Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode

1.Naziv propisa EU

2. „CELEX” oznaka EU propisa

Uredba Saveta 338/97/EZ o zaštiti faune i flore regulisanjem njihove trgovine

Council Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein (OJ L 61, 3.3.1997)

31997R0338

3. Ovlašćeni predlagač zakona – Vlada

4. datum izrade tabele

Obrađivač – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

29.01.2016

5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode

6. Brojcane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA

Draft Law on Amandments of the Law on Nature Protection

Predlog zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine

Draft Law on Amandments of the Law on Environment Protection

2013-84

7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU

a)

a1)

b)

b1)

v)

g)

d)

đ)

Odredba porpisa EU (član, stav, podstav, tačka,aneks)

Sadržina odredbe

Odredbe propisa

(član, stav, tačka)

Sadržina odredbe

Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo)

Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost

Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti

Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU

1.

Object

The object of this Regulation is to protect species of wild fauna and flora and to guarantee their conservation by regulating trade therein in accordance with the following Articles.

This Regulation shall apply in compliance with the objectives, principles and provisions of the Convention defined in Article 2

(*) član 94. stav 11.

U skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima, a u cilju zaštite divljih vrsta iz stava 1. ovog člana Ministar propisuje:

1) uslove pod kojima se obavlja uvoz, izvoz, unos, iznos ili tranzit, trgovina i uzgoj divljih vrsta iz stava 1. ovog člana;

2) izdavanje dozvola i drugih akata (potvrde, mišljenja i obaveštenja i dr.);

3) spiskove divljih vrsta, njihovih delova i derivata koji podležu izdavanju dozvola, odnosno drugih akata;

4) divlje vrste, njihove delove i derivate čiji je uvoz odnosno izvoz zabranjen, ograničen ili obustavljen;

5) izuzetke od izdavanja dozvole i drugih akata;

6) sadržinu, izgled i način vođenja registra izdatih dozvola i drugih akata;

7) način obeležavanja životinja ili pošiljki;

8) način postupanja sa oduzetim primercima;

9) način sprovođenja nadzora i vođenja evidencije;

10) izradu izveštaja i dr.

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se: uslovi pod kojima se obavlja uvoz, izvoz, unos, iznos ili tranzit, trgovina i uzgoj ugroženih i zaštićenih biljnih i životinjskih divljih vrsta (u daljem tekstu: zaštićene vrste), njihovih delova i derivata; izdavanje dozvola i drugih akata (potvrde, sertifikati, mišljenja); dokumentacija koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvola, sadržina i izgled dozvole; spiskovi vrsta, njihovih delova i derivata koji podležu izdavanju dozvola, odnosno drugih akata; vrste, njihovi delovi i derivati čiji je uvoz odnosno izvoz zabranjen, ograničen ili obustavljen; izuzeci od izdavanja dozvole; način obeležavanja životinja ili pošiljki; način sprovođenja nadzora i vođenja evidencije i izrada izveštaja.

2.

Definitions

For the purposes of this Regulation

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno propisuje sve definicije vezane za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 2. stav 1.

Izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

2.a

‘Committee` shall mean the Committee on Trade in Wild Fauna and Flora, established under Article 18

Neprenosivo

Odredba se odnosi na organ koji postoji na nivou Evropse Unije kao savet za Evropsku Komisiju.

2.b

‘Convention` shall mean the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Cites)

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno propisuje sve definicije vezane za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 2., stav1., tačka 6.

Konvencija je Konvencija o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore (u daljem teksu: Konvencija) koja je potvrđena Zakonom o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 11/01);

2.c

‘country of origin` shall mean the country in which a specimen was taken from the wild, captive-bred or artificially propagated

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno propisuje sve definicije vezane za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 2., stav 1., član 4.

država porekla je država u kojoj je primerak uzet iz prirode, rođen i uzgojen u zatočeništvu ili veštački razmnožen

2.d

‘import notification` shall mean the notification given by the importer or his agent or representative, at the time of the introduction into the Community of a specimen of a species included in Annexes C or D, on a form prescribed by the Commission in accordance with the procedure laid down in Article 18

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno propisuje sve definicije vezane za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 2., stav 1., tačka 15.

obaveštenje o uvozu je prijava graničnoj carinskoj službi od strane uvoznika, njegovog ovlašćenog zastupnika, odnosno predstavnika u trenutku i na mestu unošenja određenih primeraka u Republiku Srbiju;.

2.e

‘introduction from the sea` shall mean the introduction into the Community of any specimen which was taken in, and is being introduced directly from, the marine environment not under the jurisdiction of any State, including the air-space above the sea and the sea-bed and subsoil beneath the sea

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno propisuje sve definicije vezane za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

Član 2. stav 1. tačka 30.

unošenje iz mora je unošenje u Republiku Srbiju bilo kojeg primerka koji je uzet u morskom okruženju i unosi se direktno iz morskog okruženja koje nije u nadležnosti ni jedne države, uključujući vazdušni prostor iznad mora, morsko dno i podzemlje ispod mora.

2.f

‘issuance` shall mean the completion of all procedures involved in preparing and validating a permit or certificate and its delivery to the applicant

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno propisuje sve definicije vezane za prekogranični promet divljim vrstama

Delimično usklađeno

Tokom 2014

Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem izmena i dopuna Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

2.g

‘management authority` shall mean a national administrative authority designated, in the case of a Member State, in accordance with Article 13(1)(a) or, in the case of a third country party to the Convention, in accordance with Article IX of the Convention

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno propisuje sve definicije vezane za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 2. stav 1. tačka 10.

nadležni upravni organ je organ državne uprave nadležan za sprovođenje Konvencije u pojedinoj državi članici u skladu sa članom 9. Konvencije;

2.h

‘Member State of destination` shall mean the Member State of destination mentioned in the document used to export or re-export a specimen; in the event of introduction from the sea, it shall mean the Member State within whose jurisdiction the place of destination of a specimen lies

Neprenosivo

Odredba se odnosi na uvoz/izvoz i različite države članice EU, dok je u Republici Srbiji moguće obaviti samo uvoz/izvoz u ili iz Republike Srbije.

2.i

‘offering for sale` shall mean offering for sale and any action that may reasonably be construed as such, including advertising or causing to be advertised for sale and invitation to treat

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno propisuje sve definicije vezane za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 2. stav 1. tačka 12.

nuđenje na prodaju je nuđenje na prodaju i svaka druga radnja koja se opravdano može time smatrati, uključujući oglašavanje ili davanje povoda za oglašavanjem prodaje i poziv na ponudu;

2.j

‘personal or household effects` shall mean dead specimens, parts and derivatives thereof, that are the belongings of a private individual and that form, or are intended to form, part of his normal goods and chattels

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno propisuje sve definicije vezane za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 2. stav 1. tačka 14.

lične ili kućne stvari su mrtvi primerci, njihovi delovi i derivati koji pripadaju fizičkom licu i čine deo njegovih uobičajenih dobara i imovine ili su tome namenjeni;

2.k

‘place of destination` shall mean the place at which at the time of introduction into the Community, it is intended that specimens will normally be kept; in the case of live specimens, this shall be the first place where specimens are intended to be kept following any period of quarantine or other confinement for the purposes of sanitary checks and controls

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno propisuje sve definicije vezane za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 2. stav 1. tačka 19.

odredište je mesto koje je namenjeno držanju primeraka po unošenju u Republiku Srbiju, u slučaju živih primeraka, to je prvo mesto gde će se primerci držati nakon određenog perioda karantina ili nekog drugog zadržavanja u svrhu sanitarnih provera i kontrole;

2.i

‘population` shall mean a biologically or geographically distinct total number of individuals

član 2.

stav 1.

tačka 54 važećeg Zakona o zaštiti prirode

populacija je prostorno i vremenski integrisana grupa jedinki iste vrste

koja raspolaže zajedničkim skupom naslednih faktora, naseljava određeni prostor,

pripada određenom ekosistemu, a u okviru koje su jedinke međusobno povezane prvenstveno odnosima reprodukcije;

Potpuno usklađeno

2.m

‘primarily commercial purposes` shall mean all purposes the non-commercial aspects of which do not clearly predominate

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno propisuje sve definicije vezane za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 2. stav 1. tačka 13.

komercijalne svrhe su sve svrhe kojima je cilj ostvarivanje ekonomske ili bilo koje druge koristi, uključujući i sve one aktivnosti za koje nije moguće dokazati nekomercijalnu svrhu, uključujući prodaju, kupovinu, podnošenje ponude za kupovinu, sticanje u komercijalne svrhe, izlaganje javnosti radi sticanja dobiti, korišćenje u svrhu sticanja dobiti, držanje radi prodaje, nuđenje na prodaju, prevoz radi prodaje, najam i razmenu primeraka;

2.n

‘re-export from the Community` shall mean export from the Community of any specimen that has previously been introduced

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno propisuje sve definicije vezane za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14),

član 2. stav 1. tačka 20.

ponovni izvoz iz Republike Srbije je izvoz iz Republike Srbije svih primeraka koji su prethodno uneseni;

2.o

‘reintroduction into the Community` shall mean introduction into the Community of any specimen that has previously been exported or re-exported

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno propisuje sve definicije vezane za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 2. stav 1. tačka

ponovni uvoz u Republiku Srbiju je unošenje u Republiku Srbiju bilo kojeg primerka koji je prethodno bio izvezen ili ponovno izvezen;

2.p

‘sale` shall mean any form of sale. For the purposes of this Regulation, hire, barter or exchange shall be regarded as sale; cognate expressions shall be similarly construed

član 90. stav 2.

(*) član 94. stav 11.

Trgovinom iz stava 1. ovog člana smatraju se prodaja i kupovina, sticanje u komercijalne svrhe, izlaganje javnosti radi sticanja dobiti, korišćenje u svrhu sticanja dobiti, držanje radi prodaje, nuđenje na prodaju, potražnja za kupovinu ili prevoz radi prodaje, najam, razmena ili bilo koji drugi vid promene vlasništva.

Podzakonski akt detaljno propisuje sve definicije vezane za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilniku o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 2. stav 1. tačka 13.

komercijalne svrhe su sve svrhe kojima je cilj ostvarivanje ekonomske ili bilo koje druge koristi, uključujući i sve one aktivnosti za koje nije moguće dokazati nekomercijalnu svrhu, uključujući prodaju, kupovinu, podnošenje ponude za kupovinu, sticanje u komercijalne svrhe, izlaganje javnosti radi sticanja dobiti, korišćenje u svrhu sticanja dobiti, držanje radi prodaje, nuđenje na prodaju, prevoz radi prodaje, najam i razmenu primeraka

2.q

‘scientific authority` shall mean a scientific authority designated, in the case of a Member State, in accordance with Article 13(1)(b) or, in the case of a third country party to the Convention, in accordance with Article IX of the Convention

(*) član 94. stav 11.

član 28. stav 4. Zakon o zaštiti životne sredine

Podzakonski akt detaljno propisuje sve definicije vezane za prekogranični promet divljim vrstama

Naučne i stručne organizacije iz stava 5. ovog člana obavljaju stručne poslove koji se odnose na:

1) utvrđivanje da li uvoz, izvoz, ponovni izvoz ili unos iz mora ugrožava

opstanak u prirodi strogo zaštićenih, zaštićenih i alohtonih divljih vrsta;

2) postupanje sa zaplenjenim i oduzetim primercima divljih vrsta;

3) uslove za držanje živih primeraka divljih vrsta u zatočeništvu;

4) utvrđivanje da li su primerci uzgojeni u zatočeništvu ili veštački

razmnoženi;

5) obeležavanje primeraka divljih vrsta;

6) utvrđivanje porekla primeraka divljih vrsta;

7) pružanje stručne pomoći ministarstvu i drugim nadležnim organima pri taksonomskom određivanju divljih vrsta;

8) izradu predloga mera u cilju suzbijanja nezakonitog prekograničnog prometa i trgovine divljim vrstama;

9) i druge stručne poslove vezane za sprovođenje potvrđenih međunarodnih ugovora.

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 2. stav 1. tačka 17.

ovlašćena naučna ili stručna organizacija je naučna ili stručna ustanova, odnosno naučnik ili stručno lice ovlašćeno od strane Ministarstva da obalja poslove u skladu sa članom 9. Konvencije;

2.r

‘Scientific Review Group` shall mean the consultative body established under Article 17

Neprenosivo

Odnosi se na formiranje naučnog tela na nivou EU, u kom su predstavljene sve države članice EU.

2.s

‘species` shall mean a species, subspecies or population thereof

član 4.

stav 1.

tačka 5.

vrsta je osnovna taksonomska kategorija koja predstavlja skup reproduktivno izolovanih organizama (mikroorganizama, algi, gljiva, lišajeva, biljaka i životinja), odnosno populacija, koje se međusobno ukrštaju i daju plodno potomstvo, a u smislu ovog zakona odnosi se na vrste i niže sistematske kategorije ukoliko nije drugačije naznačeno;

Potpuno usklađeno

2.t

‘specimen` shall mean any animal or plant, whether alive or dead, of the species listed in Annexes A to D, any part or derivative thereof, whether or not contained in other goods, as well as any other goods which appear from an accompanying document, the packaging or a mark or label, or from any other circumstances, to be or to contain parts or derivatives of animals or plants of those species, unless such parts or derivatives are specifically exempted from the provisions of this Regulation or from the provisions relating to the Annex in which the species concerned is listed by means of an indication to that effect in the Annexes concerned.

član 4., stav 1.. tačka 58 V)

član 94. stav 11.

primerak je svaka životinja, biljka ili gljiva, bez obzira da li je živa ili mrtva, koja pripada divljim vrstama, svaki njen deo ili prerađevina;

Podzakonski akt detaljnije definše primerak u smislu prekograničnog prometa divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 2. stav 1. tačka 26.

primerak je svaka životinja, biljka ili gljiva, bez obzira da li je živa ili mrtva, koja pripada zaštićenim vrstama datim u Prilogu I, Prilogu II, Prilogu III, Prilogu IV, Prilogu V, Prilogu VI, Prilogu VII, Prilogu VIII i Prilogu IX, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo, svaki njen deo ili prerađevina, bez obzira da li čini sastojak druge robe, i sva druga roba za koju je iz propratne isprave, pakovanja, oznake, etikete ili ostalih dokumenata vidljivo da predstavlja životinju, biljku ili gljivu koja pripada tim vrstama, ili da sadrži delove ili derivate životinja, biljaka ili gljiva koje pripadaju tim vrstama, osim ako takvi delovi ili derivati nisu izričito izuzeti od primene odredaba ovog pravilnika.

A specimen will be considered to be a specimen of a species listed in Annexes A to D if it is, or is part of or derived from, an animal or plant at least one of whose ‘parents` is of a species so listed. In cases where the ‘parents` of such an animal or plant are of species listed in different Annexes, or of species only one of which is listed, the provisions of the more restrictive Annex shall apply. However, in the case of specimens of hybrid plants, if one of the ‘parents` is of a species listed in Annex A, the provisions of the more restrictive Annex shall apply only if that species is annotated to that effect in the Annex

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno propisuje sve definicije vezane za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 2. stav 1. tačka 26.

Primerkom se smatra i primerak zaštićene vrste date u prilozima iz stava 1. ove tačke, ako predstavlja životinju ili biljku ili je deo ili derivat životinje ili biljke čiji barem jedan roditelj pripada navedenoj vrsti. U slučajevima kada roditelji takve životinje ili biljke pripadaju vrstama navedenim u različitim prilozima, ili vrstama od kojih je samo jedna navedena, primenjuju se odredbe restriktivnijeg priloga. U slučaju primeraka biljaka hibrida, ako je jedan od roditelja pripadnik zaštićene vrste date u Prilogu I, primenjuju se odredbe restriktivnijeg priloga samo u slučaju da u tom prilogu uz tu vrstu stoji napomena u tom smislu;

2.u

‘trade` shall mean the introduction into the Community, including introduction from the sea, and the export and re-export therefrom, as well as the use, movement and transfer of possession within the Community, including within a Member State, of specimens subject to the provisions of this Regulation

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno propisuje sve definicije vezane za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 2. stav 1. tačka 29.

trgovina je prodaja i kupovina, sticanje u komercijalne svrhe, izlaganje javnosti radi sticanja dobiti, korišćenje u svrhu sticanja dobiti, držanje radi prodaje, nuđenje na prodaju ili prevoz radi prodaje, najam i razmena zaštićenih vrsta;

član 2. stav 1. tačka 25.

prekogranični promet je iznos, unos, izvoz ili uvoz i unošenje iz mora, zaštićenih vrsta, njihovih delova i derivata;

2.v

‘transit` shall mean the transport of specimens between two points outside the Community through the territory of the Community which are shipped to a named consignee and during which any interruption in the movement arises only from the arrangements necessitated by this form of traffic

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno propisuje sve definicije vezane za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 2. stav 1. tačka 28.

tranzit je prevoz primeraka između dve lokacije izvan Republike Srbije preko teritorije Republike Srbije, tokom kojeg eventualni prekid kretanja nastaje samo zbog postupaka koji se zahtevaju ovim oblikom prometa;

2.w

‘worked specimens that were acquired more than 50 years previously` shall mean specimens that were significantly altered from their natural raw state for jewellery, adornment, art, utility, or musical instruments, more than 50 years before the entry into force of this Regulation and that have been, to the satisfaction of the management authority of the Member State concerned, acquired in such conditions. Such specimens shall be considered as worked only if they are clearly in one of the aforementioned categories and require no further carving, crafting or manufacture to effect their purpose

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno propisuje sve definicije vezane za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 2. stav 1. tačka 16.

obrađeni primerci stečeni pre više od 50 godina podrazumevaju primerke koji su znatno promenjeni u odnosu na svoje prirodno sirovo stanje ili obrađeni u nakit, ukrase, umetničke predmete, predmete za praktičnu upotrebu ili muzičke instrumente pre 1. juna 1947. godine i za koje je Ministarstvu pružen odgovarajući dokaz da su stečeni u takvom stanju; takvi će se primerci smatrati obrađenima samo ako se nalaze u jednoj od prethodno navedenih kategorija i ako im nije potrebno dalje rezbarenje, oblikovanje i izrada kako bi postigli svoju svrhu;

2.x

‘checks at the time of introduction, export, re-export and transit` shall mean documentary checks on the certificates, permits and notifications provided for in this Regulation and – in cases where Community provisions so provide or in other cases by representative sampling of the consignments – examination of the specimens, where appropriate accompanied by the taking of samples with a view to analysis or more detailed checks

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno propisuje sve definicije vezane za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 2. stav 1. tačka 27.

provere u trenutku uvoza, izvoza, ponovnog izvoza i tranzita su provere dozvola, potvrda i prijava predviđenih ovim pravilnikom i posebnim propisima, pregled primeraka, kao i uzimanje uzoraka radi analize ili detaljnijih provera;

3.

Scope

Neprenosivo

3.1.a

Annex A shall contain:

(a) the species listed in Appendix I to the Convention for which the Member States have not entered a reservation

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno definiše sadržaje priloga vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

Prilog I

Strogo zaštićene vrste koje se nalaze na Dodacima CITES konvencije i na Dodatku A Uredbe Komisije (EZ) br. 750/2013 od 29.jula 2013. godine koja dopunjuje Uredbu Saveta (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore regulisanjem njihove trgovine

3.1.b

any species

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno definiše sadržaje priloga vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

Prilog I

Strogo zaštićene vrste koje se nalaze na Dodacima CITES konvencije i na Dodatku A Uredbe Komisije (EZ) br. 750/2013 od 29.jula 2013. godine koja dopunjuje Uredbu Saveta (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore regulisanjem njihove trgovine

3.1.i

which is, or may be, in demand for utilization in the Community or for international trade and which is either threatened with extinction or so rare that any level of trade would imperil the survival of the species

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno definiše sadržaje priloga vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Službeni glasnik RS”, br- 99/09 i 06/14)

Prilog I

Strogo zaštićene vrste koje se nalaze na Dodacima CITES konvencije i na Dodatku A Uredbe Komisije (EZ) br. 750/2013 od 29.jula 2013. godine koja dopunjuje Uredbu Saveta (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore regulisanjem njihove trgovine

3.1.ii

which is in a genus of which most of the species or which is a species of which most of the subspecies are listed in Annex A in accordance with the criteria in subparagraphs (a) or (b)(i) and whose listing in the Annex is essential for the effective protection of those taxa

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno definiše sadržaje priloga vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

Prilog I

Strogo zaštićene vrste koje se nalaze na Dodacima CITES konvencije i na Dodatku A Uredbe Komisije (EZ) br. 750/2013 od 29.jula 2013. godine koja dopunjuje Uredbu Saveta (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore regulisanjem njihove trgovine

3.2.a

Annex B shall contain:

the species listed in Appendix II to the Convention, other than those listed in Annex A, for which the Member States have not entered a reservation

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno definiše sadržaje priloga vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

Prilog II

Zaštićene vrste koje se nalaze na Dodacima CITES konvencije i na Dodatku B Uredbe Komisije (EZ) br. 750/2013 od 29.jula.2013. godine. koja dopunjuje Uredbu Saveta (EZ) br. 338/97 o zaštiti

3.2.b

the species listed in Appendix I to the Convention for which a reservation has been entered

(*)član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno definiše sadržaje priloga vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

Prilog II

Zaštićene vrste koje se nalaze na Dodacima CITES konvencije i na Dodatku B Uredbe Komisije (EZ) br. 750/2013 od 29.jula.2013. godine. koja dopunjuje Uredbu Saveta (EZ) br. 338/97 o zaštiti

3.2.c

any other species not listed in Appendices I or II to the Convention

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno definiše sadržaje priloga vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

Prilog II

Zaštićene vrste koje se nalaze na Dodacima CITES konvencije i na Dodatku B Uredbe Komisije (EZ) br. 750/2013 od 29.jula.2013. godine. koja dopunjuje Uredbu Saveta (EZ) br. 338/97 o zaštiti

3.2.i

which is subject to levels of international trade that might not be compatible

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno definiše sadržaje priloga vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

Prilog II

Zaštićene vrste koje se nalaze na Dodacima CITES konvencije i na Dodatku B Uredbe Komisije (EZ) br. 750/2013 od 29.jula.2013. godine. koja dopunjuje Uredbu Saveta (EZ) br. 338/97 o zaštiti

3.2.ii

whose listing in the Annex for reasons of similarity in appearance to other species listed in Annex A or Annex B, is essential in order to ensure the effectiveness of controls on trade in specimens of such species

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno definiše sadržaje priloga vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Službeni glasnik RS”. br. 99/09 i 06/14)

Prilog II

Zaštićene vrste koje se nalaze na Dodacima CITES konvencije i na Dodatku B Uredbe Komisije (EZ) br. 750/2013 od 29.jula.2013. godine. koja dopunjuje Uredbu Saveta (EZ) br. 338/97 o zaštiti

3.2.d

species in relation to which it has been established that the introduction of live specimens into the natural habitat of the Community would constitute an ecological threat to wild species of fauna and flora indigenous to the Community

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno definiše sadržaje priloga vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

Prilog II

Zaštićene vrste koje se nalaze na Dodacima CITES konvencije i na Dodatku B Uredbe Komisije (EZ) br. 750/2013 od 29.jula.2013. godine. koja dopunjuje Uredbu Saveta (EZ) br. 338/97 o zaštiti

3.3.a

Annex C shall contain:

the species listed in Appendix III to the Convention, other than those listed in Annexes A or B, for which the Member States have not entered a reservation

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno definiše sadržaje priloga vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

Prilog III

Zaštićene vrste koje se nalaze na Dodacima CITES konvencije i na Dodatku C Uredbe Komisije (EZ) br. 750/2013 od 29.jul.2013. godine koja dopunjuje Uredbu Saveta (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore sa regulisanjem njihove trgovine

3.3.b

the species listed in Appendix II to the Convention for which a reservation has been entered

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno definiše sadržaje priloga vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

Prilog III

Zaštićene vrste koje se nalaze na Dodacima CITES konvencije i na Dodatku C Uredbe Komisije (EZ) br. 750/2013 od 29.jul.2013. godine koja dopunjuje Uredbu Saveta (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore sa regulisanjem njihove trgovine

3.4.a

Annex D shall contain:

species not listed in Annexes A to C which are imported into the Community in such numbers as to warrant monitoring

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno definiše sadržaje priloga vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

Prilog IV

Vrste iz Dodatka D Uredbe Komisije (EZ) br. 750/2013 od 29. juli 2013. godine koja dopunjuje Uredbu Saveta (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore regulisanjem njihove trgovine

3.4.b

the species listed in Appendix III to the Convention for which a reservation has been entered

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno definiše sadržaje priloga vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

Prilog IV

Vrste iz Dodatka D Uredbe Komisije (EZ) br. 750/2013 od 29. juli 2013. godine koja dopunjuje Uredbu Saveta (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore regulisanjem njihove trgovine

3.5

Where the conservation status of species covered by this Regulation warrants their inclusion in one of the Appendices to the Convention, the Member States shall contribute to the necessary amendments

Neprenosivo

4.

4.1

Introduction into the Community

The introduction into the Community of specimens of the species listed in Annex A shall be subject to completion of the necessary checks and the prior presentation, at the border customs office at the point of introduction, of an import permit issued by a management authority of the Member State of destination.

The import permit may be issued only in accordance with the restrictions established pursuant to paragraph 6 and when the following conditions have been met

(*) član 94. stav 1 i 11.

Ministarstvo, na osnovu mišljenja ovlašćene naučne ili stručne organizacije, izdaje dozvole i druga akta (potvrde, mišljenja, obaveštenja i dr.) kojima se odobrava uvoz, izvoz, unos i iznos primeraka divljih vrsta, njihovih delova i derivata, zaštićenih na osnovu zakona i potvrđenih međunarodnih ugovora, kao i za uvoz živih primeraka alohtonih divljih vrsta koje nisu zaštićene.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 3. stav 1.

Primerci zaštićenih vrsta iz Priloga I, mogu se uneti u Republiku Srbiju posle stavljanja na uvid uvozne dozvole koju je izdalo Ministarstvo i okončanja postupka u graničnoj carinskoj ispostavi na mestu unošenja.

član 3. stav 2.

Uvozna dozvola iz stava 1. ovog člana može se izdati ako su ispunjeni sledeći uslovi:

4.1.a

the competent scientific authority, after considering any opinion by the Scientific Review Group, has advised that the introduction into the Community

(*) član 94. stav 11.

član 28. stav 5. i stav 6. tačka 1. Zakon o zaštiti životne sredine

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

U postupku izdavanja dozvola, odnosno isprava iz stava 2. ovog člana Ministarstvo probavlja stručno mišljenje određene naučne i stručne organizacije.

Naučne i stručne organizacije iz stava 5. ovog člana obavljaju stručne poslove koji se odnose na:

1) utvrđivanje da li uvoz, izvoz, ponovni izvoz ili unos iz mora ugrožava opstanak u prirodi strogo zaštićenih, zaštićenih i alohtonih divljih vrsta;

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 3. stav 2. tačka 3.

da je ovlašćena naučna i stručna organizacija na osnovu dostupnih podataka i dokumentacije utvrdila:

4.1.ai

would not have a harmful effect on the conservation status of the species or on the extent of the territory occupied by the relevant population of the species

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 3. stav 2. tačka 3. podtačka 1.

da unošenje u Republiku Srbiju nema štetan uticaj na status očuvanja tih vrsta ili na veličinu teritorije koju zauzimaju odgovarajuće populacije tih vrsta;

4.1.aii

is taking place:

– for one of the purposes referred to in Article 8(3)(e), (f) and (g), or

– for other purposes which are not detrimental to the survival of the species concerned

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 3. stav 2. tačka 3. podtačka.2.

da je unošenje u Republiku Srbiju potrebno za:

a) napredak nauke i sprovođenje nužnih biomedicinskih istraživanja, ako se dokaže da su te vrste jedine odgovarajuće za navedene svrhe i da ne postoje drugi primerci uzgojeni u zatočeništvu ili veštački razmnoženi ili

b) uzgoj ili razmnožavanje u svrhu očuvanja vrsta ili

v) istraživanje i obrazovanje u svrhu očuvanja vrsta ili

g) druge potrebe koje nisu štetne za opstanak vrsta;

4.1.bi

the applicant provides documentary evidence that the specimens have been obtained in accordance with the legislation on the protection of the species concerned which, in the case of import from a third country of specimens of a species listed in the Appendices to the Convention, shall be an export permit or re-export certificate, or copy thereof, issued in accordance with the Convention by a competent authority of the country of export or re-export

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 3. stav 2. tačka 1.

da je podnosilac zahteva dostavio dokumentaciju kojom se dokazuje da su primerci nabavljeni u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti određenih vrsta u državi izvoza ili ponovnog izvoza.

4.1.bii

however, the issuance of import permits for species listed in Annex A in accordance with Article 3(1)(a) shall not require such documentary evidence, but the original of any such import permit shall be withheld from the applicant pending presentation of the export permit or re-export certificate

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 3. stav 2. tačka1.

U slučaju uvoza primeraka vrsta iz Priloga I koji su dati u Dodacima I, II, ili III Konvencije, podnosilac zahteva prilaže izvoznu dozvolu ili potvrdu o ponovnom izvozu koju je u skladu sa Konvencijom izdao nadležni organ države izvoza ili države ponovnog izvoza, ili njihovu kopiju;

4.1.c

the competent scientific authority is satisfied that the intended accommodation for a live specimen at the place of destination is adequately equipped to conserve and care for it properly

(*) član 94. stav 11.

član 28. stav 5. i stav 6. tačka 3. Zakon o zaštiti životne sredine

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

U postupku izdavanja dozvola, odnosno isprava iz stava 2. ovog člana Ministarstvo probavlja stručno mišljenje određene naučne i stručne organizacije.

Naučne i stručne organizacije iz stava 5. ovog člana obavljaju stručne poslove koji se odnose na:

3) uslove za držanje živih primeraka životinjskih i biljnih divljih vrsta u

zatočeništvu;

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 3. stav 2. tačka 3. podtačka 3.

da je ovlašćena naučna i stručna organizacija na osnovu dostupnih podataka i dokumentacije utvrdila:

(3) da je smeštaj namenjen živom primerku u odredištu odgovarajuće opremljen za njegovo primereno držanje i negu;

4.1.d

the management authority is satisfied that the specimen is not to be used for primarily commercial purposes

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 3. stav 2. tačka 2.

da je Ministarstvu pružen odgovarajući dokaz da se primerci neće upotrebljavati u komercijalne svrhe

4.1.e

the management authority is satisfied, following consultation with the competent scientific authority, that there are no other factors relating to the conservation of the species which militate against issuance of the import permit; and

(*) član 94. stav 11.

član 28. stav 5. i stav 6. tačka 1. Zakon o zaštiti životne sredine

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

U postupku izdavanja dozvola, odnosno isprava iz stava 2. ovog člana Ministarstvo probavlja stručno mišljenje određene naučne i stručne organizacije.

Naučne i stručne organizacije iz stava 5. ovog člana obavljaju stručne poslove koji se odnose na:

1) utvrđivanje da li uvoz, izvoz, ponovni izvoz ili unos iz mora ugrožava opstanak u prirodi strogo zaštićenih, zaštićenih i alohtonih divljih vrsta;

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 3. stav 2. tačka 4.

da je Ministarstvo na osnovu mišljenja ovlašćene naučne i stručne organizacije utvrdilo da nema nikakvih drugih faktora koji se odnose na očuvanje vrsta, a koji bi bili protivni izdavanju uvozne dozvole

4.1.f

in the case of introduction from the sea, the management authority is satisfied that any live specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 3. stav 2. tačka 5.

da je Ministarstvu pružen odgovarajući dokaz da će svaki živi primerak biti otpremljen na način koji na najmanju moguću meru smanjuje rizik povrede, narušavanja zdravlja ili okrutnog postupanja.

4.2

The introduction into the Community of specimens of the species listed in Annex B shall be subject to completion of the necessary checks and the prior presentation, at the border customs office at the point of introduction, of an import permit issued by a management authority of the Member State of destination

The import permit may be issued only in accordance with the restrictions established pursuant to paragraph 6 and when

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 4. stav 1.

Primerci zaštićenih vrsta iz Priloga II, mogu se uneti u Republiku Srbiju posle stavljanja na uvid uvozne dozvole koju je izdalo Ministarstvo i okončanja postupka u graničnoj carinskoj ispostavi na mestu unošenja.

član 4. stav 2.

Uvozna dozvola iz stava 1. ovog člana može se izdati ako su ispunjeni sledeći uslovi:

4.2.a

(a) the competent scientific authority, after examining available data and considering any opinion from the Scientific Review Group, is of the opinion that the introduction into the Community would not have a harmful effect on the conservation status of the species or on the extent of the territory occupied by the relevant population of the species, taking account of the current or anticipated level of trade. This opinion shall be valid for subsequent imports as long as the abovementioned aspects have not changed significantly

(*) član 94. stav 11.

član 28. stav 5. i stav 6. tačka 1. Zakon o zaštiti životne sredine

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

U postupku izdavanja dozvola, odnosno isprava iz stava 2. ovog člana Ministarstvo probavlja stručno mišljenje određene naučne i stručne organizacije.

Naučne i stručne organizacije iz stava 5. ovog člana obavljaju stručne poslove koji se odnose na:

1) utvrđivanje da li uvoz, izvoz, ponovni izvoz ili unos iz mora ugrožava opstanak u prirodi strogo zaštićenih, zaštićenih i alohtonih divljih vrsta;

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 4. stav 2. tačka 4.

da je ovlašćena naučna i stručna organizacija, na osnovu dostupnih podataka i dokumentacije, utvrdila da unošenje u Republiku Srbiju nema štetan uticaj na status očuvanja vrste ili na veličinu teritorije koju zauzima odgovarajuća populacija te vrste uzimajući u obzir sadašnji ili predviđeni nivo trgovine;

4.2.b

the applicant provides documentary evidence that the intended accommodation for a live specimen at the place of destination is adequately equipped to conserve and care for it properly

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 4. stav 2. tačka 4.

da je podnosilac zahteva dao na uvid dokumenta kojima se dokazuje da je smeštaj za žive primerke u odredištu odgovarajuće opremljen za njihovo primereno držanje i negu;

4.2.c

the conditions referred to in paragraph 1(b)(i), (e) and (f) have been met

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 4. stav 2. tačka 1.

da je podnosilac zahteva dostavio dokumentaciju kojom se dokazuje da su primerci nabavljeni u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti određenih vrsta u državi izvoza ili ponovnog izvoza. U slučaju uvoza primeraka vrsta iz Priloga II koji su dati u Dodacima Konvencije, podnosilac zahteva prilaže izvoznu dozvolu ili potvrdu o ponovnom izvozu koju je u skladu sa Konvencijom izdao nadležni organ države izvoza ili države ponovnog izvoza ili njihovu kopiju;

član 4. stav 2. tačka 4.

da je ovlašćena naučna i stručna organizacija, na osnovu dostupnih podataka i dokumentacije, utvrdila da unošenje u Republiku Srbiju nema štetan uticaj na status očuvanja vrste ili na veličinu teritorije koju zauzima odgovarajuća populacija te vrste uzimajući u obzir sadašnji ili predviđeni nivo trgovine; da je podnosilac zahteva pružio zadovoljavajući dokaz

član 4. stav 2. tačka 3.

da će svaki živi primerak biti otpremljen na način koji na najmanju moguću meru smanjuje rizik povrede, narušavanja zdravlja ili okrutnog postupanja;

4.3

The introduction into the Community of specimens of the species listed in Annex C shall be subject to completion of the necessary checks and the prior presentation, at the border customs office at the point of introduction, of an import notification and

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 5. stav 1.

Primerci zaštićenih vrsta iz Priloga III, mogu se uneti u Republiku Srbiju posle stavljanja na uvid ispunjenog obrasca obaveštenja o uvozu iz Priloga XI, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, mišljenja ovlašćene naučne i stručne organizacije i okončanja postupka u graničnoj carinskoj ispostavi na mestu unošenja, i:

4.3.a

in the case of export from a country mentioned in relation to the species concerned in Annex C, the applicant shall provide documentary evidence, by means of an export permit issued in accordance with the Convention by an authority of that country competent for the purpose, that the specimens have been obtained in accordance with the national legislation on the conservation of the species concerned

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 5. stav 1. tačka 1.

izvozne dozvole koju je u skladu sa Konvencijom izdao nadležni organ države izvoza ako se radi o uvozu iz države koja je naznačena uz ime te vrste u Prilogu III ili

4.3.b

in the case of export from a country not mentioned in relation to the species concerned in Annex C or re-export from any country, the applicant shall present an export permit, a re-export certificate or a certificate of origin issued in accordance with the Convention by an authority of the exporting or re-exporting country competent for the purpose

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 5. stav 1. tačka 2.

izvozne dozvole, potvrde o ponovnom izvozu ili potvrde o poreklu koju je u skladu sa Konvencijom izdao nadležni organ države izvoza ili države ponovnog izvoza ako se radi o uvozu iz svih drugih zemalja, osim one čije ime stoji u napomenama uz ime vrste u Prilogu III .

4.4

The introduction into the Community of specimens of the species listed in Annex D shall be subject to completion of the necessary checks and the prior presentation of an import notification at the border customs office at the point of introduction

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 6 .stav 1.

Primerci zaštićenih vrsta datih iz Priloga IV, kao i primerci zaštićenih vrsta iz Priloga VII i VIII, koji se ne nalaze i u Prilozima I, II i III, mogu se uneti u Republiku Srbiju posle stavljanja na uvid ispunjenog obrasca obaveštenja o uvozu iz Priloga XI ovog pravilnika, mišljenja ovlašćene naučne i stručne organizacije i okončanja postupka u graničnoj carinskoj ispostavi na mestu unošenja

4.5

The conditions for the issuance of an import permit as referred to in paragraph 1(a) and (d) and in paragraph 2(a), (b) and (c) shall not apply to specimens for which the applicant provides documentary evidence

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 7. stav 1.

Uslovi za izdavanje uvozne dozvole iz člana 3. stav 2. tač. 2) i 3) i člana 4. stav 2. tač. 1) do 5) ovog pravilnika ne odnose se na primerke za koje podnosilac zahteva stavi na uvid dokumentovan dokaz:

4.5.a

that they had previously been legally introduced into or acquired in the Community and that they are, modified or not, being reintroduced into the Community; or

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 7. stav 1. član 1.

da su oni prethodno zakonito uneti u Republiku Srbiju ili stečeni u njoj i da se bez obzira da li su izmenjeni ili ne, ponovno unose u Republiku Srbiju, ili

4.5.b

that they are worked specimens that were acquired more than 50 years previously

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 7. stav 1. tačka 2.

da predstavljaju obrađene primerke koji su stečeni pre više od 50 godina.

4.6

In consultation with the countries of origin concerned, in accordance with the procedure laid down in Article 18 and taking account of any opinion from the Scientific Review Group, the Commission may establish general restrictions, or restrictions relating to certain countries of origin, on the introduction into the Community

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 21. stav 1.

Uvoz vrsta iz Priloga VI ovog pravilnika je zabranjen.

PRILOG VI

“Vrste iz Priloga I i II na koje se odnosi zabrana uvoza u Republiku Srbiju iz člana 21. Pravilnika

Suspenzije iz Uredbe Komisije 359/2009 od 30. aprila 2009. godine o suspenziji unošenja u Zajednicu primeraka određenih vrsta divlje flore i faune ”

4.6.a

on the basis of the conditions referred to in paragraph 1(a)(i) or (e), of specimens of species listed in Annex A

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 21. stav 1.

Uvoz vrsta iz Priloga VI ovog pravilnika je zabranjen.

PRILOG VI

“Vrste iz Priloga I i II na koje se odnosi zabrana uvoza u Republiku Srbiju iz člana 21. Pravilnika

Suspenzije iz Uredbe Komisije 359/2009 od 30. aprila 2009. godine o suspenziji unošenja u Zajednicu primeraka određenih vrsta divlje flore i faune ”

4.6.b

on the basis of the conditions referred to in paragraph 1(e) or paragraph 2(a), of specimens of species listed in Annex B

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 21. stav 1.

Uvoz vrsta iz Priloga VI ovog pravilnika je zabranjen.

PRILOG VI

“Vrste iz Priloga I i II na koje se odnosi zabrana uvoza u Republiku Srbiju iz člana 21. Pravilnika

Suspenzije iz Uredbe Komisije 359/2009 od 30. aprila 2009. godine o suspenziji unošenja u Zajednicu primeraka određenih vrsta divlje flore i faune ”

4.6.c

of live specimens of species listed in Annex B which have a high mortality rate during shipment or for which it has been established that they are unlikely to survive in captivity for a considerable proportion of their potential life span

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 21. stav 1.

Uvoz vrsta iz Priloga VI ovog pravilnika je zabranjen.

PRILOG VI

“Vrste iz Priloga I i II na koje se odnosi zabrana uvoza u Republiku Srbiju iz člana 21. Pravilnika

Suspenzije iz Uredbe Komisije 359/2009 od 30. aprila 2009. godine o suspenziji unošenja u Zajednicu primeraka određenih vrsta divlje flore i faune ”

4.6.d

of live specimens of species for which it has been established that their introduction into the natural environment of the Community presents an ecological threat to wild species of fauna and flora indigenous to the Community

The Commission shall on a quarterly basis publish a list of such restrictions, if any, in the Official Journal of the European Communities.7. Where special cases of transhipment, air transfer or rail transport occur following introduction into the Community, derogations from completion of the checks and presentations of import documents at the border customs office at the point of introduction which are referred to in paragraphs 1 to 4 shall be granted in accordance with the procedure laid down in Article 18, in order to permit such checks and presentations to be made at another customs office designated in accordance with Article 12 (1)

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 21. stav 1.

Uvoz vrsta iz Priloga VI ovog pravilnika je zabranjen.

PRILOG VI

“Vrste iz Priloga I i II na koje se odnosi zabrana uvoza u Republiku Srbiju iz člana 21. Pravilnika

Suspenzije iz Uredbe Komisije 359/2009 od 30. aprila 2009. godine o suspenziji unošenja u Zajednicu primeraka određenih vrsta divlje flore i faune ”

5.

5.1

Export or re-export from the Community

The export or re-export from the Community of specimens of the species listed in Annex A shall be subject to completion of the necessary checks and the prior presentation, at the customs office at which the export formalities are completed, of an export permit or re-export certificate issued by a management authority of the Member State in which the specimens are located

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 8. stav 1.

Primerci zaštićenih vrsta iz Priloga I i VII ovog pravilnika mogu se izvoziti i ponovno izvoziti iz Republike Srbije posle stavljanja na uvid izvozne dozvole ili potvrde o ponovnom izvozu koju je izdalo Ministarstvo i okončanja postupka u graničnoj carinskoj ispostavi na mestu iznošenja.

5.2

An export permit for specimens of the species listed in Annex A may be issued only when the following conditions have been met

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 8. stav 2.

Izvozna dozvola iz stava 1. ovog člana za primerke vrsta iz Priloga II i VII može se izdati ako su ispunjeni sledeći uslovi

5.2.a

the competent scientific authority has advised in writing that the capture or collection of the specimens in the wild or their export will not have a harmful effect on the conservation status of the species or on the extent of the territory occupied by the relevant population of the species

(*) član 94. stav 11.

član 28. stav 5. i stav 6. tačka 1. Zakon o zaštiti životne sredine

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

U postupku izdavanja dozvola, odnosno isprava iz stava 2. ovog člana Ministarstvo probavlja stručno mišljenje određene naučne i stručne organizacije.

Naučne i stručne organizacije iz stava 5. ovog člana obavljaju stručne poslove koji se odnose na:

1) utvrđivanje da li uvoz, izvoz, ponovni izvoz ili unos iz mora ugrožava opstanak u prirodi strogo zaštićenih, zaštićenih i alohtonih divljih vrsta;

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 8. stav 2. tačka 2.

da je ovlašćena naučna i stručna organizacija, na osnovu dostupnih podataka, u pisanom obliku utvrdila da hvatanje ili sakupljanje primeraka iz prirode, ili njihov izvoz, neće imati štetan uticaj na status očuvanja tih vrsta ili na veličinu teritorije koju zauzima odgovarajuća populacija tih vrsta

5.2.b

the applicant provides documentary evidence that the specimens have been obtained in accordance with the legislation in force on the protection of the species in question; where the application is made to a Member State other than the Member State of origin, such documentary evidence shall be furnished by means of a certificate stating that the specimen was taken from the wild in accordance with the legislation in force on its territory

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 8. stav 2. tačka 1. podtačka 1.

da je podnosilac zahteva predao dokumentovan dokaz o tome:

da su primerci nabavljeni u Republici Srbiji u skladu sa važećim zakonima koji uređuju njihovo uzimanje iz prirode,

član 8. stav 2. tačka 1. podtačka 2.

da su primerci nabavljeni u Republici Srbiji u skladu sa Konvencijom,

5.2.c

the management authority is satisfied that

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 8. stav 2.

Deo rečenice nije prenosiv, inače je u celini usaglašeno (videti ceo član u Pravilniku gde je ovaj deo rečenice Uredbe 338/97 drugačije struktuiran)

5.2.ci

any live specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 8. stav 2. tačka 1. podtačka 5.

da će svaki živi primerak biti otpremljen na način koji na najmanju moguću meru smanjuje rizik od povrede, narušavanja zdravlja ili okrutnog postupanja;

5.2.cii

the specimens of species not listed in Annex I to the Convention will not be used for primarily commercial purposes, or

– in the case of export to a State party to the Convention of specimens of the species referred to in Article 3(1)(a) of this Regulation, an import permit has been issued

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 8. stav 2. tačka 1. podtačka 4.

da se primerci neće koristiti u komercijalne svrhe, izuzev primeraka u skladu sa članom 31. ovog pravilnika

član 8. stav 2. tačka 1. podtačka 3.

da je izdata uvozna dozvola u slučaju izvoza primeraka vrsta iz Dodatka I Konvencije u neku od država strana Konvencije,

5.2.d

the management authority of the Member State is satisfied, following consultation with the competent scientific authority, that there are no other factors relating to the conservation of the species which militate against issuance of the export permit

(*) član 94. stav 11.

član 28. stav 5. i stav 6. tačka 1. Zakon o zaštiti životne sredine

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

U postupku izdavanja dozvola, odnosno isprava iz stava 2. ovog člana Ministarstvo probavlja stručno mišljenje određene naučne i stručne organizacije.

Naučne i stručne organizacije iz stava 5. ovog člana obavljaju stručne poslove koji se odnose na:

1) utvrđivanje da li uvoz, izvoz, ponovni izvoz ili unos iz mora ugrožava opstanak u prirodi strogo zaštićenih, zaštićenih i alohtonih divljih vrsta;

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 8. stav 2. tačka 3.

da je Ministarstvo, na osnovu mišljenja ovlašćene naučne i stručne organizacije, utvrdilo da ne postoje drugi faktori koji se odnose na očuvanje vrsta, a koji sprečavaju izdavanje izvozne dozvole

5.3

A re-export certificate may be issued only when the conditions referred to in paragraph 2 (c) and (d) have been met and when the applicant provides documentary evidence that the specimens

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 8. stav 3.

Potvrda o ponovnom izvozu može se izdati ako su ispunjeni uslovi iz stava 2. tačka 1) podtač. (3), (4) i (5) i tačka 3) ovog člana i ako podnosilac zahteva dostavi dokumentovan dokaz da su primerci

5.3.a

were introduced into the Community in accordance with the provisions of this Regulation

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 8. stav 3. tačka 1.

uneti u Republiku Srbiju u skladu sa ovim pravilnikom;

5.3.b

if introduced into the Community before the entry into force of this Regulation, were introduced in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 3626/82

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 8. stav 3. tačka 3.

zakonito uneti u Republiku Srbiju pre početka primene ovog pravilnika i Konvencije u Republici Srbiji.

5.3.c

if introduced into the Community before 1984, entered international trade in accordance with the provisions of the Convention

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 8. stav 3. tačka 2.

uvedeni u međunarodnu trgovinu u skladu sa Konvencijom, ako su uneti u Republiku Srbiju pre 28. maja 2002. godine;

5.3.d

were legally introduced into the territory of a Member State before the provisions of the Regulations referred to in (a) and (b) or of the Convention became applicable to them, or became applicable in that Member State

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

.

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 8. stav 3. tačka 3.

zakonito uneti u Republiku Srbiju pre početka primene ovog pravilnika i Konvencije u Republici Srbiji

5.4

The export or re-export from the Community of specimens of the species listed in Annexes B and C shall be subject to completion of the necessary checks and the prior presentation, at the customs office at which the export formalities are completed, of an export permit or re-export certificate issued by a management authority of the Member State in whose territory the specimens are located.

An export permit may be issued only when the conditions referred to in paragraph 2 (a), (b), (c) (i) and (d) have been met.

A re-export certificate may be issued only when the conditions referred to in paragraph 2 (c) (i) and (d) and in paragraph 3 (a) to (d) have been met

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 9. stav 1.

Primerci vrsta iz Priloga II, III i VIII ovog pravilnika mogu se izvoziti i ponovno izvoziti iz Republike Srbije posle stavljanja na uvid izvozne dozvole ili potvrde o ponovnom izvozu koju je izdalo Ministarstvo i okončanja postupka u graničnoj carinskoj ispostavi na mestu iznošenja

član 9. stav 2.

Izvozna dozvola iz stava 1. ovog člana može se izdati ako su ispunjeni uslovi iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtač. (1), (2) i (5) i tač. 2) i 3) ovog pravilnika.

član 9. stav 3.

Potvrda o ponovnom izvozu može se izdati ako su ispunjeni uslovi iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtačka (5) i tačka 3) i stav 3. ovog pravilnika.

5.5

Where an application for a re-export certificate concerns specimens introduced into the Community under an import permit issued by another Member State, the management authority must first consult the management authority which issued the permit. The consultation procedures and the cases in which consultation is necessary shall be established in accordance with the procedure laid down in Article 18

Neprenosivo

Odredba se odnosi na postupanje i procedure koje su specifične za države članice EU, a ne za države koje nisu članice EU.

5.6.i

The conditions for the issuance of an export permit or re-export certificate as referred to in paragraph 2 (a) and (c) (ii) shall not apply to:

worked specimens that were acquired more than 50 years previously

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 10. stav1.

Uslovi za izdavanje izvozne dozvole ili potvrde o ponovnom izvozu iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtač. (3) i (4) i tačka 2) ovog pravilnika, ne odnose se na:

član 10. stav 1. tačka 1.

obrađene primerke koji su stečeni pre više od 50 godina;

5.6.ii

dead specimens and parts and derivatives thereof for which the applicant provides documentary evidence that they were legally acquired before the provisions of this Regulation, or of Regulation (EEC) No 3626/82 or of the Convention became applicable to them

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 10. stav1. tačka 2.

mrtve primerke, njihove delove i derivate za koje podnosilac zahteva pruži odgovarajući dokaz da su zakonito stečeni pre nego što su se na njih počele primenjivati odredbe Konvencije i odredbe ovog pravilnika.

5.7.a

The competent scientific authority in each Member State shall monitor the issuance of export permits by that Member State for specimens of species listed in Annex B and actual exports of such specimens. Whenever such scientific authority determines that the export of specimens of any such species should be limited in order to maintain that species throughout its range at a level consistent with its role in the ecosystem in which it occurs, and well above the level at which that species might become eligible for inclusion in Annex A in accordance with Article 3 (1) (a) or (b) (i), the scientific authority shall advise the competent management authority, in writing, of suitable measures to be taken to limit the issuance of export permits for specimens of that species

(*) član 94. stav 11.

član 28. stav 5. i stav 6. tačke 1. i 9. Zakon o zaštiti životne sredine

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

U postupku izdavanja dozvola, odnosno isprava iz stava 2. ovog člana Ministarstvo probavlja stručno mišljenje određene naučne i stručne organizacije.

Naučne i stručne organizacije iz stava 5. ovog člana obavljaju stručne poslove koji se odnose na:

1) utvrđivanje da li uvoz, izvoz, ponovni izvoz ili unos iz mora ugrožava opstanak u prirodi strogo zaštićenih, zaštićenih i alohtonih divljih vrsta;

9) i druge stručne poslove vezane za sprovođenje potvrđenih međunarodnih ugovora.

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

Član 9. Stav 1.

Primerci vrsta iz Priloga II, III i VIII ovog pravilnika mogu se izvoziti i ponovno izvoziti iz Republike Srbije posle stavljanja na uvid izvozne dozvole ili potvrde o ponovnom izvozu koju je izdalo Ministarstvo i okončanja postupka u graničnoj carinskoj ispostavi na mestu iznošenja.

član 9. stav 2.

Izvozna dozvola iz stava 1. ovog člana može se izdati ako su ispunjeni uslovi iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtač. (1), (2) i (5) i tač. 2) i 3) ovog pravilnika.

član 9. stav 3.

Potvrda o ponovnom izvozu može se izdati ako su ispunjeni uslovi iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtačka (5) i tačka 3) i stav 3. ovog pravilnika.

5.7.b

Whenever a management authority is advised of the measures referred to in (a), it shall inform and send comments to the Commission which shall, if appropriate, recommend restrictions on exports of the species concerned in accordance with the procedure laid down in Article 18

Neprenosivo

Odredba se odnosi na obavezu upravnog organa države članice EU da obavesti Komisiju o potrebi za ograničavanje izvoza određenih vrsta.

6.

6.1

Rejection of applications for permits and certificates referred to in Articles 4, 5 and 10

When a Member State rejects an application for a permit or certificate in a case of significance in respect of the objectives of this Regulation, it shall immediately inform the Commission of the rejection and of the reasons for rejection

Neprenosivo

Odredba se odnosi na obavezu upravnog organa države članice EU koja odbije izdavanje dozvole da obavesti Komisiju o odbijanju i razlozima za odbijanje.

6.2

The Commission shall communicate information received in accordance with paragraph 1 to the other Member States in order to ensure uniform application of this Regulation

Neprenosivo

Odredba se odnosi na obavezu Komisije da obavesti ostale države članice EU o odbijanju zahteva za izdavanje dozvole jedne od država članica i razlozima za odbijanje.

6.3

When an application is made for a permit or certificate relating to specimens for which such an application has previously been rejected, the applicant must inform the competent authority to which the application is submitted of the previous rejection

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

Prilog X

Tačka 1.1.4.

Ako se podnosi zahtev za dozvolu za primerke za koje je prethodni zahtev bio odbijen, podnosilac zahteva dužan je da obavesti Ministarstvo o prethodnom odbijanju zahteva.

6.4.a

Member States shall recognize the rejection of applications by the competent authorities of the other Member States, where such rejection is based on the provisions of this Regulation

Neprenosivo

Odredba se odnosi na obavezu država članica EU da prepoznaju odbijanje izdavanja dozvole od strane druge države članice EU.

6.4.b

However, this need not apply where the circumstances have significantly changed or where new evidence to support an application has become available. In such cases, if a management authority issues a permit or certificate, it shall inform the Commission thereof, stating the reasons for issuance

Neprenosivo

Odredba se odnosi na obavezu upravnog organa države članice EU da obavesti Komisiju o izdavanju dozvole u slučaju da su se okolnosti promenile od prethodno odbijenog zahteva.

7.

7.1

Derogations

Specimens born and bred in captivity or artificially propagated

Neprenosivo

Naziv odredbe je drugačije struktuiran u nacionalnom propisima Republike Srbije.

7.1.a

Save where Article 8 applies, specimens of species listed in Annex A that have been born and bred in captivity or artificially propagated shall be treated in accordance with the provisions applicable to specimens of species listed in Annex B

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS ”, br. 99/09 i 06/14)

član 31.

S primercima vrsta iz Priloga I ovog pravilnika koji su rođeni i uzgojeni u zatočeništvu ili veštački razmnoženi postupaće se u skladu sa odredbama koje se primenjuju na primerke vrsta iz Priloga II ovog pravilnika, osim u slučaju svrhe iz člana 23. stav 1. ovog pravilnika.

7.1.b

In the case of artificially propagated plants, the provisions of Articles 4 and 5 may be waived under special conditions laid down by the Commission, relating to

Nepernosivo

Odredba se odnosi na mogućnost primene izuzeća za veštački razmnožene biljke pod posebnim uslovima koje propisuje Komisija.

7.1.bi

the use of phytosanitary certificates

Nepernosivo

Odredba se odnosi na donošenje kriterijuma od strane Komisije za korišćenje fitosanitarnih sertifikata.

7.1.bii

trade by registered commercial traders and by the scientific institutions referred to in paragraph 4 of this Article

Nepernosivo

Odredba se odnosi na donošenje kriterijuma od strane Komisije za izuzeće za trgovinu biljaka koje potiču iz veštačkog uzgoja.

7.1.biii

trade in hybrids

Nepernosivo

Odredba se odnosi na donošenje kriterijuma od strane Komisije za izuzeće za trgovinu hibridima.

7.1.c

The criteria for determining whether a specimen has been born and bred in captivity or artificially propagated and whether for commercial purposes, as well as the special conditions referred to in (b), shall be specified by the Commission in accordance with the procedure laid down in Article 18

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

(Evropska komisija je donela Uredbu 865/06 sa ciljem definisanja kriterijuma, a podzakonski akt je usaglašen sa njenim odredbama)

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 29.

Primerak biljne vrste smatraće se veštački razmnoženim ako Ministarstvo, nakon pribavljenog mišljenja ovlašćene naučne i stručne organizacije, utvrdi:

1) da primerak biljne vrste potiče od biljke uzgojene iz semena, sadnice, reznice, kalusa, drugog biljnog tkiva, spora ili drugih propagula pod kontrolisanim uslovima, tj. u sredini koja nije prirodna i kojom čovek u znatnoj meri manipuliše, što može obuhvatiti obrađivanje tla, đubrenje, kontrolu korova, navodnjavanje ili rasadne postupke poput presađivanja u saksije ili zaštitu od vremenskih uslova;

2) da je uzgojeni matični fond formiran u skladu sa važećim propisima koji su se na njega odnosili u vreme kad je nabavljen i na način koji ne šteti opstanku tih vrsta u prirodi;

3) da se matičnim fondom upravlja na način koji garantuje njegovo dugotrajno održanje;

4) kada se radi o kalemljenim biljkama, da su i podloga i plemka dobijene veštački u skladu sa tač. 1) do 3) ovog člana;

Deblo će se smatrati veštački razmnoženim ako potiče od stabala uzgojenih na jednovrsnoj plantaži u skladu sa stavom 1. ovog člana.

7.2.a

Transit

By way of derogation from Article 4, where a specimen is in transit through the Community, checks and presentation at the border customs office at the point of introduction of the prescribed permits, certificates and notifications shall not be required

Neprenosivo

Odredba se odnosi na izuzeće kod tranzita primerka kroz EU koja je neprimenjiva u RS.

Napomena:

Videti obrazloženje kod 7.2.b.

7.2.b

In the case of species listed in the Annexes in accordance with Article 3 (1) and Article 3 (2) (a) and (b), the derogation referred to in (a) shall apply only where a valid export or re-export document provided for by the Convention, relating to the specimens that it accompanies and specifying the destination of the specimens, has been issued by the competent authorities of the exporting or re-exporting third country.

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 12.

Tranzit kroz Republiku Srbiju primeraka vrsta iz Priloga I do IX ovog pravilnika obavezno se prijavljuje u graničnoj carinskoj ispostavi na mestu unošenja.

Za tranzit primeraka vrsta iz stava 1. ovog člana potrebno je staviti na uvid odgovarajuću dokumentaciju države izvoza iz koje je vidljivo konačno odredište. Za vrste iz Priloga I, II i III ovog pravilnika potrebno je staviti na uvid važeću izvoznu dozvolu ili potvrdu o ponovnom izvozu koju je izdao nadležni upravni organ države izvoza ili ponovnog izvoza u skladu sa Konvencijom.

7.2.c

If the document referred to in (b) has not been issued before export or re-export, the specimen must be seized and may, where applicable, be confiscated unless the document is submitted retrospectively in compliance with the conditions specified by the Commission in accordance with the procedure laid down in Article 18

član 92. stav 1.

Primerci strogo zaštićenih, zaštićenih i alohtonih divljih vrsta sa kojima se postupa suprotno odredbama ovog zakona, oduzimaju se na propisan način u skladu sa ovim zakonom, uz izdavanje potvrde o oduzimanju koja sadrži podatke o oduzetim primercima.

Potpuno usklađeno

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 37. stav 1. tačka 1.

Izuzetno od odredbe člana 35. stav 2. ovog pravilnika, a pod uslovom da uvoznik ili izvoznik nakon pristizanja ili pre otpreme pošiljke obavesti Ministarstvo o razlozima zbog kojih dozvole i potvrde iz čl. 3, 4, 8. i 9. ovog pravilnika nisu blagovremeno pribavljene, iste se mogu izdati naknadno za primerke vrsta iz Priloga II i III ovog pravilnika, kao i za primerke vrsta iz Priloga I ovog pravilnika, koji ispunjavaju uslove iz čl. 7. i 10. ovog pravilnika ako:

1) Ministarstvo u konsultaciji sa nadležnim upravnim organom druge države utvrdi da se razlozi zbog kojih dokumentacija nije blagovremeno pribavljena ne mogu pripisati podnosiocu zahteva;

član 37. stav 1. tačka 2.

2) se uvoz, izvoz ili ponovni izvoz odvija u skladu sa Konvencijom i sa važećim propisom druge države.

7.3

Personal and household effects

By way of derogation from Articles 4 and 5, the provisions therein shall not apply to dead specimens, parts and derivatives of species listed in Annexes A to D which are personal or household effects being introduced into the Community, or exported or re-exported therefrom, in compliance with provisions that shall be specified by the Commission in accordance with the procedure laid down in Article 18

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 13. stav 1.

Izuzetno od čl. 3, 4, 5. i 6. ovog pravilnika za uvoz ili ponovni uvoz u Republiku Srbiju mrtvih primeraka, delova i derivata koji predstavljaju lične ili kućne stvari, nije potrebno:

1) pribaviti uvoznu dozvolu Republike Srbije za vrste iz Priloga I i II ovog pravilnika;

2) popuniti obaveštenje o uvozu u graničnoj carinskoj ispostavi na mestu unošenja za vrste iz Priloga III i IV, kao i vrste iz Priloga VII i VIII koje nisu date u Prilogu I i II ovog pravilnika.

Izuzeće iz stava 1. ovog člana ne primenjuje se na lične i kućne stvari koje se koriste za ostvarenje komercijalne dobiti, koje se prodaju, izlažu u komercijalne svrhe, čuvaju za prodaju, nude za prodaju ili prevoze radi prodaje.

član 13. stav 2.

Pod mrtvim primercima iz stava 1. ovoga člana podrazumevaju se i lovački trofeji ako su:

1) sastavni deo ličnog prtljaga putnika koji dolaze iz inostranstva ili

2) sastavni deo lične imovine fizičkog lica koja menja boravak u inostranstvu za boravak u Republici Srbiji ili

3) lovački trofeji odstreljeni u inostranstvu, a uvoze se naknadno.

7.4

Scientific institutions

The documents referred to in Articles 4, 5, 8 and 9 shall not be required in the case of non-commercial loans, donations and exchanges between scientists and scientific institutions, registered by the management authorities of the States in which they are located, of herbarium specimens and other preserved, dried or embedded museum specimens, and of live plant material, bearing a label, the model for which has been determined in accordance with the procedure laid down in Article 18 or a similar label issued or approved by a management authority of a third country

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS” br. 99/09 i 06/14)

član 15. stav 1.

Dozvole iz čl. 3, 4, 5, 8. i 9. ovog pravilnika, mišljenja i obaveštenja iz člana 6. ovog pravilnika nisu obavezni ako se radi o konzerviranim, osušenim ili na neki drugi način očuvanim muzejskim primercima, primercima iz herbarijuma, živom biljnom materijalu, u slučaju kada se oni pozajmljuju, poklanjaju ili razmenjuju u nekomercijalne svrhe među naučnicima i naučnim ustanovama koje su registrovane pri nadležnom organu države u kojoj se nalaze, a pošiljka određenih primeraka je obeležena etiketom iz Priloga XII, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Naučnici i naučne ustanove popunjavaju sva polja etikete i o upotrebi svake etikete obavštavaju Ministarstvo, tako što mu dostavljaju za to predviđeni deo etikete.

8.

8.1

Provisions relating to the control of commercial activities

1. The purchase, offer to purchase, acquisition for commercial purposes, display to the public for commercial purposes, use for commercial gain and sale, keeping for sale, offering for sale or transporting for sale of specimens of the species listed in Annex A shall be prohibited

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 23. stav 1.

Nije dozvoljena prodaja, kupovina, podnošenje ponude za kupovinu, sticanje u komercijalne svrhe, izlaganje javnosti radi sticanja dobiti, korišćenje u svrhu sticanja dobiti, držanje radi prodaje, nuđenje na prodaju, prevoz radi prodaje, najam i razmena primeraka vrsta iz Priloga I i VII ovog pravilnika.

8.2

Member States may prohibit the holding of specimens, in particular live animals of the species listed in Annex A

Neprenosivo

Odredba se odnosi na mogućnost da pojedine države članice EU donesu zabranu držanja živih primeraka životinja, pogotovo sa dodatka A.

8.3.a

In accordance with the requirements of other Community legislation on the conservation of wild fauna and flora, exemption from the prohibitions referred to in paragraph 1 may be granted by issuance of a certificate to that effect by a management authority of the Member State in which the specimens are located, on a case-by-case basis where the specimens:

(a) were acquired in, or were introduced into, the Community before the provisions relating to species listed in Appendix I to the Convention or in Annex C1 to Regulation (EEC) No 3626/82 or in Annex A became applicable to the specimens; or

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 23. stav 2. tačka 1.

Izuzetno, Ministarstvo može da odobri radnje iz stava 1. ovog člana, ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

primerci su stečeni ili uneti u Republiku Srbiju u skladu sa propisima iz oblasti zaštite prirode pre stupanja na snagu odredaba Konvencije koje se primenjuju na vrste iz Dodatka I Konvencije ili odredaba pravilnika za vrste iz Priloga I ovog pravilnika;

8.3.b

are worked specimens that were acquired more than 50 years previously

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 23. stav 2. tačka 3.

primerci su obrađeni i stečeni pre više od 50 godina

8.3.c

were introduced into the Community in compliance with the provisions of this Regulation and are to be used for purposes which are not detrimental to the survival of the species concerned

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Sužbeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 23. stav 2. tačka 4.

primerci su uneti u Republiku Srbiju u skladu sa ovim pravilnikom i upotrebljavaće se u svrhe koje nisu štetne za opstanak populacija određene vrste

8.3.d

are captive-born and bred specimens of an animal species or artificially propagated specimens of a plant species or are parts or derivatives of such specimens

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 23. stav 2. tačka 5.

radi se o primercima životinjskih vrsta rođenih i uzgojenih u zatočeništvu, primercima veštački razmnoženih biljnih vrsta, ili o delovima i derivatima takvih primeraka

8.3.e

are required under exceptional circumstances for the advancement of science or for essential biomedical purposes pursuant to Council Directive 86/609/EEC of 24 November 1986 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States regarding the protection of animals used for experimental and other scientific purposes (6) where the species in question proves to be the only one suitable for those purposes and where there are no specimens of the species which have been born and bred in captivity

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 23. stav 2. tačka 6.

primerci su potrebni za napredovanje nauke ili za nužne biomedicinske svrhe ako se dokaže da je dotična vrsta jedina odgovarajuća za te svrhe i ako nema primeraka te vrste koji su rođeni i uzgojeni u zatočeništvu ili veštački razmnoženi

8.3.f

are intended for breeding or propagation purposes from which conservation benefits will accrue to the species concerned

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 23. stav 2. tačka 7.

primerci su namenjeni za uzgoj ili razmnožavanje u korist očuvanja vrste

8.3.g

are intended for research or education aimed at the preservation or conservation of the species

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br 99/09 i 06/14)

član 23. stav 2. tačka av tovoma koje uspostavi anice EU8.

primerci su namenjeni za istraživanje ili obrazovanje radi očuvanja vrste

8.3.h

originate in a Member State and were taken from the wild in accordance with the legislation in force in that Member State

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 23. stav 2. tačka 2.

primerci poreklom iz Republike Srbije uzeti su iz prirode u skladu sa propisima iz oblasti zaštite prirode

8.4

General derogations from the prohibitions referred to in paragraph 1 based on the conditions referred to in paragraph 3, as well as general derogations with regard to species listed in Annex A in accordance with Article 3 (1) (b) (ii) may be defined by the Commission in accordance with the procedure laid down in Article 18. Any such derogations must be in accordance with the requirements of other Community legislation on the conservation of wild fauna and flora

Neprenosivo

Odredba se odnosi na donošenje dodatnih izuzeća od strane Komisija, koja se definišu u skladu sa prethodnim stavom i članom 18 uredbe.

8.5

The prohibitions referred to in paragraph 1 shall also apply to specimens of the species listed in Annex B except where it can be proved to the satisfaction of the competent authority of the Member State concerned that such specimens were acquired and, if they originated outside the Community, were introduced into it, in accordance with the legislation in force for the conservation of wild fauna and flora

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 24. stav 1. tačka 1.

Nije dozvoljena prodaja, kupovina, podnošenje ponude za kupovinu, sticanje u komercijalne svrhe, izlaganje javnosti radi sticanja dobiti, korišćenje u svrhu sticanja dobiti, držanje radi prodaje, nuđenje na prodaju, prevoz radi prodaje, najam i razmena primeraka vrsta iz Priloga II ovog pravilnika.

član 24. stav 1. tačka 2.

Izuzetno, Ministarstvo može da dozvoli radnje iz stava 1. ovog člana, ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

1) primerci su stečeni u Republici Srbiji u skladu sa propisima iz oblasti zaštite prirode;

2) primerci su uneti u Republiku Srbiju u skladu sa propisima iz oblasti zaštite prirode.

8.6

The competent authorities of the Member States shall have discretion to sell any specimen of the species listed in Annexes B to D they have confiscated under this Regulation, provided that it is not thus returned directly to the person or entity from whom it was confiscated or who was party to the offence. Such specimens may then be treated for all purposes as if they had been legally acquired

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 47. stav 2. tačka 4.

Ako postupanje sa trajno oduzetim primercima živih životinja iz stava 1. ovog člana nije moguće, Ministarstvo donosi odluku o:

ustupanju pravnom licu u komercijalne svrhe pod uslovom:

(1) da ima dozvolu za uzgoj i veštačko razmnožavanje u komercijalne svrhe,

(2) da je registrovano pri Sekretarijatu Konvencije, ako se radi o primercima vrsta iz Dodatka I Konvencije;

član 47. stav 2. Ttčka 5.

prodaji, pod uslovom:

(1) da se primerci neće preprodati,

(2) da su primerci boravili potrebno vreme u karantinu i nisu nosioci zaraznih bolesti ili parazita,

(3) da kupac nije evidentiran kao prekršilac propisa iz oblasti zaštite prirode i dobrobiti životinja, da dokaže da je obezbedio uslove za smeštaj živog primerka u skladu sa propisima o uslovima držanja zaštićenih životinja u zatočeništvu i da je preduzeo sve potrebne mere u svrhu sprečavanja bega primerka u prirodu;

9.

9.1

Movement of live specimens

Any movement within the Community of a live specimen of a species listed in Annex A from the location indicated in the import permit or in any certificate issued in compliance with this Regulation shall require prior authorization from a management authority of the Member State in which the specimen is located. In other cases of movement, the person responsible for moving the specimen must be able, where applicable, to provide proof of the legal origin of the specimen

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 26. stav 1.

Za svaki premeštaj (prevoz, selidba, novo nastanjivanje, promena prebivališta itd.) nekog živog primerka vrsta iz Priloga I ovog pravilnika sa mesta naznačenog u uvoznoj dozvoli ili u potvrdi izdatoj u skladu sa ovim pravilnikom, Ministarstvo izdaje potvrdu na obrascu iz Priloga XII ovog pravilnika.

član 26. stav 2. tačka 1.

Potvrda iz stava 1. ovog člana može se izdati pod uslovom da:

1) lice odgovorno za prenos primerka dostavi dokumentaciju iz koje je vidljivo da je primerak pribavljen u skladu sa propisima iz oblasti zaštite prirode;

9.2.a

Such authorization shall:

be granted only when the competent scientific authority of such Member State or, where the movement is to another Member State, the competent scientific authority of the latter, is satisfied that the intended accommodation for a live specimen at the place of destination is adequately equipped to conserve and care for it properly

(*) član 94. stav 11.

član 28. stav 5. i stav 6. tačka 3. Zakon o zaštiti životne sredine

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

U postupku izdavanja dozvola, odnosno isprava iz stava 2. ovog člana Ministarstvo probavlja stručno mišljenje određene naučne i stručne organizacije.

Naučne i stručne organizacije iz stava 5. ovog člana obavljaju stručne poslove koji se odnose na:

3) uslove za držanje živih primeraka životinjskih i biljnih divljih vrsta u

zatočeništvu;

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 26. stav 2. tačka 2. S

Potvrda iz stava 1. ovog člana može se izdati pod uslovom da:

ovlašćena naučna i stručna organizacija izda pisano stručno mišljenje iz kojeg proizlazi da je smeštaj koji je namenjen živom primerku u mestu u koje se šalje odgovarajuće opremljen za njegovo primereno držanje i negu.

9.2.b

be confirmed by issuance of a certificate

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 26. stav 1.

Za svaki premeštaj (prevoz, selidba, novo nastanjivanje, promena prebivališta itd.) nekog živog primerka vrsta iz Priloga I ovog pravilnika sa mesta naznačenog u uvoznoj dozvoli ili u potvrdi izdatoj u skladu sa ovim pravilnikom, Ministarstvo izdaje potvrdu na obrascu iz Priloga XII ovog pravilnika.

9.2.c

where applicable, be immediately communicated to a management authority of the Member State in which the specimen is to be located

Neprenosivo

Odnosi se na komunikaciju između upravnih organa država članica EU

Odredba se odnosi na komunikaciju premeštaja živih primeraka sa dodatka A između država članica EU.

9.3

However, no such authorization shall be required if a live animal must be moved for the purpose of urgent veterinary treatment and is returned directly to its authorized location

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

Član 26. Stav 3.

Potvrda iz stava 1. ovog člana nije potrebna ako živa životinja mora da se premesti zbog hitnog veterinarskog lečenja, nakon čega će biti vraćena na mesto navedeno u uvoznoj dozvoli ili drugoj potvrdi

9.4

Where a live specimen of a species listed in Annex B is moved within the Community, the holder of the specimen may relinquish it only after ensuring that the intended recipient is adequately informed of the accommodation, equipment and practices required to ensure the specimen will be properly cared for

član 86. stav 1.

Živi primerci divljih vrsta životinja mogu se držati u zatočeništvu samo ako im se obezbede životni uslovi u skladu sa zakonom koji odgovaraju vrsti, rasi, polu, starosti, fizičkim i biološkim specifičnostima, kao i etološkim potrebama date vrste.

Potpuno

9.5

When any live specimens are transported into, from or within the Community or are held during any period of transit or transhipment, they shall be prepared, moved and cared for in a manner such as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment and, in the case of animals, in conformity with Community legislation on the protection of animals during transport

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 26. stav 4.

Živi primerci životinja koji se prevoze u Republiku Srbiju, iz Republike Srbije ili unutar nje, ili pretovaruju, obavezno se pripremaju, prevoze i neguju na način koji na najmanju moguću meru smanjuje rizik od povrede, narušavanja zdravlja ili okrutnog postupanja, u skladu sa posebnim propisima.

9.6

Under the procedure laid down in Article 18, the Commission may establish restrictions on the holding or movement of live specimens of species in relation to which restrictions on introduction into the Community have been established in accordance with Article 4 (6)

član 86. stav 4. i 5.

Ministar saglasno sa ministrom nadležnim za poslove veterinarstva propisuje uslove koje moraju ispunjavati zoološki vrtovi i drugi objekti i/ili prostori za držanje životinja u smislu stava 1. ovog člana, uslove držanja, zabranu ili ograničenje držanja pojedinih vrsta, programe obuke i edukacije, kao i način obeležavanja i evidentiranja primeraka divljih vrsta životinja iz stava 1. ovog člana.

zabranjeno je držanje u zatočeništvu živih primeraka divljih vrsta životinja određenih propisom iz stava 4. Ovog člana, osim pod uslovom:

1) da se drže u odgovarajućim objektima u sastavu zoološkog vrta, prihvatilištima i naučnim ustanovama ili drugim naučnim organizacijama za potrebe biomedicinskih istraživanja ili naučnih istraživanja sa ciljem očuvanja vrsta;

2) da se drže u drugim objektima ako se radi o privremenom držanju radi lečenja, oporavka i povratka u prirodu i/ili ako je to u cilju dobrobiti životinja pod uslovom da će se primerci držati u skladu sa propisanim uslovima, da im je obezbeđena odgovarajuća veterinarska nega i da ne postoji opasnost po zdravlje i bezbednost ljudi i životnu sredinu.

Potpuno usklađeno

Odredba se odnosi na mogućnost uvođenja ograničenja za držanje ili transport primeraka unutar EU. Srbija ima zakonski osnov za uvođenje pomenutih ograničenja.

10.

Certificates to be issued

On receiving an application, together with all the requisite supporting documents, from the person concerned and provided that all the conditions governing their issuance have been fulfilled, a management authority of a Member State may issue a certificate for the purposes referred to in Article 5 (2) (b), 5 (3) and (4), Article 8 (3) and Article 9 (2) (b)

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 35. stav 1.

Zahtev za izdavanje dozvola i potvrda na osnovu ovog pravilnika podnosi se Ministarstvu u pisanom obliku.

Član 35. Stav 5.

U zahtevu iz stava 1. ovog člana podnosilac zahteva navodi istinite podatke, daje istinite izjave i informacije, prilaže važeću dokumentaciju i dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

11.

Validity of and special conditions for permits and certificates

(*) član 94. stav 11.

Podzakonski akt detaljno reguliše sadržaj predmetne odredbe vezano za prekogranični promet divljim vrstama

Potpuno usaglašeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

6.Rok važenja dozvola i potvrda

Član 43.

11.1

Without prejudice to stricter measures which the Member States may adopt or maintain, permits and certificates issued by the competent authorities of the Member States in accordance with this Regulation shall be valid throughout the Community

Neprenosivo

Odredba se odnosi na odnose država članica u pogeldu validnosti dozvola i potvrda unutar EU.

11.2.a

However, any such permit or certificate, as well as any permit or certificate issued on the basis of it, shall be deemed void if a competent authority or the Commission, in consultation with the competent authority which issued the permit or certificate, establishes that it was issued on the false premise that the conditions for its issuance were met

član 94. stav 6.

Ministarstvo će poništiti dozvolu ili potvrdu:

1) ako se, posle izdavanja dozvole ili potvrde, usled vanrednih okolnosti, ne može obaviti izvoz, uvoz ili tranzit u skladu sa uslovima navedenim u dozvoli ili potvrdi;

2) ako naknadno utvrdi da je odluka o izdavanju dozvole ili potvrde doneta na osnovu netačnih podataka, falsifikovanih dokumenata ili isprava na kojima su vršene neovlašćene izmene

Potpuno usklađeno

.

11.2.b

Specimens situated in the territory of a Member State and covered by such documents shall be seized by the competent authorities of that Member State and may be confiscated

član 92. stav 1.

Primerci strogo zaštićenih, zaštićenih i alohtonih divljih vrsta sa kojima se postupa suprotno odredbama ovog zakona, oduzimaju se na propisan način u skladu sa ovim zakonom, uz izdavanje potvrde o oduzimanju koja sadrži podatke o oduzetim primercima.

Potpuno usklađeno

11.3

Any permit or certificate issued in accordance with this Regulation may stipulate conditions and requirements imposed by the issuing authority to ensure compliance with the provisions thereof. Where such conditions or requirements need to be incorporated in the design of permits or certificates, Member States shall inform the Commission thereof

član 88. stav 2.

član 94. stav 2. tačka 4.

Potvrda iz st. 1.ovog člana izdaje se ako podnosilac zahteva dokaže da su ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom i propisom kojim se uređuje prekogranični promet i trgovina vrstama divlje flore i faune.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se pod sledećim uslovima:

4) drugim uslovima propisanim u skladu sa ovim zakonom.

Potpuno usklađeno

11.4

Any import permit issued on the basis of a copy of the corresponding export permit or re-export certificate shall be valid for the introduction of specimens into the Community only when accompanied by the original of the valid export permit or re-export certificate

član 94. st. 4., 8. i 11. tač. 1,2,3,4,5,6 ,7

Zabranjen je prekogranični promet primeraka divljih vrsta ako:

1) se prekogranični promet, uključujući otpremu, transport i tranzit vrši bez izdate dozvole ili potvrde;

2) se vrši suprotno izdatoj dozvoli ili potvrdi, odnosno dozvola ili potvrda se koristi za bilo koji drugi primerak osim za onaj za koji je izdata;

3) se koristi dozvola ili potvrda koja je poništena ili čiji je rok važenja istekao;

4) se koristi lažna, falsifikovana dozvola ili potvrda, uključujući i ispravu na kojoj su vršene neovlašćene izmene.

Svaku pošiljku strogo zaštićenih, zaštićenih i alohtonih divljih vrsta mora da prati dozvola, odnosno potvrda u originalu.

U skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima, a u cilju zaštite divljih vrsta iz stava 1. ovog člana Ministar propisuje:

1) uslove pod kojima se obavlja uvoz, izvoz, unos, iznos ili tranzit, trgovina i uzgoj divljih vrsta iz stava 1. Ovog člana;

2) izdavanje dozvola i drugih akata (potvrde, mišljenja i obaveštenja i dr.);

3) spiskove divljih vrsta, njihovih delova i derivata koji podležu izdavanju dozvola, odnosno drugih akata;

4) divlje vrste, njihove delove i derivate čiji je uvoz odnosno izvoz zabranjen, ograničen ili obustavljen;

5) izuzetke od izdavanja dozvole i drugih akata;

6) sadržinu, izgled i način vođenja registra izdatih dozvola i drugih akata;

7) način obeležavanja životinja ili pošiljki;

Potpuno uklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

3.1

Primerci zaštićenih vrsta iz Priloga I, mogu se uneti u Republiku Srbiju posle stavljanja na uvid uvozne dozvole koju je izdalo Ministarstvo i okončanja postupka u graničnoj carinskoj ispostavi na mestu unošenja

4.1

Primerci zaštićenih vrsta iz Priloga II, mogu se uneti u Republiku Srbiju posle stavljanja na uvid uvozne dozvole koju je izdalo Ministarstvo i okončanja postupka u graničnoj carinskoj ispostavi na mestu unošenja.

5.1.1.

Primerci zaštićenih vrsta iz Priloga III, mogu se uneti u Republiku Srbiju posle stavljanja na uvid ispunjenog obrasca obaveštenja o uvozu iz Priloga XI, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, mišljenja ovlašćene naučne i stručne organizacije i okončanja postupka u graničnoj carinskoj ispostavi na mestu unošenja, i:

1) izvozne dozvole koju je u skladu sa Konvencijom izdao nadležni organ države izvoza ako se radi o uvozu iz države koja je naznačena uz ime te vrste u Prilogu III

11.5

The Commission shall establish time limits for the issuance of permits and certificates in accordance with the procedure laid down in Article 18

Neprenosivo

Odredba se odnosi na vremenska ograničenja koja uspostavlja Komisija u pogeldu izdavanja dozvola i potvrda unutar EU.

12.

12.1

Places of introduction and export

Member States shall designate customs offices for carrying out the checks and formalities for the introduction into and export from the Community, in order to assign to them a customs-approved treatment or use, within the meaning of Regulation (EEC) No 2913/92, of specimens of species covered by this Regulation and shall state which offices are specifically intended to deal with live specimens.

član 95. stav 4.

Granične prelaze na kojima se može obavljati uvoz, izvoz, unos, iznos i tranzit strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta, njihovih delova i derivata, kao i uslove u pogledu njihove opremljenosti i osposobljenosti za obavljanje tih poslova, propisuje ministar i ministar nadležan za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Potpuno usklađeno

12.2

All offices designated in accordance with paragraph 1 shall be provided with sufficient and adequately trained staff. Member States shall ensure that accommodation is provided in accordance with relevant Community legislation as regards the transport and accommodation of live animals and that, where necessary, adequate steps are taken for live plants

član 95. stav 4.

Granične prelaze na kojima se može obavljati uvoz, izvoz, unos, iznos i tranzit strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta, njihovih delova i derivata, kao i uslove u pogledu njihove opremljenosti i osposobljenosti za obavljanje tih poslova, propisuje ministar i ministar nadležan za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Potpuno usklađeno

12.3

All offices designated in accordance with paragraph 1 shall be notified to the Commission which shall publish a list of them in the Official Journal of the European Communities

Neprenosivo

Odredba se odnosi na obavezu država članica da informišu Komisiju o carinskim kancelarijama koje su osposobljene da sprovode kontrole u skladu sa odredbama ove uredbe.

12.4

In exceptional cases and in accordance with criteria defined under the procedure laid down in Article 18, a management authority may authorize the introduction into the Community or the export or re-export therefrom at a customs office other than one designated in accordance with paragraph 1

član 95. stav 4.

Granične prelaze na kojima se može obavljati uvoz, izvoz, unos, iznos i tranzit strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta, njihovih delova i derivata, kao i uslove u pogledu njihove opremljenosti i osposobljenosti za obavljanje tih poslova, propisuje ministar i ministar nadležan za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Potpuno usklađeno

12.5

Member States shall ensure that at border crossing-points the public are informed of the implementing provisions of this Regulation

član 95. stav 5.

Na graničnim prelazima Ministarstvo čini dostupnim javnosti informacije o uslovima i načinu vršenja prekograničnog prometa strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta.

Potpuno usklađeno

13.1.a

Management and scientific authorities and other competent authorities

Each Member State shall designate a management authority with primary responsibility for implementation of this Regulation and for communication with the Commission

član 28. stav 2

Zakon o zaštiti životne sredine

član 118.

Važećeg Zakona o zaštiti prirode

Prekogranični promet iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu dozvole, odnosno isprave koju izdaje ministarstvo kao nadležni organ državne uprave za sprovođenje potvrđenih međunarodnih ugovora o prekograničnom prometu zaštićenih divljih vrsta flore i faune.

Nadzor nad primenom odredaba ovoga zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Potpuno uslkađeno

13.1.b

Each Member State may also designate additional management authorities and other competent authorities to assist in implementation, in which case the primary management authority shall be responsible for providing the additional authorities with all the information required for correct application of this Regulation

Neprenosivo

.

Odredba se odnosi na države članice i njihovu obavezu prema Komisiji unutar EU. U Republici Srbiji, svi nadležni organi (sa direktnim, kao i sa indirektnim nadležnostima vezano za sprovođenje odredaba CITES konvencije i vezanih nacionalnih propisa) eksplicitno su definisani odredbama propisa navedenih u polju 13.1.a

13.2

Each Member State shall designate one or more scientific authorities with appropriate qualifications whose duties shall be separate from those of any designated management authority

član 28. st,6 i 7

Zakon o zaštiti životne sredine

Naučne i stručne organizacije iz stava 5. ovog člana obavljaju stručne poslove

koji se odnose na:

1) utvrđivanje da li uvoz, izvoz, ponovni izvoz ili unos iz mora ugrožava

opstanak u prirodi strogo zaštićenih, zaštićenih i alohtonih divljih vrsta;

2) postupanje sa zaplenjenim i oduzetim primercima divljih vrsta;

3) uslove za držanje živih primeraka divljih vrsta u zatočeništvu;

4) utvrđivanje da li su primerci uzgojeni u zatočeništvu ili veštački

razmnoženi;

5) obeležavanje primeraka divljih vrsta;

6) utvrđivanje porekla primeraka divljih vrsta;

7) pružanje stručne pomoći ministarstvu i drugim nadležnim organima pri taksonomskom određivanju divljih vrsta;

8) izradu predloga mera u cilju suzbijanja nezakonitog prekograničnog prometa i trgovine divljim vrstama;

9) i druge stručne poslove vezane za sprovođenje potvrđenih međunarodnih

ugovora.

Ministar određuje naučne i stručne organizacije za obavljanje stručnih poslova iz stava 6. ovog člana i način pribavljanja i dostavljanja stručnog mišljenja.

Potpuno uslkađeno

Odredba se odnosi na države članice i njihovu obavezu prema Komisiji unutar EU. U Republici Srbiji, određivanje ovlašćenog naučne ili stručne institucije definisano je u Zakonu o zaštiti životne sredine.

13.3.a

3. (a) Not later than three months before the date of application of this Regulation, Member States shall forward the names and addresses of the designated management authorities, other authorities competent to issue permits or certificates and scientific authorities to the Commission, which shall publish this information in the Official Journal of the European Communities within a month

Neprenosivo

Odredba se odnosi na obavezu država članica da dostave Komisiji imena i adrese nadležnih upravnih organa. U Republici Srbiji, ova obaveza se ispunjava u skladu sa odredbama CITES Konvencije i komunicira CITES Sekretarijatu.

13.3.b

Each management authority referred to in paragraph 1 (a) shall, if so requested by the Commission, communicate to it within two months the names and specimen signatures of people authorized to sign permits or certificates, and impressions of the stamps, seals or other devices used to authenticate permits or certificates

Neprenosivo

Odredba se odnosi na obavezu upravnih organa država članica da dostave Komisiji imena osoba i primere potpisa osoba ovlašćenih za izdavanje dozvola i potvrda. U Republici Srbiji, ova obaveza se ispunjava u skladu sa odredbama CITES Konvencije i komunicira CITES Sekretarijatu.

13.3.c

Member States shall communicate to the Commission any changes in the information already provided, not later than two months after the implementation of such change

Neprenosivo

Odredba se odnosi na obavezu država članica da dostave Komisiji izmene podataka vezane za prethodna dva stava.

14.1.a

Monitoring of compliance and investigation of infringements

The competent authorities of the Member States shall monitor compliance with the provisions of this Regulation

član 118. stav 1.

Važećeg Zakona o zaštiti prirode

član 119a

Nadzor nad primenom odredaba ovoga zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

U vršenju nadzora nad prekograničnim prometom i trgovinom divljim vrstama Ministarstvo sarađuje sa carinskom službom, policijom i republičkim javnim tužilaštvom.

Ministarstvo obrazuje zajedničko telo radi: planiranja, praćenja, usklađivanja i preduzimanja zajedničkih mera i aktivnosti za sprovođenje nadzora nad prekograničnim prometom i trgovinom divljim vrstama., u skladu sa propisima kojima se uređuje državna uprava.

Odlukom o obrazovanju zajedničkog tela iz stava 1. ovog člana uređuju se pitanja programiranja i vršenja obuke, koordinacija nadzora, izveštavanja o kontroli prekograničnog prometa i trgovine divljim vrstama i sankcionisanju nezakonitih radnji iz stava 2. ovog člana.

Potpuno usklađeno

Odredba se odnosi na države članice i njihovu obavezu prema Komisiji unutar EU. U Republici Srbiji, upravni, naučni i drugi nadležni organi za sprovođenje CITES konvencije i odredaba nacionalnih propisa kojima se reguliše prekogranični promet i trgovina divljim vrstama određeni su delom u predmetnim Zakonima o zaštiti prirode i zaštiti životne sredine, ali i u odredbama Zakona o Ministarstvima, i u slučaju nadzornih organa vezanih za kontrolu prekograničnog prometa u odredbama Carinskog zakona i Zakona o bezbednosti državne granice.

14.1.b

If, at any time, the competent authorities have reason to believe that these provisions are being infringed, they shall take the appropriate steps to ensure compliance or to instigate legal action

član 95. st. 3 i 4

član 121. stav 1. tačka 10., 22. i 23.A)

Carinska služba bez odlaganja obaveštava Ministarstvo o otkrivanju nepravilnosti u vršenju prekograničnog prometa zaštićenih divljih vrsta iz člana 94. ovog zakona ili poteškoća u utvrđivanju divljih vrsta pri pregledu pošiljke.

Ako se u postupku carinske kontrole utvrdi da se radi o vrstama koje unose, iznose, uvoze, izvoze, ponovno izvoze ili su u tranzitu, na način suprotan odredbama ovog zakona, oduzimaju se, a o oduzetim vrstama izdaje se potvrda.

U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor je ovlašćen da:

10) zabrani prekogranični promet strogo zaštićenih, zaštićenih i alohtonih divljih vrsta koji se vrši suprotno odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona i potvrđenih međunarodnih ugovora;

22) zabrani držanje, uzgoj i trgovinu primercima strogo zaštićenih, zaštićenih i alohtonih divljih vrsta koji se vrši suprotno odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona

23A) vrši kontrolu držanja, uzgoja i trgovine primerka strogo zaštićenih, zaštićenih ili alohtonih divljih vrsta;

Potpuno usklađeno

Nadzorni organi poput policije, carine i inspekcije za zaštitu životne sredine imaju osnov za sankcionisanje prestupa vezanih za prekogranični promet i trgovinu strogo zaštićenim i zaštićenim vrstama na osnovu člana 265. st.3, 4 i 5. Krivičnog zakonika.

14.1.c

Member States shall inform the Commission and, in the case of species listed in the Appendices to the Convention, the Convention Secretariat of any steps taken by the competent authorities in relation to significant infringements of this Regulation, including seizures and confiscations

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 51.

O primeni Konvencije Ministarstvo izrađuje i dostavlja Sekretarijatu Konvencije godišnji i dvogodišnji izveštaj o prekograničnom prometu primeraka vrsta iz Priloga I do IV ovog pravilnika koje se nalaze u Dodacima Konvencije.

Godišnji izveštaj iz stava 1. ovog člana sadrži pregled podataka iz člana 50. stav 2. tač. 2) do 4) ovog pravilnika.

Dvogodišnji izveštaj iz stava 1. ovog člana sadrži informacije o merama koje je Republika Srbija preduzela u cilju sprovođenja Konvencije.

14.2

The Commission shall draw the attention of the competent authorities of the Member States to matters whose investigation it considers necessary under this Regulation. Member States shall inform the Commission and, in the case of species listed in the Appendices to the Convention, the Convention Secretariat of the outcome of any subsequent investigation

Neprenosivo

Odredba se odnosi na obavezu Komisije da informiše države članice EU o bitnim istragama koje su vezane za oblast koju reguliše ova uredba, kao i obavezu država članica EU da obaveste Komisiju i CITES Sekreterijat o rezultatima bilo koje naknadne istrage.

14.3.a

An enforcement group shall be established consisting of the representatives of each Member State’s authorities with responsibility for ensuring the implementation of the provisions of this Regulation. The group shall be chaired by the representative of the Commission

Neprenosivo

Odredba se odnosi na formiranje grupe za nadzor i sprovođenje ove uredbe na nivou Euvropske Unije.

14.3.b

The enforcement group shall examine any technical question relating to the enforcement of this Regulation raised by the chairman, either on his own initiative or at the request of the members of the group or the committee

Neprenosivo

Odredba se odnosi na aktivnosti grupe za nadzor i sprovođenje ove uredbe na nivou Euvropske Unije.

14.3.c

The Commission shall convey the opinions expressed in the enforcement group to the committee

Neprenosivo

Odredba se odnosi na na obavezu Komisije da prosledi mišljenje odboru.

15.1

Communication of information

The Member States and the Commission shall communicate to one another the information necessary for implementing this Regulation.

The Member States and the Commission shall ensure that the necessary steps are taken to make the public aware and inform it of the provisions regarding implementation of the Convention and of this Regulation and of the latter’s implementing measures

Neprenosivo

Odredba se odnosi na obavezu komunikacije informacija između država članica EU, kao i sa Komisijom vezano za sprovođenje odredbi uredbe.

15.2

The Commission shall communicate with the Convention Secretariat so as to ensure that the Convention is effectively implemented throughout the territory to which this Regulation applies

Neprenosivo

Odredba se odnosi na na obavezu Komisije da komunicira sa Sekretarijatom Konvencije.

15.3

The Commission shall immediately communicate any advice from the Scientific Review Group to the management authorities of the Member States concerned

Neprenosivo

Odredba se odnosi na na obavezu Komisije da prosledi savete SRG državama članicama EU.

15.4.a

The management authorities of the Member States shall communicate to the Commission before 15 June each year all the information relating to the preceding year required for drawing up the reports referred to in Article VIII.7 (a) of the Convention and equivalent information on international trade in all specimens of species listed in Annexes A, B and C and on introduction into the Community of specimens of species listed in Annex D. The information to be communicated and the format for its presentation shall be specified by the Commission in accordance with the procedure laid down in Article 18

Neprenosivo

.

Odredba se odnosi na na obavezu država članica EU da proslede izveštaj o uvozu, izvozu i ponovnom izvozu Komisiji i Sekretarijatu Konvencije.

U Republici Srbiji, ova obaveza se ispunjava u skladu sa odredbama CITES Konvencije.

15.4.b

On the basis of the information referred to in (a), the Commission shall publish before 31 October each year a statistical report on the introduction into, and the export and re-export from, the Community of specimens of the species to which this Regulation applies and shall forward to the Convention Secretariat information on the species to which the Convention applies

Neprenosivo

Odredba se odnosi na na obavezu Komisije da objavi izveštaj o uvozu, izvozu i ponovnom izvozu koji se prosleđuje Sekretarijatu Konvencije.

15.4.c

Without prejudice to Article 20, the management authorities of the Member States shall, before 15 June of each second year, and for the first time in 1999, communicate to the Commission all the information relating to the preceding two years required for drawing up the reports referred to in Article VIII.7 (b) of the Convention and equivalent information on the provisions of this Regulation that fall outside the scope of the Convention. The information to be communicated and the format for its presentation shall be specified by the Commission in accordance with the procedure laid down in Article 18

Neprenosivo

Odredba se odnosi na na obavezu država članica EU da proslede izveštaj o uvozu, izvozu i ponovnom izvozu Komisiji i Sekretarijatu Konvencije.

U Republici Srbiji, ova obaveza se ispunjava u skladu sa odredbama CITES Konvencije.

15.4.d

On the basis of the information referred to in (c), the Commission shall, before 31 October of each second year, and for the first time in 1999, draw up a report on the implementation and enforcement of this Regulation

Neprenosivo

Odredba se odnosi na na obavezu Komisije da objavi izveštaj o sprovođenju uredbe i nadzoru.

15.5

With a view to the preparation of amendments to the Annexes, the competent authorities of the Member States shall forward all relevant information to the Commission. The Commission shall specify the information required, in accordance with the procedure laid down in Article 18

Neprenosivo

Odredba se odnosi na na ažuriranje priloga uredbe na nivou EU.

15.6

In accordance with Council Directive 90/313/EEC of 7 June 1990 on the freedom of access to information on the environment (7), the Commission shall take appropriate measures to protect the confidentiality of information obtained in implementation of this Regulation

Neprenosivo

Odredba se odnosi na dostupnost podataka od javnog interesa i merama vezanim za poverljivost informacija.

Ovo je regulisano Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

16.

16.1.a

Sanctions

Member States shall take appropriate measures to ensure the imposition of sanctions for at least the following infringements of this Regulation:

introduction into, or export or re-export from, the Community of specimens without the appropriate permit or certificate or with a false, falsified or invalid permit or certificate or one altered without authorization by the issuing authority

član 125. stav 1. tačka 6.

član 126. stav 5.i 6.

Novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

6) vrši ili pokuša da izvrši prekogranični promet, uključujući otpremu, transport i tranzit, primeraka strogo zaštićenih, zaštićenih ili alohtonih divljih vrsta bez odgovarajuće dozvole ili potvrde koju izdaje Ministarstvo, ili koristi dozvolu ili potvrdu koja je poništena ili čiji je rok važenja istekao(član 94. stav 4. tačka 1) i 3));

Za radnje iz člana 125. stav 1. tačka 6 kazniće se preduzetnik za prekršaj novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz člana 125. stav 1. tačka 6. kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana

Potpuno usklađeno

Sankcije vezane za ilegalnu trgovinu ugroženim vrstama postoje i u Krivičnom zakoniku:

član 265 stav.3.,.4., i .5.

Ko protivno propisima izveze ili iznese u inostranstvo strogo

zaštićenu, odnosno zaštićenu vrstu biljaka ili životinja ili uveze ili unese u Srbiju stranu vrstu biljaka ili životinja zaštićenu međunarodnim ugovorima i dokumentima, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.

Za pokušaj dela iz stava 3. ovog člana će se kazniti.

Strogo zaštićena ili zaštićena vrsta biljaka ili životinja iz stava 3. ovog člana oduzeće se

16.1.b

failure to comply with the stipulations specified on a permit or certificate issued in accordance with this Regulation

član 125. stav 1. tačka 6a.

član 126. st 5. i 6.

Novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

6A) vrši ili pokuša da izvrši prekogranični promet divljih vrsta suprotno izdatoj dozvoli ili potvrdi, odnosno koristi dozvolu ili potvrdu izdatu za prekogranični promet za bilo koji drugi primerak osim za onaj za koji je izdata (94. stav 4. tačka 2));

Za radnje iz člana 125. stav 1. tačka 6a. kazniće se preduzetnik za prekršaj novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz člana 125. stav 1. tačka 6a. kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana

Potpuno usklađeno

Sankcije vezane za ilegalnu trgovinu ugroženim vrstama postoje i u Krivičnom zakoniku:

član 265 stav.3.,.4., i .5.

Ko protivno propisima izveze ili iznese u inostranstvo strogo

zaštićenu, odnosno zaštićenu vrstu biljaka ili životinja ili uveze ili unese u Srbiju stranu vrstu biljaka ili životinja zaštićenu međunarodnim ugovorima i dokumentima, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.

Za pokušaj dela iz stava 3. ovog člana će se kazniti.

Strogo zaštićena ili zaštićena vrsta biljaka ili životinja iz stava 3. ovog člana oduzeće se

16.1.c

making a false declaration or knowingly providing false information in order to obtain a permit or certificate

član 94, stav 6. tačka 2 i stav 7.

član 125. stav 1. tač. 6 i 6b.

član 126. st 5. i 6.

Ministarstvo će poništiti dozvolu ili potvrdu:

2) ako naknadno utvrdi da je odluka o izdavanju dozvole ili potvrde doneta na osnovu netačnih podataka, falsifikovanih dokumenata ili isprava na kojima su vršene neovlašćene izmene.

Licu čija je dozvola ili potvrda poništena zbog okolnosti iz stava 6. tačka 2) ovog člana, a imalo je saznanje o tačnosti podataka, ministarstvo neće izdavati dozvolu ili potvrdu u narednih godinu dana od dana ukidanja dozvole ili potvrde.

Novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

6) vrši ili pokuša da izvrši prekogranični promet, uključujući otpremu, transport i tranzit, primeraka strogo zaštićenih, zaštićenih ili alohtonih divljih vrsta bez odgovarajuće dozvole ili potvrde koju izdaje Ministarstvo, ili koristi dozvolu ili potvrdu koja je poništena ili čiji je rok važenja istekao(član 94. stav 4. tačka 1) i 3));

Za radnje iz člana 125. stav 1. tačka 6b. kazniće se preduzetnik za prekršaj novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz člana 125. stav 1. tačka 6b. kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana

Potpuno usklađeno

16.1.d

using a false, falsified or invalid permit or certificate or one altered without authorization as a basis for obtaining a Community permit or certificate or for any other official purpose in connection with this Regulation

član 125. stav 1. tačka 6b.

član 126. st. 5. i 6.

Novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

6B) koristi lažnu, falsifikovanu dozvolu ili potvrdu za prekogranični promet primeraka strogo zaštićenih, zaštićenih ili alohtonih divljih vrsta, uključujući i ispravu na kojoj su vršene neovlašćene izmene (član 94. stav 4. tačka 4));

Za radnje iz člana 125. stav 1. tačka 6b. kazniće se preduzetnik za prekršaj novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz člana 125. stav 1. tačka 6b. kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana

Potpuno usklađeno

16.1.e

making no import notification or a false import notification

član 125. stav 1. tačka 7.

član 126. st. 5. i 6.

Novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

7) ne izvrši prijavu, ili izvrši lažnu prijavu prekograničnog prometa strogo zaštićenih, zaštićenih ili alohtonih divljih vrsta u skladu sa članom 95. ovog zakona.

Za radnje iz člana 125. stav 1. tačka 7. kazniće se preduzetnik za prekršaj novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz člana 125. stav 1. tačka 7. kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana

Potpuno usklađeno

Sankcije vezane za ilegalnu trgovinu ugroženim vrstama postoje i u Krivičnom zakoniku:

član 265 st..3.,.4., i .5.

Ko protivno propisima izveze ili iznese u inostranstvo strogo

zaštićenu, odnosno zaštićenu vrstu biljaka ili životinja ili uveze ili unese u Srbiju stranu vrstu biljaka ili životinja zaštićenu međunarodnim ugovorima i dokumentima, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.

Za pokušaj dela iz stava 3. ovog člana će se kazniti.

Strogo zaštićena ili zaštićena vrsta biljaka ili životinja iz stava 3. ovog člana oduzeće se

16.1.f

shipment of live specimens not properly prepared so as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment

član 125. stav 1. tačka 6a.

član 126. stav 5. i 6.

Novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

6a) vrši ili pokuša da izvrši prekogranični promet divljih vrsta suprotno izdatoj dozvoli ili potvrdi, odnosno koristi dozvolu ili potvrdu izdatu za prekogranični promet za bilo koji drugi primerak osim za onaj za koji je izdata (94. stav 4. tačka 2));

Za radnje iz člana 125. stav 1. tačka 6a. kazniće se preduzetnik za prekršaj novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz člana 125. stav 1. tačka 6a. kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana

Potpuno usklađeno

Vezano za obrazac dozvole

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

Priog X- Polje 23. Posebni uslovi

Prilog XIV- Polje 5. Posebni uslovi

Dozvola/potvrda je važeća samo ako se žive životinje prevoze u skladu sa CITES uputstvom za prevoz i pripremu pošiljki živih životinja, ili ako se radi o avio prevozu, propisima o živim životinjama koje je objavilo Međunarodno udruženje avio prevoznika (IATA)

16.1.g

use of specimens of species listed in Annex A other than in accordance with the authorization given at the time of issuance of the import permit or subsequently

član 125. stav 1. tačka 6a.

član 126. st 5. i 6.

Novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

6a) vrši ili pokuša da izvrši prekogranični promet divljih vrsta suprotno izdatoj dozvoli ili potvrdi, odnosno koristi dozvolu ili potvrdu izdatu za prekogranični promet za bilo koji drugi primerak osim za onaj za koji je izdata (94. stav 4. tačka 2));

Za radnje iz člana 125. stav 1. tačka 6a. kazniće se preduzetnik za prekršaj novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz člana 125. stav 1. tačka 6a. kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana

Potpuno usklađeno

Odredba regulisana i krivičnim zakonikom („Sl. glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012)

član 243

(1) Ko nemajući ovlašćenje za trgovinu, nabavi robu ili druge predmete u većoj vrednosti u svrhu prodaje, ili ko se neovlašćeno i u većem obimu bavi trgovinom ili posredovanjem u trgovini ili se bavi zastupanjem organizacija u unutrašnjem ili spoljnotrgovinskom prometu robe i usluga,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

(2) Ko se bavi prodajom robe čiju je proizvodnju neovlašćeno organizovao,kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(3) Kaznom iz stava 2. ovog člana kazniće se i ko neovlašćeno prodaje, kupuje ili vrši razmenu robe ili predmeta čiji je promet zabranjen ili ograničen.

(4) Ako je učinilac dela iz st. 1. do 3. ovog člana organizovao mrežu preprodavaca ili posrednika ili je postigao imovinsku korist koja prelazi iznos od četristopedeset hiljada dinara,kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(5) Roba i predmeti nedozvoljene trgovine oduzeće se.

16.1.h

trade in artificially propagated plants contrary to the provisions laid down in accordance with Article 7(1)(b);

član 125. stav 1. tačka 5a.

član 126. st 5. i 6

Novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

5a) drži, trguje ili pokuša da trguje primercima strogo zaštićenih ili zaštićenih divljih vrsta suprotno čl. 86a, 90 i. 94. ovog zakona;

Za radnje iz člana 125. stav 1. tačka 6g. kazniće se preduzetnik za prekršaj novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz člana 125. stav 1. tačka 6g. kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana

Potpuno usklađeno

Odredba regulisana i krivičnim zakonikom („Sl. glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012)

član 243

(1) Ko nemajući ovlašćenje za trgovinu, nabavi robu ili druge predmete u većoj vrednosti u svrhu prodaje, ili ko se neovlašćeno i u većem obimu bavi trgovinom ili posredovanjem u trgovini ili se bavi zastupanjem organizacija u unutrašnjem ili spoljnotrgovinskom prometu robe i usluga,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

(2) Ko se bavi prodajom robe čiju je proizvodnju neovlašćeno organizovao,kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(3) Kaznom iz stava 2. ovog člana kazniće se i ko neovlašćeno prodaje, kupuje ili vrši razmenu robe ili predmeta čiji je promet zabranjen ili ograničen.

(4) Ako je učinilac dela iz st. 1. do 3. ovog člana organizovao mrežu preprodavaca ili posrednika ili je postigao imovinsku korist koja prelazi iznos od četristopedeset hiljada dinara,kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(5) Roba i predmeti nedozvoljene trgovine oduzeće se.

16.1.i

shipment of specimens into or out of or in transit through the territory of the Community without the appropriate permit or certificate issued in accordance with this Regulation and, in the case of export or re-export from a third country party to the Convention, in accordance therewith, or without satisfactory proof of the existence of such permit or certificate

član 125. stav 1. tačka 6.

član 126. stav 5.i 6.

Novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

6) vrši ili pokuša da izvrši prekogranični promet, uključujući otpremu, transport i tranzit, primeraka strogo zaštićenih, zaštićenih ili alohtonih divljih vrsta bez odgovarajuće dozvole ili potvrde koju izdaje Ministarstvo, ili koristi dozvolu ili potvrdu koja je poništena ili čiji je rok važenja istekao(član 94. stav 4. tačka 1) i 3));

Za radnje iz člana 125. stav 1. tačka 6 kazniće se preduzetnik za prekršaj novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz člana 125. stav 1. tačka 6. kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana

Potpuno usklađeno

Sankcije vezane za ilegalnu trgovinu ugroženim vrstama postoje i u Krivičnom zakoniku:

član 265 st.3,4, i .5.

Ko protivno propisima izveze ili iznese u inostranstvo strogo

zaštićenu, odnosno zaštićenu vrstu biljaka ili životinja ili uveze ili unese u Srbiju stranu vrstu biljaka ili životinja zaštićenu međunarodnim ugovorima i dokumentima, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.

Za pokušaj dela iz stava 3. ovog člana će se kazniti.

Strogo zaštićena ili zaštićena vrsta biljaka ili životinja iz stava 3. ovog člana oduzeće se

16.1.j

purchase, offer to purchase, acquisition for commercial purposes, use for commercial gain, display to the public for commercial purposes, sale, keeping for sale, offering for sale or transporting for sale of specimens in contravention of Article 8

član 125. stav 1. tačka 5a.

član 126. st 5. i 6

Novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

5a) drži, trguje ili pokuša da trguje primercima strogo zaštićenih ili zaštićenih divljih vrsta suprotno čl. 86a, 90 i. 94. ovog zakona;

Za radnje iz člana 125. stav 1. tačka 6g. kazniće se preduzetnik za prekršaj novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz člana 125. stav 1. tačka 6g. kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana

Potpuno usklađeno

Odredba regulisana i krivičnim zakonikom („Sl. glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012)

Član 243

(1) Ko nemajući ovlašćenje za trgovinu, nabavi robu ili druge predmete u većoj vrednosti u svrhu prodaje, ili ko se neovlašćeno i u većem obimu bavi trgovinom ili posredovanjem u trgovini ili se bavi zastupanjem organizacija u unutrašnjem ili spoljnotrgovinskom prometu robe i usluga,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

(2) Ko se bavi prodajom robe čiju je proizvodnju neovlašćeno organizovao,kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(3) Kaznom iz stava 2. ovog člana kazniće se i ko neovlašćeno prodaje, kupuje ili vrši razmenu robe ili predmeta čiji je promet zabranjen ili ograničen.

(4) Ako je učinilac dela iz st. 1. do 3. ovog člana organizovao mrežu preprodavaca ili posrednika ili je postigao imovinsku korist koja prelazi iznos od četristopedeset hiljada dinara,kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(5) Roba i predmeti nedozvoljene trgovine oduzeće se.

16.1.k

use of a permit or certificate for any specimen other than one for which it was issued

član 125. stav 1. tačka 6a.

član 126. st 5. i 6.

Novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

6A) vrši ili pokuša da izvrši prekogranični promet divljih vrsta suprotno izdatoj dozvoli ili potvrdi, odnosno koristi dozvolu ili potvrdu izdatu za prekogranični promet za bilo koji drugi primerak osim za onaj za koji je izdata (94. stav 4. tačka 2));

Za radnje iz člana 125. stav 1. tačka 6a. kazniće se preduzetnik za prekršaj novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz člana 125. stav 1. tačka 6a. kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana

Potpuno usklađeno

16.1.l

falsification or alteration of any permit or certificate issued in accordance with this Regulation

član 125. stav 1. tačka 6b.

član 126. st. 5. i 6.

Novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

6B) koristi lažnu, falsifikovanu dozvolu ili potvrdu za prekogranični promet primeraka strogo zaštićenih, zaštićenih ili alohtonih divljih vrsta, uključujući i ispravu na kojoj su vršene neovlašćene izmene (član 94. stav 4. tačka 4));

Za radnje iz člana 125. stav 1. tačka 6b. kazniće se preduzetnik za prekršaj novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz člana 125. stav 1. tačka 6b. kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana

Potpuno usklađeno

Odredba regulisana i krivičnim zakonikom („Sl. glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012)

član 355

(1) Ko napravi lažnu ili preinači pravu ispravu u nameri da se takva isprava upotrebi kao prava ili ko lažnu ili neistinitu ispravu upotrebi kao pravu ili je nabavi radi upotrebe, kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno u pogledu javne isprave, testamenta, menice, čeka, javne ili službene knjige ili druge knjige koja se mora voditi na osnovu zakona, učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do pet godina.

(3) Za pokušaj dela iz stava 1. ovog člana kazniće se.

16.1.m

failure to disclose rejection of an application for a Community import, export or re-export permit or certificate, in accordance with Article 6 (3).

član 94, stav 6. tačka 2 i stav 7.

član 125. stav 1. tač. 6 i 6b.

član 126. st 5. i 6.

Ministarstvo će poništiti dozvolu ili potvrdu:

2) ako naknadno utvrdi da je odluka o izdavanju dozvole ili potvrde doneta na osnovu netačnih podataka, falsifikovanih dokumenata ili isprava na kojima su vršene neovlašćene izmene.

Licu čija je dozvola ili potvrda poništena zbog okolnosti iz stava 6. tačka 2) ovog člana, a imalo je saznanje o tačnosti podataka, ministarstvo neće izdavati dozvolu ili potvrdu u narednih godinu dana od dana ukidanja dozvole ili potvrde.

Novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

6) vrši ili pokuša da izvrši prekogranični promet, uključujući otpremu, transport i tranzit, primeraka strogo zaštićenih, zaštićenih ili alohtonih divljih vrsta bez odgovarajuće dozvole ili potvrde koju izdaje Ministarstvo, ili koristi dozvolu ili potvrdu koja je poništena ili čiji je rok važenja istekao(član 94. stav 4. tačka 1) i 3));

Za radnje iz člana 125. stav 1. tačka 6b. kazniće se preduzetnik za prekršaj novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz člana 125. stav 1. tačka 6b. kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

Prilog X, XII i XIV

U zahtevu podonosilac potpisuje „Izjavljujem da zahtev za dozvolu/potvrdu za gore navedene primerke nije ranije bio odbijen“

16.2

The measures referred to in paragraph 1 shall be appropriate to the nature and gravity of the infringement and shall include provisions relating to the seizure and, where appropriate, confiscation of specimens

član 125. stav 5.

član 126. stav 3 i 8

Za privredni prestup iz stava 1. tač. 5), 5a) 6), 6a), 6b) i 7) ovog člana uz kaznu obavezno se izriče i zaštitna mera trajnog oduzimanja primeraka strogo zaštićenih, zaštićenih i alohtonih vrsta koji su navedeni u poništenim dozvolama i potvrdama, kao i predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za njihovo izvršenje, odnosno koji su nastali tim izvršenjem .

Za prekršaj iz st. 5. i 6 . ovog člana uz kaznu obavezno se izriče i zaštitna mera trajnog oduzimanja primeraka strogo zaštićenih, zaštićenih i alohtonih vrsta koji su navedeni u poništenim dozvolama i potvrdama , kao i predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za njihovo izvršenje, odnosno koji su nastali tim izvršenjem.

Pri odmeravanju novčane kazne sud uzima u obzir vrednost, status zaštite i broj primeraka divlje vrste koja je predmet prekršaja i/ili mišljenje Ministarstva, ovlašćene naučne i stručne organizacije.

Potpuno usklađeno

16.3.a

Where a specimen is confiscated, it shall be entrusted to a competent authority of the Member State of confiscation which following consultation with a scientific authority of that Member State, shall place or otherwise dispose of the specimen under conditions which it deems to be appropriate and consistent with the purposes and provisions of the Convention and this Regulation

član 92. st.2 i 3.

član 28. stav 6.

tačka 2. Zakon o zaštiti životne sredine

Sa privremeno ili trajno oduzetim primercima iz stava 1. ovog člana postupa se u skladu sa propisom kojim se uređuje prekogranični promet i trgovina vrstama divlje flore i faune.

Privremeno ili trajno oduzete žive primerke divljih životinja radi daljeg zbrinjavanja preuzima Ministarstvo, inspektor nadležan za poslove zaštite životne sredine – (u daljem tekstu inspektor), ovlašćena naučna ili stručna organizacija ili zoološki vrt, odnosno prihvatilište koje odredi Ministarstvo, ukoliko organ koji je izvršio oduzimanje ili zaplenu istih nije u mogućnosti da izvrši njihov transport do mesta zbrinjavanja.

Naučne i stručne organizacije iz stava 5. ovog člana obavljaju stručne poslove koji se odnose na:

2) postupanje sa zaplenjenim i oduzetim primercima divljih vrsta;

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

član 47. stav 3.

Ministarstvo donosi odluku o postupanju sa trajno oduzetim primercima živih životinja iz st. 1. i 2. ovog člana na osnovu pisanog stručnog mišljenja ovlašćene naučne i stručne organizacije.

16.3.b

in the case of a live specimen which has been introduced into the Community, may, after consultation with the State of export, return the specimen to that State at the expense of the convicted person

član 92. st 2., 4., 5., 6.,

Sa privremeno ili trajno oduzetim primercima iz stava 1. ovog člana postupa se u skladu sa propisom kojim se uređuje prekogranični promet i trgovina vrstama divlje flore i faune.

Troškove taksonomskog određivanja vrste i/ili utvrđivanja vrste od koje deo ili derivat potiče, uzorkovanja, analiza, neškodljivog uklanjanja, transporta, lečenja, nege, vraćanja u prirodu i zbrinjavanja oduzetih primeraka iz stava 1. ovog člana snosi pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice od koga su primerci oduzeti.

U slučaju kada se prekogranični promet vrši suprotno propisima, a nije utvrđen primalac, sve troškove iz stava 5. ovog člana dužan je da podmiri pošiljac, prevoznik ili naručilac, odnosno država ukoliko napred navedena lica nisu utvrđena.

Ukupan iznos troškova utvrđuje ministarstvo na osnovu izveštaja o utrošenim sredstvima za potrebe zbrinjavanja primeraka.

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

47.1.

U slučaju kada se radi o primercima živih životinja, koji su trajno oduzeti pri uvozu ili unosu u Republiku Srbiju, a za koje Ministarstvo utvrdi državu porekla, odnosno koji su oduzeti ili zaplenjeni na drugi način na području Republike Srbije, a poznata je lokacija sa koje su primerci uzeti iz prirode, oni mogu biti vraćeni državi porekla o njenom trošku uz njenu prethodnu saglasnost, odnosno vraćeni na lokaciju sa koje su uzeti iz prirode, pod uslovom :

1) da su životinje boravile u karantinu i da nisu nosioci bolesti ili parazita;

2) da će životinje biti pripremljene za prevoz i prevezene na način koji na najmanju moguću meru smanjuje rizik povrede, narušavanja zdravlja ili okrutnog postupanja;

3) da je povratak opravdan i koristan sa stanovišta zaštite te vrste.

16.4

Where a live specimen of a species listed in Annex B or C arrives at a point of introduction into the Community without the appropriate valid permit or certificate, the specimen must be seized and may be confiscated or, if the consignee refuses to acknowledge the specimen, the competent authorities of the Member State responsible for the point of introduction may, if appropriate, refuse to accept the shipment and require the carrier to return the specimen to its place of departure

član 92. st. 1. i 5.

Primerci strogo zaštićenih, zaštićenih i alohtonih divljih vrsta sa kojima se postupa suprotno odredbama ovog zakona, oduzimaju se na propisan način u skladu sa ovim zakonom, uz izdavanje potvrde o oduzimanju koja sadrži podatke o oduzetim primercima.

U slučaju kada se prekogranični promet vrši suprotno propisima, a nije utvrđen primalac, sve troškove iz stava 5. ovog člana dužan je da podmiri pošiljac, prevoznik ili naručilac, odnosno država ukoliko napred navedena lica nisu utvrđena.

Potpuno usklađeno

17.

17.1

The Scientific Review Group

A Scientific Review Group is hereby established, consisting of the representatives of each Member State’s scientific authority or authorities and chaired by the representative of the Commission

Neprenosivo

Odredba se odnosi na uspostavljanje naučnog savetodavnog tela SRG na nivou EU.

17.2.a

The Scientific Review Group shall examine any scientific question relating to the application of this Regulation – in particular concerning Article 4 (1) (a), (2) (a) and (6) – raised by the chairman, either on his own initiative or at the request of the members of the Group or the Committee

Neprenosivo

.

Odredba se odnosi na obaveze naučnog savetodavnog tela SRG na nivou EU

17.2.b

The Commission shall convey the opinions of the Scientific Review Group to the Committee

Neprenosivo

Odredba se odnosi na prosleđivanje mišljenja naučnog savetodavnog tela SRG od strane Komisije.

18.

18.1

The Committee

The Commission shall be assisted by a Committee composed of the representatives of the Member States and chaired by the representative of the Commission.

The representative of the Commission shall submit to the Committee a draft of the measures to be taken. The Committee shall deliver its opinion on the draft within a time limit which the chairman may lay down according to the urgency of the matter. The opinion shall be delivered by the majority laid down in Article 148 (2) of the Treaty in the case of decisions which the Council is required to adopt on a proposal from the Commission. The votes of the representatives of the Member States within the Committee shall be weighted in the manner set out in that Article. The chairman shall not vote.

Neprenosivo

Odredba se odnosi na Komitet (odbor), tj. telo koje funkcioniše na nivou EU.

The Commission shall adopt the measures envisaged if they are in accordance with the opinion of the Committee.

If the measures envisaged are not in accordance with the opinion of the Committee, or if no opinion is delivered, the Commission shall without delay submit to the Council a proposal relating to the measures to be taken. The Council shall act by a qualified majority

Neprenosivo

Odredba se odnosi na Komitet (odbor), tj. telo koje funkcioniše na nivou EU.

18.2

As regards the Committee’s tasks referred to in points 1 and 2 of Article 19, if, on the expiry of a period of three months from the date of referral to the Council, the Council has not acted, the proposed measures shall be adopted by the Commission

Neprenosivo

Odredba se odnosi na Komitet (odbor), tj. telo koje funkcioniše na nivou EU.

18.3

As regards the Committee’s tasks referred to in points 3 and 4 of Article 19, if, on the expiry of a period of three months from the date of referral to the Council, the Council has not acted, the proposed measures shall be adopted by the Commission, save where the Council has decided against the said measures by a simple majority

Neprenosivo

Odredba se odnosi na Komitet (odbor), tj. telo koje funkcioniše na nivou EU.

19.

19.1.i

In accordance with the procedure laid down in Article 18, the Commission shall:

lay down uniform conditions and criteria for:

the issue, validity and use of the documents referred to in Articles 4, 5, 7 (4) and 10; it shall determine the design thereof

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

Članovi 35. do 45. Pravilnika, kao i Prilozi X do XVIII Pravilnika

19.1.ii

the use of phytosanitary certificates

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Delimično usklađeno

Uredbom EC 865/06 propisano je da države članice mogu, ali ne moraju, da omoguće upotrebu fitosanitarnih sertifikata umesto CITES dozvola za primerke veštački razmnoženih biljaka sa Dodatka B, s tim u vezi omogućavanje upotrebe ovih sertifikata nije obavezno.

Drugi kvartal 2016

Za potpuno usklađivanje neophodne su izmene i dopune Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama, odnosno donošenje posebne odredbe vezano za upotrebu fitosanitarnih sertifikata.

19.1.iii

the establishment of procedures, where necessary, for marking specimens in order to facilitate identification and ensure enforcement of the provisions

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

članovi 32., 33. i 34. Pravilnika

19.2

adopt the measures referred to in Article 4 (6) and (7), Article 5 (5) and (7) (b), Article 7 (1) (c), (2) (c) and (3), Article 8 (4), Article 9 (6), Article 11 (5), Article 15 (4) (a), (c) and (5) and Article 21 (3)

Neprenosivo

Odredba se odnosi na Komitet (odbor), tj. telo koje funkcioniše na nivou EU.

Odredbe se odnose na saradnju i komunikaciju upravnih organa i tela koja funkcionišu na nivou EU

19.3

amend Annexes A to D except in the case of amendments to Annex A which do not result from decisions of the Conference of the Parties to the Convention

Neprenosivo

Odredba se odnosi na savetodavno telo koje funkcioniše na nivou EU.

19.4

adopt, where necessary, additional measures to implement resolutions of the Conference of the Parties to the Convention, decisions or recommendations of the Standing Committee of the Convention and recommendations of the Convention Secretariat

Neprenosivo

Odredba se odnosi na savetodavno telo koje funkcioniše na nivou EU.

20.

Final provisions

Each Member State shall notify the Commission and the Convention Secretariat of the provisions which it adopts specifically for the implementation of this Regulation and of all legal instruments used and measures taken for its implementation and enforcement.

The Commission shall communicate this information to the other Member States

Neprenosivo

Odredba se odnosi na obaveze svake države članice da informiše Komisiju i CITES Sekreterijat o posebnim mera vezanim za sprovođenje ove uredbe i sve zakonske mere za sprovođenje nadzora.

21.1

Regulation (EEC) No 3626/82 is hereby repealed

Neprenosivo

Odredba o ukidanju uredbe 3626/82.

21.2

Until the measures provided for in points 1 and 2 of Article 19 have been adopted, Member States may maintain or continue to apply the measures adopted in accordance with Regulation (EEC) No 3626/82 and Commission Regulation (EEC) No 3418/83 of 28 November 1983 laying down provisions for the uniform issue and use of the documents required for the implementation in the Community of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (8).

Neprenosivo

.

Odredba se odnosi na usvajanje zajedničkog izgleda obrazaca za dozvole na nivou EU.

Napomena:

Igled obrazaca dozvola i potvrda u RS je usaglašen sa EU kroz Priloge Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

21.3.a

Two months before this Regulation is implemented the Commission, in accordance with the procedure laid down in Article 18 and in consultation with the Scientific Review Group

must check that there is no justification for restrictions on the introduction into the Community of the species listed in Annex C1 to Regulation (EEC) No 3626/82 which are not included in Annex A to this Regulation

Neprenosivo

Odredba se odnosi na obaveze savetodavnog tela koje funkcioniše na nivou EU.

21.3.b

shall adopt a Regulation amending Annex D into a representative list of species meeting the criteria laid down in Article 3 (4) (a).

Neprenosivo

Odredba se odnosi na obaveze savetodavnog tela koje funkcioniše na nivou EU.

22.

This Regulation shall enter into force on the date of its publication in the Official Journal of the European Communities.

It shall apply from 1 June 1997.

Articles 12, 13, 14 (3), 16, 17, 18, 19 and 21(3) shall apply from the date of entry into force of this Regulation.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States

Neprenosivo

Odredba o datumu stupanja na snagu uredbe.

ANNEX

Notes on interpretation of Annexes A, B, C and D

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

Prilog XIX

1.a

Species included in these Annexes A, B, C and D are referred to:

by the name of the species

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

Prilog XIX

Vrste obuhvaćene Prilozima I, II, III i IV navode se:

naučnim imenom vrste

1.b

as being all of the species included in a higher taxon or designated part thereof

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”. Br. 99/09 i 06/14)

Prilog XIX

kao opšti naziv za vrste obuhvaćene višom taksonomskom kategorijom ili određenim njenim delom

2.

The abbreviation ‘spp.` is used to denote all species of a higher taxon

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

Prilog XIX

Skraćenica „ spp.” koristi se za označivanje svih vrsta unutar više taksonomske kategorije

3.

Other references to taxa higher than species are for the purposes of information or classification only

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

Prilog XIX

Ostalo navođenje viših taksonomskih kategorija je za svrhe obaveštenja, odnosno klasifikacije

4.

Species printed in bold in Annex A are listed there in consistency with their protection as provided for by Directive 79/409/EEC (1) (‘Birds Directive`) or Directive 92/43/EEC (2) (‘Habitats Directive`).

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS ”, br.99/09 i 06/14)

Prilog I

5.

The abbreviation ‘p.e.` is used to denote species that are possibly extinct

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Neprenosivo

U Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14) navodi se „možda izumrla“ na srpskom jeziku

6.

An asterisk ‘*` placed against the name of a species or higher taxon indicates that one or more geographically separate populations, sub-species or species of that species or taxon are included in Annex A and are excluded from Annex B

Neprenosivo

U Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14) navode se druge napomene.

7.

Two asterisks ‘**` placed against the name of a species or higher taxon indicate that one or more geographically separate populations, sub-species or species of that species or taxon are included in Annex B and are excluded from Annex A

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

U Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br.99/09 i 06/14) navode se napomene koje su odgovarajuće.

Prilog XIX

8.

The symbols ‘(I)`, ‘(II)` and ‘(III)` and the symbol ‘×` followed by a number placed against the name of a species or higher taxon refer to the Appendices of the Convention in which the species concerned are listed, as indicated in notes 9 to 12. Where none of these annotations appears, the species concerned are not listed in the Appendices to the Convention

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

Prilog XIX

Oznake„ (I)”, „ (II)” i „ (III)” uz ime vrste ili višeg taksona odnose se na Dodatke Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore u kojima su predmetne vrste navedene kako je naznačeno u beleškama od 7 do 9. Ako se ne pojavljuje bilo koja od ovih oznaka, te vrste nisu navedene u Dodacima Konvencije.

9.(I)

against the name of a species or higher taxon indicates that the species or higher taxon concerned is included in Appendix I to the Convention

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

Prilog XIX

(I) uz naučno ime vrste ili višeg taksona označuje da su ta vrsta ili viši takson uključeni u Dodatak I Konvencije.

10.(II)

against the name of a species or higher taxon indicates that the species or higher taxon concerned is included in Appendix II to the Convention

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

Prilog XIX

(II) uz naučno ime vrste ili višeg taksona označuje da su ta vrsta ili viši takson uključeni u Dodatak II Konvencije.

11.(III)

against the name of a species or higher taxon indicates that it is included in Appendix III to the Convention. In this case the country with respect to which the species or higher taxon is included in Appendix III is also indicated by a two-letter code as follows: BW (Botswana), CA (Canada), CO (Colombia), CR (Costa Rica), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (India), MY (Malaysia), MU (Mauritius), NP (Nepal), TN (Tunisia) and UY (Uruguay).

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14)

Prilog XIX

(III) uz naučno ime vrste ili višeg taksona označava da su uključeni u Dodatak III Konvencije. U ovom slučaju zemlja u odnosu na koju su vrsta ili viši takson uključeni u Dodatak III takođe je označena.

12.

The symbol ‘×` followed by a number placed against the name of a species or higher taxon in Annex A or B denotes that certain geographically separate populations, species, groups of species or families of that species or taxon are listed in Appendix I, II or III to the Convention, as follows:

×701 The species is listed in Appendix II but the sub- Cercocebus galeritus galeritus is listed in Appendix I.

×702 The species is listed in Appendix II but the sub-species kirkii (also referenced as Colobus bodius kirkii) is listed in Appendix I

703 All species are listed in Appendix II except Lipotes vexillifer, Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon spp., Physeter catodon (includes synonym Physeter macrocephalus), Sotalia spp., Sousa spp., Neophocaena phocaenoides,

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

U Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14) navode se napomene koje su odgovarajuće.

Prilog XIX

Phocoena sinus, Eschrichtius robustus (includes synonym Eschrichtius glaucus), Balaenoptera spp. (except population of West Greenland of Balaenoptera acutorostrata), Megaptera novaeangliae, Eubalaena spp. (formerly included in genus Balaena) and Caperea marginata which are listed in Appendix I. Specimens of the species listed in Appendix II to the Convention, including products and derivatives other than meat products for commercial purposes, taken by the people of Greenland under licence granted by the competent authority concerned, shall be treated as belonging to Annex B.

×704 Populations of Bhutan, India, Nepal and Pakistan are listed in Appendix I, other populations are listed in Appendix II.

×705 Populations of Bhutan, China, Mexico and Mongolia and isabellinus listed in Appendix I, other populations and subspecies listed in Appendix II.

×706 The species is listed in Appendix I except the population of Australia which is listed in Appendix II.

×707 Trichechus inunquis and Trichechus manatus are listed in Appendix I. Trichechus senegalensis is listed in Appendix II.

×708 The species is listed in Appendix II but sub-species Equus hemionus hemionus is listed in Appendix I.

×709 Haliaetus albicilla and H. leucocephalus are listed in Appendix I, the other species in Appendix II.

×710 The following species are listed in Appendix III: Crax daubentoni and Crax globulosa for Colombia and Crax rubra for Colombia, Costa Rica, Guatemala and Honduras.

×711 Pauxi pauxi is listed in Appendix III for Colombia.

×712 The species is listed in Appendix II but sub-species Grus canadensis nesiotes and Grus canadensis pulla are listed in Appendix I.

×713 Mantella aurantiaca is listed in Appendix II.

13.

The symbol ‘ ` followed by a number placed against the name of a species or higher taxon denotes the designated geographically separate populations, species, groups of species or families of that species or taxon are excluded from the appendix concerned, as follows:

101 Populations of Spain north of the Duero, Greek populations north of the 39th parallel

102 Population of the USA

103 – Chile: part of the population of Parinacota, the Region of Tarapacá

– Peru: the whole population

104 Populations of Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal and Pakistan

105 Cathartidae

106 Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus and Psittacula krameri

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

U Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14) navode se napomene koje su odgovarajuće.

Prilog XIX

108 Populations of Botswana, Ethiopia, Kenya, Malawi, Mozambique, South Africa, the United Republic of Tanzania, Zambia and Zimbabwe and populations of the following countries subject to the specified annual export quotas

Apart from ranched specimens, the United Republic of Tanzania will authorize the export of no more than 1 100 wild specimens (including 100 hunting trophies) in 1995 and 1996, and a number to be approved by the Cites Secretariat and the IUCN/SSC Crocodile Specialist Group in 1997.

109 Populations of Australia, Indonesia and Papua New Guinea

110 Population of Chile

111 All species that are not succulent

112 Aloe vera; also referenced as Aloe barbadensis

14.

The symbol ‘+` followed by a number placed against the name of a species or higher taxon denotes that only designated geographically separate populations, sub-species or species of that species or taxon are included in the appendix concerned, as follows:

+201 Populations of Spain north of the Duero, Greek populations north of the 39th parallel

+202 Population of Cameroon and Nigeria

+203 Population of Asia

+204 Population of Central and North America

+205 Populations of Bangladesh, India and Thailand

+206 Population of India

+207 – Chile: part of the population of Parinacota, the Region of Tarapacá

– Peru: the whole population

+208 Populations of Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal and Pakistan

+209 Populations of Mexico

+210 Populations of Algeria, Burkino Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Nigeria, Senegal and Sudan

+211 Population of the Seychelles

+212 Population of Europe, except the area which formerly constituted the USSR

+213 All species of New Zealand

+214 Population of Chile

+215 All populations of the species in the Americas

15.

The symbol ‘=` followed by a number placed against the name of a species or higher taxon denotes that the name of that species or taxon shall be interpreted as follows

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

U Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14) navode se napomene koje su odgovarajuće.

Prilog XIX

=301 Also referenced as Phalanger maculatus

=302 Also referenced as Vampyrops lineatus

=303 Includes family Tupaiidae

=304 Formerly included in family Lemuridae

=305 Formerly included as sub-species of Callithrix jacchus

=306 Includes generic synonym Leontideus

=307 Formerly included in species Saguinus oedipus

=308 Formerly included as Alouatta palliata (villosa)

=309 Includes synonym Cercopithecus roloway

=310 Formerly included in genus Papio

=311 Includes generic synonym Simias

=312 Includes synonym Colobus badius rufomitratus

=313 Includes generic synonym Rhinopithecus

=314 Also referenced as Presbytis entellus

=315 Also referenced as Presbytis geei and Semnopithecus geei

=316 Also referenced as Presbytis pileata and Semnopithecus pileatus

=317 Formerly included as Tamandua tetradactyla (in part)

=318 Includes synonyms Bradypus boliviensis and Bradypus griseus

=319 Includes synonym Cabassous gymnurus

=320 Includes synonym Priodontes giganteus

=321 Includes generic synonym Coendou

=322 Includes generic synonym Cuniculus

=323 Formerly included in genus Dusicyon

=324 Includes synonym Dusicyon fulvipes

=325 Includes generic synonym Fennecus

=326 Also referenced as Selenarctos thibetanus

=327 Formerly included as Nasua nasua

=328 Also referenced as Aonyx microdon of Paraonyx microdon

=329 Includes synonym Galictis allamandi

=330 Formerly included in genus Lutra

=331 Formerly included in genus Lutra; includes synonyms Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum and Lutra platensis

=332 Includes generic synonym Viverra

=333 Includes synonym Eupleres major

=334 Formerly included as Viverra megaspila

=335 Formerly included as Herpestes fuscus

=336 Formerly included as Herpestes auropunctatus

=337 Also referenced as Hyaena brunnea

=338 Also referenced as Felis caracal and Lynx caracal

=339 Formerly included in genus Felis

=340 Also referenced as Felis pardina or Felis lynx pardina

=341 Formerly included in genus Panthera

=342 Also referenced as Equus asinus

=343 Formerly included in species Equus hemionus

=344 Also referenced as Equus caballus przewalskii

=345 Also referenced as Choeropsis liberiensis

=346 Also referenced as Cervus porcinus annamiticus

=347 Also referenced as Cervus porcinus calamianensis

=348 Also referenced as Cervus porcinus kuhlii

=349 Also referenced as Cervus dama mesopotamicus

=350 Includes synonym Bos frontalis

=351 Includes synonym Bos grunniens

=352 Includes generic synonym Novibos

=353 Formerly included as Bubalus bubalis (domesticated form)

=354 Includes generic synonym Anoa

=355 Also referenced as Damaliscus dorcas dorcas

=356 Formerly included in species Naemorhedus goral

=357 Also referenced as Capricornis sumatraensis

=358 Includes synonym Oryx tao

=359 Includes synonym Ovis aries ophion

=360 Also referenced as Rupicapra rupicapra ornata

=361 Also referenced as Boocercus eurycerus; includes generic synonym Taurotragus

=362 Also referenced as Pterocnemia pennata

=363 Also referenced as Sula abbotti

=364 Also referenced as Ardeola ibis

=365 Also referenced as Egretta alba

=366 Also referenced as Ciconia ciconia boyciana

=367 Also referenced as Hagedashia hagedash

=368 Also referenced as Lampribis rara

=369 Includes synonyms Anas chlorotis and Anas nesiotis

=370 Also referenced as Spatula clypeata

=371 Also referenced as Anas platyrhynchos laysanensis

=372 Probably a hybrid between Anas platyrhynchos and Anas superciliosa

=373 Also referenced Nyroca nyroca

=374 Includes synonym Dendrocygna fulva

=375 Also referenced as Cairina hartlaubii

=376 Also referenced as Aquila heliaca adalberti

=377 Also referenced as Chondrohierax wilsonii

=378 Also referenced as Falco peregrinus babylonicus and Falco peregrinus pelegrinoides

=379 Also referenced as Crax mitu mitu

=380 Formerly included in genus Crax

=381 Formerly included in genus Aburria

=382 Formerly included as Arborophila brunneopectus (in part)

=383 Formerly included in species Crossoptilon crossoptilon

=384 Formerly included in species Polyplectron malacense

=385 Includes synonym Rheinardia nigrescens

=386 Also referenced as Tricholimnas sylvestris

=387 Also referenced as Choriotis nigriceps

=388 Also referenced as Houbaropsis bengalensis

=389 Also referenced as Turturoena iriditorques; formerly included as Columba malherbii (in part)

=390 Also referenced as Nesoenas mayeri

=391 Formerly included as Treron australis (in part)

=392 Also referenced as Calopelia brehmeri; includes synonym Calopelia puella

=393 Also referenced as Tympanistria tympanistria

=394 Also referenced as Amazona dufresniana rhodocorytha

=395 Often traded under the incorrect designation Ara caninde

=396 Also referenced as Cyanoramphus novaezelandiae cookii

=397 Also referenced as Opopsitta diophtalma coxeni

=398 Also referenced as Pezoporus occidentalis

=399 Formerly included in species Psephotus chrysopterygius

=400 Also referenced as Psittacula krameri echo

=401 Formerly included in genus Gallirex; also referenced as Tauraco porphyreolophus

=402 Also referenced as Otus gurneyi

=403 Also referenced as Ninox novaeseelandiae royana

=404 Also referenced as Strix ulula

=405 Formerly included in genus Glaucis

=406 Includes generic synonym Ptilolaemus

=407 Formerly included in genus Rhinoplax

=408 Also referenced as Pitta brachyura nympha

=409 Also referenced as Musicapa ruecki or Niltava ruecki

=410 Also referenced as Dasyornis brachypterus longirostris

=411 Also referenced as Tchitrea bourbonnensis

=412 Also referenced as Meliphaga cassidix

=413 Formerly included in genus Spinus

=414 Formerly included as Serinus gularis (in part)

=415 Also referenced as Estrilda subflava or Sporaeginthus subflavus

=416 Formerly included as Lagonosticta larvata (in part)

=417 Includes generic synonym Spermestes

=418 Also referenced as Euodice cantans; formerly included as Lonchura malabarica (in part)

=419 Also referenced as Hypargos nitidulus

=420 Formerly included as Parmoptila woodhousei (in part)

=421 Includes synonyms Pyrenestes frommi and Pyrenestes rothschildi

=422 Also referenced as Estrilda bengala

=423 Also referenced as Malimbus rubriceps or Anaplectes melanotis

=424 Also referenced as Coliuspasser ardens

=425 Formerly included as Euplectes orix (in part)

=426 Also referenced as Coliuspasser macrourus

=427 Also referenced as Ploceus superciliosus

=428 Includes synonym Ploceus nigriceps

=429 Also referenced as Sitagra luteola

=430 Also referenced as Sitagra melanocephala

=431 Formerly included as Ploceus velatus

=432 Also referenced as Hypochera chalybeata; includes synonyms Vidua amauropteryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis and Vidua ultramarina

=433 Formerly included as Vidua paradisea (in part)

=434 Includes synonym Cuora criskarannarum

=435 Formerly included as Kachuga tecta tecta

=436 Includes generic synonyms Nicoria and Geoemyda (in part)

=437 Also referenced as Chrysemys scripta elegans

=438 Also referenced as Geochelone elephantopus; also referenced in genus Testudo

=439 Also referenced as in genus Testudo

=440 Also referenced as in genus Aspideretes

=441 Formerly included in Podocnemis spp.

=442 Also referenced as Pelusios subniger

=443 Includes Alligatoridae, Crocodylidae and Gavialidae

=444 Also referenced as Crocodylus mindorensis

=445 Formerly included in Chamaeleo spp.

=446 Also referenced as Constrictor constrictor occidentalis

=447 Includes synonym Python molurus pimbura

=448 Includes synonym Pseudoboa cloelia

=449 Also referenced as Hydrodynastes gigas

=450 Also referenced as Alsophis chamissonis

=451 Formerly included in genus Natrix

=452 Includes generic synonym Megalobatrachus

=453 Sensu D’Abrera

=454 Also referenced as Conchodromus dromas

=455 Also referenced in genera Dysnomia and Plagiola

=456 Includes generic synonym Proptera

=457 Also referenced in genus Carunculina

=458 Also referenced as Megalonaias nickliniana

=459 Also referenced as Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis and Lampsilis tampicoensis tecomatensis

=460 Includes generic synonym Micromya

=461 Includes generic synonym Papuina

=462 Includes only the family Helioporidae with one species Heliopora coerulea

=463 Also referenced as Podophyllum emodi and Sinopodophyllum hexandrum

=464 Also referenced in genus Echinocactus

=465 Also referenced as Lobeira macdougallii or Nopalxochia macdougallii

=466 Also referenced as Echinocereus lindsayi

=467 Also referenced as Wilcoxia schmollii

=468 Also referenced in genus Coryphantha

=469 Also referenced as Solisia pectinata

=470 Also referenced as Backebergia militaris

=471 Also referenced in genus Toumeya

=472 Includes synonym Ancistrocactus tobuschii

=473 Also referenced in genus Neolloydia or in genus Echinomastus

=474 Also referenced in genus Toumeya or in genus Pediocactus

=475 Also referenced in genus Neolloydia

=476 Also referenced as Saussurea lappa

=477 Includes Euphorbia cylindrifolia tuberifera

=478 Also referenced as Euphorbia capsaintemariensis var. tulearensis

=479 Also referenced as Engelhardia pterocarpa

=480 Includes Aloe compressa var. rugosquamosa and Aloe compressa var. schistophila

=481 Includes Aloe haworthioides var. aurantiaca

=482 Includes Aloe laeta var. maniaensis

=483 Includes families Apostasiaceae and Cypripediaceae as subfamilies Apostasioideae and Cypripedioideae

=484 Also referenced as Sarracenia rubra alabamensis

=485 Also referenced as Sarracenia rubra jonesii

=486 Includes synonym Stangeria paradoxa

=487 Also referenced as Taxus baccata wallichiana

=488 Includes synonym Welwitschia bainesii

=489 Includes synonym Vulpes vulpes leucopus

16.

The symbol ‘°`, followed by a number placed against the name of a species or higher taxon shall be interpreted as follows:

°501 Specimens of domesticated forms are not subject to the provisions of the Regulation.

°502 Annual exports quotas for live specimens and hunting trophies are granted as follows:

Botswana: 5

Namibia: 150

Zimbabwe: 50

The trade in such specimens is subject to the provisions of Article 4 (1) of the Regulation

°503 For the exclusive purpose of allowing international trade in live animals to appropriate and acceptable destinations and hunting trophies

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

U Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14) navode se napomene koje su odgovarajuće.

Prilog XIX

°504 For the exclusive purpose of allowing international trade in wool sheared from live vicunas of the populations included in Annex B (see +207), and the extant stock in Peru of 3 249 kg of wool, and in cloth and items made thereof. The reverse side of the cloth must bear the logotype by the range states of the species, which are signatories to the Convenio para la conservacion y manejo de la vicuna, and the selvages either the words Vicunandes – Chile or the words Vicunandes – Peru, depending on the country of origin

°505 Fossils are not subject to the provisions of the Regulation.

°506 No exports of adult plants of Pachypodium brevicaule from Madagascar are permitted until the 10th meeting of the Conference of the Parties.

°507 Seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers are not subject to the provisions of the Regulation

17.

In accordance with Article 2 (t) of the Regulation, the symbol ‘`followed by a number placed against the name of a species or higher taxon included in Annex B designates parts or derivatives which are specified in relation thereto for the purposes of the Regulation as follows:

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

U Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14) navode se napomene koje su odgovarajuće.

Prilog XIX

17.1.a

designates all parts and derivatives, except:

seeds, spores and pollen (including pollinia)

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

U Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14) navode se napomene koje su odgovarajuće.

Prilog XIX

17.1.b

seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

U Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14) navode se napomene koje su odgovarajuće.

Prilog XIX

17.2.a

designates all parts and derivations, except:

seeds and pollen

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

U Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”,br. 99/09 i 06/14) navode se napomene koje su odgovarajuće.

Prilog XIX

17.2.b

seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

U Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14) navode se napomene koje su odgovarajuće.

Prilog XIX

17.2.c

chemical derivations

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

U Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14) navode se napomene koje su odgovarajuće.

Prilog XIX

17.3

designates roots and readily recognizable parts thereof

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

U Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14) navode se napomene koje su odgovarajuće.

Prilog XIX

17.4.a

designates all parts and derivatives, except:

seeds and pollen

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

U Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14) navode se napomene koje su odgovarajuće.

Prilog XIX

17.4.b

seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

U Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14) navode se napomene koje su odgovarajuće.

Prilog XIX

17.4.c

fruits and parts and derivatives thereof of naturalized or artificially propagated plants

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

U Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14) navode se napomene koje su odgovarajuće.

Prilog XIX

17.4.d

separate stem joints (pads) and parts and derivatives therefore of naturalized or artificially propagated plants of the genus Opuntia subgenus Opuntia spp

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

U Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14) navode se napomene koje su odgovarajuće.

Prilog XIX

17.5

designates saw-logs, sawn wood and veneers

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

U Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14) navode se napomene koje su odgovarajuće.

Prilog XIX

17.6

designates logs, wood-chips and unprocessed broken material

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

U Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14) navode se napomene koje su odgovarajuće.

Prilog XIX

17.7.a

designates all parts and derivatives, except

seeds and pollen (including pollinia);

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

U Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14) navode se napomene koje su odgovarajuće.

Prilog XIX

17.7.b

seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

U Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br.99/09 i 06/14) navode se napomene koje su odgovarajuće.

Prilog XIX

17.7.c

cut flowers of artificially propagated plants

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

U Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14) navode se napomene koje su odgovarajuće.

Prilog XIX

17.7.d

fruits and parts and derivatives thereof of artificially propagated plants of the genus Vanilla

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

U Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14) navode se napomene koje su odgovarajuće.

Prilog XIX

17.8.a

designates all parts and derivatives, except;

seeds and pollen

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

U Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14) navode se napomene koje su odgovarajuće.

Prilog XIX

17.8.b

seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

U Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14) navode se napomene koje su odgovarajuće.

Prilog XIX

17.8.c

finished pharmaceutical products

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

U Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 06/14) navode se napomene koje su odgovarajuće.

Prilog XIX

18.

As none of the species or higher taxa of Flora included in Annex A is annotated to the effect that their hybrids shall be treated in accordance with the provisions of Article 4.1 of the Regulation, this means that artificially propagated hybrids produced from one or more of these species or taxa may be traded with a certificate of artificial propagation, and that seeds and pollen (including pollinia), cut flowers, seedling tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers of these hybrids are not subject to the provisions of the Regulation

(*) član 94. stav 11.

Zakonski osnov za podzakonski akt čije odredbe detaljno regulišu ovu oblast, odnosno koje su u potpunosti usklađene sa sadržajem navedene odredbe EU Uredbe

Potpuno usklađeno

U Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (,,Službeni glasnik RS”, br.99/09 i 06/14) navode se napomene koje su odgovarajuće.

Prilog XIX

Ostavite komentar