Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Bruto Ispravka vrednosti Neto(5 – 6) 1 2 3 4 5 6 7 1 AKTIVA 000000 NEFINANSIJSKA IMOVINA (1002 + 1020) 377.647.654 791.734.777 397.801.925 393.932.852 010000 NEFINANSIJSKA IMOVINA U STALNIM SREDSTVIMA (1003 + 1007 + 1009 + 1011+1015+1018) 377.647.654 791.734.777 397.801.925 393.932.852 011000 NEKRETNINE I OPREMA(od 1004 do 1006) 377.647.654 791.734.777 397.801.925 393.932.852 011100 Zgrade i građevinski objekti 323.823.131 568.015.321 230.630.229 337.385.092 011200 Oprema 50.992.986 218.501.937 165.353.126 53.148.811 011300 Ostale nekretnine i oprema 2.831.537 5.217.519 1.818.570 3.398.949 012000 KULTIVISANA IMOVINA (1008) 012100 Kultivisana imovina 013000 DRAGOCENOSTI (1010) 013100 Dragocenosti 014000 PRIRODNA IMOVINA (od 1012 do 1014) 014100 Zemljište 014200 Podzemna blaga 014300 Šume i vode 015000 NEFINANSIJSKA IMOVINA U PRIPREMI I AVANSI (1016 + 1017) 015100 Nefinansijska imovina u pripremi 015200 Avansi za nefinansijsku imovinu 016000 NEMATERIJALNA IMOVINA (1019) 016100 Nematerijalna imovina 020000 NEFINANSIJSKA IMOVINA U ZALIHAMA (1021 + 1025) 021000 ZALIHE (od 1022 do 1024) 021100 Robne rezerve 021200 Zalihe proizvodnje 021300 Roba za dalju prodaju 022000 ZALIHE SITNOG INVENTARA I POTROŠNOG MATERIJALA(1026 + 1027) 022100 Zalihe sitnog inventara 022200 Zalihe potrošnog materijla 100000 FINANSIJSKA IMOVINA (1029 + 1049 + 1067) 1.072.736.215 1.100.318.133 1.100.318.133 110000 DUGOROČNA FINANSIJSKA IMOVINA (1030 + 1040) 253.636.694 256.942.889 256.942.889 111000 DUGOROČNA DOMAĆA FINANSIJSKA IMOVINA (od 1031 do 1039) 249.602.310 252.789.427 252.789.427 111100 Dugoročne domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija 102.931 71.395 71.395 111200 Krediti ostalim nivoima vlasti 111300 Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama 150.000 3.510.000 3.510.000 111400 Krediti domaćim poslovnim bankama 32.641.854 33.405.624 33.405.624 111500 Krediti domaćim javnim nefinansijskim institucijama 10.014.979 8.091.255 8.091.255 111600 Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 15.719.719 19.853.006 19.853.006 111700 Krediti domaćim nevladinim organizacijama 111800 Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima 5.781.316 5.348.305 5.348.305 111900 Domaće akcije i ostali kapital 185.191.511 182.509.842 182.509.842 112000 DUGOROČNA STRANA FINANSIJSKA IMOVINA (od 1041 do 1048) 4.034.384 4.153.462 4.153.462 112100 Dugoročne strane hartije od vrednosti, izuzev akcija 112200 Krediti stranim vladama 112300 Krediti međunarodnim organizacijama 112400 Krediti stranim poslovnim bankama 112500 Krediti stranim nefinansijskim institucijama 112600 Krediti stranim nevladinim organizacijama 112700 Strane akcije i ostali kapital 4.034.384 4.153.462 4.153.462 112800 Strani finansijski derivati 120000 NOVČANA SREDSTVA, PLEMENITI METALI, HARTIJE OD VREDNOSTI, POTRAŽIVANjA I KRATKOROČNI PLASMANI (1050 + 1060 + 1062) 82.805.772 122.764.471 122.764.471 121000 NOVČANA SREDSTVA, PLEMENITI METALI, HARTIJE OD VREDNOSTI (od 1051 do 1059) 16.152.436 40.878.029 40.878.029 121100 Žiro i tekući računi 7.304.017 8.855.965 8.855.965 121200 Izdvojena novčana sredstva i akreditivi 5.268.571 51.821 51.821 121300 Blagajna 121400 Devizni račun 3.509.609 31.862.276 31.862.276 121500 Devizni akreditivi 121600 Devizna blagajna 121700 Ostala novčana sredstva 70.239 107.967 107.967 121800 Plemeniti metali 121900 Hartije od vrednosti 122000 KRATKOROČNA POTRAŽIVANjA (1061) 23.270.822 22.848.143 22.848.143 122100 Potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja 23.270.822 22.848.143 22.848.143 123000 KRATKOROČNI PLASMANI(od 1063 do 1066) 43.382.514 59.038.299 59.038.299 123100 Kratkoročni krediti 123200 Dati avansi, depoziti i kaucije 123300 Hartije od vrednosti namenjene prodaji 123900 Ostali kratkoročni plasmani 43.382.514 59.038.299 59.038.299 130000 AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA (1068) 736.293.749 720.610.773 720.610.773 131000 AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA (od 1069 do 1071) 736.293.749 720.610.773 720.610.773 131100 Razgraničeni rashodi do jedne godine 131200 Obračunati neplaćeni rashodi i izdaci 705.419.565 675.751.781 675.751.781 131300 Ostala aktivna vremenska razgraničenja 30.874.184 44.858.992 44.858.992 UKUPNA AKTIVA (1001 + 1028) 1.450.383.869 1.892.052.910 397.801.925 1.494.250.985 351000 VANBILANSNA AKTIVA 556.181.744 537.672.904 537.672.904

Oznaka OP Brojkonta Opis Iznos Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 PASIVA 200000 OBAVEZE (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208) 1.115.356.207 1.322.698.997 210000 DUGOROČNE OBAVEZE (1076 + 1086 + 1093) 940.725.322 1.256.190.673 211000 DOMAĆE DUGOROČNE OBAVEZE (od 1077 do 1085) 320.931.249 498.593.513 211100 Obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija 16.820.473 230.477.299 211200 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih nivoa vlasti 211300 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih javnih finansijskih institucija 211400 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih poslovnih banaka 44.144.624 39.331.806 211500 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih domaćih kreditora 211600 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćinstava u zemlji 259.966.152 228.784.408 211700 Dugoročne obaveze po osnovu domaćih finansijskih derivata 211800 Dugoročne obaveze po osnovu domaćih menica 211900 Dugoročne obaveze za finansijske lizinge 212000 STRANE DUGOROČNE OBAVEZE (od 1087 do 1092) 619.794.073 757.597.160 212100 Dugoročne strane obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija 80.866.200 212200 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od stranih vlada 229.971.495 236.170.568 212300 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od multilateralnih institucija 286.020.557 302.303.257 212400 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od stranih poslovnih banaka 98.579.860 122.613.320 212500 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih stranih kreditora 5.222.161 15.643.815 212600 Dugoročne obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata 213000 DUGOROČNE OBAVEZE PO OSNOVU GARANCIJA (1094) 213100 Dugoročne obaveze po osnovu garancija 220000 KRATKOROČNE OBAVEZE (1096 + 1105 + 1112) 147.748.071 38.297.555 221000 KRATKOROČNE DOMAĆE OBAVEZE (od 1097 do 1104) 147.748.071 38.297.555 221100 Kratkoročne domaće obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija 147.748.071 38.297.555 221200 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih nivoa vlasti 221300 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćih javnih finansijskih institucija 221400 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćih poslovnih banaka 221500 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih domaćih kreditora 221600 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćinstava u zemlji 221700 Kratkoročne obaveze po osnovu domaćih finansijskih derivata 221800 Kratkoročne obaveze po osnovu domaćih menica 222000 KRATKOROČNE STRANE OBAVEZE (od 1106 do 1111) 222100 Kratkoročne strane obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija 222200 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od stranih vlada 222300 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od multilateralnih institucija 222400 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od stranih poslovnih banaka 222500 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih stranih kreditora 222600 Kratkoročne obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata 223000 KRATKOROČNE OBAVEZE PO OSNOVU GARANCIJA (1113) 223100 Kratkoročne obaveze po osnovu garancija 230000 OBAVEZE PO OSNOVU RASHODA ZA ZAPOSLENE (1115 + 1121 + 1127 + 1133+ 1137 + 1143 + 1149 + 1157 + 1163) 231000 OBAVEZE ZA PLATE I DODATKE (od 1116 do 1120) 231100 Obaveze za neto plate i dodatke 231200 Obaveze po osnovu poreza na plate i dodatke 231300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na plate i dodatke 231400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na plate i dodatke 231500 Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost na plate i dodatke 232000 OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADA ZAPOSLENIMA (od 1122 do 1126) 232100 Obaveze po osnovu neto naknada zaposlenima 232200 Obaveze po osnovu poreza za naknade zaposlenima 232300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade zaposlenima 232400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade zaposlenima 232500 Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost za naknade zaposlenima 233000 OBAVEZE ZA NAGRADE I OSTALE POSEBNE RASHODE (od 1128 do 1132) 233100 Obaveze po osnovu neto isplata nagrada i ostalih posebnih rashoda 233200 Obaveze po osnovu poreza na nagrade i ostale posebne rashode 233300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za nagrade i ostale posebne rashode 233400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za nagrade i ostale posebne rashode 233500 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za nagrade i ostale posebne rashode 234000 OBAVEZE PO OSNOVU SOCIJALNIH DOPRINOSA NA TERET POSLODAVCA (od 1134 do 1136) 234100 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca 234200 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca 234300 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca 235000 OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADA U NATURI (od 1138 do 1142) 235100 Obaveze po osnovu neto naknada u naturi 235200 Obaveze po osnovu poreza na naknade u naturi 235300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade u naturi 235400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade u naturi 235500 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za naknade u naturi 236000 OBAVEZE PO OSNOVU SOCIJALNE POMOĆI ZAPOSLENIMA (od 1144 do 1148) 236100 Obaveze po osnovu neto isplata socijalne pomoći zaposlenima 236200 Obaveze po osnovu poreza na socijalnu pomoć zaposlenima 236300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za socijalnu pomoć zaposlenima 236400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za socijalnu pomoć zaposlenima 236500 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za socijalnu pomoć zaposlenima 237000 SLUŽBENA PUTOVANjA I USLUGE PO UGOVORU (od 1150 do 1156) 237100 Obaveze po osnovu neto isplata za službena putovanja 237200 Obaveze po osnovu poreza na isplate za službena putovanja 237300 Obaveze po osnovu neto isplata za usluge po ugovoru 237400 Obaveze po osnovu poreza na isplate za usluge po ugovoru 237500 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za usluge po ugovoru 237600 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za usluge po ugovoru 237700 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za usluge po ugovoru 238000 OBAVEZE PO OSNOVU POSLANIČKIH DODATAKA (od 1158 do 1162) 238100 Obaveze za neto isplaćeni poslanički dodatak 238200 Obaveze po osnovu poreza na isplaćeni poslanički dodatak 238300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko osiguranje za poslanički dodatak 238400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za poslanički dodatak 238500 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za poslanički dodatak 239000 OBAVEZE PO OSNOVU SUDIJSKIH DODATAKA (od 1164 do 1168) 239100 Obaveze za neto isplaćeni sudijski dodatak 239200 Obaveze po osnovu poreza na isplaćeni sudijski dodatak 239300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za sudijski dodatak 239400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za sudijski dodatak 239500 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za sudijski dodatak 240000 OBAVEZE PO OSNOVU OSTALIH RASHODA, IZUZEV RASHODA ZA ZAPOSLENE(1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188) 808.687 808.687 241000 OBAVEZE PO OSNOVU OTPLATE KAMATA I PRATEĆIH TROŠKOVA ZADUŽIVANjA(od 1171 do 1174) 241100 Obaveze po osnovu otplate domaćih kamata 241200 Obaveze po osnovu otplate stranih kamata 241300 Obaveze po osnovu otplate kamata po garancijama 241400 Obaveze po osnovu pratećih troškova zaduživanja 242000 OBAVEZE PO OSNOVU SUBVENCIJA(od 1176 do 1179) 242100 Obaveze po osnovu subvencija nefinansijskim preduzećima 242200 Obaveze po osnovu subvencija privatnim finansijskim preduzećima 242300 Obaveze po osnovu subvencija javnim finansijskim ustanovama 242400 Obaveze po osnovu subvencija privatnim preduzećima 243000 OBAVEZE PO OSNOVU DONACIJA,DOTACIJA I TRANSFERA (od 1181 do 1184) 808.687 808.687 243100 Obaveze po osnovu donacija stranim vladama 243200 Obaveze po osnovu donacija i dotacija međunarodnim organizacijama 243300 Obaveze po osnovu transfera ostalim nivoima vlasti 808.687 808.687 243400 Obaveze po osnovu dotacija organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 244000 OBAVEZE ZA SOCIJALNO OSIGURANjE ( 1186 + 1187) 244100 Obaveze po osnovu prava iz socijalnog osiguranja kod organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 244200 Obaveze po osnovu socijalne pomoći iz budzeta 245000 OBAVEZE ZA OSTALE RASHODE (od 1189 do 1193) 245100 Obaveze po osnovu donacija nevladinim organizacijama 245200 Obaveze za ostale poreze, obavezne takse i kazne 245300 Obaveze po osnovu kazni i penala po rešenjima sudova 245400 Obaveze po osnovu naknade štete za povrede i štete usled elementarnih nepogoda 245500 Obaveze po osnovu naknade štete ili povreda nanetih od strane državnih organa 250000 OBAVEZE IZ POSLOVANjA (1195+ 1199 + 1202 + 1204) 18.248.353 18.110.328 251000 PRIMLjENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE (od 1196 do 1198) 251100 Primljeni avansi 251200 Primljeni depoziti 251300 Primljene kaucije 252000 OBAVEZE PREMA DOBAVLjAČIMA (1200 + 1201) 252100 Dobavljači u zemlji 252200 Dobavljači u inostranstvu 253000 OBAVEZE ZA IZDATE ČEKOVE I OBVEZNICE (1203) 253100 Obaveze za izdate čekove i obveznice 254000 OSTALE OBAVEZE ( od 1205 do 1207) 18.248.353 18.110.328 254100 Obaveze iz odnosa budzeta i budzetskih korisnika 857.056 856.199 254200 Ostale obaveze budzeta 17.390.078 17.252.910 254900 Ostale obaveze iz poslovanja 1.219 1.219 290000 PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA (1209) 7.825.774 9.291.754 291000 PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA (od 1210 do 1213) 7.825.774 9.291.754 291100 Razgraničeni prihodi i primanja 5.002.304 5.783.567 291200 Razgraničeni plaćeni rashodi i izdaci 291300 Obračunati nenaplaćeni prihodi i primanja 291900 Ostala pasivna vremenska razgraničenja 2.823.470 3.508.187 300000 KAPITAL, UTVRĐIVANjE REZULTATA POSLOVANjA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (1215 + 1225 – 1226 + 1227 – 1228 + 1229 – 1230) 335.027.662 171.551.988 310000 KAPITAL(1216) 625.033.839 648.043.020 311000 KAPITAL (1217 + 1218 – 1219 +1220 + 1221 -1222 + 1223 + 1224) 625.033.839 648.043.020 311100 Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima 377.647.654 393.932.852 311200 Nefinansijska imovina u zalihama 311300 Ispravka vrednosti sopstvenih izvora nefinansijske imovine, u stalnim sredstvima, za nabavke iz kredita 311400 Finansijska imovina 187.161.509 184.577.460 311500 Izvori novčanih sredstava 12.390.445 15.979.615 311600 Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine u toku jedne godine 311700 Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina 9.650.285 9.694.590 311900 Ostali sopstveni izvori 38.183.946 43.858.503 321121 Višak prihoda i primanja – suficit 21.439.343 22.216.253 321122 Manjak prihoda i primanja – deficit 150.095.284 199.485.942 321311 Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina 5.173.982 12.877.605 321312 Deficit iz ranijih godina 166.524.218 312.098.948 PROMENE U VREDNOSTI I OBIMU POZITIVNE PROMENE U VREDNOSTI I OBIMU (1231 + 1233 – 1232 – 1234) NEGATIVNE PROMENE U VREDNOSTI I OBIMU (1232 + 1234 – 1231 – 1233) 330000 DOBITI KOJE SU REZULTAT PROMENE VREDNOSTI – POTRAŽNI SALDO 330000 DOBITI KOJE SU REZULTAT PROMENE VREDNOSTI – DUGOVNI SALDO 340000 DRUGE PROMENE U OBIMU – POTRAŽNI SALDO 340000 DRUGE PROMENE U OBIMU – DUGOVNI SALDO UKUPNA PASIVA (1074 + 1214) 1.450.383.869 1.494.250.985 352000 VANBILANSNA PASIVA 556.181.744 537.672.904

Datum , 14. jun 2012. godine Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar