Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 TEKUĆI PRIHODI I PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (2002 + 2104) 714.918.153 744.007.179 700000 TEKUĆI PRIHODI (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101) 713.080.407 742.227.311 710000 POREZI (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040) 625.426.136 654.299.427 711000 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (od 2005 do 2007) 105.067.192 104.493.160 711100 Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica 75.175.306 70.284.701 711200 Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica 29.891.886 34.208.459 711300 Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica 712000 POREZ NA FOND ZARADA (2009) 1 712100 Porez na fond zarada 1 713000 POREZ NA IMOVINU (od 2011 do 2016) 17.797 20.460 713100 Periodični porezi na nepokretnosti 48 43 713200 Periodični porezi na neto imovinu 713300 Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon 3 48 713400 Porezi na finansijske i kapitalne transakcije 17.746 20.369 713500 Drugi jednokratni porezi na imovinu 713600 Drugi periodični porezi na imovinu 714000 POREZ NA DOBRA I USLUGE(od 2018 do 2022) 340.373.150 358.065.666 714100 Opšti porezi na dobra i usluge 319.369.364 342.445.710 714300 Dobit fiskalnih monopola 714400 Porezi na pojedinačne usluge 493.319 714500 Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju 21.003.786 15.126.637 714600 Drugi porezi na dobra i usluge 715000 POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (od 2024 do 2029) 44.285.458 38.804.739 715100 Carine i druge uvozne dažbine 44.285.458 38.804.739 715200 Porezi na izvoz 715300 Dobit izvoznih ili uvoznih monopola 715400 Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa 715500 Porezi na prodaju ili kupovinu deviza 715600 Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 716000 DRUGI POREZI (2031 + 2032) 97.962 115.630 716100 Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici -15 16 716200 Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati 97.977 115.614 717000 AKCIZE (od 2034 do 2039) 135.588.909 152.424.874 717100 Akcize na derivate nafte 63.798.171 70.524.259 717200 Akcize na duvanske prerađevine 60.770.618 69.185.818 717300 Akcize na alkoholna pića 8.883.216 10.093.151 717400 Akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića 766 1.034 717500 Akciza na kafu 2.136.138 2.620.612 717600 Druge akcize 719000 JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENjEM POSEBNIH POGODNOSTI (od 2041 do 2046) -4.333 374.898 719100 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica 719200 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica -4.333 380.557 719300 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica -1 719400 Ostali jednokratni porezi na imovinu -5.658 719500 Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici 719600 Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI (2048 + 2053) 5.984 192 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE (od 2049 do 2052) 5.984 192 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 2 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 5.961 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 21 192 722000 OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (od 2054 do 2056) 722100 Socijalni doprinosi na teret osiguranika 722200 Socijalni doprinosi poslodavaca 722300 Imputirani socijalni doprinosi 730000 DONACIJE I TRANSFERI (2058 + 2061 + 2064) 6.764.782 1.971.438 731000 DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (2059 + 2060) 424.570 244.025 731100 Tekuće donacije od inostranih država 424.570 244.025 731200 Kapitalne donacije od inostranih država 732000 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (2062 + 2063) 6.260.212 1.697.413 732100 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija 6.260.212 1.697.413 732200 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (2065 + 2066) 80.000 30.000 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 80.000 30.000 733200 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti 740000 DRUGI PRIHODI (2068 + 2075 + 2080 + 2087 + 2090) 80.727.885 85.945.892 741000 PRIHODI OD IMOVINE (od 2069 do 2074) 9.633.241 14.694.665 741100 Kamate 1.334.204 1.643.211 741200 Dividende 4.243.828 6.575.146 741300 Povlačenje prihoda od kvazi korporacija 741400 Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja 741500 Zakup neproizvedene imovine 4.055.209 6.476.308 741600 Finansijske promene na finansijskim lizinzima 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 2076 do 2079) 47.641.352 45.032.438 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 996.580 1.338.117 742200 Takse i naknade 25.012.052 26.023.727 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 21.632.720 17.670.594 742400 Imputirane prodaje dobara i usluga 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 2081 do 2086) 4.396.383 5.934.874 743100 Prihodi od novčanih kazni za krivična dela 321.608 393.736 743200 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe 102.120 452.165 743300 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje 3.271.665 3.269.404 743400 Prihodi od penala 76.862 591.645 743500 Prihodi od oduzete imovinske koristi 425.093 1.004.601 743900 Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi 199.035 223.323 744000 DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (2088 + 2089) 72.518 25.683 744100 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 72.516 25.683 744200 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 2 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (2091) 18.984.391 20.258.232 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 18.984.391 20.258.232 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (2093 + 2095) 19.178 8.958 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (2094) 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (2096) 19.178 8.958 772100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine 19.178 8.958 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (2098) 136.442 1.404 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (2099 + 2100) 136.442 1.404 781100 Transferi između budzetskih korisnika na istom nivou 136.442 1.404 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 790000 PRIHODI IZ BUDžETA (2102) 791000 PRIHODI IZ BUDžETA (2103) 791100 Prihodi iz budzeta 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (2105 + 2112 + 2119 + 2122)) 1.837.746 1.779.868 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (2106 + 2108 + 2110) 1.837.746 1.779.868 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (2107) 985.362 1.121.982 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 985.362 1.121.982 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (2109) 852.384 656.915 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 852.384 656.915 813000 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (2111) 971 813100 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 971 820000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (2113 + 2115 + 2117) 821000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (2114) 821100 Primanja od prodaje robnih rezervi 822000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE (2116) 822100 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje 823000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU (2118) 823100 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju 830000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (2120) 831000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (2121) 831100 Primanja od prodaje dragocenosti 840000 PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (2123 + 2125 + 2127) 841000 PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA (2124) 841100 Primanja od prodaje zemljišta 842000 PRIMANjA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (2126) 842100 Primanja od prodaje podzemnih blaga 843000 PRIMANjA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (2128) 843100 Primanja od prodaje šuma i voda TEKUĆI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (2130 + 2298) 789.175.967 857.493.848 400000 TEKUĆI RASHODI (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281) 757.078.703 826.208.580 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 +2149 + 2151) 190.341.337 215.035.460 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) (2133) 149.840.091 164.130.732 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 149.840.091 164.130.732 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (od 2135 do 2137) 29.550.249 32.486.891 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 19.331.863 21.285.707 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 9.108.156 9.983.932 412300 Doprinos za nezaposlenost 1.110.230 1.217.252 413000 NAKNADE U NATURI (2139) 516.867 523.821 413100 Naknade u naturi 516.867 523.821 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA (od 2141 do 2144) 3.009.383 1.785.295 414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova 409.133 456.375 414200 Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih 50.285 51.572 414300 Otpremnine i pomoći 1.437.997 1.157.772 414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom 1.111.968 119.576 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE (2146) 6.336.662 7.686.795 415100 Naknade troškova za zaposlene 6.336.662 7.686.795 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI (2148) 951.633 8.285.495 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 951.633 8.285.495 417000 POSLANIČKI DODATAK (2150) 136.452 136.431 417100 Poslanički dodatak 136.452 136.431 418000 SUDIJSKI DODATAK (2152) 418100 Sudijski dodatak 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA (2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185 + 2188) 61.494.525 66.120.141 421000 STALNI TROŠKOVI (od 2155 do 2161) 15.629.694 13.555.994 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 312.712 380.202 421200 Energetske usluge 5.964.605 6.276.740 421300 Komunalne usluge 4.840.634 2.550.345 421400 Usluge komunikacija 2.709.876 2.405.226 421500 Troškovi osiguranja 570.739 543.101 421600 Zakup imovine i opreme 1.218.450 1.379.888 421900 Ostali troškovi 12.678 20.492 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA (od 2163 do 2167) 3.940.410 4.327.890 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 2.145.885 2.253.694 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 893.511 1.033.167 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 642.101 789.571 422400 Troškovi putovanja učenika 124.883 124.125 422900 Ostali troškovi transporta 134.030 127.333 423000 USLUGE PO UGOVORU (od 2169 do 2176) 8.108.447 9.167.562 423100 Administrativne usluge 215.608 302.670 423200 Kompjuterske usluge 478.416 599.093 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 691.183 642.874 423400 Usluge informisanja 580.845 703.846 423500 Stručne usluge 4.313.031 5.042.361 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 61.681 111.288 423700 Reprezentacija 209.879 229.063 423900 Ostale opšte usluge 1.557.804 1.536.367 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE(od 2178 do 2184) 18.586.688 23.421.336 424100 Poljoprivredne usluge 37.157 35.480 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 1.822.117 2.530.933 424300 Medicinske usluge 174.264 159.860 424400 Usluge održavanja autoputeva 7 424500 Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina 4.348 6.009 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 10.591.332 11.701.356 424900 Ostale specijalizovane usluge 5.957.470 8.987.691 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (2186 + 2187) 5.052.025 4.694.521 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 1.406.398 1.145.904 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 3.645.627 3.548.617 426000 MATERIJAL (od 2189 do 2197) 10.177.261 10.952.838 426100 Administrativni materijal 2.286.348 2.753.729 426200 Materijali za poljoprivredu 56.049 39.238 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 279.113 274.532 426400 Materijali za saobraćaj 3.077.741 3.221.931 426500 Materijali za očuvanje životne sredine i nauku 423.657 455.837 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 492.796 836.155 426700 Medicinski i laboratorijski materijali 495.466 405.997 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 2.182.687 2.125.077 426900 Materijali za posebne namene 883.404 840.342 430000 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD (2199 + 2203 + 2205 + 2207 + 2211) 431000 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME(od 2200 do 2202) 431100 Amortizacija zgrada i građevinskih objekata 431200 Amortizacija opreme 431300 Amortizacija ostalih nekretnina i opreme 432000 AMORTIZACIJA KULTIVISANE IMOVINE (2204) 432100 Amortizacija kultivisane imovine 433000 UPOTREBA DRAGOCENOSTI (2206) 433100 Upotreba dragocenosti 434000 UPOTREBA PRIRODNE IMOVINE (od 2208 do 2210) 434100 Upotreba zemljišta 434200 Upotreba podzemnog blaga 434300 Upotreba šuma i voda 435000 AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (2212) 435100 Amortizacija nematerijalne imovine 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (2214 + 2224 + 2231 + 2233) 30.127.262 40.335.623 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA (od 2215 do 2223) 11.022.065 18.723.497 441100 Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti 10.169.946 16.369.106 441200 Otplata kamata ostalim nivoima vlasti 441300 Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama 441400 Otplata kamata domaćim poslovnim bankama 852.083 2.354.376 441500 Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima 441600 Otplata kamata domaćinstvima u zemlji 441700 Otplata kamata na domaće finansijske derivate 441800 Otplata kamata na domaće menice 441900 Finansijske promene na finansijskim lizinzima 36 15 442000 OTPLATA STRANIH KAMATA (od 2225 do 2230) 16.479.668 18.739.607 442100 Otplata kamata na strane hartije od vrednosti 442200 Otplata kamata stranim vladama 6.498.629 6.884.060 442300 Otplata kamata multilateralnim institucijama 4.000.594 5.563.669 442400 Otplata kamata stranim poslovnim bankama 5.452.778 5.729.354 442500 Otplata kamata ostalim stranim kreditorima 527.667 562.524 442600 Otplata kamata na strane finansijske derivate 443000 OTPLATA KAMATA PO GARANCIJAMA (2232) 2.291.328 2.582.648 443100 Otplata kamata po garancijama 2.291.328 2.582.648 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (od 2234 do 2236) 334.201 289.871 444100 Negativne kursne razlike 172 233 444200 Kazne za kašnjenje 1 30.920 444300 Takse koje proističu iz zaduživanja 334.028 258.718 450000 SUBVENCIJE (2238 + 2241 + 2244 + 2247) 49.478.654 56.277.177 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (2239 + 2240) 47.266.890 48.573.179 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 47.265.140 46.282.438 451200 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 1.750 2.290.741 452000 SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (2242 + 2243) 452100 Tekuće subvencije privatnim finansijskim institucijama 452200 Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama 453000 SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (2245 + 2246) 453100 Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama 453200 Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama 454000 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA (2248 + 2249) 2.211.764 7.703.998 454100 Tekuće subvencije privatnim preduzećima 2.211.764 7.703.998 454200 Kapitalne subvencije privatnim preduzećima 460000 DONACIJE,DOTACIJE I TRANSFERI (2251 + 2254 + 2257 + 2260 + 2263) 329.478.086 347.436.801 461000 DONACIJE STRANIM VLADAMA (2252 + 2253) 461100 Tekuće donacije stranim vladama 461200 Kapitalne donacije stranim vladama 462000 DONACIJE I DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (2255 + 2256) 596.862 639.983 462100 Tekuće donacije i dotacije međunarodnim organizacijama 596.862 639.983 462200 Kapitalne donacije i dotacije međunarodnim organizacijama 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI (2258 + 2259) 60.694.110 67.299.061 463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 59.348.041 63.160.299 463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 1.346.069 4.138.762 464000 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA (2261 + 2262) 266.703.580 277.965.314 464100 Tekuće dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 265.538.963 276.413.875 464200 Kapitalne dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 1.164.617 1.551.439 465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (2264 + 2265) 1.483.534 1.532.443 465100 Ostale tekuće donacije, dotacije i transferi 1.445.991 1.296.754 465200 Ostale kapitalne donacije, dotacije i transferi 37.543 235.689 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA (2267 + 2271) 87.169.767 86.584.059 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) (od 2268 do 2270) 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA (od 2272 do 2280) 87.169.767 86.584.059 472100 Naknade iz budzeta u slučaju bolesti i invalidnosti 20.185.081 22.219.296 472200 Naknade iz budzeta za porodiljsko odsustvo 19.949.534 21.513.859 472300 Naknade iz budzeta za decu i porodicu 21.256.033 25.750.525 472400 Naknade iz budzeta za slučaj nezaposlenosti 102.417 101.161 472500 Starosne i porodične penzije iz budzeta 1.678 1.831 472600 Naknade iz budzeta u slučaju smrti 117.345 121.643 472700 Naknade iz budzeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport 7.551.878 7.408.699 472800 Naknade iz budzeta za stanovanje i život 2.879.221 3.068.404 472900 Ostale naknade iz budzeta 15.126.580 6.398.641 480000 OSTALI RASHODI (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296) 8.989.072 14.419.319 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (2283 + 2284) 4.719.602 4.894.985 481100 Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima 822.247 389.609 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 3.897.355 4.505.376 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE (od 2286 do 2288) 163.454 165.838 482100 Ostali porezi 145.255 145.932 482200 Obavezne takse 17.666 18.911 482300 Novčane kazne 533 995 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA (2290) 1.695.610 6.223.966 483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 1.695.610 6.223.966 484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (2292 + 2293) 695.361 1.393.320 484100 Naknada štete za povrede ili štetu usled elementarnih nepogoda 695.000 1.392.700 484200 Naknada štete od divljači 361 620 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA (2295) 1.631.250 1.731.494 485100 Naknada štete za povrede ili štetu nanete od strane državnih organa 1.631.250 1.731.494 489000 RASHODI KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (2297) 83.795 9.716 489100 Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 83.795 9.716 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (2299 + 2321 + 2330 + 2333 + 2341) 32.097.264 31.285.268 510000 OSNOVNA SREDSTVA (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319) 20.660.482 22.743.159 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 2301 do 2304) 11.778.625 13.474.029 511100 Kupovina zgrada i objekata 6.720 154.775 511200 Izgradnja zgrada i objekata 5.571.635 6.363.017 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 5.395.337 6.334.580 511400 Projektno planiranje 804.933 621.657 512000 MAŠINE I OPREMA (od 2306 do 2314) 8.010.920 8.643.716 512100 Oprema za saobraćaj 1.273.977 1.521.425 512200 Administrativna oprema 2.415.129 3.131.725 512300 Oprema za poljoprivredu 157.693 123.130 512400 Oprema za zaštitu životne sredine 54.244 98.535 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 218.769 201.619 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 228.234 362.027 512700 Oprema za vojsku 3.305.957 2.704.418 512800 Oprema za javnu bezbednost 282.537 424.980 512900 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema 74.380 75.857 513000 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (2316) 46.791 154.487 513100 Ostale nekretnine i oprema 46.791 154.487 514000 KULTIVISANA IMOVINA (2318) 183 514100 Kultivisana imovina 183 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA (2320) 824.146 470.744 515100 Nematerijalna imovina 824.146 470.744 520000 ZALIHE (2322 + 2324 + 2328) 1.320.495 1.013.850 521000 ROBNE REZERVE (2323) 1.320.495 919.032 521100 Robne rezerve 1.320.495 919.032 522000 ZALIHE PROIZVODNjE (od 2325 do 2327) 94.818 522100 Zalihe materijala 1.680 522200 Zalihe nedovršene proizvodnje 522300 Zalihe gotovih proizvoda 93.138 523000 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU (2329) 523100 Zalihe robe za dalju prodaju 530000 DRAGOCENOSTI (2331) 531000 DRAGOCENOSTI (2332) 531100 Dragocenosti 540000 PRIRODNA IMOVINA (2334 + 2336 + 2338) 14.381 739.923 541000 ZEMLjIŠTE (2335) 14.381 739.923 541100 Zemljište 14.381 739.923 542000 RUDNA BOGATSTVA (2337) 542100 Kopovi 543000 ŠUME I VODE (2339 + 2340) 543100 Šume 543200 Vode 550000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (2342) 10.101.906 6.788.336 551000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (2343) 10.101.906 6.788.336 551100 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 10.101.906 6.788.336 UTVRĐIVANjE REZULTATA POSLOVANjA Višak prihoda i primanja – budzetski suficit (2001 – 2129) (OP 5434) Manjak prihoda i primanja – budzetski deficit (2129 – 2001) (OP 5435) 74.257.814 113.486.669 2346 KORIGOVANjE VIŠKA, ODNOSNO MANjKA PRIHODA I PRIMANjA (2347+2348+2349+2350+2351) 30.645.831 25.535.352 2347 Deo neraspoređenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina koji je korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine 10.202.194 Deo novčanih sredstava amortizacije koji je korišćen za nabavku nefinansijske imovine Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine 10.452.338 13.693.097 Iznos rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu, finansiranih iz kredita 5.290.577 10.704.786 Iznos privatizacionih primanja, primanja od otplate kredita korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine 4.700.722 1.137.469 POKRIĆE IZVRŠENIH IZDATAKA IZ TEKUĆIH PRIHODA I PRIMANjA (2353+2354) 85.043.958 89.318.372 Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za otplatu obaveza po kreditima 59.984.086 61.340.057 Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za nabavku finansijske imovine 25.059.872 27.978.315 321121 VIŠAK PRIHODA I PRIMANjA – SUFICIT(2344 +2346 – 2352) ili (2346 – 2345 – 2352) 321122 MANjAK PRIHODA I PRIMANjA – DEFICIT(2345 – 2346+2352) 128.655.941 177.269.689 VIŠAK PRIHODA I PRIMANjA – SUFICIT(ZA PRENOS U NAREDNU GODINU)(2358 + 2359 = 2355) Deo viška prihoda i primanja namenski opredeljen za narednu godinu Neraspoređeni deo viška prihoda i primanja za prenos u narednu godinu

Datum , 14. jun 2012. godine Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar