Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu

Obrazac 3

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 PRIMANjA (3002 + 3027) 339.197.057 472.173.091 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (3003 + 3010 + 3017 + 3020) 1.837.746 1.779.868 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (3004 + 3006 + 3008) 1.837.746 1.779.868 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (3005) 985.362 1.121.982 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 985.362 1.121.982 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (3007) 852.384 656.915 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 852.384 656.915 813000 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (3009) 971 813100 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 971 820000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (3011 + 3013 + 3015) 821000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (3012) 821100 Primanja od prodaje robnih rezervi 822000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE (3014) 822100 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje 823000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU (3016) 823100 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju 830000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (3018) 831000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (3019) 831100 Primanja od prodaje dragocenosti 840000 PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (3021 + 3023 + 3025) 841000 PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA (3022) 841100 Primanja od prodaje zemljišta 842000 PRIMANjA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (3024) 842100 Primanja od prodaje podzemnih blaga 843000 PRIMANjA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (3026) 843100 Primanja od prodaje šuma i voda 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (3028 + 3047) 337.359.311 470.393.223 910000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA (3029 + 3039) 332.656.907 466.158.509 911000 PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA (od 3030 do 3038) 290.734.328 331.512.386 911100 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 254.779.434 331.512.386 911200 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti 911300 Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji 911400 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji 35.954.894 911500 Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji 911600 Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji 911700 Primanja od domaćih finansijskih derivata 911800 Primanja od domaćih menica 911900 Ispravka unutrašnjeg duga 912000 PRIMANjA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANjA (od 3040 do 3046) 41.922.579 134.646.123 912100 Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 77.855.225 912200 Primanja od zaduživanja od inostranih država 16.571.100 345.300 912300 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija 17.141.739 26.762.206 912400 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka 8.209.740 29.683.392 912500 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca 912600 Primanja od inostranih finansijskih derivata 912900 Ispravka spoljnog duga 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (3048 + 3058) 4.702.404 4.234.714 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3049 do 3057) 4.702.404 4.234.714 921100 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 921200 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti 921300 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama 921400 Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama 921500 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama 803.126 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 921.271 301.317 921700 Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji 921800 Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji 36.735 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 3.781.133 3.093.536 922000 PRIMANjA OD PRODAJE STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3059 do 3066) 922100 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 922200 Primanja od otplate kredita datih stranim vladama 922300 Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama 922400 Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama 922500 Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama 922600 Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama 922700 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala 922800 Primanja od prodaje strane valute IZDACI (3068 + 3114) 302.554.745 349.883.917 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (3069 + 3091 + 3100 + 3103+3111) 32.097.264 31.285.268 510000 OSNOVNA SREDSTVA (3070 + 3075 + 3085+3087+3089) 20.660.482 22.743.159 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 3071 do 3074) 11.778.625 13.474.029 511100 Kupovina zgrada i objekata 6.720 154.775 511200 Izgradnja zgrada i objekata 5.571.635 6.363.017 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 5.395.337 6.334.580 511400 Projektno planiranje 804.933 621.657 512000 MAŠINE I OPREMA (od 3076 do 3084) 8.010.920 8.643.716 512100 Oprema za saobraćaj 1.273.977 1.521.425 512200 Administrativna oprema 2.415.129 3.131.725 512300 Oprema za poljoprivredu 157.693 123.130 512400 Oprema za zaštitu životne sredine 54.244 98.535 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 218.769 201.619 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 228.234 362.027 512700 Oprema za vojsku 3.305.957 2.704.418 512800 Oprema za javnu bezbednost 282.537 424.980 512900 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema 74.380 75.857 513000 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (3086) 46.791 154.487 513100 Ostale nekretnine i oprema 46.791 154.487 514000 KULTIVISANA IMOVINA (3088) 183 514100 Kultivisana imovina 183 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA (3090) 824.146 470.744 515100 Nematerijalna imovina 824.146 470.744 520000 ZALIHE (3092 + 3094 + 3098) 1.320.495 1.013.850 521000 ROBNE REZERVE (3093) 1.320.495 919.032 521100 Robne rezerve 1.320.495 919.032 522000 ZALIHE PROIZVODNjE (od 3095 do 3097) 94.818 522100 Zalihe materijala 1.680 522200 Zalihe nedovršene proizvodnje 522300 Zalihe gotovih proizvoda 93.138 523000 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU (3099) 523100 Zalihe robe za dalju prodaju 530000 DRAGOCENOSTI (3101) 531000 DRAGOCENOSTI (3102) 531100 Dragocenosti 540000 PRIRODNA IMOVINA (3104 + 3106 + 3108) 14.381 739.923 541000 ZEMLjIŠTE (3105) 14.381 739.923 541100 Zemljište 14.381 739.923 542000 RUDNA BOGATSTVA (3107) 542100 Kopovi 543000 ŠUME I VODE (3109 + 3110) 543100 Šume 543200 Vode 550000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (3112) 10.101.906 6.788.336 551000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (3113) 10.101.906 6.788.336 551100 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 10.101.906 6.788.336 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (3115+ 3138) 270.457.480 318.598.649 610000 OTPLATA GLAVNICE (3116 + 3126 + 3134+3136) 245.132.715 290.540.333 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (od 3117 do 3125) 219.800.395 264.552.350 611100 Otplata glavnice na domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija 219.530.228 254.788.723 611200 Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti 4.143 6.137.757 611300 Otplata glavnice domaćim javnim finansijskim institucijama 611400 Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama 250.244 3.625.870 611500 Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima 15.780 611600 Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji 611700 Otplata glavnice na domaće finansijske derivate 611800 Otplata domaćih menica 611900 Ispravka unutrašnjeg duga 612000 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA (od 3127 do 3133) 20.501.287 20.042.688 612100 Otplata glavnice na strane hartije od vrednosti, izuzev akcija 612200 Otplata glavnice stranim vladama 6.652.266 9.010.605 612300 Otplata glavnice multilateralnim institucijama 5.926.334 5.959.231 612400 Otplata glavnice stranim poslovnim bankama 7.550.275 5.035.066 612500 Otplata glavnice ostalim stranim kreditorima 372.412 37.786 612600 Otplata glavnice na strane finansijske derivate 612900 Ispravka spoljnog duga 613000 OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (3135) 4.831.033 5.945.295 613100 Otplata glavnice po garancijama 4.831.033 5.945.295 614000 OTPLATA GLAVNICE ZA FINANSIJSKI LIZING (3137) 614100 Otplata glavnice za finansijski lizing 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (3139 + 3149+3158) 25.324.765 28.058.316 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3140 do 3148) 25.174.165 27.926.063 621100 Nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 621200 Krediti ostalim nivoima vlasti 621300 Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama 4.210.000 621400 Krediti domaćim poslovnim bankama 1.400.390 500.000 621500 Krediti domaćim nefinansijskim javnim institucijama 5.126.262 6.024.415 621600 Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 4.613.083 4.645.337 621700 Krediti nevladinim organizacijama u zemlji 621800 Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima 2.064.400 1.290.711 621900 Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala 11.970.030 11.255.600 622000 NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3150 do 3157) 150.600 132.253 622100 Nabavka stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 622200 Krediti stranim vladama 622300 Krediti međunarodnim organizacijama 622400 Krediti stranim poslovnim bankama 622500 Krediti stranim nefinansijskim institucijama 622600 Krediti stranim nevladinim organizacijama 622700 Nabavka stranih akcija i ostalog kapitala 150.600 132.253 622800 Kupovina strane valute 623000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (3159) 623100 Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana VIŠAK PRIMANjA (3001 – 3067) 36.642.313 122.289.174 MANjAK PRIMANjA (3067 – 3001)

Datum , 14. jun 2012. godine Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar