Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

Tabela usklađenosti

1. Naziv propisa EU Direktiva EU o tržištima finansijskih instrumenata 2. 1:32004L0039 3. Ovlašćeni predlagač propisa – VladaObrađivač propisa – Ministarstvo finansija 4. 16. decembar 2012. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EUPredlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala 6. 35 (2008-5) 7. Usklađenost propisa Republike Srbije sa propisima EU a) a1) b) b1) c) d) e) (f) Odredbe propisa EU (član, stav, tačka, podtačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa u Srbiji Član, stav, tačka)  Sadržina odredbe Usklađenost propisa RS sa propisima EU (potpuno usklađen, delimično usklađen, neusklađen, nije potrebno obezbediti usklađenost) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili zašto nije potrebno obezbediti usklađenost Predloženi datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena u vezi sa usklađenošću propisa RS sa propisima EU 1.1 Primena 1.2. 2 i 3 Ciljevi i primena Potpuno usklađen 1.2 Primena na kreditne institucije koje pružaju investicione usluge 1.2.3 Ciljevi i primena Delimično usklađen Kreditne institucije koje žele da pružaju izvesne investicione moraju to da čine preko posebne organizacione jedinice. Pristupanjem Republike Srbije Evropskoj Uniji. 2.1.1 Izuzeće od primene za osiguravajuća i reosiguravajuća društva 3.1.1 Izuzeće od primene za osiguravajuća i reosiguravajuća društva Potpuno usklađen 2.1.2 Izuzeće od primene određenih lica 3.2.2.1 Izuzeće od primene određenih lica Potpuno usklađen 2.1.3 Izuzeće od primene određenih lica 3.2.2.2 Izuzeće od primene određenih lica Potpuno usklađen 2.1.4 Izuzeće od primene određenih lica 3.2.3 Izuzeće od primene određenih lica Potpuno usklađen 2.1.5 Izuzeće od primene određenih lica 3.2.2.3 Izuzeće od primene određenih lica Potpuno usklađen 2.1.6 Izuzeće od primene određenih lica 3.2.2.4 Izuzeće od primene određenih lica Potpuno usklađen 2.1.7 Izuzeće od primene određenih lica 3.2.5 Izuzeće od primene određenih lica Potpuno usklađen 2.1.8 Izuzeće od primene određenih lica 3.2.1 Izuzeće od primene određenih lica Potpuno usklađen 2.1.9 Izuzeće od primene određenih lica 3.2.6 Izuzeće od primene određenih lica Potpuno usklađen 2.1.10 Izuzeće od primene određenih lica 3.2.4 Izuzeće od primene određenih lica Potpuno usklađen 2.1.11 Izuzeće od primene određenih lica 3.2.7 Izuzeće od primene određenih lica Potpuno usklađen 2.1.12 Izuzeće od primene određenih lica 3.2.8 Izuzeće od primene određenih lica Potpuno usklađen 2.1.13 Izuzeće od primene određenih lica Neprenosivo Ne odnosi se na institucije u Srbiji 2.1.14 Izuzeće od primene određenih lica Neprenosivo Ne odnosi se na institucije u Srbiji 2.2 Izuzeće od primene druge strane u transakc ijama sa javnim telima 3.2.10 Izuzeće od primene druge strane u transakc ijama sa javnim telima Potpuno usklađen 2.3 Navodi se obaveza Evropske komisije (EK) Neprenosivo 3. Izuzeci po izboru Neprenosivo Ovaj član je izborni 4.1.1 Investiciono društvo 2.1.4 Investiciono društvo Potpuno usklađen 4.1.2 Investicione usluge 2.1.8 Investicione usluge Potpuno usklađen 4.1.3 Dopunske usluge 2.1.9 Dopunske usluge Potpuno usklađen 4.1.4 Saveti o ulaganju 2.1.10 Saveti o ulaganju Potpuno usklađen 4.1.5 Izvršenje naloga 2.1.23 Izvršenje naloga Potpuno usklađen 4.1.6 Trgovanje za sopstveni račun 2.1.12 Trgovanje za sopstveni račun Potpuno usklađen 4.1.7 Sistemski internalizator Neusklađenost Na postojećem nivou razvoja domaćeg tržišta ne postoji potreba za usklađivanjem. Pristupanjem Republike Srbije Evropskoj Uniji. 4.1.8 Market mejker 2.1.13 Market mejker Potpuno usklađen 4.1.9 Upravljanje portfolijom 2.1.16 Upravljanje portfolijom Potpuno usklađen 4.1.10 Klijent 2.1.17 Klijent Potpuno usklađen 4.1.11 Profesionalni klijent 2.1.18 i 172 Profesionalni klijent Potpuno usklađen 4.1.12 Mali klijent Mali klijent Neusklađenost Nije od ključnog značaja u Predlogu zakona. Pristupanjem Republike Srbije Evropskoj Uniji. 4.1.13 Organizator tržišta 2.1.19 Organizator tržišta Potpuno usklađen 4.1.14 Regulisano tržište 2.1.20 Regulisano tržište Potpuno usklađen 4.1.15 Multilateralna trgovačka platforma 2.1.21 Multilateralna trgovačka platforma Potpuno usklađen 4.1.16 Limit nalog Limit nalog Neusklađenost Nije od ključnog značaja u Predlogu zakona.Predmet je podzakonskih akata. 4.1.2 Finansijski instrument 2.1.1 Finansijski instrument Potpuno usklađen 4.1.18 Prenosive hartije od vrednosti 2.1.2 Prenosive hartije od vrednosti Potpuno usklađen 4.1.19 Instrument tržišta novca 2.1.3 Instrument tržišta novca Potpuno usklađen 4.1.19 Instrument tržišta novca Član 1. Predloga zakona Predlogom zakona se vrši pojašnjavanje u smislu roka dospeća instrumenata tržišta novca Potpuno usklađen 4.1.20 Matična država članica Matična država članica Neusklađen Trebalo bi je uključiti u naknadne propise kada Srbija bude uverena da će dostići članstvo u EU i recipročne koristi. Uoči pristupanja EU, kada Srbija bude dobila uveravanja o recipročnim koristima odredbi o prekograničnom izdavanju i priznavanju dozvola. 4.1.21 Država članica prijema Država članica prijema Neusklađen Trebalo bi je uključiti u naknadne propise kada Srbija bude uverena da će dostići članstvo u EU i recipročne koristi. Uoči pristupanja EU, kada Srbija bude dobila uveravanja o recipročnim koristima odredbi o prekograničnom izdavanju i priznavanju dozvola. 4.1.22 Nadležni organ 1.2.7 Nadležni organ Potpuno usklađen Komisija za hartije od vrednosti i Narodna banka Srbije ispunjavaju uslove iz definicije EU 4.1.23 Kreditne institucije 2.1.7 Kreditne institucije Delimično usklađen Predlog zakona vrši upućivanje na Zakonom o bankama RS. Nakon što Srbija postane članica EU. Dok Srbija ne postane članica EU preporučuje se što uža definicija, jer do tada banke u Srbiji neće moći da ostvaruju međunarodne povlastice koje se omogućuju kreditnim institucijama iz EU. 4.1.24 društvo za upravljanje – institucije kolektivnog investiranja u prenosive hartije od vrednosti (UCITS) 2.1.26 društvo za upravljanje – institucije kolektivnog investiranja u prenosive hartije od vrednosti (UCITS) Potpuno usklađen 4.1.25 Vezani agent Vezani agent Neprenosivo Nije obaveza, već opcija. 4.1.26 Filijala Filijala Neusklađenost Nije od ključnog značaja u Predlogu zakona. Definicija se može dodati u podzakonska akta ukoliko to bude neophodno. 4.1.27 Kvalifikovano učešće 2.1.28 Kvalifikovano učešće Potpuno usklađen 4.1.28 Matično društvo Matično društvo Neusklađenost Nije od ključnog značaja Pre će biti predmet zakona koji uređuje privredna društva. 4.1.29 Zavisno društvo Zavisno društvo Neusklađenost Nije od ključnog značaja Pre će biti predmet zakona koji uređuje privredna društva. 4.1.30 Kontrola 2.1.29 Kontrola Potpuno usklađen 4.1.31 Bliske veze 2.1.30 Bliske veze Potpuno usklađen 4.2 Opcija detaljnijeg regulisanja definicija pojmova podzakonskim aktima EK Neprenosivo 5.1 Autorizacija vršenja investicionih usluga od strane nadzornog tela 147 Autorizacija vršenja investicionih usluga od strane nadzornog tela Potpuno usklađen 5.2 Organizator tržišta može upravljati i MTP 95.3 Organizator tržišta može upravljati i MTP Potpuno usklađen 5.3 Registar investicionih društava 161, 279.1.5 i 6 Registar investicionih društava Potpuno usklađen 5.4 Registrovano investiciono društvo ima glavnu kancelariju u istoj državi članici u kojoj je registrovano Neusklađen Nije od ključnog značaja Pristupanjem Republike Srbije Evropskoj Uniji 5.5 Delegiranje određenih poslova nadzornog tela Neprenosivo Odredba nije obavezujuća. 6.1 Delokrug poslova investicionog društva 148.2 Delokrug poslova investicionog društva Potpuno usklađen 6.2 Pribavljanje dozvola 147.1 Pribavljanje dozvola Potpuno usklađen 6.3 Dozvola investicionog društva priznaje se u svim članicama EU Neusklađen Dozvola investicionog društva priznata je samo u Srbiji Pristupanjem Republike Srbije Evropskoj Uniji 7.1 Procedure za izdavanje dozvole 156.1 Procedure za izdavanje dozvole Potpuno usklađen 7.2 Predviđene informacije o podnosiocu zahteva 156.2 i 3 Predviđene informacije o podnosiocu zahteva Potpuno usklađen 7.3 Rok za postupanje po zahtevu. 157.1 Rok za postupanje po zahtevu. Potpuno usklađen 8.1.1 Nekorišćenje dozvole za obavljanje delatnosti u roku od 12 meseci posle izdavanja iste 207.1.1 Nekorišćenje dozvole za obavljanje delatnosti u roku od 12 meseci posle izdavanja iste Potpuno usklađen 8.1.2 Dozvola dobijena na osnovu netačnih informacija 207.1.2 Dozvola dobijena na osnovu netačnih informacija Potpuno usklađen 8.1.3 Investiciono društvo više ne ispunjava uslove propisane za izdavanje dozvole 207.1.3 Investiciono društvo više ne ispunjava uslove propisane za izdavanje dozvole Potpuno usklađen 8.1.4 Značajne povrede zakona od strane investicionog društva 207.1.4 Značajne povrede zakona od strane investicionog društva Potpuno usklađen 8.1.5 Druge povrede koje nisu obuhvaćene MiFID-om 207.1.8 Druge povrede koje nisu obuhvaćene MiFID-om Potpuno usklađen 9.1 Lica koja rukovode poslovanjem moraju imati adekvatnu reputaciju i iskustvo 154.3 Lica koja rukovode poslovanjem moraju imati adekvatnu reputaciju i iskustvo Potpuno usklađen 9.2 Odobrenje za promenu lica koja rukovode poslovanjem 155 i 160 Odobrenje za promenu lica koja rukovode poslovanjem Potpuno usklađen 9.3 Osnove za odbijanje davanja saglasnosti za navedena lica 155.4 Osnove za odbijanje davanja saglasnosti za navedena lica Potpuno usklađen 9.4 Društva mogu da imaju dva rukovodeća lica koja imaju dobru reputaciju, a nacionalnim propisima može biti određeno i jedno lice 155 Društva moraju da imaju rukovodeće lice koja imaju dobru reputaciju Potpuno usklađen 10.1 Kvalifikovano učešće uz zahtev 156.3.2 Kvalifikovano učešće uz zahtev Potpuno usklađen 10.2 Sprečenost u vršenju nadzorne funkcije zbog bliskih veza u trećim zemljama Neusklađen Pristupanjem Republike Srbije Evropskoj Uniji 10.3 Obaveštavanje o predloženom sticanju ili smanjenju kvalifikovanog učešća 150.1, 100.2 i 3 Obaveštavanje o predloženom sticanju ili smanjenju kvalifikovanog učešća Potpuno usklađen 10.4 Prethodne konsultacije sa drugim državama članicama Neusklađenost uključiti kada Srbija bude dobila uveravanja o recipročnim koristima odredbi o prekograničnom izdavanju i priznavanju dozvola. Pristupanjem Republike Srbije Evropskoj Uniji 10.5 Obaveštavanje investicionog društva o kvalifikovanom učešću 104 i 150 Obaveštavanje investicionog društva o kvalifikovanom učešću Potpuno usklađen 10.6 Kaznene mere u vezi sa kvalifikovanim učešćem 105 Kaznene mere u vezi sa kvalifikovanim učešćem Potpuno usklađen 11 Članstvo u fondu za zaštitu investitora 135 Članstvo u fondu za zaštitu investitora Potpuno usklađen 11 Članstvo u fondu za zaštitu investitora Član 7. Predloga zakona Predlogom zakona vrši se tehničko pojašnjenje i preciziranje za koje sve investicione usluge je obavezno članstvo u Fondu za zaštitu investitora. Potpuno usklađen 12 Minimalni kapital za obavljanje inv. usluga 149 Minimalni kapital za obavljanje inv. usluga Potpuno usklađen 13.1 Organizacioni zahtevi 151 Organizacioni zahtevi Potpuno usklađen 13.2 Predviđaju se politike i procedure za sprečavanje sukoba interesa i privatnih transakcija 170 Predviđaju se politike i procedure za sprečavanje sukoba interesa i privatnih transakcija Potpuno usklađen 13.3 Procedure sprečavanja konflikta interesa 170 Procedure sprečavanja konflikta interesa Potpuno usklađen 13.4 Procedure koje obezbeđuju kontinuitet i regularnost poslova 151.1 Procedure koje obezbeđuju kontinuitet i regularnost poslova Potpuno usklađen 13.5 Ustupanje određenih poslova, upravljanje rizikom i unutrašnje kontrole. 151.4,5 i 6 Ustupanje određenih poslova, upravljanje rizikom i unutrašnje kontrole. Potpuno usklađen 13.6 Vođenje evidencije 200 Vođenje evidencije Potpuno usklađen 13.7 Čuvanje sredstava klijenata 167 i 168 Čuvanje sredstava klijenata Potpuno usklađen 13.8 Čuvanje sredstava klijenata 167 i 168 Čuvanje sredstava klijenata Potpuno usklađen 13.9 Filijale stranih investicionih društava Neusklađen Ova odredba zahteva saradnju između država članica EU i trebalo bi je uključiti u naknadne propise kada Srbije bude uverena da će ostvariti članstvo u EU i reciprocitet Pristupanjem Republike Srbije Evropskoj Uniji 13.10 Navodi se obaveza EK Neprenosivo 14.1 Zahtevi u pogledu poštenog i pravilnog trgovanja 129.3 Zahtevi u pogledu poštenog i pravilnog trgovanja Potpuno usklađen 14.2 Transparentna pravila trgovanja i dovoljno informacija za utemeljeno trgovanje 129.1.1 Transparentna pravila trgovanja i dovoljno informacija za utemeljeno trgovanje Potpuno usklađen 14.3 Vođenje posla, izvršenje pod najboljim uslovima i pravila za obradu naloga klijenta 164, 169 Vođenje posla, izvršenje pod najboljim uslovima i pravila za obradu naloga klijenta Potpuno usklađen 14.4 Transparentna pravila u vezi sa pristupom MTP-u 120 Transparentna pravila u vezi sa pristupom MTP-u Potpuno usklađen 14.5 Obaveze u pogledu kliringa i saldiranja 230.1 Obaveze u pogledu kliringa i saldiranja Potpuno usklađen Zahtevi u pogledu kliringa i saldiranja MTP transakcija su isti kao i za transakcije na tržištu HoV 14.6 Trgovanje na MTP bez saglasnosti izdavaoca 129.2 Trgovanje na MTP bez saglasnosti izdavaoca Potpuno usklađen 14.7 Usklađenost sa uputstvima Komisije u vezi sa obustavom ili isključenjem iz trgovanja 129.1.3 Usklađenost sa uputstvima Komisije u vezi sa obustavom ili isključenjem iz trgovanja Potpuno usklađen 15 Odnosi sa trećim zemljama Neusklađen Član se odnosi na proces recipročnog izdavanja dozvola investicionim društvima u državama članicama EU. Pristupanjem Republike Srbije Evropskoj Uniji 16.1 Kontinuirano ispunjavanje uslova iz dozvole 207.1.3 Kontinuirano ispunjavanje uslova iz dozvole Potpuno usklađen 16.2 Obaveštavanja o promenama uslova za izdavanje dozvola 160.1 Obaveštavanja o promenama uslova za izdavanje dozvola Potpuno usklađen 16.3 Društva koja pružaju samo investicione savete Neprenosivo Odredba je izborna. 17.1 Kontinuirani nadzor 203 Kontinuirani nadzor Potpuno usklađen 17.2 Društva koja pružaju samo investicione savete Neprenosivo Odredba je izborna. 18.1 Sukob interesa 170.1 i 2 Sukob interesa Potpuno usklađen 18.2 Sukob interesa 170.3 Sukob interesa Potpuno usklađen 18.3 Navodi se obaveza EK Neprenosivo 19.1 Stavljanje interesa klijenata na prvo mesto 164.1 Stavljanje interesa klijenata na prvo mesto Potpuno usklađen 19.2 Komunikacija koja je poštena i nije obmanjujuća 164.2 Komunikacija koja je poštena i nije obmanjujuća Potpuno usklađen 19.3 Pružanje adekvatnih informacija 164.3 Pružanje adekvatnih informacija Potpuno usklađen 19.4 Odnos sa klijentom prilikom pružanja investicionog saveta i upravljanja portfolijom 165.1 Odnos sa klijentom prilikom pružanja investicionog saveta i upravljanja portfolijom Potpuno usklađen 19.5 Odnos sa klijentom prilikom pružanja drugih investicionih usluga 165.2, 3 i 4 Odnos sa klijentom prilikom pružanja drugih investicionih usluga Potpuno usklađen 19.6 Odnos sa klijentom prilikom pružanja samo usluga prijema i izvršenja naloga 165.5 Odnos sa klijentom prilikom pružanja samo usluga prijema i izvršenja naloga Potpuno usklađen 19.7 Ugovor sa klijentom 171.1 Ugovor sa klijentom Potpuno usklađen 19.8 Ugovor sa klijentom 176.6 Ugovor sa klijentom Potpuno usklađen 19.9 Izuzeci po pitanju drugih proizvoda ili potrošačkih kredita za regulisane kreditne institucije u EU Izuzeci po pitanju drugih proizvoda ili potrošačkih kredita za regulisane kreditne institucije u EU Neusklađen Dok Srbija ne usvoji druge propise koji su usklađeni sa EU, u vezi sa ovim proizvodima i kreditima nije moguće usklađivanje sa ovom odredbom.. Pristupanjem Republike Srbije Evropskoj Uniji 19.10 Navodi se obaveza EK Neprenosivo 20 Pružanje usluga posredstvom drugog društva 151 Pružanje usluga posredstvom drugog društva Potpuno usklađen 21.1 Izvršavanje naloga pod najpovoljnijim uslovima 169.1 Izvršavanje naloga pod najpovoljnijim uslovima Potpuno usklađen 21.2 Izvršavanje naloga pod najpovoljnijim uslovima 169.2 Izvršavanje naloga pod najpovoljnijim uslovima Potpuno usklađen 21.3 Izvršavanje naloga pod najpovoljnijim uslovima 169.3, 4 i 5 Izvršavanje naloga pod najpovoljnijim uslovima Potpuno usklađen 21.4 Izvršavanje naloga pod najpovoljnijim uslovima 169.6.1, 2 i 3 Izvršavanje naloga pod najpovoljnijim uslovima Potpuno usklađen 21.5 Izvršavanje naloga pod najpovoljnijim uslovima 169.6.4 Izvršavanje naloga pod najpovoljnijim uslovima Potpuno usklađen 21.6 Navodi se obaveza EK Neprenosivo 22.1 Pravila o rukovanju nalozima klijenata 176.1 i 2 Pravila o rukovanju nalozima klijenata Potpuno usklađen 22.2 Pravila o rukovanju nalozima klijenata 176.3, 4 i 5 Pravila o rukovanju nalozima klijenata Potpuno usklađen 22.3 Navodi se obaveza EK Neprenosivo 23. Obaveze u vezi sa vezanim agentima Neprenosivo Odredba je izborna. 24.1 Izuzimanje određenih obaveza kod transakcija sa profesionalnim klijentima 175.1 Izuzimanje određenih obaveza kod transakcija sa profesionalnim klijentima Potpuno usklađen 24.2 Klasifikacija klijenata u profesionalne klijente 175.1 i 2, 172.1 Klasifikacija klijenata u profesionalne klijente Delimično usklađen Izostavljeni su institucionalni investitori koji ulažu u sekjuritizovanu aktivu, zbog aktuelne svetske krize. Pristupanjem Republike Srbije Evropskoj Uniji 24.3 Profesionalni klijenti iz drugih država 175.3 Profesionalni klijenti iz drugih država Potpuno usklađen 24.4 Profesionalni klijenti iz drugih država 175.3 Profesionalni klijenti iz drugih država Potpuno usklađen 24.5 Navodi se obaveza EK Neprenosivo 25.1 Kontrola Komisije o načinu postupanja inv. društava 203 Kontrola Komisije o načinu postupanja inv. društava Potpuno usklađen 25.2 Vođenje evidencije 184.2 Vođenje evidencije Potpuno usklađen 25.3 Izveštavanje Komisije o transakcijama 184.1 Izveštavanje Komisije o transakcijama Potpuno usklađen 25.4 Sadržina izveštaja 184.3 Sadržina izveštaja Potpuno usklađen 25.5 Način podnošenja izveštaja 184.4 Način podnošenja izveštaja Potpuno usklađen 25.6 Način podnošenja izveštaja između zemalja članica Neusklađen Ova odredba zahteva razmenu izveštaja o transakcijama između država članica EU. Pristupanjem Republike Srbije Evropskoj Uniji 25.7 Navodi se obaveza EK Neprenosivo 26 Praćenje usklađenosti MTP 129.4 Saradnja organizatora MTP sa Komisijom Potpuno usklađen 27 Obaveza objavljivanja kotacija društava od strane sistemskih internalizatora Neusklađen Sistemski internalizatori trenutno nisu prisutni u Srbiji niti su potrebni na ovom stepenu razvoja. Pristupanjem Republike Srbije Evropskoj Uniji 28.1 Objavljivanje informacija posle transakcije 129.6 Objavljivanje informacija posle transakcije Potpuno usklađen 28.2 Objavljivanje informacija posle transakcije 129.6 Objavljivanje informacija posle transakcije Potpuno usklađen 28.3 Navodi se obaveza EK Neprenosivo 29.1 Transparentnost pre trgovanja na MTP 129.5 Transparentnost pre trgovanja na MTP Potpuno usklađen 29.2 Izuzete transakcije po veličini 129.7.2 i 3 Izuzete transakcije po veličini Potpuno usklađen 29.3 Navodi se obaveza EK Neprenosivo 30.1 Transparentnost posle trgovanja na MTP 129. 6 Transparentnost posle trgovanja na MTP Potpuno usklađen 30.2 Izuzete transakcije po veličini 129.7.5 Izuzete transakcije po veličini Potpuno usklađen 30.3 Navodi se obaveza EK Neprenosivo 31 Sloboda pružanja investicionih usluga stranih investicionih društava Neusklađen Ovo pitanje je predmet pregovora za uključenje Srbije u STO. Pristupanjem Republike Srbije Evropskoj Uniji 32 Osnivanje filijala Neusklađen Ovo pitanje je predmet pregovora za uključenje Srbije u STO. Pristupanjem Republike Srbije Evropskoj Uniji 33 Pristup regulisanim tržištima Neusklađen Ovo pitanje je predmet pregovora za uključenje Srbije u STO. Pristupanjem Republike Srbije Evropskoj Uniji 34 Pristup i pravo na određivanje sistema za kliring i saldiranje Neusklađen Ovo pitanje je predmet pregovora za uključenje Srbije u STO. Pristupanjem Republike Srbije Evropskoj Uniji 35 Odredbe u vezi sa sistemima za kliring i saldiranje za MTP Neusklađen Ovo pitanje je predmet pregovora za uključenje Srbije u STO. Pristupanjem Republike Srbije Evropskoj Uniji 36.1 Dozvola za rad regulisanom tržište 95 i 109 Zahtev za izdavanje dozvole za rad organizatoru tržišta Potpuno usklađen 36.2 Nadzor Komisije 131 Nadzor Komisije Potpuno usklađen 36.3 Nadzor od strane organizatora tržišta 119 Nadzor od strane organizatora tržišta Potpuno usklađen 36.4 Uređenje regulisanog tržišta, zakoni matične države primenjuju se na regulaciju tržišta 95 do 113 Uređenje regulisanog tržišta, zakoni matične države primenjuju se na regulaciju tržišta Potpuno usklađen Zahteva da se 36.5 Oduzimanje dozvole 133.1 Oduzimanje dozvole Potpuno usklađen 37 Uprava regulisanog tržišta 107 Uprava regulisanog tržišta Potpuno usklađen 38.1 Lica sa kvalifikovanim učešćem u organizatoru tržišta 100-105, 109.2.2 Lica sa kvalifikovanim učešćem u organizatoru tržišta Potpuno usklađen 38.2 Lica sa kvalifikovanim učešćem u organizatoru tržišta 100-105, 109.2.2 Lica sa kvalifikovanim učešćem u organizatoru tržišta Potpuno usklađen 38.3 Odbijanje zahteva za sticanje kvalifikovanog učešća od strane komisije 103.4 Odbijanje zahteva za sticanje kvalifikovanog učešća od strane komisije Potpuno usklađen 39.1 Organizacioni zahtevi za izbegavanje sukoba interesa 106.2.1 Organizacioni zahtevi za izbegavanje sukoba interesa Potpuno usklađen 39.2 Upravljanje rizicima 106.2.2 Upravljanje rizicima Potpuno usklađen 39.3 Tehnička osposobljenost 106.2.3, 106.3 Tehnička osposobljenost Potpuno usklađen 39.4 Pravila u pogledu poštenog i pravilnog trgovanja 106.2.4 Pravila u pogledu poštenog i pravilnog trgovanja Potpuno usklađen 39.5 Sposobnost kompletiranja transakcija 106.2.5 Sposobnost kompletiranja transakcija Potpuno usklađen 39.6 Finansijski resursi 106.2.6 Finansijski resursi Potpuno usklađen 40.1 Uključenje finansijskih instrumenata na regulisano tržište 120.1, 120.2.1 Uključenje finansijskih instrumenata na regulisano tržište Potpuno usklađen 40.2 Derivati 120.2.2 Derivati Potpuno usklađen 40.3 Informacije o izdavaocu i usklađenost poslovanja 120.2.3 i 4. Informacije o izdavaocu i usklađenost poslovanja Potpuno usklađen 40.4 Redovne provere usklađenosti 120.2.5 Redovne provere usklađenosti Potpuno usklađen 40.5 Trgovina na drugim regulisanim tržištima Neusklađen Ne bi je trebalo usvojiti dok Srbija ne bude uživala recipročne koristi Pristupanjem Republike Srbije Evropskoj Uniji 40.6 Navodi se obaveza EK Neprenosivo 41.1 Privremeno obustavljanje i isključenje finansijskog instrumenta iz trgovanja hartijama od vrednosti 127.1 i 3 Privremeno obustavljanje i odstranjivanje finansijskog instrumenta iz trgovanja hartijama od vrednosti Delimično usklađen Izostavlja se deo o obaveštavanju o privremenom obustavljanju trgovanja na regulisanom tržištu u drugim državama članica određenim fin. instrumentom, dok Srbija ne bude postala član EU Pristupanjem Republike Srbije Evropskoj Uniji 41.2 Objavljivanje privremenog obustavljanja ili isključenja 127.4 Objavljivanje privremenog obustavljanja ili isključenja Potpuno usklađen 42.1 Pristup regulisanom tržištu 117.2 Pristup regulisanom tržištu Potpuno usklađen 42.2 Pristup regulisanom tržištu 117.2 Pristup regulisanom tržištu Potpuno usklađen 42.3 Odredba o podobnosti i pouzdanosti članova 117.4 i 5, Odredba o podobnosti i pouzdanosti članova Potpuno usklađen 42.4 Članovi moraju ispuniti određene odredbe kada trguju za račun svojih klijenata 175.1 Članovi moraju ispuniti odredbe članova 163, 168. i 175. u vezi sa svojim klijentima Potpuno usklađen 42.5 Daljinsko trgovanje Neusklađen Navedena odredba nije predmet Predloga zakona Podzakonskim aktima organizatora tržišta uređuje se ovo pitanje. 42.6 Predviđa pristup trgovanju sa daljine za članove regulisanog tržišta u drugim državama članicama EU Neusklađen Dok članovi Beogradske berze ne mogu imati recipročni pristup regulisanom tržištu drugih država članica EU ne preporučuje se usklađivanje. Pristupanjem Republike Srbije Evropskoj Uniji 42.7 Spisak članova tržišta koji je na raspolaganju regulatoru 130.3.1 Spisak članova tržišta koji je na raspolaganju regulatoru Potpuno usklađen 43.1 Praćenje usklađenosti organizatora tržišta 86.3, 119 Praćenje usklađenosti organizatora tržišta Potpuno usklađen 43.2 Izveštavanje o zloupotrebama na tržištu od strane organizatora tržišta 86.3 Izveštavanje o zloupotrebama na tržištu od strane organizatora tržišta Potpuno usklađen 44.1 Transparentnost pre vršenja transakcije 124.1 Transparentnost pre vršenja transakcije Potpuno usklađen 44.2 Izuzeće od obaveze 124.2 Izuzeće od obaveze Potpuno usklađen 44.3 Navodi se obaveza EK Neprenosivo 45.1 Transparentnost posle transakcije 125.1 i 2 Transparentnost posle transakcije Potpuno usklađen 45.2 Odložena primena 125.3 i 4 Odložena primena Potpuno usklađen 45.3 Navodi se obaveza EK Neprenosivo 46 Kliring i saldiranje u drugim državama članicama EU Neusklađen Ne treba vršiti uslađivanje dok Srbija takođe ne bude imala potrebu da koristi druge depozitare Pristupanjem Republike Srbije Evropskoj Uniji 47 Obavezuju se države članice da informišu EK o listi svojih regulisanih tržišta Neusklađen Ne treba vršiti uslađivanje dok Srbija takođe ne bude članica EU, a pored toga Srbija će tek dobiti jedno regulisano tržište ovim zakonom. Pristupanjem Republike Srbije Evropskoj Uniji 48.1 Imenovanje nadležnih organa nadzora 239 i 262 Imenovanje nadležnih organa nadzora Delimično usklađen Obaveštavanje država članica EU o nadležnim organima je izostavljena, dok Srbija ne bude ostvarila članstvo u EU Pristupanjem Republike Srbije Evropskoj Uniji U praksi, evropski i ostali regulatori svesni su činjenice ko su nadležni organi u Srbiji. 48.2 Ovlašćeno telo mora biti javna institucija, i može delegirati drugim institucijama određene poslove 262 i 267 Ovlašćeno telo mora biti javna institucija, i može delegirati drugim institucijama određene poslove Potpuno usklađen 48.3 Navodi se obaveza EK Neprenosivo 49 Obaveza države članice koja ima više nadzornih tela Neprenosivo U Srbiji postoji samo jedno telo i to je Komisija za hartije od vrednosti 50.1. Nabrajaju se načini sprovođenja nadzora ovlašćenog tela koji se mogu urediti nacionalnim zakonodavstvom Neprenosivo Nije predmet zakona, date su opcije koje države mogu koristiti 50.2.1 Pristup svakom dokumentu u bilo kom obliku i dobijanje kopije istoga 267.1 Pristup svakom dokumentu u bilo kom obliku i dobijanje kopije istoga Potpuno usklađen 50.2.2 Zahtevati informacije od lica i pozivati i ispitivati lica 267.1 i 2 Zahtevati informacije od lica i pozivati i ispitivati lica Potpuno usklađen 50.2.3 Sprovođenje neposredne kontrole 267.2 Sprovođenje neposredne kontrole Potpuno usklađen 50.2.4 Zahtevanje postojeće evidencije o telefonskim pozivima i podacima; 267.7 Zahtevanje postojeće evidencije o telefonskim pozivima i podacima; Potpuno usklađen 50.2.5 Zahtevanje da se prestane sa praksom koja je u suprotnosti sa MiFID-om 262.1.10 Zahtevanje da se prestane sa praksom koja je u suprotnosti sa zakonom Potpuno usklađen 50.2.6 Zahtev za zamrzavanje i/ili konfiskaciju imovine 272.4 Zahtev za zamrzavanje i/ili konfiskaciju imovine Delimično usklađen U našem pravnom sistemu, ovo je posao sudova. 50.2.7 Zahtev za privremenu zabranu vršenja profesionalne delatnosti; 133 i 207.2 Zahtev za privremenu zabranu vršenja profesionalne delatnosti; Potpuno usklađen 50.2.8 Zahtev da ovlašćena investiciona društva i organizatori tržišta pruže informacije 267.1.4 i 5 Zahtev da ovlašćena investiciona društva i revizori s regulisanog tržišta pruže informacije Potpuno usklađen 50.2.9 Usvajanje drugih mera u vezi sa usklađenošću 207.1.6 Usvajanje drugih mera u vezi sa usklađenošću Potpuno usklađen 50.2.10 Privremeno obustavljanje trgovanja finansijskim instrumentima 132.1.3 Privremeno obustavljanje trgovanja finansijskim instrumentima Potpuno usklađen 50.2.11 Isključenje finansijskog instrumenta iz trgovanja 132.1.3 Isključenje finansijskog instrumenta iz trgovanja Potpuno usklađen 50.2.12 Upućivanje predmeta na krivično gonjenje; 272.4 Upućivanje predmeta na krivično gonjenje; Potpuno usklađen 50.2.13 Omogućavanje revizorima ili stručnjacima da vrše provere ili istrage. 267.4 Omogućavanje revizorima ili stručnjacima da vrše provere ili istrage. Potpuno usklađen 51.1 Administrativne kazne 275 Administrativne kazne Potpuno usklađen 51.2 Kazne u slučaju nesaradnje u procesu istrage 284.1.14 i 285.1.4 Kazne u slučaju nesaradnje u procesu istrage Potpuno usklađen 51.3 Javno objavljivanje kaznenih mera 275.8 Javno objavljivanje kaznenih mera Potpuno usklađen 52.1 Pravo žalbe pred sudskim organima 242 Pravo žalbe pred sudskim organima Potpuno usklađen 52.2 Ovlašćenje za otpočinjanje sudskog postupka određenim telima Neusklađen Pristupanjem Republike Srbije Evropskoj Uniji 53.1 Vansudski postupci za rešavanje žalbi investitora 118 Arbitraža na berzi Potpuno usklađen 53.2 Saradnja sa arbitražnim sudovima između država članica EU Neusklađen Ovu odredbu ne bi trebalo uključiti dok Srbije ne osigura svoje članstvo u EU i recipročne koristi od ove odredbe Pristupanjem Republike Srbije Evropskoj Uniji 54.1 Čuvanje poslovne tajne 256.1 i 2 Čuvanje poslovne tajne Potpuno usklađen 54.2 Čuvanje poslovne tajne Čuvanje poslovne tajne Neprenosivo Izuzetak je diskrecion i nije obavezno uneti ovu odredbu u Zakon 54.3 Razmena poslovne tajne 256.3 Razmena poslovne tajne Potpuno usklađen 54.4 Razmena poslovne tajne 256.4 Razmena poslovne tajne Potpuno usklađen 54.5 Razmena poslovne tajne 280 Razmena poslovne tajne Potpuno usklađen 55.1 Odnosi sa revizorima 202.1 i 2 Odnosi sa revizorima Potpuno usklađen 55.2 Odnosi sa revizorima 205.3 Odnosi sa revizorima Potpuno usklađen 56 Obaveza saradnje 280 Obaveza saradnje Delimično usklađen S obzirom da je Komisija potpisnica IOSCO multilateralnog memoranduma o saradnji ona sprovodi neke mere, ali ostalo ne bi trebalo biti uključeno u Zakon dok Srbija ne postane član EU i dok ne bude u stanju da ima korist od reciprociteta predviđenih ovim odredbama Nakon što Srbija postane članica EU. 57 Saradnja u aktivnostima nadzora, neposrednog nadzora Saradnja u aktivnostima nadzora, neposrednog nadzora Neusklađen ne bi trebalo biti uključeno u Zakon dok Srbija ne postane član EU i dok ne bude u stanju da ima korist od reciprociteta predviđenih ovim odredbama Nakon što Srbija postane članica EU. 58 Razmena informacija 280 Razmena informacija Delimično usklađen S obzirom da je Komisija potpisnica IOSCO multilateralnog memoranduma o saradnji ona sprovodi neke mere, ali ostalo ne bi trebalo biti uključeno u Zakon dok Srbija ne postane član EU i dok ne bude u stanju da ima korist od reciprociteta predviđenih ovim odredbama Nakon što Srbija postane članica EU. 59 Odbijanje saradnje Odbijanje saradnje Neusklađen ne bi trebalo biti uključeno u Zakon dok Srbija ne postane član EU i dok ne bude u stanju da ima korist od reciprociteta predviđenih ovim odredbama Nakon što Srbija postane članica EU. 60 Saradnja između nadležnih organa pre izdavanja dozvole Neusklađen ne bi trebalo biti uključeno u Zakon dok Srbija ne postane član EU i dok ne bude u stanju da ima korist od reciprociteta predviđenih ovim odredbama Nakon što Srbija postane članica EU. 61 Ovlašćenja država-članica prijema Neusklađen ne bi trebalo biti uključeno u Zakon dok Srbija ne postane član EU i dok ne bude u stanju da ima korist od reciprociteta predviđenih ovim odredbama Nakon što Srbija postane članica EU. 62 Mere opreza koje treba da preduzmu države-članice prijema Neusklađen ne bi trebalo biti uključeno u Zakon dok Srbija ne postane član EU i dok ne bude u stanju da ima korist od reciprociteta predviđenih ovim odredbama Nakon što Srbija postane članica EU. 63 Razmena informacija sa trećim zemljama Neprenosivo Odredba je izborna 64 Procedura odbora Neprenosivo Ne zahteva nikakve mere od strane Srbije 65 Izveštaji i pregledi Neprenosivo Ne zahteva nikakve mere od strane Srbije 66 Izmena i dopuna Direktive 85/611/EEZ Neprenosivo Ne zahteva nikakve mere od strane Srbije 67 Izmena i dopuna Direktive 93/EEZ Neprenosivo Ne zahteva nikakve mere od strane Srbije 68 Izmena i dopuna Direktive 2000/12/EK Neprenosivo Ne zahteva nikakve mere od strane Srbije 69 Ukidanje Direktive 93/22/EEZ Neprenosivo Ne zahteva nikakve mere od strane Srbije 70 Transpozicija Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je MiFID usvojena 71 Prelazne odredbe Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je MiFID usvojena 72 Stupanje na snagu Neprenosivo 73 Primaoci Neprenosivo Ne zahteva nikakve mere od strane Srbije Aneks I, poglavlje A Investicione usluge 2.1.8 Investicione usluge Potpuno usklađen Aneks I, poglavlje B Dopunske usluge 2.1.9 Dopunske usluge Potpuno usklađen Aneks I, poglavlje C Finansijski instrumenti 2.1.1 Finansijski instrumenti Potpuno usklađen Aneks II Profesionalni klijent 2.1.18 i 172 Profesionalni klijent Potpuno usklađen

Ostavite komentar