ODBRANE 3.306.314,20 08 56 MINISTARSTVO ODBRANE 1.752.339,16 08 B. Ukupno direktni korisnici budzetskih sredstava: 1.414.833.592,17   1 Indirektni korisnici budzetskih sredstava – iz konsolidovanih izveštaja 591.439.000 05 2 – II – 292.304.000 06 3 – II – 188.819.000 08 C Ukupno indirektni korisnici budzetskih sredstava– iz konsolidovanih izveštaja: 1.072.562.000   UKUPNO A + B + C : 7.805.775.592  

* EU direktna pomoć budzetu RS

7.2. IZVEŠTAJ O PRIMLjENIM KREDITIMA, DOMAĆIM I INOSTRANIM, I IZVRŠENIM OTPLATAMA DUGOVA U TOKU 2010. GODINE

I DIREKTNE OBAVEZE

DIREKTNE OBAVEZE – UNUTRAŠNjI DUG

STANjE DUGA I OTPLATE TOKOM 2010. GODINE

DRŽAVNE DUGOVNE HARTIJE OD VREDNOSTI DENOMINOVANE U DINARIMA

Radi finansiranja budzetskog deficita i refinansiranja duga Republika Srbija je u 2010. godini nastavila sa emitovanjem i aukcijskom prodajom tromesečnih, šestomesečnih i dvanaestomesečnih državnih zapisa, a emitovani su i finansijski instrumenti duže ročnosti – osamnaestomesečne i dvadesetčetvoromesečne obveznice.

Kratkoročne državne hartije od vrednosti

Primanja budzeta u 2010. godini po osnovu realizovanih kratkoročnih državnih hartija od vrednosti (državnih zapisa Republike Srbije) denominovanih u dinarima bila su 217.501.915.190,71 dinara, otplata glavnice duga 185.148.628.975,68 dinara, a otplata kamata 9.385.061.024,32 dinara.

Stanje javnog duga po osnovu ove kategorije državnih zapisa Republike Srbije na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 137.226.060.000,00 dinara nominalne vrednosti, od čega se 127.291.026.527,37 dinara odnosilo na diskontovanu vrednost prodatih a nedospelih državnih zapisa (glavnica duga), a 9.935.033.472,63 dinara na diskont (obaveza po osnovu implicitne kamate, koja zajedno sa glavnicom dospeva tokom 2011. godine).

Po osnovu kratkoročnih državnih hartija od vrednosti indeksiranih za kurs evra (državnih zapisa Republike Srbije indeksiranih za kurs evra) primanja budzeta u 2010. godini – na osnovu aukcije održane 29. decembra 2010. godine i saldiranja na dan 31.12.2010. godine – iznosila su 20.457.045.000,00 dinara, tako da u 2010. godini po ovom osnovu nije bilo otplate glavnice, niti plaćene kamate.

Stanje javnog duga kratkoročnih državnih hartija od vrednosti indeksiranih za kurs evra (državnih zapisa Republike Srbije indeksiranih za kurs evra) na dan 31. decembar 2010. godine bilo je 21.000.000.000,00 dinara nominalne vrednosti, od čega se 20.457.045.000,00 dinara odnosilo na diskontovanu vrednost prodatih a nedospelih državnih zapisa (glavnica duga), a 542.955.000,00 dinara na diskont (obaveza po osnovu nedospele implicitne kamate).

Dugoročne državne hartije od vrednosti denominovane u dinarima

Kada su dugoročni finansijski instrumenti u pitanju, u 2010. godini budzetska primanja iznosila su 16.820.473.142,14 dinara; ovi instrumenti duga nisu dospevali na naplatu tokom 2010. godine, tako da nije bilo ni otplate glavnice, ni izdataka po osnovu kamate. Stanje javnog duga dugoročnih državnih hartija od vrednosti denominovanih u dinarima na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 19.974.910.000,00 dinara nominalne vrednosti, od čega se 16.820.473.142,14 dinara odnosilo na diskontovanu vrednost prodatih a nedospelih državnih obveznica (glavnica duga), a 3.154.436.857,86 dinara na diskont (obaveza po osnovu nedospele implicitne kamate).

***

Ukupno stanje javnog duga po osnovu državnih dužničkih hartija od vrednosti (državnih obveznica) denominovanih u dinarima na dan 31.12.2010. godine bilo je 178.200.970.000,00 dinara nominalne vrednosti, od čega se 164.568.544.669,51 dinar odnosilo na diskontovanu vrednost prodatih a nedospelih državnih obveznica (glavnica duga), a 13.632.425.330,49 dinara na diskont (obaveza po osnovu nedospele implicitne kamate).

DUG PREMA NARODNOJ BANCI SRBIJE – dugoročne obveznice Republike Srbije po osnovu duga prema NBS

Obaveze Republike Srbije prema Narodnoj banci Srbije (Zakon o izmirivanju obaveza Republike Srbije prema Narodnoj banci Srbije, „Službeni glasnik RS“, broj 135/04), ukupno su iznosile 19.701.124.131,15 dinara i obuhvatale su:

1) obaveze Republike Srbije po osnovu izdatih kratkoročnih obveznica Republike Srbije, u iznosu od 17.000.000.000,00 dinara;

2) obaveze Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ po osnovu izdatih kratkoročnih obveznica, u iznosu od 1.899.090.000,00 dinara;

3) obaveze Republičke direkcije za robne rezerve po osnovu dugoročnog kredita i kamate, koja uključuje i dospele neizmirene kamate po ovom osnovu, obračunate zaključno sa 31. decembrom 2004. godine, u skladu sa Zakonom o pretvaranju kredita i drugih potraživanja Narodne banke Jugoslavije u dugoročne kredite („Službeni list SRJ”, broj 74/99), u iznosu od 802.034.131,15 dinara.

Radi regulisanja ovog duga, Republika Srbija je u decembru 2004. godine emitovala obveznice u ukupnom iznosu od 19.701.120.000 dinara. Razlika između ukupnog iznosa duga i iznosa emitovanih obveznica od 4.131,15 dinara uplaćena je u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu Zakona, tačnije uplata je izvršena 6. januara 2005. godine. Prema Zakonu o izmirivanju obaveza Republika Srbije prema Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 135/04), Republika Srbija je preuzela i obaveze Republičke direkcije za robne rezerve, kao i obaveze Elektroprivrede Srbije prema Narodnoj banci Srbije, koje ulaze u ukupan iznos emitovanih obveznica. Posebnim ugovorima su regulisane obaveze po tom osnovu Elektroprivrede Srbije i Direkcije za robne rezerve prema Republici, Srbiji. Obveznice su emitovane u tri serije, a 31. decembra 2010. godine dospevale su za plaćanje i plaćene u iznosu od 10.701.120.000,00 dinara. Na obveznice se polugodišnje isplaćuje kamatni kupon po stopi od 8,5% na godišnjem nivou.

Kamata po osnovu ovog duga je otplaćivana polugodišnje u istim iznosima, tako da je ukupna polugodišnja obaveza (kamatni kupon) isplaćena 30. juna 2010. godine u iznosu od 454.797.600,00 dinara – od toga je EPS refundirao 43.840.227,06 dinara, dok je Direkcija za robne rezerve refundirala 18.514.845,75 dinara; sledeći kamatni kupon je isplaćen 31. decembra 2010. godine u iznosu od 454.797.600,00 dinara, a od toga je EPS refundirao 43.840.227,06 dinara, dok je Direkcija za robne rezerve refundirala 18.514.845,75 dinara. Zbirni iznos oba kamatna kupona koja su dospela i isplaćena u 2010. godini bio je 909.595.200,00 dinara.

Poslednja rata glavnice u iznosu od 10.701.120.000,00 dinara isplaćena je 31.12.2010. godine, čime je ova obaveza Republike Srbije u potpunosti regulisana.

PREUZETE OBAVEZE PO OSNOVU NEISPLAĆENIH PENZIJA

Zakonom o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada („Službeni glasnik RS“, broj 85/05), i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada („Službeni glasnik RS“, broj 115/05) Republika Srbija preuzela je kao javni dug Republike obaveze Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada, u ukupnom iznosu do 23.500.000.000,00 dinara. To je dug u visini 1,5 neisplaćene penzije koji je nastao pre 2000. godine. U januaru 2007. otplaćena je četvrta rata po osnovu ovog duga u iznosu od 4.125.138.778,82 dinara, a u decembru 2007. godine peta rata u iznosu od 4.419.849.918,80 dinara.

Stanje javnog duga po ovom osnovu na dan 31. decembar 2008. godine bilo je 754.639.283,80 dinara, a 31. decembra 2009. godine 728.609.975,99 dinara. U 2009. godini preneto je na zahtev Fonda 26.029.307,81 dinara po osnovu izvršenih otplata glavnice duga, a 2.455.084,32 dinara po osnovu otplaćenih kamata (ukupno 28.484.392,13 dinara).

U 2010. godini nije bilo otplate duga, tako da je stanje javnog duga na dan 31.12.2010. godine po ovom osnovu ostalo nepromenjeno u odnosu na 31.12.2009. godine: 728.609.975,99 dinara.

Zakonom o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada („Službeni glasnik RS“, broj 85/05) i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada („Službeni glasnik RS“, broj 115/05), Republika Srbija preuzela je kao javni dug Republike obaveze Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada, u ukupnom iznosu do 20.000.000.000,00 dinara. To je dug u visini od 20,5 neisplaćenih penzija koji je nastao pre 2000. godine.

Stanje javnog duga po ovom osnovu iznosilo je 31.12.2009. godine 6.618.848.382,89 dinara. U 2010. godini otplaćeno je 4.143.501,87 dinara, a stanje javnog duga na dan 31.12.2010. godine je 6.614.704.881,02 dinara.

STARA DEVIZNA ŠTEDNjA

Zakonom o regulisanju javnog duga SRJ” po osnovu devizne štednje građana („Službeni list SRJ, broj 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 80/04) Republika Srbija i Republika Crna Gora preuzele su obaveze SRJ po osnovu devizne štednje građana. Učešće pojedinih republika u ukupnom dugu određeno je srazmerno visini devizne štednje građana čije je prebivalište na teritoriji tih republika i po utvrđenom osnovu emitovane su obveznice stare devizne štednje.

U toku 2010. godine isplaćeno je po osnovu obveznica stare devizne štednje građana (otplata glavnice i unapred obračunate i pripisane kamate) 236.750.490,72 evra (uključeni i diskonti obračunati povodom isplata obveznica pre roka njihovog dospeća).

Stanje duga prema građanima na dan 31.12.2010. bilo je 2.386.554.106,49 evra (odnosno 251.777.162.437,30 dinara, prema srednjem kursu na dan 31.12.2010. godine).

Tokom 2010. godine isplaćeno je po osnovu člana 16. Zakona („stara devizna štednja – banke”) 6.140.794,18 evra, a po osnovu člana 31. Zakona („stara devizna štednja – NBS”) 39.602.763,66 dinara.

Stanje javnog duga u kategoriji „stara devizna štednja – banke” na dan 31.12.2010. godine bilo je 52.117.970,10 evra (5.498.352.033,20 dinara), a u kategoriji „stara devizna štednja – NBS” 336.115.407,71 dinar.

ZAJAM ZA PRIVREDNI RAZVOJ

Zakonom o regulisanju obaveza Republike Srbije po osnovu zajma za privredni razvoj („Službeni glasnik RS”, broj 43/04) uređuju se način i uslovi izmirenja obaveze Republike Srbije koje su nastale prikupljanjem namenske devizne štednje i izdavanjem obveznica koje glase na strana sredstva plaćanja po osnovu zajma raspisanog u skladu sa Zakonom za privredni razvoj u SRS („Službeni glasnik SRS”, br. 25/89, 49/89, 56/89, 57/89, 9/90 i 32/90 i „Službeni glasnik RS”, broj 5/91).

Ukupna obaveza Republike Srbije utvrđena je na iznos od 56.000.000,00 evra. Do 31. decembra 2006. godine ukupno je konvertovano 49.008.942,71 evra potraživanja u obveznice Republike Srbije.

Otplata glavnice i pripisane kamate u 2010. godini iznosila je 150.205,46 evra, a stanje duga 31.12.2010. godine je 8.016.007,44 evra (845.674.356,11 dinara).

DUGOROČAN KREDIT KOMERCIJALNE BANKE A.D. BEOGRAD

Dugoročan kredit Komercijalne banke a.d. Beograd odobren Republici Srbiji za finansiranje pribavljanja nepokretnosti u svojinu Republike Srbije za potrebe Ministarstva spoljnih poslova – Misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji i Ambasade Republike Srbije u Briselu – Belgija, potpisan je 17. januara 2008. godine, a povučen 28. februara 2008. godine u dinarskoj protivvrednosti 12.500.000,00 evra.

U 2010. godini izdaci po osnovu kamata bili su 265.996,88 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Stanje duga na dan 31.12.2010. godine je 12.500.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti (odnosno 1.318.727.500,00 dinara).

DUGOROČAN KREDIT HYPO ALPE-ADRIA BANK AD BEOGRAD

Dugoročan kredit Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Beograd odobren Republici Srbiji u svrhu finansiranja realizacije 25. letnje Univerzijade u Beogradu 2009. godine, potpisan je 27.03.2009. godine, a povučen 31.03.2009. godine u vrednosti od 1.500.000.000,00 dinara.

Otplata glavnice duga u 2010. godini bila je 250.000.000,00 dinara; izdaci po osnovu kamate iznosili su 196.729.583,33 dinara. Stanje duga na dan 31.12.2010. godine je 1.250.000.000,00 dinara.

DUGOROČAN DEVIZNI KREDIT VOJVOĐANSKE BANKE a.d. NOVI SAD

Ugovor o dugoročnom kreditu Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, odobrenom Republici Srbiji za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije, potpisan je 28. oktobra 2009. godine, a kredit je povučen 29. oktobra 2009. godine u vrednosti od 20.000.000,00 evra.

Na ime kamata isplaćeno je u 2010. godini 1.034.310,00 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2010. godine je 20.000.000,00 evra (2.109.964.000,00 dinara).

SREDNjOROČAN DEVIZNI KREDIT ALPHA BANK SRBIJA A.D.

Ugovor o srednjoročnom kreditu Alpha Bank Srbija a.d, odobrenom Republici Srbiji za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije, potpisan je 28. oktobra 2009. godine, a kredit je povučen 4. novembra 2009. godine u vrednosti od 30.000.000,00 evra.

Na ime kamata isplaćeno je u 2010. godini 1.590.752,05 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2010. godine je 30.000.000,00 evra (3.164.946.000,00 dinara).

DUGOROČAN DEVIZNI KREDIT PIRAEUS BANK BEOGRAD A.D.

Ugovor o dugoročnom kreditu Piraeus Bank Beograd a.d, odobrenom Republici Srbiji za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije, potpisan je 20. novembra 2009. godine, a kredit je povučen 26. novembra 2009. godine u vrednosti od 39.600.000,00 evra.

Na ime kamata isplaćeno je u 2010. godini 2.147.001,12 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2010. godine je 40.000.000,00 evra (4.219.928.000,00 dinara).

Kredit EUROBANK EFG a.d. Beograd

Ugovor o kreditnom aranžmanu u vrednosti od 25.000.000,00 USD, zaključen je 25.02.2010. godine, radi finansiranja projekta Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije za upravljanje nuklearnim objektima u Srbiji, a kredit je u celini povučen 25.03.2010. godine.

U 2010. godini povučeno je 25.000.000,00 američkih dolara. Plaćeno je na ime kamata 985.252,67 američkih dolara. Ostale provizije iznosile su 250.000,00 američkih dolara. Stanje javnog duga na dan 31.12.2010. godine je 25.000.000,00 američkih dolara (1.982.005.000,00 dinara).

Kredit VOJVOĐANSKE BANKE A.D. Novi Sad – 2

Ugovor o kreditu 05 Broj 420-2741/2010-1 za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije potpisan je 20.04.2010. godine, a kredit je u celini povučen 28.04.2010. godine.

U 2010. godini povučeno je 20.000.000,00 evra. Otplaćeno je na ime kamate 647.435,80 evra. Ostale provizije iznosile su 200.000,00 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2010. godine je 20.000.000,00 evra (2.109.964.000,00 dinara).

Kredit BANCA INTESA a.d. Beograd

Ugovor o kreditu br. 00-511-0000220.9 za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije potpisan je 14.12.2010. godine, a kredit je u celini povučen 20.12.2010. godine.

U 2010. godini povučeno je 38.892.000,00 evra, nisu dospevale obaveze na osnovu otplate glavnice, niti kamate, a na ime ostalih provizija plaćeno je 194.460,00 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2010. godine je 38.892.000,00 evra (4.103.035.994,40 dinara).

Kredit RAIFFEISEN BANK a.d. Beograd

Ugovor o kreditu br. 265-0000000034254-65 za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije potpisan je 14.12.2010 godine, a kredit je u celini povučen 20.12.2010. godine

U 2010. godini povučeno je 38.892.000,00 evra, nisu dospevale obaveze na osnovu otplate glavnice, niti kamate., a rashodi za ostale provizije plaćeni su u iznosu od 194.460,00 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2010. godine je 38.892.000,00 evra (4.103.035.994,40 dinara).

Kredit UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Beograd

Ugovor o kreditu R 4902/10 za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije potpisan je 14.12.2010. godine, a kredit je u celini povučen 20.12.2010. godine.

U 2010. godini povučeno je 46.662.000,00 evra, nisu dospevale obaveze na osnovu otplate glavnice, niti kamate a rashodi za ostale provizije plaćeni su u iznosu od 233.310,00 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2010. godine je 46.662.000,00 evra (4.922.757.008,40 dinara).

Kredit SOCIETE GENERALE BANK SRBIJA a.d. Beograd

Ugovor o kreditu br. 001/2010 za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije potpisan je 14.12.2010. godine, a kredit je u celini povučen 20.12.2010. godine.

U 2010. godini povučeno je 15.554.000,00 evra, nisu dospevale obaveze na osnovu otplate glavnice, niti kamate, a rashodi za ostale provizije plaćeni su u iznosu od 77.770,00 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2010. godine 15.554.000,00 evra (1.640.919.002,80 dinara).

Kredit HYPO ALPE-ADRIA BANK ad Beograd – 2

Ugovor o dugoročnom kreditu br. L 2299/10 za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije potpisan je 14.12.2010 godine, a kredit je u celini povučen 17.12.2010. godine.

U 2010. godini povučeno je 20.000.000,00 evra, nisu dospevale obaveze na osnovu otplate glavnice, niti kamate, a rashodi za ostale provizije plaćeni su u iznosu od 100.000,00 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2010. godine je 20.000.000,00 evra (2.109.964.000,00 dinara).

Kredit EUROBANK EFG a.d. Beograd – 2

Ugovor o kreditnom aranžmanu u vrednosti od 20.000.000,00 EUR (bančin broj 02-23890/10; zavedeno pod brojem 05 broj 42-9312/2010-1) za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije zaključen je 15.12.2010. godine, a kredit je u celini povučen 17.12.2010. godine.

U 2010. godini povučeno je 20.000.000,00 evra, nisu dospevale obaveze na osnovu otplate glavnice, niti kamate, a rashodi za ostale provizije plaćeni su u iznosu od 100.000,00 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2010. godine je 20.000.000,00 evra (2.109.964.000,00 dinara).

Kredit VOJVOĐANSKE BANKE a.d. Novi Sad – 3

Ugovor o kreditu (bančin broj 01-11184; zavedeno pod brojem 05 br. 42-9312/2010-3) za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije potpisan je 14.12.2010, a kredit je u celini povučen 17.12.2010. godine

U 2010. godini povučeno je 20.000.000,00 evra, nisu dospevale obaveze na osnovu otplate glavnice, niti kamate, a rashodi za ostale provizije plaćeni su u iznosu od 100.000,00 evra. Stanje javnog duga na 31.12.2010. godine je 20.000.000,00 evra (2.109.964.000,00 dinara).

Kredit KBC BANKE a.d. Beograd

Ugovor o kreditu broj KR2010/9209 (partija: 90-741-8700000.5) za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije zaključen je 15.12.2010. godine , a kredit je u celini povučen 17.12.2010. godine.

U 2010. godini povučeno je 10.000.000,00 evra, nisu dospevale obaveze na osnovu otplate glavnice, niti kamate, a rashodi za ostale provizije plaćeni su u iznosu od 50.000,00 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2010. godine je 10.000.000,00 evra (1.054.982.000,00 dinara).

DIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG

STANjE DUGA I OTPLATE TOKOM 2010. GODINE

1. Krediti Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD):

1) IBRD – 7086-0 YF – Konsolidacioni zajam A za teritoriju Centralne Srbije – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 394.357.188,11 evra (41.603.973.502,67 dinara). Tokom 2010. godine plaćanja po osnovu glavnice su iznosila 18.810.742,38 evra, a po osnovu kamate 7.905.500,23 evra.

2) IBRD – 7087-0 YF – Konsolidacioni zajam B za teritoriju Centralne Srbije i AP Vojvodine – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 749.400.089,24 evra (79.060.360.494,66 dinara). Tokom 2010. godine plaćanja po osnovu glavnice su iznosila 35.746.202,80 evra, a po osnovu kamate 20.980.061,30 evra.

3) IBRD – 74660 (FSL) – Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 3.017.078,83 evra (318.296.385,82 dinara). Tokom 2010. godine, povlačenje je bilo u iznosu od 1.197.125,83 evra, nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je po osnovu kamate plaćeno 25.378,05 evra, a po osnovu provizije na nepovučena sredstva 28.322,35 evra.

4) IBRD – 75100 (FSL) – Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou – DILS – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 5.668.010,41 evra (597.964.895,84 dinara). Povlačenje u 2010. godini je bilo u iznosu 3.933.006,79 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice nije bilo, dok je na ime troškova kamate plaćeno 24.012,48 evra.

5) IBRD –  74640 (FSL) – Regionalni razvoj Bora – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 670.484,08 evra (70.734.863,57 dinara). Tokom 2010. godine, povučeno je 433.451,77 evra. Nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je po osnovu kamate plaćeno 3.687,96 evra, a po osnovu provizije na nepovučena sredstva 60.027,65 evra.

6) IBRD – 74650 (FSL) – Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 3.059.933,02 evra (322.817.425,73 dinara). Tokom 2010. godine, povučeno je 2.602.654,21 evra. Nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je po osnovu kamate plaćeno 7.022,47 evra, a po osnovu provizije na nepovučena sredstva 29.872,67 evra.

7) IBRD – 76510 (VSLN – Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 34.900.000,00 evra (3.681.887.180,00 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2010. godini nije bilo, dok je na ime troškova kamate plaćeno 436.623,87 evra.

8) IBRD – 77460 (VSLN) – Koridor X – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 14.920.982,89 evra (1.574.136.837,13 dinara). Tokom 2010. godine, povučeno je 14.232.982,89 evra. Nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je po osnovu kamate plaćeno 40.524,47 evra.

9) IBRD – 74630 (FSL) – Dodatno finansiranje projekta rekonstrukcije saobraćaja – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 6.576.645,28 evra (693.824.239,08 dinara). Tokom 2010. godine, povučeno je 6.576.645,28 evra. Nije bilo otplate po osnovu glavnice i kamata, dok je po osnovu provizije na nepovučena sredstva plaćeno 92.000,01 evra.

10) IBRD – 74670 (FSL) – Projekat rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 3.986.462,47 evra (420.564.614,95 dinara). Tokom 2010. godine, povučeno je 3.986.462,47 evra. Nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je po osnovu kamata plaćeno 12.095,55 evra, a po osnovu provizije na nepovučena sredstva 89.479,45 evra.

11) IBRD – 7825 – Drugi programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 70.800.000,00 evra (7.469.272.560,00 dinara). Tokom 2010. godine, povučeno je 70.800.000,00 evra. Nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je po osnovu kamata plaćeno 356.549,06 evra.

12) IBRD – 77930 – Programski zajam za razvoj javnih finansija – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 70.100.000,00 evra (7.395.423.820,00 dinara). Tokom 2010. godine, povučeno je 70.100.000,00 evra. Nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je po osnovu kamata plaćeno 488.230,19 evra.

13) IBRD – 76950 – Projekat zdravlja – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 1.265.483,64 evra (133.506.246,15 dinara). Tokom 2010. godine, povučeno je 1.265.483,64 evra. Nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je po osnovu kamata plaćeno 5.388,54 evra.

2. Krediti Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA):

1) IDA – SAC-3599-YF – Ratifikovan je 1. marta 2002. godine i namenjen strukturnom prilagođavanju. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 55.500.000,00 specijalnih prava vučenja (6.776.211.450,00 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2010. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 488.005,34 evra.

2) IDA – PFSAC I-3643-YF – Ratifikovan je 4. juna 2002. godine i namenjen za razvoj privatnog i bankarskog sistema. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 68.100.000,00 specijalnih prava vučenja (8.314.594.590,00 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2010. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 583.048,00 evra.

3) IDA – MOES-3636-YF – Ratifikovan je 14. maja. 2002. godine i namenjen za razvoj školstva. Ugovoreni iznos kredita je 7.305.720,25 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 7.305.720,25 specijalnih prava vučenja (891.983.877,63 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2010. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 62.549,04 evra.

4) IDA – HIP-3768-YF – Ratifikovan je 20. juna 2003. godine za Projekat zdravstva. Ugovoreni iznos kredita je 14.700.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo 14.692.746,72 specijalnih prava vučenja (1.793.894.748,76 dinara). Tokom 2010. godine povučeno je 34.992,31 SDR. Nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 127.209,38 evra.

5) IDA – SMECA-3693-YF – Ratifikovan je 13. novembra 2002. godine za Projekat finansiranja fonda za osiguranje i olakšavanje izvoza. Ugovoreni iznos kredita je 8.345.236,90 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 8.345.237,00 specijalnih prava vučenja (1.018.902.531,75 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2010. godini nije bilo, dok na ime troškova servisiranja plaćeno 72.344,38 evra.

6) IDA – SOSAC-3750-YF – Ratifikovan je 20. juna 2003. godine za Projekat finansiranja socijalnog sektora. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 60.400.000,00 specijalnih prava vučenja (7.374.471.560,00 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2010. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 523.604,15 evra.

7) IDA – PFSAC II – 3780-YF – Ratifikovan je 20. juna 2003. godine za Projekat finansiranja socijalnog sektora. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 58.700.000,00 specijalnih prava vučenja (7.166.911.930,00 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2010. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 508.866,93 evra.

8) IDA – LABOR LIL-3753-YF – Ratifikovan je 20. juna 2003. godine za Projekat finansiranja socijalnog sektora. Ugovoreni iznos kredita je 1.779.856,60 specijalnih prava vučenja Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 1.779.856,60 specijalnih prava vučenja (217.309.633,73 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2010. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 15.238,50 evra.

9) IDA-3723-YF – Ratifikovan je 26. novembra 2002. godine za Projekat tehničke pomoći u restrukturiranju privatnog i bankarskog sektora. Ugovoreni iznos kredita je 7.710.968,41 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 7.710.968,41 specijalnih prava vučenja (941.462.205,95 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2010. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 66.415,10 evra.

10) IDA – TTFSE – 3651-YF – Ratifikovan je 14. juna 2002. godine za Projekat olakšavanja trgovine i saobraćaja u jugoistočnoj Evropi. Ugovoreni iznos kredita je 4.345.397,79 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 4.345.397,79 specijalnih prava vučenja (530.546.563,23 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2010. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 50.010,89 dolara.

11) IDA – RPRCP-3908-YF – Ratifikovan je 9. juna 2004. godine za Projekat katastra i upisa nepokretnosti u Srbiji. Ugovoreni iznos kredita je 20.100.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar. 2010. godine je iznosilo 16.959.116,23 specijalnih prava vučenja (2.070.604.641,07 dinara). Povlačenje u toku 2010. godine je iznosilo 3.269.443,84 SDR. Plaćanja po osnovu otplate glavnice nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 125.247,42 evra.

12) IDA – HAP-3870-YF – Ratifikovan je 31. marta 2004. godine za Projekat energetske efikasnosti u Srbiji. Ugovoreni iznos kredita je 14.100.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo 14.099.954,77 specijalnih prava vučenja (1.721.518.467,69 dinara). Povlačenje u toku 2010. godine je iznosilo 7.977,29 SDR. Plaćanja po osnovu otplate glavnice nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 122.150,59 evra.

13) IDA – SAC II– 4017 -YF – ratifikovan je 21. decembra 2004. godine za Projekat strukturnog prilagođavanja u Republici Srbiji. Ugovoreni iznos kredita je 30.100.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu je na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo 30.100.000,00 specijalnih prava vučenja (3.675.026.390,00 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2010. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 260.935,18 evra.

14) IDA – 4071-YF – Ratifikovan je 22. oktobra 2005. godine za Projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji. Ugovoreni iznos je 16.600.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu 31. decembra 2010. godine iznosilo je 7.183.098,97 specijalnih prava vučenja (877.012.567,33 dinara). Povlačenje u toku 2010. godine je iznosilo 2.168.910,29 SDR. Plaćanja po osnovu otplate glavnice nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 47.329,42 evra.

15) IDA – SAC II –4105-YF – Ratifikovan je 22. oktobra 2005. godine za Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije. Ugovoreni iznos kredita je 16.600.000 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu je na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo 5.156.612,15 specijalnih prava vučenja (629.103.000,96 dinara). Povlačenje u toku 2010. godine je iznosilo 1.397.585,98 SDR. Plaćanja po osnovu otplate glavnice nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 36.559,01 evra.

16) IDA – 4131-YF – Ratifikovan je 23. decembra 2006. godine za Projekat Regionalno energetsko tržište jugoistočne Evrope – komponenta za Srbiju i Crnu Goru. Ugovoreni iznos kredita je 38.000.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu je na dan 31. decembara 2010. godine iznosilo 38.000.000,00 specijalnih prava vučenja (4.639.568.200,00 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2010. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 329.419,82 evra.

17) IDA – TID-3909-YF – Ratifikovan je 2. jula 2004. godine za Projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji. Ugovoreni iznos kredita je 37.500.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu je na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo 35.408.809,20 specijalnih prava vučenja (4.323.199.609,58 dinara). Povlačenje u toku 2010. godine je iznosilo 843.638,59 SDR. Plaćanja po osnovu otplate glavnice nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja kamata plaćeno 300.192,92 evra.

18) IDA – 38701-YF – Ratifikovan je 10. septembra 2008. godine za dodatno finansiranje Projekta energetska efikasnost za Srbiju. Ugovoreni iznos kredita je 6.600.000 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 1.453.878,72 specijalnih prava vučenja (177.509.723,05 dinara). Povlačenje u toku 2010. godine je iznosilo 442.510,74 SDR. Plaćanja po osnovu otplate glavnice nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 9.361,58 evra.

19) IDA – 43260 -YF – Patifikovan je 10. septembra 2008. godine za Projekat regionalni razvoj Bora. Ugovoreni iznos kredita je 6.600.000 specijalnih prava vučenja. Ctanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 0,00 SDR (0,00 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice i troškova servisiranja u 2010. godini nije bilo.

3. Krediti Evropske investicione banke:

1) EIB – 22265 – za Projekat rekonstrukcije 20 regionalnih bolnica i modernizaciju Instituta «Torlak». Ugovoreni iznos kredita je 50.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu 31. decembra 2010. godine iznosilo je 49.580.000,00 evra (5.230.600.756,00 dinara). U toku 2010. godine na ime glavnice plaćeno je 280.000,00 evra, dok je na ime kamate plaćeno 2.148.679,74 evra.

2) EIB – 22994 – za Projekat obnove škola. Ugovoreni iznos kredita je 25.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu 31. decembra 2010. godine iznosilo je 25.000.000,00 evra (2.637.455.000,00 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2010. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 1.225.862,00 evra.

3) EIB – 21630 – Apex Global 1 – za Projekat finansiranja malih i srednjih preduzeća. Ugovoreni iznos kredita je 20.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu 31. decembra 2010. godine iznosilo je 1.163.055,57 evra (122.700.269,13 dinara). Na ime otplate glavnice u 2010. godini je plaćen iznos od 313.748,73 evra, a na ime kamata 57.821,54 evra.

4) EIB – 22592 – Apex Global 2 – za Projekat finansiranja malih i srednjih preduzeća. Ugovoreni iznos kredita je 45.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu 31. decembra 2010. godine iznosilo je 36.812.725,55 evra (3.883.676.282,62 dinara). Na ime otplate glavnice u 2010. godini je plaćen iznos od 1.343.552,25 evra, a na ime kamate 437.613,40 evra.

5) EIB – 24938 – Apex Global MSP – za Projekat finansiranja malih i srednjih preduzeća. Ugovoreni iznos kredita je 250.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu 31. decembra 2010. godine iznosilo je 230.493.031,07 evra (24.316.599.890,43 dinara). U toku 2010. godine povlačenje je iznosilo 191.654.203,36 evra. Na ime glavnice plaćeno je 1.503.022,39 evra, dok je na ime kamata plaćeno 2.006.770,44 evra. Po osnovu ostale provozije plaćeno je 13.300,00 evra;

6) EIB – 23761 – Projekat klinički centri A – Ugovoreni iznos kredita je 80.000.000,00 evra. Stanje duga po ovo kreditu je 31. decembra 2010. godine iznosilo 5.000.000,00 evra (527.491.000,00 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2010. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 225.250,00 evra.

7) EIB – 24744 – Opštinska i regionalna infrastruktura – Ugovoreni iznos kredita je 50.000.000,00 evra. Stanje duga po ovo kreditu je 31. decembra 2010. godine iznosilo 9.672.002,44 evra (1.020.378.847,82 dinara). Povlačenje u toku 2010. godine je iznosilo 9.672.002,44 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice i kamata u 2010. godini nije bilo.

8) EIB – 25497 – Istraživanje i razvoj u javnom sektoru – Ugovoreni iznos kredita je 200.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2010. godine iznosilo 10.000.000,00 evra (1.054.982.000,00 dinara). Povlačenje u toku 2010. godine je iznosilo 10.000.000,00 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice i kamata u 2010. godini nije bilo.

4. Krediti Razvojne banke Saveta Evrope (CEB):

1) CEB – 1593 – Klizišta II (rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture) – 1593 /2007 – Ugovoreni iznos kredita je 20.000.000,00 evra. Stanje javnog duga na dan 31. decembara 2010. godine je bilo 7.900.000,00 evra (833.435.780,00 dinara). Tokom 2010. godine nije bilo otplata po osnovu glavnice, dok je na ime kamate plaćeno 285.980,00 evra.

2) CEB – 1528 – Izbeglice (obezbeđenje trajnih stambenih jedinica) – Ugovoreni iznos kredita je 10.000.000,00 evra. Stanje javnog duga na dan 31. decembara 2010. godine je bilo 2.000.000,00 evra (210.996.400,00 dinara). Tokom 2010. godine nije bilo otplata po osnovu glavnice, dok je na ime kamate plaćeno 50.000,00 evra.

3) CEB – 1571 – Klizišta I (rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture) – Ugovoreni iznos kredita je 10.000.000,00 evra. Stanje javnog duga na dan 31. decembara 2010. godine je bilo 9.000.000,00 evra (949.483.800,00 dinara). Tokom 2010. godine nije bilo otplata po osnovu glavnice, dok je na ime kamate plaćeno 205.600,00 evra.

4) CEB – Reprogramirani zajam – Ugovoreni iznos kredita je 27.738.794,99 evra. Stanje javnog duga na dan 31. decembara 2010. godine je bilo 3.029.957,65 evra (319.655.078,15 dinara). Tokom 2010. godine po osnovu glavnice je plaćeno 3.029.957,66 evra, dok je na ime kamate plaćeno 188.660,31 evra.

5) CEB – 1539 – Rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini – Ugovoreni iznos kredita je 9.600.000,00 evra. Stanje javnog duga na dan 31. decembara 2010. godine je bilo 9.600.000,00 evra (1.012.782.720,00 dinara). Tokom 2010. godine nije bilo otplata po osnovu glavnice, dok je na ime kamate plaćeno 202.080,00 evra.

5. Krediti Nemačke banke za razvoj (KFW):

1) KFW – Kredit Nemačke banke za razvoj – Projekat daljinsko grejanje – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 10.819.286,34 evra (1.141.415.234,15 dinara). Iznos povlačenja za 2010. godinu je 6.756.746,09 evra. U 2010. godini plaćeno je na ime glavnice iznos od 820.497,16 evra, na ime kamate iznos od 317.337,44 evra i na ime provizije na nepovučena sredstva iznos od 12.142,56 evra;

2) KFW – 24406-01 – Kredita Nemačke banke za razvoj – Program vodosnadbevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji I – faza 2a – Ugovoreni iznos kredita je 25.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2010. godine je iznosilo 0,00 evra (0,00 dinara). Povlačenja za 2010. godinu nije bilo, dok je na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno 48.437,50 evra a na ime ostalih provizija 125.000,00 evra;

6. Obaveza prema EXIM Bank of China:

1) Sporazum o restrukturiranju duga između Republike Srbije kao zajmoprimca i „EXIM Bank of China” kao zajmodavca, nekadašnji kredit od 200 miliona dolara – BLA99012, potpisan 20. februara 2009. godine. Stanje duga na dan 31. decembar 2010. godine iznosi 96.611.336,97 dolara (7.659.366.117,25 dinara). U 2010. godini na ime kamate plaćeno je 2.035.241,60 dolara dok je na ime glavnice plaćeno 4.600.539,86 dolara.

2) Sporazum o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat sistem NUCTECH™ za inspekciju kontejnera/vozila između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i „Kineske Export-Import banke” kao zajmodavca u iznosu od 31.045.454,55 dolara. Stanje duga na 31. decembar 2010. godine iznosi 15.522.727,27 dolara (1.230.644.922,51 dinara) što ujedno predstavlja i iznos povlačenja za 2010. godinu. Po osnovu kredita u 2010. godini plaćeni su troškovi obrade kredita u iznosu od 310.454,55 dolara.

7. Ostali krediti

1. Reprogramirani dug prema Pariskom klubu poverilaca – Stanje ovog duga na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 2.151.282.200,93 dolara (170.554.083.146,13 dinara). Na ime glavnice po ovom dugu u 2010. godini plaćeno je u martu 2010. godine 23.397.554,28 dolara i u septembru 2010. godine 19.451.609,17 dolara. Na ime kapitalisane kamate plaćeno je u martu 2010. godine 16.321.104,90 dolara i u septembru 2010. godine 18.663.614,28 dolara. Na ime kamata plaćeno je u martu 2010. godine 33.174.577,81 dolara i u septembru 2010. godine 33.108.244,12 dolara.

2. Dug prema Evropskoj uniji za makroekonomsku pomoć – Po osnovu zaduženja Savezne Republike Jugoslavije radi podrške platnom bilansu i jačanju deviznih rezervi zemlje, Sporazum o zajmu u iznosu od 55.000.000,00 evra od čega je deo za Republiku Srbiju 49.500.000 evra. Stanje ovog duga na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 49.500.000 evra (5.222.160.900,00 dinara), otplate glavnice po ovom dugu u 2010. godini nije bilo, dok je na ime kamate u 2010. godini plaćeno 1.838.795,75 evra.

3. Dug prema Londonskom klubu poverilaca – Stanje ovog duga na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 1.003.909.976,38 dolara (79.590.183.709,40 dinara). Na ime glavnice u 2010. godini plaćeno je 71.707.778,65 dolara, dok je na ime kamate u 2010. godini plaćeno 71.394.129,72 dolara.

4. Kredit Vlade Republike Italije za Projekat razvoja privatnog sektora – Podrška malim i srednjim preduzećima kroz sistem domaćih banaka. Ugovoren iznos kredita je 33.250.000,00 evra, a stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 33.250.000,00 evra (3.507.815.150,00 dinara). Otplata glavnice po ovom kreditu u 2010. godini nije bilo, dok je na ime kamate u 2010. godini plaćen iznos od 332.500,00 evra;

5. UBS AG, Cirih, poverilac je duga po osnovu API bondova prema Republici Srbiji. Stanje duga po ovom kreditu 31. decembra 2010. godine iznosilo je 0,00 dolara. U 2010. godini plaćena je glavnica u iznosu od 30.000.000,00 dolara.

6. Ugovor između Republike Srbije i „Marfin bank” a.d. Beograd za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga RS prema inostranstvu u iznosu od 100.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 100.000.000,00 evra (10.549.820.000,00 dinara). U 2010. godini povučeno je 100.000.000,00 evra. Isplate glavnice nije bilo dok je, a na ime kamate plaćeno 2.864.329,07 evra.

7. Ugovor između Republike Srbije i „Erste Bank” a.d. Novi Sad, za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga RS prema inostranstvu u iznosu od 30.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 30.000.000,00 evra (3.164.946.000,00 dinara). U 2010. godini je povučeno 30.000.000,00 evra, dok isplate glavnice i kamate nije bilo.

8. Ugovor između Republike Srbije i „Erste Bank” a.d. Novi Sad, za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga RS prema inostranstvu u iznosu od 40.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 40.000.000,00 evra (4.219.928.000,00 dinara). U 2010. godini povučeno je 40.000.000,00 evra. Isplate glavnice nije bilo dok je na ime kamate plaćeno 962.123,95 evra. Na ime ostalih provizija isplaćeno je 336.435,93 evra.

9. Ugovor između Republike Srbije i „Nove Kreditne Banke Maribor”, za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga RS prema inostranstvu u iznosu od 10.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 10.000.000,00 evra (1.054.982.000,00 dinara). U 2010. godini je povučeno 10.000.000,00 evra. Isplate glavnice nije bilo dok je a na ime kamate plaćeno 16.049,31 evra.

10. Sporazum o zajmu radi sprovođenja Finansijskog protokola zaključenog 15. decembra 2009. godine između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske između Vlade Republike Srbije i NATIXIS, koji postupa u ime i za račun Vlade Republike Francuske u ukupnom iznosu od 11.185.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 2.231.000,00 evra (235.366.484,20 dinara). U 2010. godini povučeno je 2.231.000,00 evra, dok plaćanja glavnica i kamata nije bilo.

11. Međunarodni monetarni fond – Sredstva alokacije – Ugovorena vrednost kredita je 380.370.952,00 SDR. Stanje duga na dan 31. decembar 2010. godine je iznosilo 388.370.952,00 SDR (47.417.724.176,39 dinara). U toku 2010. godine nije bilo povlačenja i otplate glavnice, dok je po osnovi kamata plaćeno 1.059.842,23 evra.

12. Sporazum o reprogramu duga zaključen između Republike Srbije i Kuvajtske državne agencije za investicije KIA u iznosu od 375.715.037,25 dolara (29.786.763.296,19 dinara). Plaćanja glavnice nije bilo, dok je na ime kamate za 2010. godinu isplaćeno 3.287.506,57 dolara.

II INDIREKTNE OBAVEZE

INDIREKTNE OBAVEZE – UNUTRAŠNjI DUG

STANjE DUGA I OTPLATE TOKOM 2010. GODINE

1) Ugovor o kreditu br. 386/09 zaključen između „Marfin bank” a.d. Beograd i JP „Putevi Srbije“ u iznosu od 60.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2010. godine je iznosilo 52.653.061,2 evra (5.554.803.181,09 dinara). U 2010. godini na ime otplate glavnice ukupno je plaćeno 7.346.938,80 evra, dok je na ime kamate u 2010. godini ukupno plaćeno 2.727.459,03 evra.

2) Ugovor o kreditu br. P 0778/09 zaključen između „UniCredit Bank Srbija” a.d. Beograd i JP „Putevi Srbije” u iznosu od 75.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31.12.2010. godine je iznosilo 65.820.000,00 evra (6.943.891.524,00 dinara). Na ime otplate glavnice u 2010 godini ukupno je plaćeno 9.180.000,00 evra, dok je na ime kamate u 2010. godini ukupno plaćeno 1.693.847,54 evra.

3) Ugovor o kreditu br.00-420-1303056,6 zaključen između „Banca Intesa” a.d. Beograd i JP „Srbijagas” u iznosu od 50.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31.12.2010. godine je iznosilo 50.000.000,00 evra (5.274.910.000,00 dinara). Celokupan iznos kredita je povučen u 2010. godini (50.000.000,00 evra). U 2010. godini na ime otplate glavnice nije bilo plaćanja, na ime kamate u 2010. godini je ukupno plaćeno 1.233.406,67 evra, dok je za ostale provizije plaćeno 600.000,00 evra.

4) Ugovor o kreditu br.00-420-1303052,3 zaključen između „Banca Intesa” a.d. Beograd i JP „Srbijagas” u iznosu od 120.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31.12.2010. godine je iznosilo 120.000.000,00 evra (12.659.784.000,00 dinara). Celokupan iznos kredita je povučen u 2010. godini (120.000.000,00 evra). Na ime otplate glavnice u 2010 godini ukupno je plaćeno 9.180.000,00 evra, na ime kamate u 2010. godini je ukupno plaćeno 3.198.216,04 evra, dok je za ostale provizije plaćeno 1.440.000,00 evra.

5) Ugovor o kreditu br.p 04/10 zaključen između „UniCredit Bank Srbija” a.d. Beograd i JP „JAT Airways” u iznosu od 20.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31.12.2010. godine je iznosilo 20.000.000,00 evra (2.109.964.000,00 dinara). Celokupan iznos kredita je povučen u 2010. godini (20.000.000,00 evra). Nije bilo plaćanja po osnovu otplate kredita u 2010. godini.

6) Ugovor o kreditu br.p 04/10 zaključen između „Societe Generale Bank” a.d. Beograd i JP „JAT Airways“ u iznosu od 20.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31.12.2010. godine je iznosilo 20.000.000,00 evra (2.109.964.000,00 dinara). Celokupan iznos kredita je povučen u 2010. godini (20.000.000,00 evra). Nije bilo plaćanja po osnovu otplate kredita u 2010. godini.

7) Ugovor o kreditu br.p 07/10 zaključen između „UniCredit Bank Srbija” a.d. Beograd i JP „JAT Airways“ u iznosu od 4.750.000,00 evra. Stanje duga na dan 31.12.2010. godine je iznosilo 4.750.000,00 evra (501.116.450,00 dinara). Celokupan iznos kredita je povučen u 2010. godini (4.750.000,00 evra). Nije bilo plaćanja po osnovu otplate kredita u 2010. godini.

8) Ugovor o kreditu br.p 07/10 zaključen između „Societe Generale Bank” a.d. Beograd i JP „JAT Airways“ u iznosu od 4.750.000,00 evra. Stanje duga na dan 31.12.2010. godine je iznosilo 4.750.000,00 evra (501.116.450,00 dinara). Celokupan iznos kredita je povučen u 2010. godini (4.750.000,00 evra). Nije bilo plaćanja po osnovu otplate kredita u 2010. godini.

9) Ugovor o kreditu br.p 08/10 zaključen između „UniCredit Bank Srbija” a.d. Beograd i JP „JAT Airways“ u iznosu od 1.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31.12.2010. godine je iznosilo 1.000.000,00 evra (105.498.200,00 dinara). Celokupan iznos kredita je povučen u 2010. godini (1.000.000,00 evra). Nije bilo plaćanja po osnovu otplate kredita u 2010. godini.

10) Ugovor o kreditu br.p 08/10 zaključen između „Societe Generale Bank” a.d. Beograd i JP „JAT Airways” u iznosu od 1.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31.12.2010. godine je iznosilo 1.000.000,00 evra (105.498.200,00 dinara). Celokupan iznos kredita je povučen u 2010. godini (1.000.000,00 evra). Nije bilo plaćanja po osnovu otplate kredita u 2010. godini.

INDIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG

STANjE DUGA I OTPLATE TOKOM 2010. GODINE

1. Krediti Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD):

1) EBRD – 17829 – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora – JP „Elektroprivreda Srbije”. Ugovoren iznos kredita je 39.600.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo 24.884.885,94 evra (2.625.310.673,88 dinara). U 2010. godini je povučeno ukupno 2.714.762,53 evra. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos 4.289.058,42 evra, na ime kamate 520.118,64 evra, dok je na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno 24.747,59 evra.

2) EBRD – 39051 – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora – JP „Elektromreže Srbije”. Ugovoren iznos kredita je 34.150.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo 20.559.220,97 evra (2.168.960.805,74 dinara). U 2010. godini je povučeno 1.991.368,14 evra. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos od 3.530.492,60 evra, na ime kamate 442.449,56 evra, dok je na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno 84.377,69 evra.

3) EBRD – 18659 – Sanacija Koridora X – JP „Železnice Srbije”. Ugovoren iznos kredita je 56.988.419,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo 31.083.595,48 evra (3.279.263.372,67 dinara). U 2010. godini nije bilo povlačenja po osnovu ovog kredita. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos od 5.180.598,90 evra, dok je na ime kamate plaćeno 702.766,85 evra.

4) EBRD – 22705 – Dogradnja Koridora X – JP „Putevi Srbije”. Ugovoren iznos kredita je 76.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo 44.909.095,00 evra (4.737.828.686,13 dinara). U 2010. godini nije bilo povlačenja po osnovu ovog kredita. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos od 6.909.090,00 evra, dok je na ime kamate plaćeno 1.006.646,07 evra.

5) EBRD – 27005 – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora II – JP „Elektroprivreda Srbije“. Ugovoren iznos kredita je 60.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo 48.495.198,73 evra (5.116.156.174,66 dinara). U 2010. godini je povučeno ukupno 7.356.182,52 evra. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos 5.817.358,90 evra, na ime kamate 958.964,37 evra, dok je na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno 30.574,29 evra.

6) EBRD – 19296 – Unapređenje objekata za vodosnabdevanje i preradu otpadnih voda – Grad Niš. Ugovoren iznos kredita je 5.547.987,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo 2.506.431,51 evra (264.424.012,73 dinara). U 2010. godini nije bilo povlačenja po osnovu ovog kredita. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos od 490.388,76 evra, dok je na ime kamate plaćeno 58.100,65 evra.

7) EBRD – 26806 – Unapređenje sistema vodosnabdevanja – Grad Kragujevac. Ugovoren iznos kredita je 3.939.486,20 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2010. godine je iznosilo 1.788.021,89 evra (188.633.090,96 dinara). U 2010. godini nije bilo povlačenja po osnovu ovog kredita. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos od 349.830,38 evra, dok je na ime kamate plaćeno 41.521,86 evra.

8) EBRD – 29147 – Kontrola leta – Ugovoren iznos kredita je 30.820.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembra 2010. godine iznosilo 11.472.641,1 evra (1.210.342.985,3 dinara). U 2010. godini je povučeno ukupno 6.128.391,68 evra. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos 822.192,22 evra, na ime kamate 120.739,58 evra, na ime provizije na nepovučena sredstva 115.944,58 evra, dok je za ostale provizije plaćeno 14.200,72 evra.

9) EBRD – 26807 – Rekonstrukcija i modernizacija gradske mreže za otpadne vode – opština Subotica. Ugovoren iznos kredita je 9.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo 7.328.021,97 evra (773.093.127,4 dinara). U 2010. godini je povučeno ukupno 664.779,0 evra. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos 814.224,66 evra, na ime kamate 155.910,57 evra, dok je na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno 1.235,95 evra.

10) EBRD – 32190 – Autoput Bg – NS i most kod Beške – JP „Putevi Srbije“. Ugovoren iznos kredita je 72.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo 50.283.575,36 evra (5.304.826.690,04 dinara). U 2010. godini je povučeno ukupno 17.390.580,86 evra. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos 3.745.310,49 evra, na ime kamate 746.746,81 evra, dok je na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno 175.029,35 evra.

11) EBRD – 36651 – Obilaznica oko Beograda – JP „Putevi Srbije“. Ugovoren iznos kredita je 80.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2009. godine iznosilo 17.361.489,64 evra (1.831.605.906,34 dinara). U 2010. godini je povučeno ukupno 14.120.920,23 evra. Otplate glavnice nije bilo u 2010. godini, na ime kamate plaćeno je 78.667,24 evra, dok je na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno 388.244,88 evra.

12) EBRD – 35414 – Vozna sredstva – JP „Železnice Srbije“. Ugovoren iznos kredita je 60.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo 57.442.963,91 evra (6.060.129.295,17 dinara). U 2010. godini je povučeno ukupno 366.291,63 evra. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos 1.625.477,73 evra, na ime kamate 1.210.818,59 evra, dok je na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno 6.872,43 evra.

13) EBRD – 38711 – Vozna sredstva – višedelne elektromotorne garniture – JP „Železnice Srbije“. Ugovoren iznos kredita je 100.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo 1.000.000,00 evra (105.498.200,00 dinara). U 2010. godini je povučeno ukupno 1.000.000,00 evra. Otplate glavnice nije bilo, a na ime kamate plaćeno je 9.449,17 evra, dok je na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno 508.694,44 evra.

14) EBRD – 40760 – Refinansiranje kratkoročnih zajmova, održavanje i poboljšanje mreže i izgradnja podzemnog skladišta gasa – JP „Srbijagas“. Ugovoren iznos kredita je 150.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo 50.000.000,00 evra (5.274.910.000,00 dinara). U 2010. godini je povučeno ukupno 50.000.000,00 evra. Otplate glavnice nije bilo, a na ime kamate plaćeno je 273.947,92 evra, dok je na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno 335.416,67 evra.

2.Krediti Evropske investicione banke (EIB):

1) EIB – 21499 – JP „Železnice Srbije“ – Obnova železničke infrastrukture – Ugovoren iznos kredita je 70.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 58.002.150,53 evra (6.119.122.477,04 dinara). U 2010. godini na ime glavnice je plaćen ukupan iznos od 4.294.623,66 evra, a na ime kamate ukupan iznos od 2.859.525,11 evra.

2) EIB – 21631 – JP „Putevi Srbije“ – Rehabilitacija postojećih puteva – Ugovoren iznos kredita je 95.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 91.803.333,33 evra (9.685.086.419,26 dinara). U 2010. godini na ime glavnice plaćeno je 2.573.333,33 evra, a na ime kamate 4.171.798,58 evra.

3) EIB – 21756 – JP „Elektromreža Srbije“ – Rekonstrukcija energetskog sistema – Rehabilitacija postojećih puteva – Ugovoren iznos kredita je 25.272.101,96 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 25.272.101,96 evra (2.666.161.267,00 dinara). U 2010. godini otplate glavnice nije bilo, a na ime kamate je plaćen iznos od 1.194.103,81 evra.

4) EIB – 22096 – Beograd – Obnova beogradskog jezgra – Ugovoren iznos kredita je 90.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2010. godine je iznosilo 80.099.704,41 evra (8.450.374.635,79 dinara). U 2010. godini je povučeno ukupno 10.000.000,00 evra U 2010. godini na ime glavnice je plaćeno 177.006,59 evra, a na ime kamate 3.565.824,09 evra.

5) EIB – 21386- JP „Putevi Srbije“ – Hitna sanacija saobraćaja – Ugovoren iznos kredita je 37.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2010. godine je iznosilo 29.141.935,44 evra (3.074.421.733,44 dinara). U 2010. godini na ime glavnice je plaćen iznos od 2.445.161,29 evra, a na ime kamate 1.705.312,10 evra.

6) EIB – 21386 – Aerodrom „Nikola Tesla“ – Hitna sanacija saobraćaja – Ugovoren iznos kredita je 13.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2010. godine je iznosilo 11.485.080,67 evra (1.211.655.337,54 dinara). U 2010. godini na ime glavnice je plaćen iznos od 831.048,39 evra, a na ime kamate ukupan iznos od 541.021,11 evra.

7) EIB – JP „Putevi Srbije“ – Konsolidacioni zajam starih dugova – Ugovoren iznos kredita je 49.103.579,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2010. godine je iznosilo 6.059.381,88 evra (639.253.881,45 dinara). U 2010. godini na ime glavnice plaćen je iznos od 5.774.580,67 evra i, a na ime kamate ukupan iznos od 848.211,55 evra.

8) EIB – JP „Železnice Srbije“ – Konsolidacioni zajam starih dugova – Ugovoren iznos kredita je 7.255.987,43 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2010. godine je iznosilo 895.388,88 evra (94.461.915,14 dinara). U 2010. godini na ime glavnice plaćen je iznos od 853.304,09 evra, a na ime kamate iznos od 125.339,38 evra.

9) EIB – 22264 – JP „Elektroprivreda Srbije“ – Uređaji za energetski sistem – Ugovoren iznos kredita je 22.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2010. godine je iznosilo 21.733.333,33 evra (2.292.827.546,32 dinara). U 2010. godini na ime glavnice plaćen je iznos od 266.666,67 evra, a na ime kamate iznos od 1.026.046,33 evra.

10) EIB – 22550 – JP „Putevi Srbije“ – Projekat evropskih puteva B – Ugovoren iznos kredita je 120.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2010. godine je iznosilo 87.800.000,00 evra (9.262.741.960,00 dinara). U 2010. godini je povučeno ukupno 18.000.000,00 evra. Na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćen iznos od 3.457.220,00 evra.

11) EIB – Niš – Hitna obnova sistema vodosnabdevanja – Ugovoren iznos kredita je 10.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2010. godine je iznosilo 0,00 evra. U 2010. godini nije bilo plaćanja na ime glavnice i na ime kamate.

12) EIB – Novi Sad – Hitna obnova sistema vodosnabdevanja – Ugovoren iznos kredita je 15.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2010. godine je iznosilo 0,00 evra (0,00 dinara). U 2010. godini nije bilo plaćanja na ime glavnice i na ime kamate.

13) EIB – 23040 – Kontrola leta – Ugovoren iznos kredita je 31.280.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2010. godine je iznosilo 25.598.811,47 evra (2.700.628.532,22 dinara). U 2010. godini je povučeno ukupno 10.113.881,55 evra. Na ime glavnice je plaćeno 311.257,86 evra, a na ime kamate iznos od 744.702,94 evra.

14) EIB – 23760 – JP „Železnice Srbije“- Projekat obnove železnice 2 – Ugovoren iznos kredita je 80.000.000 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2010. godine je iznosilo 32.000.000,00 evra (3.375.942.400,00 dinara). U 2010. godini nije bilo plaćanja na ime glavnice, a na ime kamate je plaćen iznos od 1.075.485,83 evra.

15) EIB – 24037 – JP „Putevi Srbije“ – Putevi i mostovi – Ugovoren iznos kredita je 33.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2010. godine je iznosilo 15.000.000,00 evra (1.582.473.000,00 dinara). U 2010. godini je povučeno ukupno 12.000.000,00 evra. Na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćeno 211.645,47 evra.

16) EIB – 24036 – JP „Putevi Srbije“ – Rehabilitacija mosta Gazela – Ugovoren iznos kredita je 33.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2010. godine je iznosilo 10.000.000,00 evra (1.054.982.000,00 dinara). U 2010. godini je povučeno ukupno 10.000.000,00 evra. Na ime glavnice i na ime kamate nije bilo plaćanja.

17) EIB – 24134 – JP „Putevi Srbije“ – Obilaznica oko Beograda – Ugovoren iznos kredita je 60.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2010. godine je iznosilo 0,00 evra (0,00 dinara). U 2010. godini nije bilo plaćanja na ime glavnice i na ime kamate.

3.Krediti Nemačke banke za razvoj (KFW):

1) KFW 1 – Remont i popravka RB „Kolubara“ i TE „Nikola Tesla“ – Ugovoren iznos kredita je 51.129.187,78 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo 14.202.552,06 evra (1.498.343.677,74 dinara). U 2010. godini na ime otplate glavnice plaćen je iznos od 5.681.020,86 evra a na ime kamate je plaćen iznos od 797.615,33 evra.

2) KFW 2 – Nabavka opreme za „Tamnavu“ – JP „Elektroprivreda Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je 16.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo 11.076.923.08 evra (1.168.595.446,48 dinara). U 2010. godini na ime otplate glavnice plaćen je iznos od 2.461.538,46 evra. Na ime kamate je plaćen iznos od 606.703,74 evra.

3) KFW 3 – Rehabilitacija HE „Bajna Bašta“ – JP „Elektroprivreda Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je 30.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo 19.088.493,83 evra (2.013.801.739,78 dinara). Tokom 2010. godine povučeno je 5.441.482,38 evra. Bilo plaćanje na ime glavnice u iznosu od 1.500.000,00 evra. Na ime kamate je plaćen iznos od 130.698,31 evra, a na ime provizije na nepovučena sredstva iznos od 31.433,89 evra.

4) KFW – 23123 – JP „Elektroprivreda Srbije“ – Mere ekološke zaštite u termoelektranama na lignit – Ugovoreni iznos kredita je 36.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2010. godine je iznosilo 10.073.113,85 evra (1.062.695.379,57 dinara). Tokom 2010. godine povučeno je 10.073.113,85 evra. Nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je po osnovu kamata plaćeno 189,725.03 evra, a na ime provizija na nepovučena sredstva 79.792,07 evra. Na ime troškova ostale provizije plaćeno je 360.000,00 evra.

4. Krediti EUROFIMA:

1) EUROFIMA – 2671 – JP „Železnice Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je CHF 22.500.000,00, a stanje duga je na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo CHF 22.500.000,00 (1.900.030.500,00 dinara). U 2010. godini nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, a na ime kamate je plaćen iznos od CHF 686,250.00 i iznos od CHF 112.500,00 na ime ostale provizije.

2) EUROFIMA – 2534 – JP „Železnice Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je CHF 17.000.000,00, a stanje duga je na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo CHF 17.000.000,00 (1.435.578.600,00 dinara). U 2010. godini nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, a na ime kamate plaćen je iznos od CHF 596,700.00 i na ime ostale provizije iznos od CHF 85.000,00.

3) EUROFIMA – 2520 – JP „Železnice Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je CHF 20.000.000,00, a stanje duga je na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo CHF 20.000.000,00 (1.688.916.000,00 dinara). U 2010. godini nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, a na ime kamate je plaćen iznos od CHF 790,000.00 i na ime ostale provizije iznos od CHF 100.000,00.

4) EUROFIMA – 2771 – Ugovoreni iznos kredita je 43.000.000,00, a stanje duga na 31. decembar 2010. godine je CHF 8.536.000,00 (720.829.348,80 dinara). Tokom 2010. godine povlačenje je bilo u iznosu od CHF 8.536.000,00. Otplata po osnovu glavnice i kamate nije bilo.

5) EUROFIMA – 2636 – JP „Železnice Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je CHF 20.000.000,00, a stanje duga je na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo CHF 20.000.000,00 (1.688.916.000,00 dinara). U 2010. godini nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, a na ime kamate je plaćen iznos od CHF 540.000,00 i na ime ostale provizije iznos od CHF 100.000,00.

6) EUROFIMA – 2599 – JP „Železnice Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je CHF 7.500.000,00, a stanje duga je na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo CHF 7.500.000,00 (633.343.500,00 dinara). U 2010. godini nije bilo plaćanja po osnovu glavnice glavnice, a na ime kamate je plaćen iznos od CHF 230,250.00 i na ime ostale provizije iznos od CHF 37.500,00.

7) EUROFIMA – 2632 – JP „Železnice Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je CHF 20.000.000,00, a stanje duga je na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo CHF 20.000.000,00 (1.688.916,000.00 dinara). U 2010. godini nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, a na ime kamate je plaćen iznos od CHF 500,000.00 i na ime ostale provizije iznos od CHF 100.000,00.

8) EUROFIMA – 2653 – JP „Železnice Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je CHF 11.000.000,00, a stanje duga je na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo CHF 11.000.000,00 (928.903.800,00 dinara). U 2010. godini nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, a na ime kamate je plaćen iznos od CHF 343,200.00 i na ime ostale provizije iznos od CHF 55.000,00.

9) EUROFIMA – 2602 – JP „Železnice Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je CHF 2.500.000,00, a stanje duga je na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo CHF 2.500.000,00 (211.114.500,00 dinara). U 2010. godini nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, a na ime kamate je plaćen iznos od CHF 72,250.00 i na ime ostale provizije iznos od CHF 12.500,00.

10) EUROFIMA – 2666 – JP „Železnice Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je CHF 9.000.000,00, a stanje duga je na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo CHF 9.000.000,00 (760.012.200,00 dinara). U 2010. godini nije bilo plaćanja na ime glavnice, a na ime kamate je plaćen iznos od CHF 276,300.00 i na ime ostale provizije iznos od CHF 45.000,00.

11) EUROFIMA – 2521 – JP „Železnice Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je CHF 20.000.000,00, a stanje duga je na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo CHF 0,00 (0,00 dinara). U 2010. godini plaćena je glavnica u iznosu od CHF 20.000.000,00, a na ime kamate je plaćen iznos od CHF 810,000.00 i na ime ostale provizije iznos od CHF 100.000,00.

5. Ostali krediti

1. Dug prema Evropskoj uniji po osnovu reprogramiranog kredita – 14. septembra 2001. godine potpisan je Sporazum o kreditiranju u iznosu od 223.796.611,38. Krajnji dužnici po ovom sporazumu su JP „Železnice Srbije“, JP „Elektroprivreda Srbije“ i „Direkcija za puteve“. Stanje duga na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 223.796.611,37 evra (23.610.139.665,63 dinara).U 2010. godini nije bilo plaćanja na ime otplate glavnice, a na ime kamate plaćeno je 2.235.728,16 evra.

2. Kredit Vlade Republike Poljske za Projekat obnove elektroprivrede Srbije – JP „Elektroprivreda Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je 50.000.000,00 dolara, a stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2010. godine iznosilo je 34.718.323,33 dolara (2.752.475.617,27 dinara). U 2010. godini na ime glavnice plaćen je ukupan iznos od 3.369.988,18 dolara, a na ime kamate 283.205,83 dolara.

3. Ugovor o kreditu zaključen između JP „Putevi Srbije“ i „Societe Generale Bank Paris“ – Ugovoreni iznos kredita je 100 miliona evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2010. godine iznosilo je 85.714.288,00 evra (9.042.703.098,28 dinara). Na ime otplate glavnice u 2010. godini ukupno je plaćeno 14.285.712,00 evra, dok je na ime kamate ukupno plaćeno 2.609.942,88 evra.

4. IDA – 4090 -YF – Program energetske zajednice jugoistočne Evrope (ESCEE) – Ugovoreni iznos kredita je 13.900.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2010. godine iznosilo je 6.868.991,61 SDR (838.661.974,73 dinara). Tokom 2010. godine povučeno je 2.508.826,29 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu glavnice nije bilo, dok je po osnovu troškova servisiranja plaćeno 39.510,32 evra.

NOVE DIREKTNE OBAVEZE U 2010. GODINI

1. Ugovor o zajmu i finansiranju između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije – Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji I – Faza 2, potpisan 21. decembra 2009. godine u Beogradu – 42.482.500 evra.

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu i finansiranju između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije – Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji I – Faza 2, objavljen je u Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori, broj 19/10..

2. Finansijski ugovor (Istraživanje i razvoj u javnom sektoru) između Republike Srbije i Evropske investicione banke, potpisan 4. marta 2010. godine u Beogradu – 200.000.000 evra.

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora (Istraživanje i razvoj u javnom sektoru) između Republike Srbije i Evropske investicione banke objavljen je u Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori, broj 5/10.

3. Finansijski ugovor (Program modernizacije škola) između Republike Srbije i Evropske investicione banke, potpisan 8. juna 2010. godine u Beogradu – 50.000.000 evra.

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora (Program modernizacije škola) između Republike Srbije i Evropske investicione banke objavljen je u Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori, broj 8/10.

4. Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog kredita Republici Srbiji, zaključen 7. aprila 2010. godine u Moskvi – 200.000.000 američkih dolara.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog kredita Republici Srbiji objavljen je u Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori, broj 8/10.

5. Ugovor o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat sistem NUCTECH™ za inspekciju kontejnera/vozila između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Kineske Export-Import banke kao zajmodavca, potpisan 14. jula 2010. godine u Beogradu – 204.900.000 kineskih juana (31.045.454,55 američkih dolara).

Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat sistem NUCTECH™ za inspekciju kontejnera/vozila između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Kineske Export-Import banke kao zajmodavca objavljen je u Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori, broj 10/10.

6. Ugovor o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat most Zemun – Borča sa pripadajućim saobraćajnicama, između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke kao zajmodavca, potpisan 14. jula 2010. godine u Beogradu – 217.400.000 američkih dolara.

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat most Zemun – Borča sa pripadajućim saobraćajnicama, između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke kao zajmodavca, objavljen je u Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori, broj 11/10.

7. Okvirni ugovor o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, potpisan 15. oktobra 2010. godine u Beogradu – 35.000.000 evra.

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije objavljen je u Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori, broj 13/10.

8. a) Ugovor o kreditu br. 29820 zaključen 21. decembra 2010. godine u Beogradu između Erste Bank a.d. Novi Sad i Republike Srbije – 30.000.000 evra;

b) Ugovor o zajmu zaključen 17. decembra 2010. godine u Beogradu između Nove Kreditne banke Maribor d.d i Republike Srbije – 10.000.000 evra;

v) Ugovor o kreditu br. 00-511-0000220.9 potpisan 14. decembra 2010. godine u Beogradu između Banca intesa a.d. Beograd i Republike Srbije – 38.892.000 evra;

g) Ugovor o kreditu br. 265-0000000034254-65 potpisan 14. decembra 2010. godine u Beogradu između Raiffeisen bank a.d. Beograd i Republike Srbije – 38.892.000 evra;

d) Ugovor o kreditu R 4902/10 14. decembra 2010. godine u Beogradu između UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd i Republike Srbije – 46.662.000 evra;

đ) Ugovor o kreditu br. 001/2010 potpisan 14. decembra 2010. godine u Beogradu između Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd i Republike Srbije – 15.554.000 evra;

e) Ugovor o dugoročnom kreditu br. L 2299/10 potpisan 14. decembra 2010. godine u Beogradu između Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Beograd i Republike Srbije – 20.000.000 evra;

ž) Ugovor o kreditnom aranžmanu (bančin broj 02 – 23890/10; zavedeno pod brojem 05 broj 42-9312/2010-1) potpisan 15. decembra 2010. godine u Beogradu između Eurobank EFG a.d. Beograd i Republike Srbije – 20.000.000 evra;

z) Ugovor o kreditu (bančin broj 01-11184; zavedeno pod brojem 05 br. 42-9312/2010-3) potpisan 14. decembra 2010. godine u Beogradu između Vojvođanske banke a.d. Novi Sad i Republike Srbije – 20.000.000 evra;

i) Ugovor o kreditu broj KR2010/9209 (partija: 90-741-8700000.5) zaključen 15. decembra 2010. godine u Beogradu između KBC Banke a.d. Beograd i Republike Srbije – 10.000.000 evra

Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod KBC Banke a.d. Beograd, Nove Kreditne banke Maribor d.d, Eurobank EFG a.d. Beograd, Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Beograd i Erste Bank a.d. Novi Sad i kod Banca intesa a.d. Beograd, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, Raiffeisen bank a.d. Beograd i Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd koje su dale zajedničku ponudu, objavljen je u „Službenom glasniku RS“, broj 88/10.

9. Ugovor o kreditnom aranžmanu između EUROBANK EFG a.d. Beograd i Republike Srbije zaključen je 25.02.2010. godine radi finansiranja projekta Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije za upravljanje nuklearnim objektima u Srbiji – 25.000.000,00 američkih dolara.

Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Eurobank EFG a.d. Beograd („Službeni glasnik RS“, broj 107/09).

10. Ugovor o kreditu 05 Broj 420-2741/2010-1 između VOJVOĐANSKE BANKE a.d. Novi Sad i Republike Srbije zaključen je 20.04.2010. radi finansiranja budzetskog deficita i refinansiranja duga Republike Srbije – 20.000.000,00 evra

Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Erste GCIB Finance I.B.V. Amsterdam, sa Erste Bank a.d. Novi Sad, kao agentom, Marfin Bank a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad („Službeni glasnik RS“, broj 18/10).

8) IZVEŠTAJ O KORIŠĆENjU SREDSTAVA IZ TEKUĆE I STALNE

BUDžETSKE REZERVE U 2010. GODINI

U 2010. godini Vlada je donela rešenja o korišćenju sredstava tekuće budzetske rezerve, i to:

I.

red. br. BUDžETSKI KORISNIK BROJ REŠENjA VLADE I NAMENA ekonomska klasifi-kacija iznos 1 2 3 4 5 1. Predsednik Republike 05 broj 401-9499/10 od 16.12.2010.Sredstva za finansiranje redovne delatnosti (troškovi putovanja i usluge po ugovoru) 422,423 8.000.000 2. Raški upravni okrug 05 broj 401-9500/10 od 16.12.2010. Dodatna sredstva za materijal i stalne troškove zbog posledice zemljotresa u Kraljevu 421,426 1.500.000 3. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava 05 broj 401-10014/10 od 30.12.2010. Finansiranje novoosnovanih nacionalnih saveta nacionalnih manjina 481 20.000.000 4. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 05 broj 401-9961/10 od 29.12.2010. Sredstva za realizaciju Programa kreditne podrške privredi preko fonda za razvoj 451 62.000.000 UKUPNO: 91.500.000

Unos u tekuću budzetsku rezervu i raspoređivanje na budzetske korisnike u skladu sa članom 61. Zakona o budzetskom sistemu.

II.

Red. br. BUDžETSKI KORISNIK BROJ REŠENjA VLADE I NAMENA iznos 1 2 3 4 1. Unos sredstava u TBR sa razdela Ministarstva za infrastrukturu, sa ek.klas. 551-NIP i raspoređivanje na RAZDEO Ministarstva finansija na ek.klas.463 05 broj 401-9952/10 od 29.12.2010.Sanacija šteta nastalih usled poplava u opštinama i gradovima Prijepolje, Loznica, Zaječar, Ljubovija, Priboj, Trgovište i Užice 90.000.000 2. Unos u TBR sa razdela Ministarstva prosvete i raspoređivanje na razdeo Ministarstva prosvete za druge namene za druge namene 05 broj 401-9951/10 od 29.12.2010.Finansiranje rashoda za zaposlene na teritoriji AP Vojvodine 206.030.000 3. Ukupna sredstva tekuće budzetske koja su ostala neiskorišćena do kraja godine 1.438.000.000 3.1 Rešenje TBR unos u TBR sa razdela budzetskih korisnika, i to: 05 broj 401-10011/10 od 30.12.2010Iznos aproprijacija koje nije moguće iskoristiti do kraja godine 1.259.500.000 Narodna skupština 05 broj 401-10011/10 od 30.12.2010. 35.450.000 Narodna skupština – Stručne službe 05 broj 401-10011/10 od 30.12.2010. 84.130.000 Pravosudni organi 05 broj 401-10011/10 od 30.12.2010. 200.000.000 Ministarstvo finansija 05 broj 401-10011/10 od 30.12.2010. 255.900.000 Ministarstvo finansija – Uprava za javni dug 05 broj 401-10011/10 od 30.12.2010. 73.000.000 Ministarstvo finansija – Uprava carina 05 broj 401-10011/10 od 30.12.2010. 28.520.000 Ministarstvo za infrastrukturu 05 broj 401-10011/10 od 30.12.2010. 582.500.000 3.2 Ministarstvo finansija – sredstva TBR koja su ostala neiskorišćena do kraja godine 178.500.000 4. Sredstva tekuće budzetske rezerve po rešenju 05 broj 401-10011/2010 u iznosu od 1.259.500.000 dinara i sredstva u iznosu od 178.500.000 dinara, raspoređuju se na sledeće budzetske korisnike, i to: Sredstva za namene za koje nisu predviđena sredstva u dovoljnom obimu odnosno za namene koje nisu predviđene zakonom 1.438.000.000 Ministarstvo spoljnih poslova 05 broj 401-10011/10 od 30.12.2010. Sredstva za finansiranje redovne delatnosti Diplomatsko-konzularnih predstavništava 306.500.000 Ministarstvo finansija 05 broj 401-10011/10 od 30.12.2010. Sredstva za naknadu štete izazvana zemljotresom u Kraljevu i poplavama u Loznici, Surdulici i Trgovištu 276.000.000 Ministarstvo finansija 05 broj 401-10011/10 od 30.12.2010.Sredstva za transfere ostalim nivoima vlasti – grad Valjevo za završetak projekata sportske infrastrukture 2.500.000 Ministarstvo pravde 05 broj 401-10011/10 od 30.12.2010. Sredstva za naknadu štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 100.000.000

1 2 3 4 Ministarstvo rada i socijalne politike 05 broj 401-10011/10 od 30.12.2010. Sredstva isplatu jednokratne pomoći sindikatu i za isplatu jednokratne pomoći penzionerima koji su ostvarili pravo na penziju prema međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju 266.000.000 Uprava za zajedničke poslove republičkih organa 05 broj 401-10011/10 od 30.12.2010. Izmirivanje obaveza za zgradu u Nemanjinoj 9 – zgrada pravosudnih organa 100.000.000 Ministarstvo prosvete 05 broj 401-10011/10 od 30.12.2010. Sredstva za plate i doprinose zaposlenih u visokom obrazovanju 387.000.000

U 2010. godini korišćena su sredstva stalne budzetske rezerve, i to:

red. br. BUDžETSKI KORISNIK BROJ REŠENjA VLADE I NAMENA ekonomska klasifi-kacija iznos 1 2 3 4 5 1. Ministarstvo finansija 05 broj 401-9306/10 od 29.12.2010.Saniranje posledica elementarnih nepogoda u opštinama i gradovima Loznica, Bogatić, Ljubovija, Mali Zvornik, Priboj i Prijepolje 484 10.000.000

9) IZVEŠTAJ O GARANCIJAMA DATIM U TOKU 2010. GODINE – NOVE INDIREKTNE OBAVEZE

1. Ugovor o zajmu (Železnice Srbije: Koridor X) između JP „Železnice Srbije” i Evropske banke za obnovu i razvoj potpisan 15.09.2010. godine i Ugovor o garanciji (Železnice Srbije: Koridor X) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj potpisan 14.09.2010. godine – 100 miliona evra.

-Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Železnice Srbije: Koridor H) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj objavljen je u “Službenom glasniku RS” – Međunarodni ugovori, broj 11/10.

2. Ugovor o zajmu (EPS Projekat za brojila) između JP „Elektroprivreda Srbije“ i Evropske banke za obnovu i razvoj i Ugovor o garanciji (EPS Projekat za brojila) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj potpisani 02.09.2010. godine – 40 miliona evra.

-Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (EPS Projekat za brojila) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj objavljen je u “Službenom glasniku RS” – Međunarodni ugovori, broj 11/10.

3. Ugovor o zajmu (Refinansiranje kratkoročnog duga, izgradnja podzemnog skladišta gasa i održavanje mreža za prenos i distribuciju gasa) između JP „Srbijagas“ i Evropske banke za obnovu i razvoj i Ugovor o garanciji (Refinansiranje kratkoročnog duga, izgradnja podzemnog skladišta gasa i održavanje mreža za prenos i distribuciju gasa) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj potpisani 18.02.2010. godine – 150 miliona evra.

– Zakon o potvrđivanju ugovora o garanciji (Refinansiranje kratkoročnog duga, izgradnja podzemnog skladišta gasa i održavanje mreža za prenos i distribuciju gasa) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj objavljen je u “Službenom glasniku RS” – Međunarodni ugovori, broj 19/10.

4. Ugovor o dugoročnom kreditu za potrebe finansiranja održavanja tekuće likvidnosti i dodatnih investicija između JP „Srbijagas“ Novi Sad i „Banca Intesa“ a.d. Beograd – 50 miliona evra i Ugovor o dugoročnom kreditu za potrebe refinasiranja kratkoročnih obaveza prema komercijalnim bankama između JP „Srbijagas“ Novi Sad i „Banca Intesa“ a.d. Beograd potpisan dana 13.01.2010. godine na iznos od 120 miliona evra.

– Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist „Banca Intesa“ a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, objavljen je u „Službenom glasniku RS“, broj 18/10.

5. Ugovor o finansiranju (Obilaznica oko Beograda/B) između JP „Putevi Srbije“ i Evropske investicione banke i Ugovor o garanciji (Obilaznica oko Beograda/B) između Republike Srbije i Evropske investicione banke potpisani 27.09.2010. godine – 40 miliona evra.

– Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Obilaznica oko Beograda/B) između Republike Srbije i Evropske investicione banke objavljen je u “Službenom glasniku RS” – Međunarodni ugovor, broj 11/10.

6. Ugovori o dugoročnom namenskom kreditu između Akcionarskog društva za vazdušni saobraćaj „JAT Airways“ a.d. Beograd , Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd i Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd za 1) Revitalizaciju avio kompanije – 40 miliona evra, 2) Osposobljavanje flote i radovi na motoru 9,5 miliona evra i 3) najam dva aviona nove generacije – 2 miliona evra, potpisani 20.09.2010. godine.

– Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd i UniSredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Akcionarskog društva za vazdušni saobraćaj „JAT Airways“ a.d. Beograd objavljen je u „Službenom glasniku RS“, broj 88/10.

7. Ugovor o zajmu između RTB Bor – Grupa rudarsko-topioničarski basen Bor doo u restrukturiranju i Export Development Canada za finansiranje kupovine robe i usluga, potpisan 9. 11. 2010. godine – maksimalno do 135 miliona evra (101,25 miliona dolara i 55 miliona evra).

– Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Export Development Canada po zaduženju RTB Bor – Grupe rudarsko-topioničarskog basena Bor doo u restrukturiranju objavljen je u „Službenom glasniku RS“, broj 91/10.

10) IZVEŠTAJ

EKSTERNE REVIZIJE O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA IZ

ČLANA 106. ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU

Zakonom o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10 i 101/10), članom 79, utvrđen je sadržaj završnog računa.

Članom 106. Zakona o budzetskom sistemu utvrđen je rok od godinu dana, od dana stupanja na snagu tog zakona, za donošenje propisa na osnovu ovlašćenja iz tog zakona, i propisana je mogućnost da se podzakonski akti doneti do dana stupanja na snagu tog zakona primenjuju ako nisu u suprotnosti sa tim zakonom, a do donošenja odgovarajućih propisa na osnovu tog zakona.

Imajući u vidu da Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budzetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 51/07, i 14/08 – ispr.) nije u suprotnosti sa odredbama Zakona o budzetskom sistemu, finansijski izveštaji za 2010. godinu, sastavljeni su skladu sa odredbama tog pravilnika.

Nacrt zakona o završnom računu budzeta Republike Srbije za 2010. godinu, dostavljen je Državnoj revizorskoj instituciji.

Prema odredbama čl. 5. i 43. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 54/07 i 36/10) Državna revizorska institucija, između ostalog, podnosi Narodnoj skupštini izveštaj o reviziji završnih računa budzeta Republike Srbije.

Ostavite komentar