Akcioni plan za sprovođenje Strategije kontrole streljačkog i lakog oružja u Republici Srbiji u periodu 2010-2015. godine

A K C I O N I P L A N

ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE KONTROLE STRELJAČKOG I LAKOG ORUŽJA U REPUBLICI SRBIJI U PERIODU 2010-2015. GODINE

I. UVOD

Nacionalnom strategijom kontrole streljačkog i lakog oružja u Republici Srbiji u periodu 2010-2015. godine („Službeni glasnik RS”, broj 36/10), koju je Vlada usvojila 13. maja. 2010. godine (u daljem tekstu: Strategija), predviđeno je da će se Akcionim planom za sprovođenje Strategije (u daljem tekstu: Akcioni plan) odrediti konkretne aktivnosti koje će ministarstva, odnosno drugi državni organi sprovoditi u svrhu primene ove strategije, a da je Savet za streljačko i lako oružje u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Savet), telo nadležno za razvijanje i praćenje sprovođenja Akcionog plana.

Akcioni plan izrađen je u periodu februar-april 2012. godine. U njegovoj izradi učestvovali su članovi Saveta, članovi radne grupe sastavljeni od predstavnika nosilaca Strategije, međunarodne organizacije Centar za kontrolu malog i lakog oružja u jugoistočnoj Evropi (SEESAC) i civilnog društva. Radna verzija dokumenta sastavljena je na radionici, održanoj 19-20. marta 2012. godine u Zrenjaninu, uz finansijsku podršku SEESAC i stručnu pomoć Biroa za strateško planiranje Ministarstva unutrašnjih poslova.

Akcioni plan predstavlja skup konkretnih aktivnosti kojima se planira realizacija osnovnih ciljeva predviđenih Strategijom. Akcioni plan donosi se za 2013. i 2014. godinu.

Nosioci aktivnosti će kontinuirano sprovoditi mere za prevazilaženje rizika. Kada se rizici odnose na nedostatak finansijskih sredstava, oni će inicirati uključivanje međunarodnih donatora. Kada se odnose na niske prioritete i nedostatak ljudskih resursa, oni će promovisati značaj kontrole streljačkog i lakog oružja, kako bi obezbedili potreban nivo svesti i posvećenosti rešavanju ovog problema. Kada se odnose na nedovoljnu stručnost, oni će sprovoditi potrebne obuke u cilju podizanja svojih kapaciteta.

U ostvarenju ciljeva Strategije nužno je zajedničko delovanje nadležnih državnih organa, sa podeljenom odgovornošću, imajući u vidu multidisciplinarnost ove problematike. Na nacionalnom nivou potrebno je kontinuirano obezbeđivati finansijske, zakonodavne i institucionalne uslove potrebne za sprovođenje svih aktivnosti iz Akcionog plana. Pri tome, veoma je važna uloga šire društvene zajednice, gde je potrebno posebno istaći značaj saradnje državnih institucija, međunarodnih organizacija, lokalne zajednice, civilnog društva i poslovnog sektora na sprovođenju aktivnosti u kontroli streljačkog i lakog oružja.

II. CILJ AKCIONOG PLANA

Cilj Akcionog plana je realizovanje Strategije, sprovođenjem aktivnosti.

Cilj Akcionog plana će se ostvariti usklađenim radom državnih organa – nosilaca Strategije, čijim će radom koordinirati Savet. Državni organi će, po potrebi, formirati radne grupe za primenu Akcionog plana.

III. NADZOR I KONTROLA

Praćenje i ocenjivanje Akcionog plana vrši se preko indikatora koji su u njemu utvrđeni. Za praćenje sprovođenja zadužen je Savet koji će izveštaje o napretku periodično dostavljati Vladi svakih devedeset dana. U cilju veće delotvornosti, Savet će, u roku od šezdeset dana, ustanoviti instrumente i mehanizme za praćenje izveštavanje i ocenjivanje. U skladu sa rezultatima ocenjivanja, Savet će, preko nadležnih ministarstava, predložiti Vladi eventualno revidiranje i prilagođavanje Strategije i Akcionog plana. Izveštaji o napretku biće dostupni javnosti izradom Biltena koji će Savet objavljivati.

IV. FINANSIJSKI EFEKTI

Za sprovođenje Akcionog plana nisu izdvojena posebna sredstva u budžetu za 2013. godinu, ali imajući u vidu da se radi o dvogodišnjem planu i da aktivnosti tek treba da se uvode i sprovode, nadležni državni organi koristiće redovna sredstva. Sagledaće se mogućnost da se troškovi koji nisu predviđeni u okviru redovnih troškova ministarstava finansiraju iz sredstava donacija međunarodnih organizacija u skladu sa zakonom i Programom akcije UN za streljačko i lako oružje.

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije kontrole streljačkog i lakog oružja u Republici Srbiji za period 2010 – 2015. godine, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 210-6619/2013

U Beogradu, 9. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar