Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2010. godinu

Obrazac 2

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 TEKUĆI PRIHODI I PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (2002 + 2104) 658.461.636 714.918.153 700000 TEKUĆI PRIHODI (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101) 657.076.460 713.080.407 710000 POREZI (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040) 580.599.700 625.426.136 711000 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (od 2005 do 2007) 100.802.714 105.067.192 711100 Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica 71.307.924 75.175.306 711200 Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica 29.494.790 29.891.886 711300 Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica 712000 POREZ NA FOND ZARADA (2009) -3 1 712100 Porez na fond zarada -3 1 713000 POREZ NA IMOVINU (od 2011 do 2016) 20.959 17.797 713100 Periodični porezi na nepokretnosti 78 48 713200 Periodični porezi na neto imovinu 713300 Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon 26 3 713400 Porezi na finansijske i kapitalne transakcije 20.855 17.746 713500 Drugi jednokratni porezi na imovinu 713600 Drugi periodični porezi na imovinu 714000 POREZ NA DOBRA I USLUGE(od 2018 do 2022) 311.799.364 340.373.150 714100 Opšti porezi na dobra i usluge 296.927.156 319.369.364 714300 Dobit fiskalnih monopola 714400 Porezi na pojedinačne usluge 1 714500 Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju 14.872.207 21.003.786 714600 Drugi porezi na dobra i usluge 715000 POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (od 2024 do 2029) 48.039.764 44.285.458 715100 Carine i druge uvozne dažbine 48.039.764 44.285.458 715200 Porezi na izvoz 715300 Dobit izvoznih ili uvoznih monopola 715400 Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa 715500 Porezi na prodaju ili kupovinu deviza 715600 Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 716000 DRUGI POREZI (2031 + 2032) 98.528 97.962 716100 Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici -19 -15 716200 Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati 98.547 97.977 717000 AKCIZE (od 2034 do 2039) 119.820.091 135.588.909 717100 Akcize na derivate nafte 59.382.768 63.798.171 717200 Akcize na duvanske prerađevine 50.604.008 60.770.618 717300 Akcize na alkoholna pića 8.107.750 8.883.216 717400 Akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića 218 766 717500 Akciza na kafu 1.725.347 2.136.138 717600 Druge akcize 719000 JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENjEM POSEBNIH POGODNOSTI (od 2041 do 2046) 18.283 -4.333 719100 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica 719200 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica 18.274 -4.333 719300 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica 719400 Ostali jednokratni porezi na imovinu 9 719500 Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici 719600 Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI (2048 + 2053) 313 5.984 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE (od 2049 do 2052) 313 5.984 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 2 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca -3 5.961 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 316 21 722000 OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (od 2054 do 2056) 722100 Socijalni doprinosi na teret osiguranika 722200 Socijalni doprinosi poslodavaca 722300 Imputirani socijalni doprinosi 730000 DONACIJE I TRANSFERI (2058 + 2061 + 2064) 5.988.951 6.764.782 731000 DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (2059 + 2060) 681.566 424.570 731100 Tekuće donacije od inostranih država 681.566 424.570 731200 Kapitalne donacije od inostranih država 732000 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (2062 + 2063) 5.277.163 6.260.212 732100 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija 5.277.163 6.260.212 732200 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (2065 + 2066) 30.222 80.000 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 30.222 80.000 733200 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti 740000 DRUGI PRIHODI (2068 + 2075 + 2080 + 2087 + 2090) 66.506.693 80.727.885 741000 PRIHODI OD IMOVINE (od 2069 do 2074) 6.848.701 9.633.241 741100 Kamate 3.840.468 1.334.204 741200 Dividende 929.953 4.243.828 741300 Povlačenje prihoda od kvazi korporacija 741400 Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja 741500 Zakup neproizvedene imovine 2.078.280 4.055.209 741600 Finansijske promene na finansijskim lizinzima 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 2076 do 2079) 36.342.583 47.641.352 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 534.209 996.580 742200 Takse i naknade 23.876.481 25.012.052 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 11.931.893 21.632.720 742400 Imputirane prodaje dobara i usluga 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 2081 do 2086) 7.215.259 4.396.383 743100 Prihodi od novčanih kazni za krivična dela 483.063 321.608 743200 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe 129.934 102.120 743300 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje 5.595.041 3.271.665 743400 Prihodi od penala 76.862 743500 Prihodi od oduzete imovinske koristi 759.350 425.093 743900 Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi 247.871 199.035 744000 DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (2088 + 2089) 13.439 72.518 744100 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 13.439 72.516 744200 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 2 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (2091) 16.086.711 18.984.391 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 16.086.711 18.984.391 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (2093 + 2095) 25.511 19.178 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (2094) 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (2096) 25.511 19.178 772100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine 25.511 19.178 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (2098) 3.955.292 136.442 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (2099 + 2100) 3.955.292 136.442 781100 Transferi između budzetskih korisnika na istom nivou 3.955.292 136.442 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 790000 PRIHODI IZ BUDžETA (2102) 791000 PRIHODI IZ BUDžETA (2103) 791100 Prihodi iz budzeta 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (2105 + 2112 + 2119 + 2122)) 1.385.176 1.837.746 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (2106 + 2108 + 2110) 1.385.176 1.837.746 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (2107) 799.071 985.362 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 799.071 985.362 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (2109) 585.607 852.384 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 585.607 852.384 813000 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (2111) 498 813100 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 498 820000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (2113 + 2115 + 2117) 821000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (2114) 821100 Primanja od prodaje robnih rezervi 822000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE (2116) 822100 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje 823000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU (2118) 823100 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju 830000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (2120) 831000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (2121) 831100 Primanja od prodaje dragocenosti 840000 PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (2123 + 2125 + 2127) 841000 PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA (2124) 841100 Primanja od prodaje zemljišta 842000 PRIMANjA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (2126) 842100 Primanja od prodaje podzemnih blaga 843000 PRIMANjA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (2128) 843100 Primanja od prodaje šuma i voda TEKUĆI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (2130 + 2298) 730.492.917 789.175.967 400000 TEKUĆI RASHODI (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281) 699.639.284 757.078.703 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 +2149 + 2151) 184.106.993 190.341.337 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) (2133) 146.580.622 149.840.091 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 146.580.622 149.840.091 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (od 2135 do 2137) 28.683.391 29.550.249 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 18.712.703 19.331.863 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 8.887.336 9.108.156 412300 Doprinos za nezaposlenost 1.083.352 1.110.230 413000 NAKNADE U NATURI (2139) 555.076 516.867 413100 Naknade u naturi 555.076 516.867 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA (od 2141 do 2144) 2.055.780 3.009.383 414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova 365.316 409.133 414200 Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih 39.391 50.285 414300 Otpremnine i pomoći 1.580.057 1.437.997 414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom 71.016 1.111.968 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE (2146) 5.220.707 6.336.662 415100 Naknade troškova za zaposlene 5.220.707 6.336.662 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI (2148) 874.795 951.633 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 874.795 951.633 417000 POSLANIČKI DODATAK (2150) 136.622 136.452 417100 Poslanički dodatak 136.622 136.452 418000 SUDIJSKI DODATAK (2152) 418100 Sudijski dodatak 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA (2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185 + 2188) 50.439.933 61.494.525 421000 STALNI TROŠKOVI (od 2155 do 2161) 10.909.916 15.629.694 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 331.989 312.712 421200 Energetske usluge 4.830.762 5.964.605 421300 Komunalne usluge 2.081.063 4.840.634 421400 Usluge komunikacija 2.260.427 2.709.876 421500 Troškovi osiguranja 435.020 570.739 421600 Zakup imovine i opreme 956.460 1.218.450 421900 Ostali troškovi 14.195 12.678 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA (od 2163 do 2167) 3.950.988 3.940.410 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 2.347.233 2.145.885 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 736.405 893.511 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 611.002 642.101 422400 Troškovi putovanja učenika 130.251 124.883 422900 Ostali troškovi transporta 126.097 134.030 423000 USLUGE PO UGOVORU (od 2169 do 2176) 8.428.652 8.108.447 423100 Administrativne usluge 197.447 215.608 423200 Kompjuterske usluge 379.453 478.416 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 713.598 691.183 423400 Usluge informisanja 501.903 580.845 423500 Stručne usluge 4.847.728 4.313.031 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 70.633 61.681 423700 Reprezentacija 415.601 209.879 423900 Ostale opšte usluge 1.302.289 1.557.804 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE(od 2178 do 2184) 13.632.441 18.586.688 424100 Poljoprivredne usluge 81.921 37.157 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 1.282.908 1.822.117 424300 Medicinske usluge 1.385.083 174.264 424400 Usluge održavanja autoputeva 2.520 424500 Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina 5.603 4.348 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 8.974.286 10.591.332 424900 Ostale specijalizovane usluge 1.900.120 5.957.470 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (2186 + 2187) 4.645.279 5.052.025 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 1.192.231 1.406.398 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 3.453.048 3.645.627 426000 MATERIJAL (od 2189 do 2197) 8.872.657 10.177.261 426100 Administrativni materijal 1.836.431 2.286.348 426200 Materijali za poljoprivredu 78.258 56.049 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 287.815 279.113 426400 Materijali za saobraćaj 2.417.862 3.077.741 426500 Materijali za očuvanje životne sredine i nauku 298.158 423.657 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 245.562 492.796 426700 Medicinski i laboratorijski materijali 429.708 495.466 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 2.583.568 2.182.687 426900 Materijali za posebne namene 695.295 883.404 430000 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD (2199 + 2203 + 2205 + 2207 + 2211) 431000 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME(od 2200 do 2202) 431100 Amortizacija zgrada i građevinskih objekata 431200 Amortizacija opreme 431300 Amortizacija ostalih nekretnina i opreme 432000 AMORTIZACIJA KULTIVISANE IMOVINE (2204) 432100 Amortizacija kultivisane imovine 433000 UPOTREBA DRAGOCENOSTI (2206) 433100 Upotreba dragocenosti 434000 UPOTREBA PRIRODNE IMOVINE (od 2208 do 2210) 434100 Upotreba zemljišta 434200 Upotreba podzemnog blaga 434300 Upotreba šuma i voda 435000 AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (2212) 435100 Amortizacija nematerijalne imovine 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (2214 + 2224 + 2231 + 2233) 20.076.689 30.127.262 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA (od 2215 do 2223) 5.238.986 11.022.065 441100 Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti 4.892.269 10.169.946 441200 Otplata kamata ostalim nivoima vlasti 441300 Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama 441400 Otplata kamata domaćim poslovnim bankama 346.660 852.083 441500 Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima 441600 Otplata kamata domaćinstvima u zemlji 441700 Otplata kamata na domaće finansijske derivate 441800 Otplata kamata na domaće menice 441900 Finansijske promene na finansijskim lizinzima 57 36 442000 OTPLATA STRANIH KAMATA (od 2225 do 2230) 12.076.390 16.479.668 442100 Otplata kamata na strane hartije od vrednosti 442200 Otplata kamata stranim vladama 6.149.829 6.498.629 442300 Otplata kamata multilateralnim institucijama 2.243.504 4.000.594 442400 Otplata kamata stranim poslovnim bankama 2.756.806 5.452.778 442500 Otplata kamata ostalim stranim kreditorima 926.251 527.667 442600 Otplata kamata na strane finansijske derivate 443000 OTPLATA KAMATA PO GARANCIJAMA (2232) 2.346.910 2.291.328 443100 Otplata kamata po garancijama 2.346.910 2.291.328 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (od 2234 do 2236) 414.403 334.201 444100 Negativne kursne razlike 90 172 444200 Kazne za kašnjenje 1 444300 Takse koje proističu iz zaduživanja 414.313 334.028 450000 SUBVENCIJE (2238 + 2241 + 2244 + 2247) 40.860.489 49.478.654 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (2239 + 2240) 39.992.707 47.266.890 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 39.821.623 47.265.140 451200 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 171.084 1.750 452000 SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (2242 + 2243) 452100 Tekuće subvencije privatnim finansijskim institucijama 452200 Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama 453000 SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (2245 + 2246) 453100 Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama 453200 Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama 454000 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA (2248 + 2249) 867.782 2.211.764 454100 Tekuće subvencije privatnim preduzećima 867.782 2.211.764 454200 Kapitalne subvencije privatnim preduzećima 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (2251 + 2254 + 2257 + 2260 + 2263) 322.005.022 329.478.086 461000 DONACIJE STRANIM VLADAMA (2252 + 2253) 461100 Tekuće donacije stranim vladama 461200 Kapitalne donacije stranim vladama 462000 DONACIJE I DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (2255 + 2256) 383.760 596.862 462100 Tekuće donacije i dotacije međunarodnim organizacijama 383.626 596.862 462200 Kapitalne donacije i dotacije međunarodnim organizacijama 134 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI (2258 + 2259) 58.236.406 60.694.110 463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 57.436.526 59.348.041 463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 799.880 1.346.069 464000 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA (2261 + 2262) 263.320.734 266.703.580 464100 Tekuće dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 261.726.826 265.538.963 464200 Kapitalne dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 1.593.908 1.164.617 465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (2264 + 2265) 64.122 1.483.534 465100 Ostale tekuće donacije, dotacije i transferi 64.122 1.445.991 465200 Ostale kapitalne donacije, dotacije i transferi 37.543 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA (2267 + 2271) 73.752.877 87.169.767 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) (od 2268 do 2270) 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA (od 2272 do 2280) 73.752.877 87.169.767 472100 Naknade iz budzeta u slučaju bolesti i invalidnosti 19.519.182 20.185.081 472200 Naknade iz budzeta za porodiljsko odsustvo 19.632.255 19.949.534 472300 Naknade iz budzeta za decu i porodicu 19.380.045 21.256.033 472400 Naknade iz budzeta za slučaj nezaposlenosti 135.899 102.417 472500 Starosne i porodične penzije iz budzeta 1.687 1.678 472600 Naknade iz budzeta u slučaju smrti 116.596 117.345 472700 Naknade iz budzeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport 6.728.749 7.551.878 472800 Naknade iz budzeta za stanovanje i život 2.842.706 2.879.221 472900 Ostale naknade iz budzeta 5.395.758 15.126.580 480000 OSTALI RASHODI (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296) 8.397.281 8.989.072 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (2283 + 2284) 4.067.034 4.719.602 481100 Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima 351.193 822.247 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 3.715.841 3.897.355 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE (od 2286 do 2288) 242.821 163.454 482100 Ostali porezi 236.236 145.255 482200 Obavezne takse 5.661 17.666 482300 Novčane kazne 924 533 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA (2290) 1.762.848 1.695.610 483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 1.762.848 1.695.610 484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (2292 + 2293) 50.000 695.361 484100 Naknada štete za povrede ili štetu usled elementarnih nepogoda 50.000 695.000 484200 Naknada štete od divljači 361 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA (2295) 2.195.126 1.631.250 485100 Naknada štete za povrede ili štetu nanete od strane državnih organa 2.195.126 1.631.250 489000 RASHODI KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (2297) 79.452 83.795 489100 Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 79.452 83.795 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (2299 + 2321 + 2330 + 2333 + 2341) 30.853.633 32.097.264 510000 OSNOVNA SREDSTVA (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319) 18.892.066 20.660.482 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 2301 do 2304) 11.494.955 11.778.625 511100 Kupovina zgrada i objekata 350.950 6.720 511200 Izgradnja zgrada i objekata 5.342.638 5.571.635 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 5.257.587 5.395.337 511400 Projektno planiranje 543.780 804.933 512000 MAŠINE I OPREMA (od 2306 do 2314) 7.082.123 8.010.920 512100 Oprema za saobraćaj 321.938 1.273.977 512200 Administrativna oprema 1.778.348 2.415.129 512300 Oprema za poljoprivredu 220.702 157.693 512400 Oprema za zaštitu životne sredine 10.813 54.244 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 82.334 218.769 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 754.446 228.234 512700 Oprema za vojsku 3.489.070 3.305.957 512800 Oprema za javnu bezbednost 402.279 282.537 512900 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema 22.193 74.380 513000 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (2316) 349 46.791 513100 Ostale nekretnine i oprema 349 46.791 514000 KULTIVISANA IMOVINA (2318) 514100 Kultivisana imovina 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA (2320) 314.639 824.146 515100 Nematerijalna imovina 314.639 824.146 520000 ZALIHE (2322 + 2324 + 2328) 875.229 1.320.495 521000 ROBNE REZERVE (2323) 875.229 1.320.495 521100 Robne rezerve 875.229 1.320.495 522000 ZALIHE PROIZVODNjE (od 2325 do 2327) 522100 Zalihe materijala 522200 Zalihe nedovršene proizvodnje 522300 Zalihe gotovih proizvoda 523000 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU (2329) 523100 Zalihe robe za dalju prodaju 530000 DRAGOCENOSTI (2331) 531000 DRAGOCENOSTI (2332) 531100 Dragocenosti 540000 PRIRODNA IMOVINA (2334 + 2336 + 2338) 19.713 14.381 541000 ZEMLjIŠTE (2335) 19.713 14.381 541100 Zemljište 19.713 14.381 542000 RUDNA BOGATSTVA (2337) 542100 Kopovi 543000 ŠUME I VODE (2339 + 2340) 543100 Šume 543200 Vode 550000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (2342) 11.066.625 10.101.906 551000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (2343) 11.066.625 10.101.906 551100 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 11.066.625 10.101.906 UTVRĐIVANjE REZULTATA POSLOVANjA Višak prihoda i primanja – budzetski suficit (2001 – 2129) (OP 5434) Manjak prihoda i primanja – budzetski deficit (2129 – 2001) (OP 5435) 72.031.281 74.257.814 2346 KORIGOVANjE VIŠKA, ODNOSNO MANjKA PRIHODA I PRIMANjA (2347+2348+2349+2350+2351) 16.477.373 30.645.831 2347 Deo neraspoređenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina koji je korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine 10.202.194 Deo novčanih sredstava amortizacije koji je korišćen za nabavku nefinansijske imovine Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine 9.360.634 10.452.338 Iznos rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu, finansiranih iz kredita 2.903.558 5.290.577 Iznos privatizacionih primanja korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine 4.213.181 4.700.722 POKRIĆE IZVRŠENIH IZDATAKA IZ TEKUĆIH PRIHODA I PRIMANjA (2353+2354) 51.625.882 85.043.958 Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za otplatu obaveza po kreditima 34.812.016 59.984.086 Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za nabavku finansijske imovine 16.813.866 25.059.872 321121 VIŠAK PRIHODA I PRIMANjA – SUFICIT(2344 +2346 – 2352) ili (2346 – 2345 – 2352) 321122 MANjAK PRIHODA I PRIMANjA – DEFICIT(2345 – 2346+2352) 107.179.790 128.655.941 VIŠAK PRIHODA I PRIMANjA – SUFICIT(ZA PRENOS U NAREDNU GODINU)(2358 + 2359 = 2355) Deo viška prihoda i primanja namenski opredeljen za narednu godinu Neraspoređeni deo viška prihoda i primanja za prenos u narednu godinu

Datum , 14. jun 2011. godine Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar