Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu

Obrazac 4

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 N O V Č A N I P R I L I V I (4002 + 4104 + 4129) 1.052.277.464 1.214.400.402 700000 TEKUĆI PRIHODI (4003 + 4047 + 4057 + 4067 + 4092 + 4097 + 4101) 713.080.407 742.227.311 710000 POREZI (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023+ 4030+4033 + 4040) 625.426.136 654.299.427 711000 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (od 4005 do 4007) 105.067.192 104.493.160 711100 Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica 75.175.306 70.284.701 711200 Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica 29.891.886 34.208.459 711300 Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica 712000 POREZ NA FOND ZARADA (4009) 1 712100 Porez na fond zarada 1 713000 POREZ NA IMOVINU (od 4011 do 4016) 17.797 20.460 713100 Periodični porezi na nepokretnosti 48 43 713200 Periodični porezi na neto imovinu 713300 Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon 3 48 713400 Porezi na finansijske i kapitalne transakcije 17.746 20.369 713500 Drugi jednokratni porezi na imovinu 713600 Drugi periodični porezi na imovinu 714000 POREZ NA DOBRA I USLUGE (od 4018 do 4022) 340.373.150 358.065.666 714100 Opšti porezi na dobra i usluge 319.369.364 342.445.710 714300 Dobit fiskalnih monopola 714400 Porezi na pojedinačne usluge 493.319 714500 Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju 21.003.786 15.126.637 714600 Drugi porezi na dobra i usluge 715000 POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (od 4024 do 4029) 44.285.458 38.804.739 715100 Carine i druge uvozne dažbine 44.285.458 38.804.739 715200 Porezi na izvoz 715300 Dobit izvoznih ili uvoznih monopola 715400 Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa 715500 Porezi na prodaju ili kupovinu deviza 715600 Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 716000 DRUGI POREZI (4031 + 4032) 97.962 115.630 716100 Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici -15 16 716200 Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati 97.977 115.614 717000 AKCIZE (od 4034 do 4039) 135.588.909 152.424.874 717100 Akcize na derivate nafte 63.798.171 70.524.259 717200 Akcize na duvanske prerađevine 60.770.618 69.185.818 717300 Akcize na alkoholna pića 8.883.216 10.093.151 717400 Akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića 766 1.034 717500 Akcize na kafu 2.136.138 2.620.612 717600 Druge akcize 719000 JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENjEM POSEBNIH POGODNOSTI (od 4041 do 4046) -4.333 374.898 719100 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica 719200 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica -4.333 380.557 719300 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica -1 719400 Ostali jednokratni porezi na imovinu -5.658 719500 Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici 719600 Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI (4048 + 4053) 5.984 192 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE (od 4049 do 4052) 5.984 192 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 2 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 5.961 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 21 192 722000 OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (od 4054 do 4056) 722100 Socijalni doprinosi na teret osiguranika 722200 Socijalni doprinosi na teret poslodavaca 722300 Imputirani socijalni doprinosi 730000 DONACIJE I TRANSFERI (4058 + 4061 + 4064) 6.764.782 1.971.438 731000 DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (od 4059 + 4060) 424.570 244.025 731100 Tekuće donacije od inostranih država 424.570 244.025 731200 Kapitalne donacije od inostranih država 732000 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (4062 + 4063) 6.260.212 1.697.413 732100 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija 6.260.212 1.697.413 732200 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (4065 + 4066) 80.000 30.000 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 80.000 30.000 733200 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti 740000 DRUGI PRIHODI (4068 + 4075 + 4080 + 4087 + 4090) 80.727.885 85.945.892 741000 PRIHODI OD IMOVINE (od 4069 do 4074) 9.633.241 14.694.665 741100 Kamate 1.334.204 1.643.211 741200 Dividende 4.243.828 6.575.146 741300 Povlačenje prihoda od kvazi korporacija 741400 Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja 741500 Zakup neproizvedene imovine 4.055.209 6.476.308 741600 Finansijske promene na finansijskim lizinzima 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 4076 do 4079) 47.641.352 45.032.438 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 996.580 1.338.117 742200 Takse i naknade 25.012.052 26.023.727 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 21.632.720 17.670.594 742400 Imputirane prodaje dobara i usluga 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 4081 do 4086) 4.396.383 5.934.874 743100 Prihodi od novčanih kazni za krivična dela 321.608 393.736 743200 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe 102.120 452.165 743300 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje 3.271.665 3.269.404 743400 Prihodi od penala 76.862 591.645 743500 Prihodi od oduzete imovinske koristi 425.093 1.004.601 743900 Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi 199.035 223.323 744000 DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (4088 + 4089) 72.518 25.683 744100 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 72.516 25.683 744200 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 2 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (4091) 18.984.391 20.258.232 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 18.984.391 20.258.232 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (4093 + 4095) 19.178 8.958 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (4094) 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (4096) 19.178 8.958 772100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine 19.178 8.958 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (4098) 136.442 1.404 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (4099 + 4100) 136.442 1.404 781100 Transferi između budzetskih korisnika na istom nivou 136.442 1.404 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 790000 PRIHODI IZ BUDžETA (4102) 791000 PRIHODI IZ BUDžETA (4103) 791100 Prihodi iz budzeta 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (4105 + 4112 + 4119 + 4122) 1.837.746 1.779.868 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (4106 + 4108 + 4110) 1.837.746 1.779.868 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (4107) 985.362 1.121.982 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 985.362 1.121.982 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (4109) 852.384 656.915 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 852.384 656.915 813000 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (4111) 971 813100 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 971 820000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (4113 + 4115 + 4117) 821000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (4114) 821100 Primanja od prodaje robnih rezervi 822000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE (4116) 822100 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje 823000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU (4118) 823100 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju 830000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (4120) 831000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (4121) 831100 Primanja od prodaje dragocenosti 840000 PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (4123 + 4125 + 4127) 841000 PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA (4124) 841100 Primanja od prodaje zemljišta 842000 PRIMANjA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (4126) 842100 Primanja od prodaje podzemnih blaga 843000 PRIMANjA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (4128) 843100 Primanja od prodaje šuma i voda 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (4130 + 4149) 337.359.311 470.393.223 910000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA (4131+4141) 332.656.907 466.158.509 911000 PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA (od 4132 do 4140) 290.734.328 331.512.386 911100 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 254.779.434 331.512.386 911200 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti 911300 Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji 911400 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji 35.954.894 911500 Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji 911600 Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji 911700 Primanja od domaćih finansijskih derivata 911800 Primanja od domaćih menica 911900 Ispravka unutrašnjeg duga 912000 PRIMANjA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANjA (od 4142 do 4148) 41.922.579 134.646.123 912100 Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 77.855.225 912200 Primanja od zaduživanja od inostranih država 16.571.100 345.300 912300 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija 17.141.739 26.762.206 912400 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka 8.209.740 29.683.392 912500 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca 912600 Primanja od inostranih finansijskih derivata 912900 Ispravka spoljnog duga 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (4150 + 4160) 4.702.404 4.234.714 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4151 do 4159) 4.702.404 4.234.714 921100 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 921200 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti 921300 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama 921400 Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama 921500 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama 803.126 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 921.271 301.317 921700 Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji 921800 Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji 36.735 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 3.781.133 3.093.536 922000 PRIMANjA OD PRODAJE STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4161 do 4168) 922100 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 922200 Primanja od otplate kredita datih stranim vladama 922300 Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama 922400 Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama 922500 Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama 922600 Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama 922700 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala 922800 Primanja od prodaje strane valute NOVČANI ODLIVI (4170 + 4338 + 4384) 1.059.633.447 1.176.092.497 400000 TEKUĆI RASHODI (4171 + 4193 + 4238 + 4253 + 4277 + 4290 + 4306+ 4321) 757.078.703 826.208.580 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE (4172 + 4174 + 4178 + 4180 + 4185 + 4187 + 4189+4191) 190.341.337 215.035.460 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) (4173) 149.840.091 164.130.732 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 149.840.091 164.130.732 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (4175 do 4177) 29.550.249 32.486.891 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 19.331.863 21.285.707 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 9.108.156 9.983.932 412300 Doprinos za nezaposlenost 1.110.230 1.217.252 413000 NAKNADE U NATURI (4179) 516.867 523.821 413100 Naknade u naturi 516.867 523.821 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA(od 4181 do 4184) 3.009.383 1.785.295 414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova 409.133 456.375 414200 Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih 50.285 51.572 414300 Otpremnine i pomoći 1.437.997 1.157.772 414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom 1.111.968 119.576 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE (4186) 6.336.662 7.686.795 415100 Naknade troškova za zaposlene 6.336.662 7.686.795 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI (4188) 951.633 8.285.495 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 951.633 8.285.495 417000 POSLANIČKI DODATAK (4190) 136.452 136.431 417100 Poslanički dodatak 136.452 136.431 418000 SUDIJSKI DODATAK (4192) 418100 Sudijski dodatak 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA (4194 + 4202 + 4208 + 4217 + 4225+ 4228) 61.494.525 66.120.141 421000 STALNI TROŠKOVI (od 4195 do 4201) 15.629.694 13.555.994 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 312.712 380.202 421200 Energetske usluge 5.964.605 6.276.740 421300 Komunalne usluge 4.840.634 2.550.345 421400 Usluge komunikacija 2.709.876 2.405.226 421500 Troškovi osiguranja 570.739 543.101 421600 Zakup imovine i opreme 1.218.450 1.379.888 421900 Ostali troškovi 12.678 20.492 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA (od 4203 do 4207) 3.940.410 4.327.890 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 2.145.885 2.253.694 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 893.511 1.033.167 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 642.101 789.571 422400 Troškovi putovanja učenika 124.883 124.125 422900 Ostali troškovi transporta 134.030 127.333 423000 USLUGE PO UGOVORU (od 4209 do 4216) 8.108.447 9.167.562 423100 Administrativne usluge 215.608 302.670 423200 Kompjuterske usluge 478.416 599.093 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 691.183 642.874 423400 Usluge informisanja 580.845 703.846 423500 Stručne usluge 4.313.031 5.042.361 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 61.681 111.288 423700 Reprezentacija 209.879 229.063 423900 Ostale opšte usluge 1.557.804 1.536.367 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE (od 4218 do 4224) 18.586.688 23.421.336 424100 Poljoprivredne usluge 37.157 35.480 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 1.822.117 2.530.933 424300 Medicinske usluge 174.264 159.860 424400 Usluge održavanja autoputeva 7 424500 Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina 4.348 6.009 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 10.591.332 11.701.356 424900 Ostale specijalizovane usluge 5.957.470 8.987.691 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) (4226 + 4227) 5.052.025 4.694.521 425100 Tekuće popravke i odražavanje zgrada i objekata 1.406.398 1.145.904 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 3.645.627 3.548.617 426000 MATERIJAL (od 4229 do 4237) 10.177.261 10.952.838 426100 Administrativni materijal 2.286.348 2.753.729 426200 Materijali za poljoprivredu 56.049 39.238 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 279.113 274.532 426400 Materijali za saobraćaj 3.077.741 3.221.931 426500 Materijali za očuvanje životne sredine i nauku 423.657 455.837 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 492.796 836.155 426700 Medicinski i laboratorijski materijali 495.466 405.997 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 2.182.687 2.125.077 426900 Materijali za posebne namene 883.404 840.342 430000 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD (4239 + 4243 + 4245+4247+4251) 431000 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME (od 4240 do 4242) 431100 Amortizacija zgrada i građevinskih objekata 431200 Amortizacija opreme 431300 Amortizacija ostalih nekretnina i opreme 432000 AMORTIZACIJA KULTIVISANE IMOVINE (4244) 432100 Amortizacija kultivisane imovine 433000 UPOTREBA DRAGOCENOSTI (4246) 433100 Upotreba dragocenosti 434000 UPOTREBA PRIRODNE IMOVINE (od 4248 do 4250) 434100 Upotreba zemljišta 434200 Upotreba podzemnog blaga 434300 Upotreba šuma i voda 435000 AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (4252) 435100 Amortizacija nematerijalne imovine 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (4254 + 4264 + 4271 + 4273) 30.127.262 40.335.623 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA (od 4255 do 4263) 11.022.065 18.723.497 441100 Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti 10.169.946 16.369.106 441200 Otplata kamata ostalim nivoima vlasti 441300 Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama 441400 Otplata kamata domaćim poslovnim bankama 852.083 2.354.376 441500 Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima 441600 Otplata kamata domaćinstvima u zemlji 441700 Otplata kamata na domaće finansijske derivate 441800 Otplata kamata na domaće menice 441900 Finansijske promene na finansijskim lizinzima 36 15 442000 OTPLATA STRANIH KAMATA (od 4265 do 4270) 16.479.668 18.739.607 442100 Otplata kamata na strane hartije od vrednosti 442200 Otplata kamata stranim vladama 6.498.629 6.884.060 442300 Otplata kamata multilateralnim institucijama 4.000.594 5.563.669 442400 Otplata kamata stranim poslovnim bankama 5.452.778 5.729.354 442500 Otplata kamata ostalim stranim kreditorima 527.667 562.524 442600 Otplata kamata na strane finansijske derivate 443000 OTPLATA KAMATA PO GARANCIJAMA (4272) 2.291.328 2.582.648 443100 Otplata kamata po garancijama 2.291.328 2.582.648 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (od 4274 do 4276) 334.201 289.871 444100 Negativne kursne razlike 172 233 444200 Kazne za kašnjenje 1 30.920 444300 Takse koje proističu iz zaduživanja 334.028 258.718 450000 SUBVENCIJE (4278+ 4281 + 4284 + 4287) 49.478.654 56.277.177 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (4279 + 4280) 47.266.890 48.573.179 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 47.265.140 46.282.438 451200 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 1.750 2.290.741 452000 SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (4282 + 4283) 452100 Tekuće subvencije privatnim finansijskim institucijama 452200 Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama 453000 SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (4285 + 4286) 453100 Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama 453200 Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama 454000 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA (4288 + 4289) 2.211.764 7.703.998 454100 Tekuće subvencije privatnim preduzećima 2.211.764 7.703.998 454200 Kapitalne subvencije privatnim preduzećima 460000 DONACIJE,DOTACIJE I TRANSFERI (4291 + 4294 + 4297 + 4300+4303) 329.478.086 347.436.801 461000 DONACIJE STRANIM VLADAMA (4292 + 4293) 461100 Tekuće donacije stranim vladama 461200 Kapitalne donacije stranim vladama 462000 DONACIJE I DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (4295 + 4296) 596.862 639.983 462100 Tekuće donacije i dotacije međunarodnim organizacijama 596.862 639.983 462200 Kapitalne donacije i dotacije međunarodnim organizacijama 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI (4298 + 4299) 60.694.110 67.299.061 463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 59.348.041 63.160.299 463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 1.346.069 4.138.762 464000 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA (4301 + 4302) 266.703.580 277.965.314 464100 Tekuće dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 265.538.963 276.413.875 464200 Kapitalne dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 1.164.617 1.551.439 465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (4304+4305) 1.483.534 1.532.443 465100 Ostale tekuće donacije, dotacije i transferi 1.445.991 1.296.754 465200 Ostale kapitalne donacije, dotacije i transferi 37.543 235.689 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA (4307 + 4311) 87.169.767 86.584.059 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) (od 4308 do 4310) 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA (od 4312 do 4320) 87.169.767 86.584.059 472100 Naknade iz budzeta u slučaju bolesti i invalidnosti 20.185.081 22.219.296 472200 Naknade iz budzeta za porodiljsko odsustvo 19.949.534 21.513.859 472300 Naknade iz budzeta za decu i porodicu 21.256.033 25.750.525 472400 Naknade iz budzeta za slučaj nezaposlenosti 102.417 101.161 472500 Starosne i porodične penzije iz budzeta 1.678 1.831 472600 Naknade iz budzeta u slučaju smrti 117.345 121.643 472700 Naknade iz budzeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport 7.551.878 7.408.699 472800 Naknade iz budzeta za stanovanje i život 2.879.221 3.068.404 472900 Ostale naknade iz budzeta 15.126.580 6.398.641 480000 OSTALI RASHODI (4322 + 4325 + 4329 + 4331 + 4334+4336) 8.989.072 14.419.319 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (4323 + 4324) 4.719.602 4.894.985 481100 Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima 822.247 389.609 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 3.897.355 4.505.376 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE (od 4326 do 4328) 163.454 165.838 482100 Ostali porezi 145.255 145.932 482200 Obavezne takse 17.666 18.911 482300 Novčane kazne 533 995 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA (4330) 1.695.610 6.223.966 483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 1.695.610 6.223.966 484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (4332 + 4333) 695.361 1.393.320 484100 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda 695.000 1.392.700 484200 Naknada štete od divljači 361 620 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA (4335) 1.631.250 1.731.494 485100 Naknada štete za povrede ili štetu nanete od strane državnih organa 1.631.250 1.731.494 489000 RASHODI KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4337) 83.795 9.716 489100 Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 83.795 9.716 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (4339 + 4361 + 4370 + 4373+4381) 32.097.264 31.285.268 510000 OSNOVNA SREDSTVA (4340 + 4345 + 4355+4357+4359) 20.660.482 22.743.159 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 4341 do 4344) 11.778.625 13.474.029 511100 Kupovina zgrada i objekata 6.720 154.775 511200 Izgradnja zgrada i objekata 5.571.635 6.363.017 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 5.395.337 6.334.580 511400 Projektno planiranje 804.933 621.657 512000 MAŠINE I OPREMA (od 4346 do 4354) 8.010.920 8.643.716 512100 Oprema za saobraćaj 1.273.977 1.521.425 512200 Administrativna oprema 2.415.129 3.131.725 512300 Oprema za poljoprivredu 157.693 123.130 512400 Oprema za zaštitu životne sredine 54.244 98.535 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 218.769 201.619 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 228.234 362.027 512700 Oprema za vojsku 3.305.957 2.704.418 512800 Oprema za javnu bezbednost 282.537 424.980 512900 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema 74.380 75.857 513000 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (4356) 46.791 154.487 513100 Ostale nekretnine i oprema 46.791 154.487 514000 KULTIVISANA IMOVINA (4358) 183 514100 Kultivisana imovina 183 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA (4360) 824.146 470.744 515100 Nematerijalna imovina 824.146 470.744 520000 ZALIHE (4362 + 4364 + 4368) 1.320.495 1.013.850 521000 ROBNE REZERVE (4363) 1.320.495 919.032 521100 Robne rezerve 1.320.495 919.032 522000 ZALIHE PROIZVODNjE (od 4365 do 4367) 94.818 522100 Zalihe materijala 1.680 522200 Zalihe nedovršene proizvodnje 522300 Zalihe gotovih proizvoda 93.138 523000 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU (4369) 523100 Zalihe robe za dalju prodaju 530000 DRAGOCENOSTI (4371) 531000 DRAGOCENOSTI (4372) 531100 Dragocenosti 540000 PRIRODNA IMOVINA (4374 + 4376 + 4378) 14.381 739.923 541000 ZEMLjIŠTE (4375) 14.381 739.923 541100 Zemljište 14.381 739.923 542000 RUDNA BOGATSTVA (4377) 542100 Kopovi 543000 ŠUME I VODE (4379 + 4380) 543100 Šume 543200 Vode 550000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4382) 10.101.906 6.788.336 551000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4383) 10.101.906 6.788.336 551100 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 10.101.906 6.788.336 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (4385 + 4408) 270.457.480 318.598.649 610000 OTPLATA GLAVNICE (4386 + 4396 + 4404+4406) 245.132.715 290.540.333 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (od 4387 do 4395) 219.800.395 264.552.350 611100 Otplata glavnice na domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija 219.530.228 254.788.723 611200 Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti 4.143 6.137.757 611300 Otplata glavnice domaćim javnim finansijskim institucijama 611400 Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama 250.244 3.625.870 611500 Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima 15.780 611600 Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji 611700 Otplata glavnice na domaće finansijske derivate 611800 Otplata domaćih menica 611900 Ispravka unutrašnjeg duga 612000 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA (od 4397 do 4403) 20.501.287 20.042.688 612100 Otplata glavnice na strane hartije od vrednosti, izuzev akcija 612200 Otplata glavnice stranim vladama 6.652.266 9.010.605 612300 Otplata glavnice multilateralnim institucijama 5.926.334 5.959.231 612400 Otplata glavnice stranim poslovnim bankama 7.550.275 5.035.066 612500 Otplata glavnice ostalim stranim kreditorima 372.412 37.786 612600 Otplata glavnice na strane finansijske derivate 612900 Ispravka spoljnog duga 613000 OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (4405) 4.831.033 5.945.295 613100 Otplata glavnice po garancijama 4.831.033 5.945.295 614000 OTPLATA GLAVNICE ZA FINANSIJSKI LIZING (4407) 614100 Otplata glavnice za finansijski lizing 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (4409 + 4419+4428) 25.324.765 28.058.316 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4410 do 4418) 25.174.165 27.926.063 621100 Nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 621200 Krediti ostalim nivoima vlasti 621300 Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama 4.210.000 621400 Krediti domaćim poslovnim bankama 1.400.390 500.000 621500 Krediti domaćim nefinansijskim javnim institucijama 5.126.262 6.024.415 621600 Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 4.613.083 4.645.337 621700 Krediti nevladinim organizacijama u zemlji 621800 Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima 2.064.400 1.290.711 621900 Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala 11.970.030 11.255.600 622000 NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4420 do 4427) 150.600 132.253 622100 Nabavka stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 622200 Krediti stranim vladama 622300 Krediti međunarodnim organizacijama 622400 Krediti stranim poslovnim bankama 622500 Krediti stranim nefinansijskim institucijama 622600 Krediti stranim nevladinim organizacijama 622700 Nabavka stranih akcija i ostalog kapitala 150.600 132.253 622800 Kupovina strane valute 623000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4429) 623100 Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana VIŠAK NOVČANIH PRILIVA(4001 – 4169) 38.307.905 MANjAK NOVČANIH PRILIVA(4169 – 4001) 7.355.983 SALDO GOTOVINE NA POČETKU GODINE 21.910.983 16.152.436 KORIGOVANI PRILIVI ZA PRIMLjENA SREDSTVA U OBRAČUNU (4001 + 4434) 1.058.644.839 1.218.858.198 Korekcija novčanih priliva za naplaćena sredstva koja se ne evidentiraju preko klasa 700000, 800000 i 900000 6.367.375 4.457.796 KORIGOVANI ODLIVI ZA ISPLAĆENA SREDSTVA U OBRAČUNU (4169 – 4436 + 4437) 1.064.403.386 1.194.132.605 Korekcija novčanih odliva za iznos obračunate amortizacije knjižene na teret sopstvenih prihoda Korekcija novčanih odliva za iznos plaćenih rashoda koji se ne evidentiraju preko klasa 400000, 500000 i 600000 4.769.939 18.040.108 SALDO GOTOVINE NA KRAJU GODINE (4432 + 4433 – 4435) 16.152.436 40.878.029

Datum , 14. jun 2012. godine Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar