Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2010. godinu

Obrazac 5

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Ukupno (od 6 do 11) Prihodi iz budzeta Iz donacija Iz ostalih izvora Ukupno(od 6 do 11) Rashod i izdaci na teret budzeta Iz donacija Iz ostalih izvora Ukupno(od 6 do 11) Iz budzeta Izdonacija Izostalih izvora

| | | | |Republike

|Autonomne pokrajine |Opštine grada |OOSO

| | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | | 5432 | |TEKUĆI PRIHODI I PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (5001) | |714.918.153 |664.550.424 | | | |1.438.629 |48.929.100 | | 5433 | |TEKUĆI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (5170) | |789.175.968 |744.504.667 | | | |1.276.074 |43.395.227 | | 5434 | |Višak prihoda i primanja – budzetski suficit (5432 – 5433) > 0 | | | | | | |162.555 |5.533.873 | | 5435 | |Manjak prihoda i primanja –budzetski deficit (5433 – 5432) > 0 | |74.257.815 |79.954.243 | | | | | | |5436 |900000 |PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE(5129) | |337.359.311 |331.949.114 | | | | |5.410.197 | | 5437 |600000 |IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE(5385 ) | |270.457.480 |270.192.587 | | | | |264.893 | | 5438 | |VIŠAK PRIMANjA (5436 – 5437) > 0 | |66.901.831 |61.756.527 | | | | |5.145.304 | | 5439 | |MANjAK PRIMANjA (5437 – 5436) > 0 | | | | | | | | | |5440 | |VIŠAK NOVČANIH PRILIVA (5169 – 5431) > 0 | | | | | | |162.555 |10.679.177 | |5441 | |MANjAK NOVČANIH PRILIVA (5431-5169) > 0 | |7.355.984 |18.197.716 | | | | | | |

Datum_______200__. Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar