Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode

1. Naziv propisa EU Uputstvo Saveta 92/43/EEZ o zaštiti prirodnih staništa i divljih biljnih i životinjskih vrsta Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (OJ L 206, 22.7.1992) 2. „CELEX” oznaka EU propisa 31992L0043 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa – VladaObrađivač – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 4. datum izrade tabele 28. 01. 2016.g. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode Draft Law on Amandments of the Law on Nature Protection 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA2013-92 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa (član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU 1 (a) conservation means a series of measures required to maintain or restore the natural habitats and the populations of species of wild fauna and flora at a favourable status as defined in (e) and (i); 4.1.24 24) zaštita prirode je niz mera i aktivnosti usredsređenih na sprečavanje oštećenja prirode, prirodnih vrednosti i prirodne ravnoteže; potpuno usklađeno 1 (a) conservation means a series of measures required to maintain or restore the natural habitats and the populations of species of wild fauna and flora at a favourable status as defined in (e) and (i); 4.1.44. 44) očuvanje prirode je niz mera i aktivnosti koje se sprovode radi zaštite ili obnavljanja prirodnih staništa i populacija divljih vrsta u cilju očuvanja njihovog povoljnog stanja, prirodnih ekosistema i predeone raznovrsnosti; potpuno usklađeno 1 (b) (b) natural habitats means terrestrial or aquatic areas distinguished by geographic, abiotic and biotic features, whether entirely natural or semi-natural; 4.1.69. stanište je geografski jasno određen prostor u kome konkretna zajednica biljaka, životinja, gljiva i mikroorganizama (biocenoza)stupa u interakciju sa abiotičkim faktorima (zemljišta, klima, količina i kvalitet vode i dr.) formirajući fukcionalnu celinu;“ potpuno usklađeno 1 (c) natural habitat types of Community interest means those which,within the territory referred to in Article 2:(i) are in danger of disappearance in their natural range;or(ii) have a small natural range following their regression or by reason of their intrinsically restricted area;or(iii) present outstanding examples of typical characteristics of one or more of the nine following biogeographical regions: Alpine,Atlantic, Black Sea, Boreal, Continental, Macaronesian 4.1.70 Stanište vrste su ona staništa u kojima populacije konkretne vrste imaju uslove za opstanak u dužem vremenskom periodu, odnosno prostor u kome konkretna vrsta realizuje bilo koju fazu svog životnog ciklusa; potpuno usklađeno Zakon ne sadrži ovu definiciju ali je usklađenost postignuta donošenjem Pravilnika o kriterijumima za izdvajanje tipova staništa, osetljivim, ugroženim, retkim i za zaštitu prioritetnim tipovima staništa i o merama zaštite za njihovo očuvanje („Službeni glasnik RS”, broj 35/10) 1 (d) d) priority natural habitat types means natural habitat types in danger of disappearence, which are present on the territory referred to in Article 2 and for the conservation of which the Community has particular responsibility in view of the proportion of their naturalrange which falls within the territory referred to in Article 2; these priority natural habitat types are indicated by an asterisk (*) in Annex I; 4.1.71a) 71a) tip staništa je skup ili grupa staništa koja su po svojim biotičkim i abiotičkim karakteristikama veoma slična potpuno usklađeno Zakon ne sadrži potpunu definiciju ali je potpuna usklađenost postignuta donošenjem Pravilnika o kriterijumima za izdvajanje tipova staništa, osetljivim, ugroženim, retkim i za zaštitu prioritetnim tipovima staništa i o merama zaštite za njihovo očuvanje („Službeni glasnik RS”, broj 35/10) 1 (e) conservation status of a natural habitat means the sum of the influences acting on a natural habitat and its typical species that may affect its long-term natural distribution, structure and functions as well as the long-term survival of its typical species within the territory referred to in Article 2.The conservation status of a natural habitat will be taken as ‘favourable’ when:— its natural range and areas it covers within that range are stable or increasing, and— the specific structure and functions which are necessary for its long-term maintenance exist and are likely to continue to exist for the foreseeable future, and— the conservation status of its typical species is favourable asdefined in (i); 4.1.52 povoljno stanje tipa prirodnog staništa je stanje tipa prirodnog staništa u kojem je njegovo područje rasprostranjenosti stabilno ili je u porastu, kada su specifična struktura i funkcije neophodne za dugoročno očuvanje prisutni ili će biti prisutni u predvidljivoj budućnosti i kada je status zaštite njihovih tipičnih vrsta povoljan. Prirodno stanište je ugroženo ako nije u povoljnom stanju i/ili mu preti nestanak; potpuno usklađeno 1 (f) (f) habitat of a species means an environment defined by specific abiotic and biotic factors, in which the species lives at any stage of its biological cycle; 4.1.70 70) stanište vrste su ona staništa u kojima populacije konkretne vrste imaju uslove za opstanak u dužem vremenskom periodu, odnosno prostor u kome konkretna vrsta realizuje bilo koju fazu svog životnog ciklusa potpuno usklađeno Potpuna usklađenost postignuta donošenjem Pravilnika o kriterijumima za izdvajanje tipova staništa, osetljivim, ugroženim, retkim i za zaštitu prioritetnim tipovima staništa i o merama zaštite za njihovo očuvanje („Službeni glasnik RS”, broj 35/10) 1 (g) (i) (g) species of Community interest means species which, within the territory referred to in Article 2, are:(i) endangered, except those species whose natural range is marginal in that territory and which are not endangered or vulnerable in the western palearctic region; 4.1.73. ugrožena vrsta jeste ona vrsta koja se suočava sa visokom verovatnoćom da će iščeznuti u prirodnim uslovima u bliskoj budućnosti što se utvrđuje u skladu sa opšteprihvaćenim međunarodnim kriterijumima potpuno usklađeno Potpuna usklađenost postignuta donošenjem Pravilnika o o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva(„Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11) 1 (g) (ii) (g) species of Community interest means species which, within the territory referred to in Article 2, are: (ii) vulnerable, i.e. believed likely to move into the endangered category in the near future if the causal factors continue operating; 4.1.62. ranjiva vrsta je ona vrsta koja se suočava s visokom verovatnoćom da će iščeznuti u prirodnim uslovima u nekoj srednje bliskoj budućnosti potpuno usklađeno Potpuna usklađenost postignuta donošenjem Pravilnika o o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva(„Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11) 1 (g) (iii) (iii) rare, i.e. with small populations that are not at present endangered or vulnerable, but are at risk. The species are located within restricted geographical areas or are thinly scattered over a more extensive range; or 4.1.65. reliktna vrsta je ona vrsta koja je u dalekoj prošlosti imala široko rasprostranjenje, a čiji je današnji areal (ostatak) sveden na prostorno male delove potpuno usklađeno Potpuna usklađenost postignuta donošenjem Pravilnika o o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11) 1 (g) (iv) (iv) endemic and requiring particular attention by reason of the specific nature of their habitat and/or the potential impact of their exploitation on their habitat and/or the potential impact of their exploitation on their conservation status.Such species are listed or may be listed in Annex II and/or Annex IV or V; 4.1.20. Endemična vrsta je vrsta čije je rasprostranjenje ograničeno na određeno jasno definisano geografsko područje potpuno usklađeno Potpuna usklađenost postignuta donošenjem Pravilnika o o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11) 1 (h) (h) priority species means species referred to in (g) (i) for the conservationof which the Community has particular responsibility in view of the proportion of their natural range which falls within the territory referred to in Article 2; these priority species are indicated by an asterisk (*) in Annex II; 4.1.38. Krajnje ugrožena vrsta je vrsta suočena sa najvišom verovatnoćom iščezavanja u prirodi u neposrednoj budućnosti, što se utvrđuje u skladu sa međunarodno prihvaćenim kriterijumima potpuno usklađeno Potpuna usklađenost postignuta donošenjem Pravilnika o o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11) 1 (i) (i) conservation status of a species means the sum of the influences acting on the species concerned that may affect the long-term distribution and abundance of its populations within the territory referred to in Article 2;The conservation status will be taken as ‘favourable’ when:— population dynamics data on the species concerned indicate that it is maintaining itself on a long-term basis as a viable component of its natural habitats, and— the natural range of the species is neither being reduced nor is likely to be reduced for the foreseeable future, and— there is, and will probably continue to be, a sufficiently large habitat to maintain its populations on a long-term basis; 4.1.51. Povoljno stanje vrste je stanje u kojem populacije vrste imaju perspektivu dugoročnog opstanka kao životno sposobni deo prirodnog ekološkog sistema i kada se ekološko područje rasprostranjenosti vrste ne smanjuje niti postoji verovatnoća da će se u predvidljivoj budućnosti smanjiti potpuno usklađeno 1 (j) (j) site means a geographically defined area whose extent is clearlydelineated; 15.4 Član 38. Zakona o zaštiti prirode:Ekološki značajna područja su: 1) područja od nacionalnog značaja koja biogeografskom zastupljenošću i reprezentativnošću doprinose očuvanju biološke raznovrsnosti u Republici Srbiji; 2) područja od međunarodnog značaja koja biogeografskom zastupljenošću i reprezentativnošću doprinose očuvanju tipova staništa i staništa vrsta uključujući ptice u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava.Član 10. Uredbe o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10)definiše sledeće: Obavezuju se Zavod i Pokrajinski zavod u saradnji sa Republičkim geodetskim zavodom identifikuju granice delova ekološke mreže iz referalne karte i Priloga 1. i 2. ove uredbe, na državnoj karti u razmeri 1: 5000 tako što na ortofot podlozi državne karte preko koje su preklopljene granice katastarskih parcela nanose granice delova ekološke mreže. potpuno usklađeno 1 (j) (j) site means a geographically defined area whose extent is clearlydelineated; 16.3 Član 38. Zakona o zaštiti prirode:Ekološki značajna područja su: 1) područja od nacionalnog značaja koja biogeografskom zastupljenošću i reprezentativnošću doprinose očuvanju biološke raznovrsnosti u Republici Srbiji; 2) područja od međunarodnog značaja koja biogeografskom zastupljenošću i reprezentativnošću doprinose očuvanju tipova staništa i staništa vrsta uključujući ptice u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava.Član 10. Uredbe o ekološkoj mreži definiše sledeće:Obavezuju se Zavod i Pokrajinski zavod u saradnji sa Republičkim geodetskim zavodom identifikuju granice delova ekološke mreže iz referalne karte i Priloga 1. i 2. ove uredbe, na državnoj karti u razmeri 1: 5000 tako što na ortofot podlozi državne karte preko koje su preklopljene granice katastarskih parcela nanose granice delova ekološke mreže. potpuno usklađeno 1 (k) (k) site of Community importance means a site which, in the biogeographical region or regions to which it belongs, contributes significantly to the maintenance or restoration at a favourable conservation status of a natural habitat type in Annex I or of a species in Annex II and may also contribute significantly to the coherence of Natura 2000 referred to in Article 3, and/or contributes significantly to the maintenance of biological diversity within the biogeographic region or regions concerned.For animal species ranging over wide areas, sites of Community importance shall correspond to the places within the natural range of such species which present the physical or biological factors essential to their life and reproduction; 4.1.18. Ekološki značajna područja su: 1) područja od nacionalnog značaja koja biogeografskom zastupljenošću i reprezentativnošću doprinose očuvanju biološke raznovrsnosti u republici srbiji; 2) područja od međunarodnog značaja koja biogeografskom zastupljenošću i reprezentativnošću doprinose očuvanju tipova staništa i staništa vrsta uključujući ptice u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava.; potpuno usklađeno potpuna usklađenost postignuta donošenjem Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09,88/10 i 91/10-ispravka) i podzakonskih propisa Pravilnika o kriterijumima za izdvajanje tipova staništa, osetljivim, ugroženim, retkim i za zaštitu prioritetnim tipovima staništa i o merama zaštite za njihovo očuvanje („Službeni glasnik RS”, broj 35/10) i Uredbe o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10) 1 (l) (l) special area of conservation means a site of Community importance designated by the Member States through a statutory, administrative and/or contractual act where the necessary conservation measures are applied for the maintenance or restoration, at a favourable conservation status, of the natural habitats and/or the populations of the species for which the site is designated; 4.1.16a) Ekološki značajna područja Evropske unije NATURA 2000 čine posebna područja za očuvanje staništa i vrsta i područja posebne zaštite za očuvanje staništa određenih vrsta ptica, u skladu sa propisima Evropske unije o zaštiti staništa i zaštiti ptica; potpuno usklađeno Potpuna usklađenost postignuta donošenjem Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09,88/10 i 91/10-ispravka) i Uredbe o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10) 1 (l) (l) special area of conservation means a site of Community importance designated by the Member States through a statutory, administrative and/or contractual act where the necessary conservation measures are applied for the maintenance or restoration, at a favourable conservation status, of the natural habitats and/or the populations of the species for which the site is designated; 4.1.18 Ekološki značajna područja su: 1) područja od nacionalnog značaja koja biogeografskom zastupljenošću i reprezentativnošću doprinose očuvanju biološke raznovrsnosti u republici srbiji; 2) područja od međunarodnog značaja koja biogeografskom zastupljenošću i reprezentativnošću doprinose očuvanju tipova staništa i staništa vrsta uključujući ptice u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava. potpuno usklađeno Potpuna usklađenost postignuta donošenjem Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09,88/10 i 91/10-ispravka) i Uredbe o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10) 1(m) (m) specimen (Annexes IV, V) potpunousklađeno Potpuna usklađenost postignuta donošenjem Pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva(„Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11) 2. 1. The aim of this Directive shall be to contribute towards ensuring bio-diversity through the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora in the European territory of the Member States to which the Treaty applies.2. Measures taken pursuant to this Directive shall be designed to maintain or restore, at favourable conservation status, natural habitats and species of wild fauna and flora of Community interest.3. Measures taken pursuant to this Directive shall take account of economic, social and cultural requirements and regional and local characteristics. neprenosivo Odredba je deklarativna i nije relevantna za prenošenje 3.1-2 Special areas of conservation (SACs) must be designated, comprising natural habitat sites (Annex I) & habitats of species (Annex II), to contribute to the creation of Natura 2000 (European ecological network). 1. 4.1.16. Ekološka mreža kao funkcionalno i prostorno povezana celina uspostavlja se radi očuvanja tipova staništa od posebnog značaja za zaštitu, za obnavljanje i/ili unapređivanje narušenih staništa i za očuvanje staništa divljih vrsta flore i faune. potpuno usklađeno Potpuna usklađenost postignuta donošenjem Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09,88/10 i 91/10-ispravka) i Uredbe o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10) 3.1-2 Special areas of conservation (SACs) must be designated, comprising natural habitat sites (Annex I) & habitats of species (Annex II), to contribute to the creation of Natura 2000 (European ecological network). 1. 4.1.16a). Ekološki značajna područja Evropske unije NATURA 2000 čine posebna područja za očuvanje staništa i vrsta i područja posebne zaštite za očuvanje staništa određenih vrsta ptica, u skladu sa propisima Evropske unije o zaštiti staništa i zaštiti ptica; potpuno usklađeno 3.1-2 Special areas of conservation (SACs) must be designated, comprising natural habitat sites (Annex I) & habitats of species (Annex II), to contribute to the creation of Natura 2000 (European ecological network). 1. 38 ekološka mreža kao funkcionalno i prostorno povezana celina uspostavlja se radi očuvanja tipova staništa od posebnog značaja za zaštitu, za obnavljanje i/ili unapređivanje narušenih staništa i za očuvanje staništa divljih vrsta flore i faune.ekološku mrežu čine: ekološki značajna područja i ekološki koridori.ekološki značajna područja su: 1) područja od nacionalnog značaja koja biogeografskom zastupljenošću i reprezentativnošću doprinose očuvanju biološke raznovrsnosti u republici srbiji; 2) područja od međunarodnog značaja koja biogeografskom zastupljenošću i reprezentativnošću doprinose očuvanju tipova staništa i staništa vrsta uključujući ptice u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava.ekološku mrežu republike srbije utvrđuje vlada aktom iz stava 4. ovog člana utvrđuju se: lista ekološki značajnih područja i lista vrsta uključujući ptice i njihova staništa iz stava 3. tačka 2) ovog člana, ekološki koridori, kriterijumi za određivanje delova ekološke mreže, opšte smernice upravljanja i način finansiranja.Zavod, u saradnji sa drugim stručnim i naučnim institucijama priprema dokumentaciju za uspostavljanje ekološke mreže u skladu sa zakonom, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, potvrđenim međunarodnim ugovorima i utvrđenim kriterijumima.Digitalnu bazu podataka i kartu ekološki značajnog područja izrađuje i ažurira zavod u saradnji sa stručnim i naučnim institucijama, a na osnovu podloga koje obezbeđuje republički geodetski zavod bez naknade. potpuno usklađeno Potpuna usklađenost postignuta donošenjem Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09,88/10 i 91/10-ispravka) i Uredbe o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10) 3.1-2 Special areas of conservation (SACs) must be designated, comprising natural habitat sites (Annex I) & habitats of species (Annex II), to contribute to the creation of Natura 2000 (European ecological network). 1. 39 Zaštita ekološke mreže obezbeđuje se sprovođenjem propisanih mera zaštite radi očuvanja tipova staništa i staništa vrsta za koja su utvrđena pojedinačna ekološki značajna područja i sprovođenjem ocene prihvatljivosti.. Mere zaštite ekološke mreže odnose se na pravna i fizička lica koja svojim aktivnostima i radovima mogu uticati na područja ekološke mreže i ekološke koridore. Na području ekološke mreže primenjuju se mere, metode i tehničko-tehnološka rešenja sa ciljem očuvanja staništa i staništa vrsta.Zabranjuju se radovi, aktivnosti i delatnosti koji mogu dovesti do ugrožavanja i narušavanja funkcija ekološke mreže i do narušavanja ili trajnog oštećenja svojstava i vrednosti pojedinih delova ekološke mreže. Izuzetno od stava 5. ovog člana, ministarstvo Može dozvoliti radove, aktivnosti i delatnosti u skladu sa članom 10. ovog zakona.Praćenje stanja ekološke mreže obavlja zavod i/ili druge stručne i naučne institucije po ovlašćenju ministarstva. potpuno usklađeno Potpuna usklađenost postignuta donošenjem Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09,88/10 i 91/10-ispravka) iUredbe o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10). 3.1-2 Special areas of conservation (SACs) must be designated, comprising natural habitat sites (Annex I) & habitats of species (Annex II), to contribute to the creation of Natura 2000 (European ecological network). 40 Područjem ekološke mreže koje je istovremeno i zaštićeno područje, upravlja upravljač tog zaštićenog područja. Za upravljanje ekološki značajnim područjem i ekološkim koridorom koje nije stavljeno pod zaštitu kao zaštićeno područje, Vlada na predlog Ministarstva, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi deo ekološke mreže može odrediti ili osnovati pravno lice.Za područje ekološke mreže može se doneti plan upravljanja ili propisati skup mera za očuvanje, obnavljanje i unapređenje stanja ovih područja.Plan upravljanja iz stava 3. ovog člana donosi pravno lice kome je povereno upravljanje delom ekološke mreže.Bliži način upravljanja ekološkom mrežom utvrdiće se aktom iz člana 14. stav 4. ovog zakona. potpuno usklađeno Potpuna usklađenost postignuta donošenjem Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09,88/10 i 91/10-ispravka) i Uredbe o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10) 3.3 Where necessary, landscape features of major importance for wild fauna & flora (see Art.10) must be maintained or developedfor animal species ranging over wide areas, places within their natural range with the necessary physical or biological factors for reproductionfor aquatic species ranging over wide areas, only those clearly identifiable areas with the necessary physical or biological factors for reproduction. 26. Predeli se prema svojim prirodnim i stvorenim obeležjima razvrstavaju u predeone tipove koji izražavaju raznolikost prirodne i kulturne baštine. Zaštita predela podrazumeva planiranje i sprovođenje mera kojima se sprečavaju neželjene promene, narušavanje ili uništenje značajnih obeležja predela, njihove raznovrsnosti, jedinstvenosti i estetskih vrednosti i omogućavanje tradicionalnog načina korišćenja predela.U planiranju i uređenju prostora, kao i u planiranju i korišćenju prirodnih resursa mora se obezbediti očuvanje značajnih i karakterističnih obeležja predela. Zaštita, upravljanje i planiranje predela zasniva se na identifikaciji predela i proceni njihovih značajnih i karakterističnih obeležja.Ministar propisuje kriterijume i način identifikacije procene predela. potpuno usklađeno Potpuna usklađenost je postignuta donošenjem Uredbe o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10) 3.3 Where necessary, landscape features of major importance for wild fauna & flora (see Art.10) must be maintained or developedfor animal species ranging over wide areas, places within their natural range with the necessary physical or biological factors for reproductionfor aquatic species ranging over wide areas, only those clearly identifiable areas with the necessary physical or biological factors for reproduction. 38-40. Odredbe kojima se propisuje ekološka mreža, ekološki značajna područja, zaštita ekološke mreže potpuno usklađeno Potpuna usklađenost postignuta donošenjem Uredbe o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10) 4.1 On the basis of the criteria set out in Annex III (Stage 1) and relevant scientific information, each Member State shall propose a list of sites indicating which natural habitat types in Annex I and which species in Annex II that are native to its territory the sites host. For animal species ranging over wide areas these sites shall correspond tothe places within the natural range of such species which present the physical or biological factors essential to their life and reproduction. For aquatic species which range over wide areas, such sites will be proposed only where there is a clearly identifiable area representing the physical and biological factors essential to their life and reproduction. Where appropriate, Member States shall propose adaptation of the list in the light of the results of the surveillance referred to in Article 11.The list shall be transmitted to the Commission, within three years of the notification of this Directive, together with information on each site. That information shall include a map of the site, its name, location, extent and the data resulting from application of the criteria specified in Annex III (Stage 1) provided in a format established by the Commission in accordance with the procedure laid down in Article 21. 15. Staništa vrsta značajnih za opstanak populacija datog područja iz stava 1. ovoga člana dokumentuju se kartom staništa vrsta, koja se izrađuje na osnovu gis-baze podataka o rasprostranjenosti pojedinih staništa vrstana području republike srbije, koja se objavljuje na internet stranici ministarstva i zavoda za zaštitu prirode srbije.Prikupljanje podataka i stalno ažuriranje gis baze podataka obezbeđuje zavod u saradnji sa drugim ovlašćenim stručnim i naučnim institucijama.Kartografski prikaz staništa vrsta sastavni je deo planova, osnova i programa iz člana 8. ovog zakona. potpuno usklađeno 4.1 On the basis of the criteria set out in Annex III (Stage 1) and relevant scientific information, each Member State shall propose a list of sites indicating which natural habitat types in Annex I and which species in Annex II that are native to its territory the sites host. For animal species ranging over wide areas these sites shall correspond tothe places within the natural range of such species which present the physical or biological factors essential to their life and reproduction. For aquatic species which range over wide areas, such sites will be proposed only where there is a clearly identifiable area representing the physical and biological factors essential to their life and reproduction. Where appropriate, Member States shall propose adaptation of the list in the light of the results of the surveillance referred to in Article 11.The list shall be transmitted to the Commission, within three years of the notification of this Directive, together with information on each site. That information shall include a map of the site, its name, location, extent and the data resulting from application of the criteria specified in Annex III (Stage 1) provided in a format established by the Commission in accordance with the procedure laid down in Article 21. 16. Zaštita tipova staništa vrši se sprovođenjem mera i aktivnosti na zaštiti i očuvanju tipova staništa da bi se izbegli ili smanjili negativni uticaji na tipove staništa, u skladu sa zakonom i međunarodnim sporazumima.Ministar propisuje kriterijume za izdvajanje ugroženih, retkih, osetljivih, i za zaštitu prirotetnih tipova staništa, mere zaštite za njihovo očuvanje i spisak tipova staništa. Tipovi staništa iz stava 2. ovog člana dokumentuju se kartom staništa, koja se izrađuje na osnovu gis-baze podataka o rasprostranjenosti pojedinih tipova staništa na području republike srbije, koja se objavljuje na internet stranici ministarstva i zavoda za zaštitu prirode srbije.Prikupljanje podataka i stalno ažuriranje obezbeđuju zavodi i druge stručne i naučne institucije koje ugovorom ovlasti ministar. Kartografski prikaz tipova staništa sastavni je deo planova, osnova i programa iz člana 8. ovog zakona. potpuno usklađeno Potpuna usklađenost postignuta donošenjem Uredbe o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10) 4.1 On the basis of the criteria set out in Annex III (Stage 1) and relevant scientific information, each Member State shall propose a list of sites indicating which natural habitat types in Annex I and which species in Annex II that are native to its territory the sites host. For animal species ranging over wide areas these sites shall correspond tothe places within the natural range of such species which present the physical or biological factors essential to their life and reproduction. For aquatic species which range over wide areas, such sites will be proposed only where there is a clearly identifiable area representing the physical and biological factors essential to their life and reproduction. Where appropriate, Member States shall propose adaptation of the list in the light of the results of the surveillance referred to in Article 11.The list shall be transmitted to the Commission, within three years of the notification of this Directive, together with information on each site. That information shall include a map of the site, its name, location, extent and the data resulting from application of the criteria specified in Annex III (Stage 1) provided in a format established by the Commission in accordance with the procedure laid down in Article 21. 130. Prirodna dobra zaštićena do stupanja na snagu ovog zakona, ostaju pod zaštitom, a upravljači, vlasnici i korisnici tih zaštićenih prirodnih dobara imaju prava i obaveze propisane ovim zakonom.Ekološki značajna područja evropske unije NATURA 2000 biće identifikovana i postaju deo evropske ekološke mreže NATURA 2000 danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. potpuna usklađenost Potpuna usklađenost postignuta donošenjem Uredbe o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10) 4.2 On the basis of the criteria set out in Annex III (Stage 2) and in the framework both of each of the nine biogeographical regions referred to in Article 1 (c) (iii) and of the whole of the territory referred to in Article 2 (1), the Commission shall establish, in agreement with each Member State, a draft list of sites of Community importance drawn from the Member States’ lists identifying those which host one or more priority natural habitat types or priority species. Member States whose sites hosting one or more priority natural habitat types and priority species represent more than 5 % of their national territory may, in agreement with the Commission, request that the criteria listed in Annex III (Stage 2) be applied more flexibly in selecting all the sites of Community importance in their territory.The list of sites selected as sites of Community importance, identifying those which host one or more priority natural habitat types or priority species, shall be adopted by the Commission neprenosivo Obaveza Komisije 4.3 The list referred to in paragraph 2 shall be established within six years of the notification of this Directive 130. Prirodna dobra zaštićena do stupanja na snagu ovog zakona, ostaju pod zaštitom, a upravljači, vlasnici i korisnici tih zaštićenih prirodnih dobara imaju prava i obaveze propisane ovim zakonom i Uredbom o ekološkoj mreži Ekološki značajna područja evropske unije NATURA 2000 biće identifikovana i postaju deo evropske ekološke mreže NATURA 2000 danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. delimičnousklađeno Danom pristupanja republike Srbije Evropskoj uniji 4.4 Once a site of Community importance has been adopted in accordance with the procedure laid down in paragraph 2, the Member State concerned shall designate that site as a special area of conservationas soon as possible and within six years at most, establishing priorities in the light of the importance of the sites for the maintenance or restoration, at a favourable conservation status, of a natural habitat type in Annex I or a species in Annex II and for the coherence of Natura 2000, and in the light of the threats of degradation or destruction to which those sites are exposed. 130. Prirodna dobra zaštićena do stupanja na snagu ovog zakona, ostaju pod zaštitom, a upravljači, vlasnici i korisnici tih zaštićenih prirodnih dobara imaju prava i obaveze propisane ovim zakonom i Uredbom o ekološkoj mreži..Ekološki značajna područja evropske unije NATURA 2000 biće identifikovana i postaju deo evropske ekološke mreže NATURA 2000 danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. delimičnousklađeno Danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji 4.5 As soon as a site is placed on the list referred to in the third subparagraph of paragraph 2 it shall be subject to Article 6 (2), (3) and (4). 8. Planiranje, uređenje i korišćenje prostora, prirodnih resursa, zaštićenih područja i ekološke mreže sprovodi se na osnovu prostornih i urbanističkih planova, planske i projektne dokumentacije, osnova i programa upravljanja i korišćenja prirodnih resursa i dobara u rudarstvu, energetici, saobraćaju, vodoprivredi, poljoprivredi, šumarstvu, lovstvu, ribarstvu, turizmu i drugim delatnostima od uticaja na prirodu, u skladu sa merama i uslovima zaštite prirode.Osnove, planovi i programi iz stava 1. ovog člana koji obuhvataju zaštićeno područje ili čije sprovođenje može imati značajan negativan uticaj na ciljeve očuvanja i celovitost ekološki značajnog područja, donose se uz prethodnu saglasnost ministra nadležnog za poslove zaštite životne sredine. Osnove, planovi i programi iz stava 1. ovog člana moraju biti usaglašeni sa aktom o proglašenju zaštićenog područja, planom upravljanja zaštićenim područjem i smernicama za upravljanje ekološki značajnim područjima.Korišćenje prostora, prirodnih resursa i zaštićenih područja dozvoljeno je na način predviđen ovim i drugim zakonima.Nosilac projekta, odnosno pravno lice, preduzetnik i fizičko lice koje koristi prirodne resurse, obavlja građevinske i druge radove, aktivnosti i intervencije u prirodi dužno je da postupa u skladu sa merama zaštite prirode utvrđenim u planovima, osnovama i programima i u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom, na način da se izbegnu ili na najmanju meru svedu ugrožavanje i oštećenje prirode.Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice iz stava 3. ovog člana dužno je da po prestanku radova i aktivnosti izvrši sanaciju, odnosno rekultivaciju u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima. potpuno usklađeno Unapređuje se način transpozicije donošenjem Uredbe o oceni prihvatljivosti – do tada postupak se sprovodi na osnovu člana 10 Zakona o zaštiti prirode kroz postupak procene uticaja . 5. In exceptional cases where the Commission finds that a national list as referred to in Article 4 (1) fails to mention a site hosting a priority natural habitat type or priority species which, on the basis of relevant and reliable scientific information, it considers to be essential for the maintenance of that priority natural habitat type or for the survival of that priority species, a bilateral consultation procedure shall be initiated between that Member State and the Commission for the purpose of comparing the scientific data used by each.2. If, on expiry of a consultation period not exceeding six months, the dispute remains unresolved, the Commission shall forward to the Council a proposal relating to the selection of the site as a site of Community importance.3. The Council, acting unanimously, shall take a decision within three months of the date of referral.4. During the consultation period and pending a Council decision, the site concerned shall be subject to Article 6 (2). neprenosivo Obaveza Komisije 6.1 For special areas of conservation, Member States shall establish the necessary conservation measures involving, if need be, appropriate management plans specifically designed for the sites or integrated into other development plans, and appropriate statutory, administrative or contractual measures which correspond to the ecological requirements of the natural habitat types in Annex I and the species in Annex II present on the sites. 40. Zaštita ekološke mreže obezbeđuje se sprovođenjem propisanih mera u cilju očuvanja biološke i predeone raznovrsnosti, održivog korišćenja i obnavljanja prirodnih resursa i dobara i obnavljanja područja kojima je narušeno stanje i očuvanja ugroženih vrsta i njihovih staništa u skladu sa odredbama ovog zakona i međunarodnim dokumentima. Zabranjuju se radovi, aktivnosti i delatnosti koje mogu dovesti do ugrožavanja, narušavanja ili uništavanja ekološke mreže i do narušavanja ili trajne štete pojedinih delova ekološke mreže naročito centralnih područja i koridora. Ministarstvo može dozvoliti radove, aktivnosti i delatnosti pod uslovom da se šteta može nadoknaditi sprovođenjem kompenzacijskih mera i ako su radovi, aktivnosti i delatnosti od javnog interesa, u skladu sa ovim zakonom.O kompenzacijskim merama koje se odnose na ekološki značajno područje evropske unije (NATURA 2000) obaveštava se evropska komisija, a javni interes utvrđuje i radove i aktivnosti odobrava Vlada uz prethodno pribavljeno mišljenje Evropske komisije. delimično usklađeno Potpuna usklađenost postignuta donošenjem Uredbe o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10) 6.2 Member States shall take appropriate steps to avoid, in the special areas of conservation, the deterioration of natural habitats and the habitats of species as well as disturbance of the species for which the areas have been designated, in so far as such disturbance could be significant in relation to the objectives of this Directive. 40. zaštita ekološke mreže obezbeđuje se sprovođenjem propisanih mera zaštite radi očuvanja tipova staništa i staništa vrsta za koja su utvrđena pojedinačna ekološki značajna područja i sprovođenjem ocene prihvatljivosti.. mere zaštite ekološke mreže odnose se na pravna i fizička lica koja svojim aktivnostima i radovima mogu uticati na područja ekološke mreže i ekološke koridore. na području ekološke mreže primenjuju se mere, metode i tehničko-tehnološka rešenja sa ciljem očuvanja staništa i staništa vrsta..Zabranjuju se radovi, aktivnosti i delatnosti koji mogu dovesti do ugrožavanja i narušavanja funkcija ekološke mreže i do narušavanja ili trajnog oštećenja svojstava i vrednosti pojedinih delova ekološke mreže. Izuzetno od stava 5. ovog člana, Ministarstvo može dozvoliti radove, aktivnosti i delatnosti u skladu sa članom 10. ovog zakona.Praćenje stanja ekološke mreže obavlja zavod i/ili druge stručne i naučne institucije po ovlašćenju MinistarstvaO kompenzacijskim merama koje se odnose na ekološki značajno područje evropske unije (NATURA 2000) obaveštava se evropska komisija, a javni interes utvrđuje i radove i aktivnosti odobrava Vlada uz prethodno pribavljeno mišljenje Evropske komisije. delimičnousklađeno Potpuna usklađenost postignuta donošenjem Uredbe o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10) 6.2 Member States shall take appropriate steps to avoid, in the special areas of conservation, the deterioration of natural habitats and the habitats of species as well as disturbance of the species for which the areas have been designated, in so far as such disturbance could be significant in relation to the objectives of this Directive. 40.a) Upravljanje ekološkom mrežom obezbeđuje očuvanje, zaštitu i unapređivanje funkcionalne povezanosti delova ekološke mreže naročito onih delova koji su značajni za očuvanje povoljnog stanja osetljivih, retkih i ugroženih tipova staništa i strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta od nacionalnog i međunarodnog značaja.U zavisnosti od stepena ugroženosti za područje ekološke mreže može se doneti plan upravljanja ili propisati skup mera za očuvanje, obnavljanje i unapređenje stanja ovih područja. Praćenje stanja ekološke mreže obavlja zavod i/ili druge stručne i naučne institucije po ovlašćenju Ministarstva delimično usklađeno Potpuna usklađenost postignuta donošenjem Uredbe o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10) 6.3 Any plan or project not directly connected with or necessary to the management of the site but likely to have a significant effect thereon, either individually or in combination with other plans or projects, shall be subject to appropriate assessment of its implications for the site in view of the site’s conservation objectives. In the light of the conclusions of the assessment of the implications for the site and subject to the provisions of paragraph 4, the competent national authorities shall agree to the plan or project only after having ascertained that it will not adversely affect the integrity of the site concerned and, if appropriate, after having obtained the opinion of the general public 8. Planiranje, uređenje i korišćenje prostora, prirodnih resursa, zaštićenih područja i ekološke mreže sprovodi se na osnovu prostornih i urbanističkih planova, planske i projektne dokumentacije,osnova i programa upravljanja i korišćenja prirodnih resursa i dobara u rudarstvu, energetici, saobraćaju, vodoprivredi, poljoprivredi, šumarstvu, lovstvu, ribarstvu, turizmu i drugim delatnostima od uticaja na prirodu, u skladu sa merama i uslovima zaštite prirode.osnove, planovi i programi iz stava 1. ovog člana koji obuhvataju zaštićeno područje ili čije sprovođenje može imati značajan negativan uticaj na ciljeve očuvanja i celovitost ekološki značajnog područja, donose se uz prethodnu saglasnost ministra nadležnog za poslove zaštite životne sredine. osnove, planovi i programi iz stava 1. ovog člana moraju biti usaglašeni sa aktom o proglašenju zaštićenog područja, planom upravljanja zaštićenim područjem i smernicama za upravljanje ekološki značajnim područjima.Korišćenje prostora, prirodnih resursa i zaštićenih područja dozvoljeno je na način predviđen ovim i drugim zakonima.Nosilac projekta, odnosno pravno lice, preduzetnik i fizičko lice koje koristi prirodne resurse, obavlja građevinske i druge radove, aktivnosti i intervencije u prirodi dužno je da postupa u skladu sa merama zaštite prirode utvrđenim u planovima, osnovama i programima i u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom, na način da se izbegnu ili na najmanju meru svedu ugrožavanje i oštećenje prirode.Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice iz stava 3. ovog člana dužno je da po prestanku radova i aktivnosti izvrši sanaciju, odnosno rekultivaciju u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima. potpuno usklađeno Unapređuje se način transpozicije donošenjem Uredbe o oceni prihvatljivosti – do tada postupak se sprovodi na osnovu člana 10 Zakona o zaštiti prirode kroz postupak procene uticaja 6.3 Any plan or project not directly connected with or necessary to the management of the site but likely to have a significant effect thereon, either individually or in combination with other plans or projects, shall be subject to appropriate assessment of its implications for the site in view of the site’s conservation objectives. In the light of the conclusions of the assessment of the implications for the site and subject to the provisions of paragraph 4, the competent national authorities shall agree to the plan or project only after having ascertained that it will not adversely affect the integrity of the site concerned and, if appropriate, after having obtained the opinion of the general public 10. Član 10.Ocena prihvatljivosti za ekološku mrežu (u daljem tekstu: ocena prihvatljivosti) je postupak kojim se ocenjuje moguć uticaj strategije, plana, osnove, programa, projekta, radova ili aktivnosti na ciljeve očuvanja i celovitost područja ekološke mreže.Postupak ocene prihvatljivosti sprovodi Ministarstvo, organ nadležan za poslove zaštite životne sredine autonomne pokrajine, odnosno organ nadležan za poslove zaštite životne sredine jedinice lokalne samouprave za strategiju, plan, program, projekat, radove ili aktivnosti koji sam ili s drugom strategijom, planom, programom, projektom, radovima ili aktivnostima može imati značajan negativan uticaj na ciljeve očuvanja i negativan uticaj na celovitost ekološki značajnog područja, uz prethodno pribavljene uslove zavoda.Postupak ocene prihvatljivosti iz stava 2. ovog člana sastoji se od:-prethodne ocene i-glavne ocene.Za strategije, planove, osnove i programe za koje se, u skladu sa posebnim zakonom, sprovodi postupak strateške procene i za projekte, za koje se u skladu sa posebnim zakonom, sprovodi postupak procene uticaja, ocena prihvatljivosti sprovodi se u okviru tih postupaka.U slučaju vršenja primenjenih geoloških istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa i aktivnih rudarskih objekata koji su u momentu stupanja na snagu ovog zakona odobreni od strane nadležnih organa, ne razmatra se potreba sprovođenja postupka za ocenu prihvatljivosti.Za radove i aktivnosti za koje se oceni potreba sprovođenja ocene prihvatljivosti nadležni organ taj postupak sprovodi u skladu sa ovim zakonom.Studija za ocenu prihvatljivosti (u daljem tekstu: Studija) je poseban dokument koji se prilaže uz Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, odnosno Elaborat o proceni uticaja projekta za na životnu sredinu. Za ostale radove i aktivnosti iz stava 5. ovog člana Studija prilaže se kao poseban dokument.Ako se na osnovu ocene prihvatljivosti utvrdi da planovi, osnove, programi, projekti, radovi i aktivnosti mogu imati značajan negativan uticaj na ciljeve očuvanja i negativan uticaj na celovitost ekološki značajnog područja, nadležni organ odbija davanje saglasnosti.U slučaju sumnje smatraće se da planovi, osnove, programi, projekti, radovi i aktivnosti, mogu imati značajan negativan uticaj na ciljeve očuvanja i negativan uticaj na celovitost ekološki značajnog područja.Ako se na osnovu ocene prihvatljivosti utvrdi da planovi, osnove, programi, projekti, radovi i aktivnost mogu imati značajan negativan uticaj na ciljeve očuvanja i negativan uticaj na celovitost ekološki značajnog područja nadležni organ daje saglasnost, ako:1) ne postoji drugo alternativno rešenje;2) u odnosu na ekološki značajna područja u kojima se nalazi makar jedan prioritetni tip staništa i/ili prioritetna vrsta, samo ako postoje imperativni razlozi preovladavajućeg javnog interesa, koji se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i javne sigurnosti, na korisne efekte od primarne važnosti za životnu sredinu i ako postoje drugi preovladavajući razlozi od javnog interesa uz prethodno pribavljeno mišljenje Evropske komisije. U odnosu na sve ostale delove ekološke mreže samo ako postoje drugi imperativni razlozi od javnog interesa, uključujući interese socijalne ili ekonomske prirode, koji preovladavaju u odnosu na interes očuvanja ovih područja;3) je kompenzacijske mere neophodne za očuvanje sveukupne koherentnosti ekološke mreže iz člana 12. ovog zakona, moguće sprovesti pre davanja odobrenja na planove, osnove, programe, projekte, radove i aktivnosti, Nadležni organ za sprovođenje postupka ocene prihvatljivosti može da obrazuje stručnu komisiju, odnosno ovlasti stručno lice za ocenu studije o oceni prihvatljivosti uz prethodno pribavljeno mišljenje zavoda o ispunjenosti uslova zaštite prirode iz člana 9. ovog zakona, a u skladu sa posebnim zakonom. Vlada bliže propisuje postupak, sadržinu, rokove, način sprovođenja ocene prihvatljivosti u odnosu na ciljeve očuvanja ekološki značajnog područja, kao i način obaveštavanja javnosti, utvrđivanja preovladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih mera. potpuno usklađeno Unapređuje se način transpozicije donošenjem Uredbe o oceni prihvatljivosti – do tada postupak se sprovodi na osnovu člana 10 Zakona o zaštiti prirode kroz postupak procene uticaja 6.4 If, in spite of a negative assessment of the implications for the site and in the absence of alternative solutions, a plan or project must nevertheless be carried out for imperative reasons of overriding public interest, including those of a social or economic nature, the Member State shall take all compensatory measures necessary to ensure that the overall coherence of Natura 2000 is protected. It shall inform the Commission of the compensatory measures adopted. Where the site concerned hosts a priority natural habitat type and/or a priority species, the only considerations which may be raised are those relating to human health or public safety, to beneficial consequences of primary importance for the environment or, further to an opinion from the Commission, to other imperative reasons of overriding public interest. 8. Planiranje, uređenje i korišćenje prostora, prirodnih resursa, zaštićenih područja i ekološke mreže sprovodi se na osnovu prostornih i urbanističkih planova, planske i projektne dokumentacije, osnova i programa upravljanja i korišćenja prirodnih resursa i dobara u rudarstvu, energetici, saobraćaju, vodoprivredi, poljoprivredi, šumarstvu, lovstvu, ribarstvu, turizmu i drugim delatnostima od uticaja na prirodu, u skladu sa merama i uslovima zaštite prirode.osnove, planovi i programi iz stava 1. ovog člana koji obuhvataju zaštićeno područje ili čije sprovođenje može imati značajan negativan uticaj na ciljeve očuvanja i celovitost ekološki značajnog područja, donose se uz prethodnu saglasnost ministra nadležnog za poslove zaštite životne sredine. osnove, planovi i programi iz stava 1. ovog člana moraju biti usaglašeni sa aktom o proglašenju zaštićenog područja, planom upravljanja zaštićenim područjem i smernicama za upravljanje ekološki značajnim područjima..Korišćenje prostora, prirodnih resursa i zaštićenih područja dozvoljeno je na način predviđen ovim i drugim zakonima.Nosilac projekta, odnosno pravno lice, preduzetnik i fizičko lice koje koristi prirodne resurse, obavlja građevinske i druge radove, aktivnosti i intervencije u prirodi dužno je da postupa u skladu sa merama zaštite prirode utvrđenim u planovima, osnovama i programima i u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom, na način da se izbegnu ili na najmanju meru svedu ugrožavanje i oštećenje prirode.Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice iz stava 3. ovog člana dužno je da po prestanku radova i aktivnosti izvrši sanaciju, odnosno rekultivaciju u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima. potpuno usklađeno Unapređuje se način transpozicije donošenjem Uredbe o oceni prihvatljivosti – do tada postupak se sprovodi na osnovu čl. 10 Zakona o zaštiti prirode kroz postupak procene uticaja i strateške procene uticaja 6.4 If, in spite of a negative assessment of the implications for the site and in the absence of alternative solutions, a plan or project must nevertheless be carried out for imperative reasons of overriding public interest, including those of a social or economic nature, the Member State shall take all compensatory measures necessary to ensure that the overall coherence of Natura 2000 is protected. It shall inform the Commission of the compensatory measures adopted. Where the site concerned hosts a priority natural habitat type and/or a priority species, the only considerations which may be raised are those relating to human health or public safety, to beneficial consequences of primary importance for the environment or, further to an opinion from the Commission, to other imperative reasons of overriding public interest. 10 Član 10.Ocena prihvatljivosti za ekološku mrežu (u daljem tekstu: ocena prihvatljivosti) je postupak kojim se ocenjuje moguć uticaj strategije, plana, osnove, programa, projekta, radova ili aktivnosti na ciljeve očuvanja i celovitost područja ekološke mreže.Postupak ocene prihvatljivosti sprovodi Ministarstvo, organ nadležan za poslove zaštite životne sredine autonomne pokrajine, odnosno organ nadležan za poslove zaštite životne sredine jedinice lokalne samouprave za strategiju, plan, program, projekat, radove ili aktivnosti koji sam ili s drugom strategijom, planom, programom, projektom, radovima ili aktivnostima može imati značajan negativan uticaj na ciljeve očuvanja i negativan uticaj na celovitost ekološki značajnog područja, uz prethodno pribavljene uslove zavoda.Postupak ocene prihvatljivosti iz stava 2. ovog člana sastoji se od:-prethodne ocene i-glavne ocene.Za strategije, planove, osnove i programe za koje se, u skladu sa posebnim zakonom, sprovodi postupak strateške procene i za projekte, za koje se u skladu sa posebnim zakonom, sprovodi postupak procene uticaja, ocena prihvatljivosti sprovodi se u okviru tih postupaka.U slučaju vršenja primenjenih geoloških istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa i aktivnih rudarskih objekata koji su u momentu stupanja na snagu ovog zakona odobreni od strane nadležnih organa, ne razmatra se potreba sprovođenja postupka za ocenu prihvatljivosti.Za radove i aktivnosti za koje se oceni potreba sprovođenja ocene prihvatljivosti nadležni organ taj postupak sprovodi u skladu sa ovim zakonom.Studija za ocenu prihvatljivosti (u daljem tekstu: Studija) je poseban dokument koji se prilaže uz Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, odnosno Elaborat o proceni uticaja projekta za na životnu sredinu. Za ostale radove i aktivnosti iz stava 5. ovog člana Studija prilaže se kao poseban dokument.Ako se na osnovu ocene prihvatljivosti utvrdi da planovi, osnove, programi, projekti, radovi i aktivnosti mogu imati značajan negativan uticaj na ciljeve očuvanja i negativan uticaj na celovitost ekološki značajnog područja, nadležni organ odbija davanje saglasnosti.U slučaju sumnje smatraće se da planovi, osnove, programi, projekti, radovi i aktivnosti, mogu imati značajan negativan uticaj na ciljeve očuvanja i negativan uticaj na celovitost ekološki značajnog područja.Ako se na osnovu ocene prihvatljivosti utvrdi da planovi, osnove, programi, projekti, radovi i aktivnost mogu imati značajan negativan uticaj na ciljeve očuvanja i negativan uticaj na celovitost ekološki značajnog područja nadležni organ daje saglasnost, ako:1) ne postoji drugo alternativno rešenje;2) u odnosu na ekološki značajna područja u kojima se nalazi makar jedan prioritetni tip staništa i/ili prioritetna vrsta, samo ako postoje imperativni razlozi preovladavajućeg javnog interesa, koji se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i javne sigurnosti, na korisne efekte od primarne važnosti za životnu sredinu i ako postoje drugi preovladavajući razlozi od javnog interesa uz prethodno pribavljeno mišljenje Evropske komisije. U odnosu na sve ostale delove ekološke mreže samo ako postoje drugi imperativni razlozi od javnog interesa, uključujući interese socijalne ili ekonomske prirode, koji preovladavaju u odnosu na interes očuvanja ovih područja;3) je kompenzacijske mere neophodne za očuvanje sveukupne koherentnosti ekološke mreže iz člana 12. ovog zakona, moguće sprovesti pre davanja odobrenja na planove, osnove, programe, projekte, radove i aktivnosti, Nadležni organ za sprovođenje postupka ocene prihvatljivosti može da obrazuje stručnu komisiju, odnosno ovlasti stručno lice za ocenu studije o oceni prihvatljivosti uz prethodno pribavljeno mišljenje zavoda o ispunjenosti uslova zaštite prirode iz člana 9. ovog zakona, a u skladu sa posebnim zakonom. Vlada bliže propisuje postupak, sadržinu, rokove, način sprovođenja ocene prihvatljivosti u odnosu na ciljeve očuvanja ekološki značajnog područja, kao i način obaveštavanja javnosti, utvrđivanja preovladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih mera. potpuno usklađeno Unapređuje se način transpozicije donošenjem Uredbe o oceni prihvatljivosti – do tada postupak se sprovodi na osnovu člana 10 Zakona o zaštiti prirode kroz postupak procene uticaja 6.4 If, in spite of a negative assessment of the implications for the site and in the absence of alternative solutions, a plan or project must nevertheless be carried out for imperative reasons of overriding public interest, including those of a social or economic nature, the Member State shall take all compensatory measures necessary to ensure that the overall coherence of Natura 2000 is protected. It shall inform the Commission of the compensatory measures adopted. Where the site concerned hosts a priority natural habitat type and/or a priority species, the only considerations which may be raised are those relating to human health or public safety, to beneficial consequences of primary importance for the environment or, further to an opinion from the Commission, to other imperative reasons of overriding public interest. 12 Radi ublažavanja štetnih posledica na prirodu, koje mogu nastati ili su nastale realizacijom planova, osnova, programa, projekata, radova ili aktivnosti na zaštićenom prirodnom dobru ili području ekološke mreže, pravno lice, preduzetnik i fizičko lice, odnosno nosilac projekta, dužno je da sprovede kompenzacijske mere u skladu sa rešenjem koje donosi Ministarstvo na predlog zavoda.Kompenzacijske mere određuju se u zavisnosti od predviđenih ili prouzrokovanih oštećenja prirode, i to: 1) uspostavljanjem novog lokaliteta koje ima iste ili slične osobine kao oštećeni lokalitet; 2) uspostavljanjem drugog lokaliteta značajnog za očuvanje biološke i predeone raznovrsnosti, odnosno za zaštitu prirodnog dobra; 3) novčanom naknadom u vrednosti prouzrokovanog oštećenja lokaliteta u slučaju da nije moguće sprovesti kompenzacijske ili mere sanacije. Kriterijume, postupak i način utvrđivanja kompenzacijskih mera propisuje ministar.Pri određivanju kompenzacijskih mera prednost ima nadoknađivanje novim lokalitetom koji ima iste ili slične osobine kao i oštećeni lokalitet. Za ekološki značajna područja Evropske unije NATURA 2000 jedina kompenzacijska mera jeste uspostavljanje novog lokaliteta, u smislu stava 2. tačka 1) ovog člana.O kompenzacijskim merama koje se odnose na ekološki značajno područje Evropske unije NATURA 2000 obaveštava se Evropska komisija.Novčani iznos na ime kompenzacijskih mera uplaćuje se na račun propisan za uplatu javnih prihoda budzeta Republike Srbije i koristi se preko budzetskog Fonda za zaštitu životne sredine isključivo za finansiranje projekata zaštite prirode potpuno usklađeno 7. Obligations arising under Article 6 (2), (3) and (4) of this Directive shall replace any obligations arising under the first sentence of Article 4 (4) of Directive 79/409/EEC in respect of areas classified pursuant to Article 4 (1) or similarly recognized under Article 4 (2) thereof, as from the date of implementation of this Directive or the date of classification or recognition by a Member State under Directive 79/409/EEC, where the latter date is later. neprenosivo Obaveza Komisije 8. 1. In parallel with their proposals for sites eligible for designation as special areas of conservation, hosting priority natural habitat types and/or priority species, the Member States shall send, as appropriate, to the Commission their estimates relating to the Community co-financing which they consider necessary to allow them to meet their obligations pursuant to Article 6 (1). 2. In agreement with each of the Member States concerned, the Commission shall identify, for sites of Community importance for which co-financing is sought, those measures essential for the maintenance or re-establishment at a favourable conservation status of the priority natural habitat types and priority species on the sites concerned, as well as the total costs arising from those measures.3. The Commission, in agreement with the Member States concerned, shall assess the financing, including co-financing, required for the operation of the measures referred to in paragraph 2, taking into account, amongst other things, the concentration on the Member State’s territory of priority natural habitat types and/or priority species and the relative burdens which the required measures entail.4. According to the assessment referred to in paragraphs 2 and 3, the Commission shall adopt, having regard to the available sources of funding under the relevant Community instruments and according to the procedure set out in Article 21, a prioritized action framework of measures involving co-financing to be taken when the site has been designated under Article 4 (4).5. The measures which have not been retained in the action framework for lack of sufficient resources, as well as those included in the abovementioned action framework which have not received the necessary co-financing or have only been partially co-financed, shall be reconsidered in accordance with the procedure set out in Article 21, in the context of the two-yearly review of the action framework and may, in the maintime, be postponed by the Member States pending such review. This review shall take into account, as appropriate, the new situation of the site concerned.6. In areas where the measures dependent on co-financing are postponed, Member States shall refrain from any new measures likely to result in deterioration of those areas. neprenosivo Nije od značaja za transpoziciju 9. The Commission, acting in accordance with the procedure laid down inArticle 21, shall periodically review the contribution of Natura 2000towards achievement of the objectives set out in Article 2 and 3. Inthis context, a special area of conservation may be considered fordeclassification where this is warranted by natural developments notedas a result of the surveillance provided for in Article 11. neprenosivo Obaveza Komisije 10. Member States shall endeavour, where they consider it necessary, in their land-use planning and development policies and, in particular, with a view to improving the ecological coherence of the Natura 2000 network, to encourage the management of features of the landscape which are of major importance for wild fauna and flora.Such features are those which, by virtue of their linear and continuous structure (such as rivers with their banks or the traditional systems for marking field boundaries) or their function as stepping stones (such as ponds or small woods), are essential for the migration, dispersal and genetic exchange of wild species. 38. ekološka mreža kao funkcionalno i prostorno povezana celina uspostavlja se radi očuvanja tipova staništa od posebnog značaja zazaštitu, za obnavljanje i/ili unapređivanje narušenih staništa i očuvanje staništa divljih vrsta flore i faune uključujući migratorne vrste.ekološku mrežu čine: ekološki značajna područja, ekološki koridori i zaštitna zona tamo gde je potrebna.ekološki značajna područja su:područja od nacionalnog značaja koja bitno doprinose očuvanju biološke raznovrsnosti u republici srbiji;područja od međunarodnog značaja koja biogeografskom zastupljenošću i reprezentativnošću doprinose očuvanju tipova staništa i staništa vrsta u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog pravaVlada utvrđuje ekološku mrežu republike srbije.aktom iz stava 4. ovog člana utvrđuju se: lista ekološki značajnih područja, uključujući i listu prioritetnih vrsta i njihovih staništa iz stava 3. tačka 2 ovog člana, ekološki koridori, kriterijumi za određivanje delova ekološke mreže, bliži način upravljanja i finansiranja.Zavod, u saradnji sa drugim stručnim i naučnim institucijama priprema dokumentaciju za uspostavljanje ekološke mreže u skladu sa utvrđenim kriterijumima, zakonom, opšteprihvaćenim pravilima međunardnog prava i potvrđenim međunardnim ugovorima.Zavod vodi digitalnu bazu podataka za ekološku mrežu koja sadrži i vektorski prikazane granice ekološke mreže u odgovarajućoj razmeri državne karte. potpuno usklađeno 11. Member States shall undertake surveillance of the conservation status ofthe natural habitats and species referred to in Article 2 with particular regard to priority natural habitat types and priority species. 2.1.5 utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi potpuno usklađeno 11. Member States shall undertake surveillance of the conservation status ofthe natural habitats and species referred to in Article 2 with particular regard to priority natural habitat types and priority species. 4.1.55 Praćenje stanja (monitoring) jeste plansko, sistematsko i kontinualno praćenje stanja prirode, odnosno delova biološke, geološke i predeone raznovrsnosti, kao deo celovitog sistema praćenja stanja elemenata životne sredine u prostoru i vremenu potpuno usklađeno potpuna usklađenost postignuta donošenjem podzakonskih propisa Pravilnika o kriterijumima za izdvajanje tipova staništa, osetljivim, ugroženim, retkim i za zaštitu prioritetnim tipovima staništa i o merama zaštite za njihovo očuvanje („Službeni glasnik RS”, broj 35/10) i Uredbom o ekološkoj mreži 11. Member States shall undertake surveillance of the conservation status ofthe natural habitats and species referred to in Article 2 with particular regard to priority natural habitat types and priority species. 16. zaštita tipova staništa vrši se sprovođenjem mera i aktivnosti na zaštiti i očuvanju tipova staništa da bi se izbegli ili smanjili negativni uticaji na tipove staništa, u skladu sa zakonom i međunarodnim sporazumima.ministar propisuje kriterijume za izdvajanje ugroženih, retkih, osetljivih, i za zaštitu prirotetnih tipova staništa, mere zaštite za njihovo očuvanje i spisak tipova staništa. tipovi staništa iz stava 2. ovog člana dokumentuju se kartom staništa, koja predstavlja gis-bazu podataka o rasprostranjenosti pojedinih tipova staništa na području republike srbije, koja se čuva i objavljuje na internet stranici ministarstva i zavoda za zaštitu prirode srbije.prikupljanje podataka i stalno ažuriranje obezbeđuju zavodi i druge stručne i naučne institucije koje ugovorom ovlasti ministar. kartografski prikaz tipova staništa sastavni je deo planova, osnova i programa iz člana 8. ovog zakona. potpuno usklađeno potpuna usklađenost postignuta donošenjem podzakonskih propisa Pravilnika o kriterijumima za izdvajanje tipova staništa, osetljivim, ugroženim, retkim i za zaštitu prioritetnim tipovima staništa i o merama zaštite za njihovo očuvanje („Službeni glasnik RS”, broj 35/10) i Uredbom o ekološkoj mreži 11. Member States shall undertake surveillance of the conservation status ofthe natural habitats and species referred to in Article 2 with particular regard to priority natural habitat types and priority species. 29. Strogi rezervat prirode je područje neizmenjenih prirodnih odlika sa reprezentativnim prirodnim ekosistemima, namenjeno isključivo za očuvanje izvorne prirode, genskog fonda, ekološke ravnoteže, praćenje prirodnih pojava i procesa, naučna istraživanja kojima se ne narušavaju prirodna obeležja, vrednosti, pojave i procesi.Specijalni rezervat prirode je područje sa neizmenjenom ili neznatno izmenjenom prirodom, od naročitog značaja zbog jedinstvenosti, retkosti ili reprezentativnosti, a koje obuhvata stanište ugrožene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva, bez naselja ili sa retkim naseljima u kojima čovek živi usklađeno sa prirodom, namenjeno očuvanju postojećih prirodnih odlika, genskog fonda, ekološke ravnoteže, praćenju prirodnih pojava i procesa, naučnim istraživanjima i obrazovanju, kontrolisanim posetama i očuvanju tradicionalnog načina života. specijalni rezervat prirode može biti floristički, mikološki, šumske i druge vegetacije, zoološki (ornitološki, ihtiološki i drugi), geološki, paleontološki, hidrogeološki, hidrološki i drugi.u strogom i specijalnom rezervatu prirode zabranjeno je vršiti radnje i aktivnosti i obavljati delatnosti koje mogu narušiti svojstva zbog kojih su proglašeni zaštićenim prirodnim dobrom (branje i uništavanje biljaka, uznemiravanje, hvatanje i ubijanje životinja, uvođenje novih bioloških vrsta, melioracijski radovi, razni oblici privrednog i drugog korišćenja i slično).posećivanje strogog i specijalnog rezervata prirode u cilju obrazovanja može se vršiti na osnovu dozvole koju izdaje upravljač zaštićenog područja (u daljem tekstu: upravljač).mere zaštite strogog i specijalnog rezervata prirode bliže se određuju aktom o proglašenju zaštićenog područja. praćenje prirodnih pojava i procesa i naučna istraživanja vrše se na osnovu dozvole koju izdaje ministarstvo i uz prisustvo upravljača.u strogom rezervatu prirode zabranjene su privredne i druge aktivnosti. potpuno usklađeno 11. Member States shall undertake surveillance of the conservation status ofthe natural habitats and species referred to in Article 2 with particular regard to priority natural habitat types and priority species. 39. zaštita ekološke mreže obezbeđuje se sprovođenjem propisanih mera zaštite radi očuvanja tipova staništa i staništa vrsta za koja su utvrđena pojedinačna ekološki značajna područja i sprovođenjem ocene prihvatljivosti.. Mere zaštite ekološke mreže odnose se na pravna i fizička lica koja svojim aktivnostima i radovima mogu uticati na područja ekološke mreže i ekološke koridore. Na području ekološke mreže primenjuju se mere, metode i tehničko-tehnološka rešenja sa ciljem očuvanja staništa i staništa vrsta..Zabranjuju se radovi, aktivnosti i delatnosti koji mogu dovesti do ugrožavanja i narušavanja funkcija ekološke mreže i do narušavanja ili trajnog oštećenja svojstava i vrednosti pojedinih delova ekološke mreže. Izuzetno od stava 5. ovog člana, Ministarstvo može dozvoliti radove, aktivnosti i delatnosti u skladu sa članom 10. ovog zakona.Praćenje stanja ekološke mreže obavlja zavod i/ili druge stručne i naučne institucije po ovlašćenju MinistarstvaO kompenzacijskim merama koje se odnose na ekološki značajno područje evropske unije (NATURA 2000) obaveštava se evropska komisija, a javni interes utvrđuje i radove i aktivnosti odobrava Vlada uz prethodno pribavljeno mišljenje Evropske komisije. potpuno usklađeno Potpuna usklađenost postignuta donošenjem Uredbe o ekološkoj mreži 11. Member States shall undertake surveillance of the conservation status ofthe natural habitats and species referred to in Article 2 with particular regard to priority natural habitat types and priority species. 48. Na osnovu procene ugroženosti pojedinih divljih vrsta i obaveza iz potvrđenih međunarodnih ugovora, kao i na osnovu nacionalnih i međunarodnih crvenih lista i/ili crvenih knjiga i/ili druge stručne dokumentacije, ministar sporazumno sa ministrom nadležnim za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a na predlog zavoda, ovlašćenih naučnih ili stručnih organizacija proglašava divlje vrste strogo zaštićenim divljim vrstama ili zaštićenim divljim vrstama.O vrstama iz stava 1. ovog člana stara se zavod, kao i imaoci tih vrsta, upravljači zaštićenih područja, javna preduzeća za gazdovanje šumama, korisnici lovišta i ribarskih područja koji su dužni da planiraju i sprovode mere i aktivnosti na praćenju i upravljanju populacijama strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u okviru programa i planova upravljanja, u skladu sa ovim i posebnim zakonima.Aktom iz stava 1. ovog člana, utvrđuju se mere zaštite za strogo zaštićene i zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva, kao i mere zaštite njihovih staništa.Akt iz stava 1. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”. potpuno usklađeno Potpuna usklađenost postignuta donošenjem Pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”,br. 5/10 i 47/11) 12.1 A system of strict protection must be established for Annex IV(a) animal species in their natural range, prohibiting:deliberate capture or killing in the wild;deliberate disturbance, especially during breeding, rearing, hibernation & migration periods;deliberation destruction or taking of eggs;deterioration or destruction of breeding sites or resting places. 73. Strogo zaštićena divlja vrsta može biti zaštićena na teritoriji cele Republike Srbije ili na pojedinim njenim delovima. Ako je neko područje privremeno stanište strogo zaštićene divlje vrste, a njegova se zaštita ne može osigurati na neki drugi način, Ministarstvo može posebnim aktom, po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i šumarstva, proglasiti to područje ili neki njegov deo privremeno zaštićenim dok traje potreba za zaštitom. potpuno usklađeno Potpuna usklađenost postignuta donošenjem Pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11) 12.1 A system of strict protection must be established for Annex IV(a) animal species in their natural range, prohibiting:deliberate capture or killing in the wild;deliberate disturbance, especially during breeding, rearing, hibernation & migration periods;deliberation destruction or taking of eggs;deterioration or destruction of breeding sites or resting places. 74. Zabranjeno je korišćenje, uništavanje i preduzimanje drugih aktivnosti kojima bi se mogle ugroziti strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva i njihova staništa.U smislu stava 1. ovog člana, zabranjeno je:1) uništavati jedinke biljaka i gljiva i njihovih razvojnih oblika, branjem, sakupljanjem, sečenjem ili iskopavanjem i čupanjem iz korena, u svim fazama biološkog ciklusa i ugrožavati ili uništavati njihova staništa;2) držati i trgovati samoniklim strogo zaštićenim biljkama i gljivama i njihovim razvojnim oblicima;3) hvatati, držati i/ili ubijati, strogo zaštićene divlje vrste životinja u svim fazama biološkog ciklusa, oštećivati ili uništavati njihove razvojne oblike, jaja, gnezda i legla, kao i područja njihovog razmnožavanja, odmaranja i ugrožavati ili uništavati njihova staništa i sl.;4) uznemiravati, naročito u vreme razmnožavanja, podizanja mladih, migracije i hibernacije;5) presecati migratorne puteve;6) prikrivati, držati, uzgajati, trgovati, izvoziti, prevoziti, otuđivati ili na bilo koji način pribavljati i javno izlagati životinje uključujući sve njihove derivate i razvojne oblike.Bliži uslovi i mere zaštite za strogo zaštićene divlje vrste i mere zaštite njihovih staništa utvrđuju se aktom iz člana 48. ovog zakona. Potpuno usklađeno Potpuna usklađenost postignuta donošenjem Pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11) 12.2-3 The keeping, transport, sale or exchange, or offering for sale of exchange of specimens of Annex IV(a) species taken from the wild must be prohibited (at all stages of species life). 74. Zabranjeno je korišćenje, uništavanje i preduzimanje drugih aktivnosti kojima bi se mogle ugroziti strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva i njihova staništa.U smislu stava 1. ovog člana, zabranjeno je:1) uništavati jedinke biljaka i gljiva i njihovih razvojnih oblika, branjem, sakupljanjem, sečenjem ili iskopavanjem i čupanjem iz korena, u svim fazama biološkog ciklusa i ugrožavati ili uništavati njihova staništa;2) držati i trgovati samoniklim strogo zaštićenim biljkama i gljivama i njihovim razvojnim oblicima;3) hvatati, držati i/ili ubijati, strogo zaštićene divlje vrste životinja u svim fazama biološkog ciklusa, oštećivati ili uništavati njihove razvojne oblike, jaja, gnezda i legla, kao i područja njihovog razmnožavanja, odmaranja i ugrožavati ili uništavati njihova staništa i sl.;4) uznemiravati, naročito u vreme razmnožavanja, podizanja mladih, migracije i hibernacije;5) presecati migratorne puteve;6) prikrivati, držati, uzgajati, trgovati, izvoziti, prevoziti, otuđivati ili na bilo koji način pribavljati i javno izlagati životinje uključujući sve njihove derivate i razvojne oblike.Bliži uslovi i mere zaštite za strogo zaštićene divlje vrste i mere zaštite njihovih staništa utvrđuju se aktom iz člana 48. ovog zakona. Potpuna usklađenost Potpuna usklađenost postignuta donošenjem Pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11) 12.2-3 The keeping, transport, sale or exchange, or offering for sale of exchange of specimens of Annex IV(a) species taken from the wild must be prohibited (at all stages of species life). 87. pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja drže primerke strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta moraju da poseduju dokaz kojim se potvrđuje da se radi o: 1) primercima koji su zakonito uvezeni; 2) primercima koji su zakonito stečeni pre nego što je vrsta zakonom zaštićena; 3) primercima poreklom iz uzgoja u skladu sa ovim zakonom; 4) primercima koji su prijavljeni ministarstvu do stupanja na snagu ovog zakona.pod dokazom o poreklu iz stava 1. ovog člana smatraju se dozvole i potvrde izdate u skladu sa ovim zakonom ili potvrđenim medunarodnim ugovorom kojim se uređuje promet ugroženih vrsta divlje flore i fanune (u daljem tekstu: cites konvencija) . za primerke iz stava 1. tačka 4. ovog člana, pod dokazom o poreklu smatraju se i izjave o poreklu date uz prijavu i/ili mišljenja ovlašćene naučne ili stručne organizacije.pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja poseduju mrtve primerke, delove i derivate životinjskih vrsta koje su strogo zaštićene cites konvencijom dužna su da prijave posedovanje tih primeraka ministarstvu radi pribavljanja potvrde. u slučaju da pravna lica, preduzetnici i fizička lica naslede primerak strogo zaštićene ili zaštićene divlje vrste, dužni su da bez odlaganja o tome obaveste ministarstvo i pribave odgovarajuću potvrdu.ministar propisuje uslove za postupanje sa primercima iz stava 1. tačka 4) i stava 3. ovog člana. Potpuno usklađeno Potpuna usklađenost postignuta donošenjem Pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva (”Službeni glasnik RS”,br. 5/10 i 47/11) 12.2-3 The keeping, transport, sale or exchange, or offering for sale of exchange of specimens of Annex IV(a) species taken from the wild must be prohibited (at all stages of species life). 92. primerci strogo zaštićenih, zaštićenih i alohtonih divljih vrsta sa kojima se postupa suprotno odredbama ovog zakona, oduzimaju se na propisan način u skladu sa ovim zakonom. privremeno oduzeti primerci divljih vrsta iz stava 1. ovog člana zbrinjavaju se do konačne odluke suda.sa privremeno ili trajno oduzetim primercima iz stava 1. ovog člana postupa se u skladu sa propisom iz člana 94. stav 7. ovog zakona. troškove zbrinjavanja oduzetih primeraka iz stava 1. ovog člana snosi pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice od koga su primerci oduzeti. u slučaju kada se prekogarnični promet vrši suprotno propisima, a nije utvrđen primalac, sve troškove zbrinjavanja dužan je da podmiri pošiljac, prevoznik ili naručilac. ukupan iznos troškova utvrđuje se na osnovu izveštaja o utrošenim sredstvima za potrebe zbrinjavanja primeraka. naknada troškova se vrši na osnovu konačne odluke suda. međusobna prava i obaveze vezana za pružanje usluga zbrinjavanja oduzetih primeraka regulišu se ugovorom zaključenim između ministarstva i pravnog ili fizičkog lica ovlašćenog za zabrinjavanje primeraka. potpuna usklađenost Potpuna usklađenost postignuta donošenjem Pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva (”Službeni glasnik RS”,br. 5/10 i 47/11) 12.4 A system must be established to monitor the incidental capture & killing of Annex IV(a) species & further research or conservation measures taken as required to avoid significant negative impact on species concerned. VI.71-96 Poglavlje VI Zakona o zaštiti prirode reguliše nadgledanje, sporadično hvatanje i ubijanje životinjskih vrsta navedenih u Aneksu IV(a), kao i dalje istraživanje ili zaštitne mere potrebne da se osigura da takvo sporadično hvatanje i ubijanje značajno ne utiče na predmetnu vrstu. Potpuna usklađenost 12.4 A system must be established to monitor the incidental capture & killing of Annex IV(a) species & further research or conservation measures taken as required to avoid significant negative impact on species concerned. 120.1.10 da li se izvoz, uvoz i tranzit zaštićenih divljih vrsta biljaka i životinja i gljiva vrši u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona Potpuna usklađenost 12.4 A system must be established to monitor the incidental capture & killing of Annex IV(a) species & further research or conservation measures taken as required to avoid significant negative impact on species concerned. 120.1.11 da li se unošenje i ponovno unošenje divljih vrsta u prirodu vrši u skladu sa odredbama ovog zakona Potpuna usklađenost 13.1 A system of strict protection must be established for plant species listed in Annex IV(b), at all stages of their biological cycle, prohibiting:deliberate picking, collection, cutting, uprooting or destruction in the wild;keeping, transport, sale or exchange or offering for sale or exchange of such species taken in the wild. VI.71-96 Poglavlje VI Zakona o zaštiti prirode reguliše neophodne mere radi uspostavljanja sistema stroge zaštite vrsta biljaka navedenih u Aneksu IV(b), stavljanjem zabrane na:a) namerno branje, sakupljanje, iskopavanje ili uništavanje strogo zaštićenih biljaka u njihovom prirodnom području;b)držanje, transport i prodaju ili razmenu i na ponudu za prodaju ili razmenu takvih primeraka uzetih iz prirode osim kada se radi o primrcima koji su legalno uzeti pre primene ove Direktive Potpuna usklađenost 13.1 A system of strict protection must be established for plant species listed in Annex IV(b), at all stages of their biological cycle, prohibiting:deliberate picking, collection, cutting, uprooting or destruction in the wild;keeping, transport, sale or exchange or offering for sale or exchange of such species taken in the wild. 120.1.10 da li se izvoz, uvoz i tranzit zaštićenih divljih vrsta biljaka i životinja i gljiva vrši u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona Potpuna usklađenost 13.1 A system of strict protection must be established for plant species listed in Annex IV(b), at all stages of their biological cycle, prohibiting:deliberate picking, collection, cutting, uprooting or destruction in the wild;keeping, transport, sale or exchange or offering for sale or exchange of such species taken in the wild. 120.1.11 da li se unošenje i ponovno unošenje divljih vrsta u prirodu vrši u skladu sa odredbama ovog zakona Potpuna usklađenost 14 If necessary (in the light of Art. 11 surveillance) measures must be taken, including continuing surveillance, to ensure that the taking &/or exploitation of Annex V species is compatible with maintaining their favourable conservation status. VI.71-96 Poglavlje VI Zakona o zaštiti prirode reguliše mere kojima se osigurava kompatibilnost mera za hvatanje primeraka vrste divlje faune i flore u prirodi navedenih u Aneksu V, kao i njihovu eksploataciju i mere za njihovo očuvanje u povoljnom statusu zaštite. Potpuna usklađenost 14 If necessary (in the light of Art. 11 surveillance) measures must be taken, including continuing surveillance, to ensure that the taking &/or exploitation of Annex V species is compatible with maintaining their favourable conservation status. 120.1.10 da li se izvoz, uvoz i tranzit zaštićenih divljih vrsta biljaka i životinja i gljiva vrši u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona Potpuna usklađenost 14 If necessary (in the light of Art. 11 surveillance) measures must be taken, including continuing surveillance, to ensure that the taking &/or exploitation of Annex V species is compatible with maintaining their favourable conservation status. 120.1.11 da li se unošenje i ponovno unošenje divljih vrsta u prirodu vrši u skladu sa odredbama ovog zakona Potpuna usklađenost 15 All indiscriminate means of the capture or killing of Annex V(a) species (& Annex IV(a) species where Art. 16 derogations apply), must be prohibited where these might cause local disappearance of or serious disturbance to species, in particular:Annex VI(a) means of capture & killing;Annex VI(b) associated modes of transport. Zakon o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) 16.1 Derogations to provisions of Arts. 12, 13, 14 & 15 may be justified only ifthere is no satisfactory alternativethe derogation is not detrimental to the maintenance of the species population at a favourable conservation status& on the following grounds:(a) to protect wild fauna & flora & conserve natural habitats;(b) to prevent serious damage to e.g. crops, livestock, forests, fisheries, water, other types of property;(c) to protect public health & safety or ‘other imperative reasons of overriding public interest’;(d) for research & education, repopulation & reintroduction of species;(e) to enable limited taking or keeping of Annex IV species as specified by competent national authorities. VI.71-96 Član 75.Izuzetno od odredbe člana 74. ovog zakona, u slučaju da ne postoji drugo zadovoljavajuće rešenje i da izuzeće nije štetno po opstanak populacija strogo zaštićenih divljih vrsta u povoljnom stanju očuvanja u njihovom prirodnom području rasprostranjenosti, odnosno kada za divlje vrste ptica ne postoji drugo zadovoljavajuće rešenje, Ministarstvo može dozvoliti radnje radi:1) istraživanja i obrazovanja, ponovnog naseljavanja (repopulacije), reintrodukcije, ponovnog unošenja i uzgoja u in-situ i ex-situ uslovima;2) sprečavanja ozbiljnih šteta na usevima, stoci, šumama, ribnjacima, vodi i drugim oblicima svojine;3) radi zaštite javnog zdravlja i javne bezbednosti, a u slučaju ptica i vazdušne bezbednosti ili drugih razloga od preovladavajućeg javnog interesa, uključujući razloge socijalne ili ekonomske prirode i korisne posledice od prvenstvenog značaja za životnu sredinu. 4) zaštite divljih biljnih i životinjskih vrsta i očuvanje prirodnih staništa;5) dozvoljavanja, pod strogo kontrolisanim uslovima i u ograničenom obimu, uzimanje ili zadržavanje određenih jedinki u ograničenim količinama.Dozvolu za slučaj iz stava 1. ovog člana izdaje ministarstvo po prethodno pribavljenom mišljenju zavoda.Zahtev za izdavanje dozvole iz stava 2. ovog člana sadrži naučni naziv vrste, razloge, svrhu i cilj korišćenja, odnosno obavljanja radnji, elaborat/studiju o načinu, mestu, vremenu, korisnim, odnosno štetnim posledicama i druge dokaze i relevantne činjenice od značaja za konkretan slučaj.Dozvola iz stava 2. ovog člana izdaje se rešenjem.Evidencije o izdatim dozvolama iz stava 2. ovog člana vodi Ministarstvo.Na rešenje iz stava 4. ovog člana, žalba nije dozvoljena, ali se može pokrenuti upravni spor.” Potpuna usklađenost 16.2 A report on derogations must be submitted to Comm’n every 2 years in the agreed format, specifying Art. 16.3 information. neprenosivo Nije relevantno za transpoziciju biće naknadno uređeno novom revizijom Zakona o zaštiti prirode ili noim Zakonom. 17 A report on the Dir.’s implementation must be submitted to Comm’n every 6 years in the agreed format.. neprenosivo Nije relevantno za transpoziciju 18.1-2 Necessary research & scientific work to achieve Dir.’s objectives (Art. 2), implementation of Arts. 4 & 10, & Art. 11 surveillance, & transboundary co-operative research, must be encouraged by MS. neprenosivo Nije relevantno ѕa transpoziciju 18.1 MS must exchange information with each other [& with Comm’n] in order to co-ordinate research carried out at MS [& Community level]. neprenosivo Nije relevantno ѕa transpoziciju 22(a) The desirability of re-introducing native Annex IV species must be considered on the basis of the criteria provided in Art. 22 (a). 4.1.55 praćenje stanja (monitoring) jeste plansko, sistematsko i kontinualno praćenje stanja prirode, odnosno delova biološke, geološke i predeone raznovrsnosti, kao deo celovitog sistema praćenja stanja elemenata životne sredine u prostoru i vremenu potpuna usklađenost Potpuna usklađenost postignuta donošenjem podzakonskih propisa Pravilnika o kriterijumima za izdvajanje tipova staništa, osetljivim, ugroženim, retkim i za zaštitu prioritetnim tipovima staništa i o merama zaštite za njihovo očuvanje („Službeni glasnik RS”, broj 35/10) i Uredbom o ekološkoj mreži (”Službeni glasnik RS”, broj 102/10) 22(a) The desirability of re-introducing native Annex IV species must be considered on the basis of the criteria provided in Art. 22 (a). VI.71-96 Poglavlje VI Zakona o zaštiti prirode reguliše ponovno uviđenje vrsta iz Aneksu IV koje su odomaćene na svojoj teritoriji i kada to doprinosi njihovom očuvanju i ustanovljava da ponovno uvođenje predmetnih vrsta efikasno doprinosi ponovnom dovođenju ovih vrsta u povoljni status zaštite Potpuno usklađeno 22(b) The deliberate re-introduction of non-native species must be regulated &/or prohibited so as not to prejudice natural habitats or native fauna & flora. 82. Zabranjeno je unošenje alohtonih divljih vrsta i njihovih hibrida u slobodnu prirodu na području Republike Srbije.Izuzetno, unošenje iz stava 1. ovog člana je dozvoljeno ako je naučno i stručno dokazano i prihvatljivo s gledišta zaštite prirode i održivog upravljanja, odnosno ako se unošenjem neugrožavaju populacije ili prirodno stanište autohtonih divljih vrsta.Ministarstvo izdaje dozvolu iz stava 2. ovog člana na osnovu studije prihvatljivosti, uz prethodno pribavljeno mišljenje ovlašćene naučne ili stručne organizacije i studije o proceni uticaja na prirodu, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.Unošenje alohtonih divljih vrsta u kontrolisanim uslovima moguće je na osnovu dozvole koju izdaje Ministarstvo rešenjem, po pribavljenom mišljenju ovlašćene naučne ili stručne organizacije da ne postoji opasnost po autohtone vrste, ukoliko dođe do slučajnog ili namernog bega primeraka u slobodnu prirodu Republike Srbije.alohtone strane divlje vrste koje unošenjem i/ili širenjem ugrožavaju druge vrste i ukupnu biološku raznovrsnost na području Republike Srbije proglašava invazivnim Ministarstvo, na osnovu opšteprihvaćenih međunarodnih kriterijuma, naučnih saznanja i obaveza preuzetih iz međunarodnih ugovora i međunarodnih dokumenata, na predlog ovlašćenih naučnih ili stručnih organizacija, a po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.Aktom iz stava 5. ovog člana propisuju se mere kontrole i suzbijanja invazivnih vrsta. potpuno usklađeno Potpuna usklađenost postignuta donošenjem Pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”,br. 5/10 i 47/11) i Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Službeni glasnik RS”,broj 99/09) 22(b) The deliberate re-introduction of non-native species must be regulated &/or prohibited so as not to prejudice natural habitats or native fauna & flora. 83. Ako dođe do nenamernog unošenja alohtonih divljih vrsta i njihovih hibrida u slobodnu prirodu na područje Republike Srbije, ili ako postoji opravdana sumnja da će doći do takvog unošenja, ministar propisuje mere postupanja u cilju uništavanja ili sprečavanja daljeg širenja unetih alohtonih divljih vrsta i njihovih hibrida. Potpuno usklađeno Potpuna usklađenost postignuta donošenjem Pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11) i Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Službeni glasnik RS”,broj 99/09) 22(b) The deliberate re-introduction of non-native species must be regulated &/or prohibited so as not to prejudice natural habitats or native fauna & flora. 84. premeštanje živih primeraka autohtonih divljih vrsta u slobodnoj prirodi na teritoriji Republike Srbije, može se vršiti na osnovu istraživanja i planskih dokumenata, u skladu sa ovim i ostalim zakonima.Premeštanje iz prethodnog stava može se vršiti pod uslovom da se istraživanjima utvrdi da takav postupak ni na koji način ne ugrožava povoljan status populacija vrste, odnosno dobrobit životinja, kao i u slučaju akcidentnih situacija (poplava, požara, suša i sl.).saglasnost na premeštanje živih primeraka autohtonih divljih vrsta u slobodnoj prirodi daje Ministarstvo uz prethodno pribavljeno mišljenje zavoda. Potpuno usklađeno Potpuna usklađenost postignuta donošenjem Pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11) i Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Službeni glasnik RS”,broj 99/09 22(b) The deliberate re-introduction of non-native species must be regulated &/or prohibited so as not to prejudice natural habitats or native fauna & flora. 85. Reintrodukcija divljih vrsta u slobodnu prirodu na području Republike Srbije može se vršiti na osnovu istraživanja, programa reintrodukcije i dozvole. Pre svake reintrodukcije potrebno je uraditi studiju izvodljivosti i studiju procene uticaja na životnu sredinu. Obim i sadržaj studija iz stava 2. ovog člana određuje Ministarstvo na predlog zavoda. Reintrodukcija divljih vrsta može se vršiti pod uslovom da se istraživanjima utvrdi da takav postupak doprinosi povoljnom statusu vrste. Dozvolu iz stava 1. ovog člana izdaje Ministarstvo rešenjem, uz prethodno mišljenje zavoda i ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i šumarstva.Na rešenje iz stava 5. žalba nije dozvoljena, ali se može pokrenuti upravni spor. potpuno usklađeno [Any assessment’s results must be forwarded to Art. 20 established committee for information.] neprenosivo Nije relevantno za transpoziciju 22.(s) Ms must promote education & general information on the need to protect species of wild fauna & flora & to conserve their habitats. neprenosivo Nije relevantno za transpoziciju 23 MS must bring into force national laws, regulations & administrative provisions necessary to comply with this Dir. & notify Comm’n that they have done so. neprenosivo Nije relevantno za transpoziciju MS national measures must contain a reference to this Dir. or be accompanied by such a reference on publication. neprenosivo Nije relevantno za transpoziciju MS must notify Comm’n of main provisions of their relevant national law(s). neprenosivo Nije relevantno za transpoz iciju Annex I Natural habitat types of Community interest whose conservation requires the designation of Special Areas of Conservation (SACs) Pravilnik o kriterijumima za izdvajanje tipova staništa, osetljivim, ugroženim, retkim i za zaštitu prioritetnim tipovima staništa i o merama zaštite za njihovo očuvanje („Službeni glasnik RS”, broj 35/10), Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11) potpuno usklađeno potpuna usklađenost postignuta donošenjem Uredbe o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10), Annex II Animal & plant species of Community interest whose conservation requires the designation of SACs Pravilnik o kriterijumima za izdvajanje tipova staništa, osetljivim, ugroženim, retkim i za zaštitu prioritetnim tipovima staništa i o merama zaštite za njihovo očuvanje („Službeni glasnik RS”, broj 35/10), Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva (”Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11) potpuno usklađeno potpuna usklađenost postignuta donošenjem Uredbe o ekološkoj mreži(„Službeni glasnik RS”, broj 102/10), Annex III Criteria for selecting sites eligible for identification as sites of Community importance & designation as SACs Pravilnik o kriterijumima za izdvajanje tipova staništa, osetljivim, ugroženim, retkim i za zaštitu prioritetnim tipovima staništa i o merama zaštite za njihovo očuvanje („Službeni glasnik RS”, broj 35/10), Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11) potpuno usklađeno potpuna usklađenost postignuta donošenjem Uredbe o ekološkoj mreži(„Službeni glasnik RS”, broj 102/10), Annex IV List of animal & plant species of Community interest in need of strict protection Pravilnik o kriterijumima za izdvajanje tipova staništa, osetljivim, ugroženim, retkim i za zaštitu prioritetnim tipovima staništa i o merama zaštite za njihovo očuvanje („Službeni glasnik RS”, broj 35/10), Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, broj 5/10) potpuno usklađeno potpuna usklađenost postignuta donošenjem Uredbe o ekološkoj mreži(„Službeni glasnik RS”, broj 102/10), Annex V Animal & plant species of Community interest whose taking in the wild & exploitation may be subject to management measures 76.2 Zaštićene divlje vrste gljiva, lišajeva, biljaka, životinja i njihovih delova, u cilju prerade, trgovine, prekograničnog prometa, kao i uzgoja, mogu se sakupljati na osnovu dozvole, koju izdaje Ministarstvo, u skladu sa zakonom. Potpuno usklađeno Annex V Animal & plant species of Community interest whose taking in the wild & exploitation may be subject to management measures Pravilnik o kriterijumima za izdvajanje tipova staništa, osetljivim, ugroženim, retkim i za zaštitu prioritetnim tipovima staništa i o merama zaštite za njihovo očuvanje („Službeni glasnik RS”, broj 35/10), Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, broj 5/10) potpuno usklađeno potpuna usklađenost postignuta donošenjem Uredbe o ekološkoj mreži(„Službeni glasnik RS”, broj 102/10), . Annex VI Prohibited methods & means of capture & killing & modes of transport 79. Zabranjena je upotreba određenih sredstava za hvatanje i ubijanje divljih vrsta životinja, kojima se ugrožavaju i uznemiravaju njihove populacije i/ili staništa, narušava njihova dobrobit a mogu prouzrokovati njihovo lokalno nestajanje. Zabranjenim sredstvima se smatraju naročito: 1) zamke;2) lepak; 3) hemijska sredstva tipa atraktanata; 4) upotreba živih životinja kao mamaca u lovu ptica i divljači; 5)samostreli, lukovi, strele odnosno drugo oružje sa tetivom, koje potiskom tetive ili druge elastične materije izbacuje strelu ili drugi projektil; 6) lov ptica mrežama; 7)električne ubojite ili omamljujuće naprave; 8) svetleće naprave; 9) ogledala i druge zaslepljujuće naprave; 10)odašiljači zvuka (magnetofoni, kasetofoni, audio rekorderi i plejeri i dr.) koji emituju zvukove dozivanja, bola ili javljanja/oglašavanja; 11) naprave za osvetljavanje cilja; 12) optički nišani za noćni lov s mogućnošću elektronskog uveličavanja ili pretvaranja slike; 13) eksploziv; 14) otrovi ili omamljujući mamci; 15) automatsko oružje; 16) vazduhoplovi; 17) lov životinja vozilima na motorni pogon u pokretu; 18) druga sredstva utvrđena ostalim zakonima i ratifikovanim međunarodnim ugovorima.Pojedina sredstva iz stava 2. ovog člana mogu se izuzetno i ograničeno koristiti u naučnoistraživačke svrhe, a radi sprovođenja programa reintrodukcije, umatičenja, monitoringa vrsta, premeštanja životinja, realizacije programa zaštite i očuvanja i u drugim slučajevima u skladu sa posebnim zakonom. Dozvolu za upotrebu sredstava iz stava 3. ovog člana izdaje Ministarstvo rešenjem, uz prethodno pribavljeno mišljenje drugih nadležnih organa. Na rešenje iz stava 4. žalba nije dozvoljena, ali se može pokrenuti upravni spor. potpuno usklađeno

Ostavite komentar