Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja sporta u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

Z A K Lj U Č A K

1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja sporta u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine, koji je odštampan uz ovaj zaključak i čini njegov sastavni deo.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 66-5794/2009

U Beogradu, 17. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

AKCIONI PLAN

ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE RAZVOJA SPORTA U REPUBLICI SRBIJI

za period od 2009. do 2013. godine

UVOD

„Sport i sportske aktivnosti na svim nivoima i u svim oblicima obezbeđuju fizičku, mentalnu i socijalnu dobrobit građana Republike Srbije.”

Vlada je usvojila Strategiju razvoja sporta u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine (u daljem tekstu: Strategija) 2. decembra 2008. godine. Ovo je prvi put u dugoj istoriji institucionalizovanog sporta u Republici Srbiji da su planovi u ovoj oblasti sistematizovani i izloženi na ovaj način. Strategijom su jasno definisane vizija i misija MOS, kao i vremenski rok za njihovo ostvarivanje.

Vizija MOS je da Republika Srbija do 2013. godine postane:

– država u kojoj je sport dostupan svakome, a naročito deci;

– država sa razvijenom sportskom infrastrukturom;

– država vrhunskih sportskih dostignuća;

– država u kojoj je sport činilac razvoja;

– država gde se neguju sportski talenti;

– država u kojoj su prava i obaveze sportskih subjekata garantovani pravnim normama.

Veliki značaj Strategije ogleda se i u definisanju sledećih prioriteta:

-sport dece i omladine;

-razvoj sportske infrastrukture;

-vrhunski sport.

Akcionim planom za sprovođenje Strategije (u daljem tekstu: Akcioni plan) postiže se dalja razrada navedinih prioriteta, koja se pre svega ogleda u definisanju aktivnosti i planiranih rokova.

Strategija definiše 22 strateška cilja, koji su predstavljali ideje vodilje pri sastavljanju Akcionog plana:

– uspostavljanje sistema sporta u skladu sa Evropskom sportskom poveljom, principima politike sporta za sve, Kodeksom sportske etike, Evropskom konvencijom o nasilju i nedoličnom ponašanju gledalaca na sportskim pripredbama, posebno na fudbalskim utakmicama, Evropskom konvencijom protiv dopingovanja u sportu i Sportskom izjavom samita šefova država i vlada Evropske unije iz Amsterdama;

– razvoj i unapređenje fizičkog vežbanja dece u predškolskim ustanovama, jačanje školskog i univerzitetskog sporta i uspostavljanje funkcionalnog sistema školskih i univerzitetskih sportskih takmičenja;

– sistemsko planiranje izgradnje i održavanja sportskih objekata i uspostavljanje pravnog mehanizma za očuvanje namene postojećih sportskih objekata;

– stvaranje uslova za vrhunsko sportsko postignuće;

– uspostavljanje transparentnog sistema finansiranja sporta iz javnih i privatnih izvora i kontrola korišćenja dodeljenih sredstava;

– uspostavljanje mehanizama za povećanje obima bavljenja sportom svih građana u okviru i van sportskih organizacija;

– depolitizaciju sporta;

– jačanje autonomije sportskih saveza u regulisanju unutrašnjih odnosa svake sportske grane i u određivanju pravaca razvoja;

– unapređenje stručnog rada u sportu;

– unapređenje zdravstvene zaštite svih učesnika u sportu;

– ustanovljenje sistema praćenja razvoja sporta;

– uspostavljanje sistema licenciranja u sportu;

– omasovljavanje učešća građana u rekreativnom vežbanju kroz sistem „Sport za sve”;

– unapređenje postojećeg sistema obrazovanja stručnog i naučnog kadra za potrebe sporta i podsticanje primene naučnih rezultata u sportskoj praksi;

– poboljšanje uslova za bavljenje sportom u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave;

– unapređenje uslova za masovnije učešće osoba sa invaliditetom u sportskim aktivnostima;

– unapređenje prostornih, stručnih i administrativnih kapaciteta zavoda za sport;

– podsticanje masovnosti ženskog sporta kroz maksimalno poštovanje rodne i polne ravnopravnosti;

– integraciju vojnog i policijskog sporta u Republici Srbiji u jedinstveni nacionalni sistem sporta;

– smanjenje svih oblika nasilja u sportu i povećanje bezbednosti na sportskim priredbama;

– jačanje uloge javnih glasila u promociji bavljenja sportom;

– promovisanje volonterizma u sportu.

Ostvarenje strateških ciljeva postizaće se preko većeg broja specifičnih ciljeva. S obzirom na razuđenost i raznovrsnost celokupnog sistema sporta, kao i na podelu nadležnosti između većeg broja institucija, Strategija je definisala 18 strateških oblasti kojima je pokriven celokupan sistem sporta u Republici Srbiji. Unutar strateških oblasti postavljeni su specifični ciljevi i aktivnosti za postizanje istih. Jedan broj predviđenih aktivnosti doprinosi ostvarivanju specifičnih ciljeva iz dve i više strateških oblasti, čime se postiže visok stepen efikasnosti.

U pregledu zacrtanih ciljeva po strateškim oblastima navedeni su specifični ciljevi, kratak opis aktivnosti koje su usmerene ka ostvarenju specifičnih ciljeva i predviđeni rokovi.

U tabelarnom prikazu aktivnosti izvršena je sistematizacija specifičnih ciljeva, aktivnosti, nadležnosti i indikatora pomoću kojih će se vršiti praćenje sprovođenja Akcionog plana i navedeni su rokovi.

Akcioni plan usaglašen je sa strateškim dokumentima koje je donela Vlada: Nacionalna strategija Srbije za pristupanje EU, Nacionalna strategija zapošljavanja, Nacionalni plan akcije za decu, Milenijumski ciljevi razvoja u Srbiji, Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, Strategija razvoja zdravlja mladih, Potrebe Republike Srbije za međunarodnom pomoći u periodu 2007 – 2009. godina, Strategija regionalnog razvoja Republike Srbije za period od 2007. do 2011. godine, Strategija razvoja stručnog obrazovanja u Republici Srbiji, Strategija razvoja socijalne zaštite u Republici Srbiji. Takođe, Akcioni plan je usaglašen i sa akcionim planovima koji prate realizaciju usvojenih strategija, kao i sa Nacionalnim akcionim planom za decu.

Akcioni plan definiše aktivnosti i rokove kojima će se ostvarivati ciljevi Strategije, sistematizuje ih i stavlja ih na uvid svim učesnicima u procesu i zainteresovanim stranama.

REALIZACIJA CILjEVA PO STRATEŠKIM OBLASTIMA

2.1. SPORT DECE I OMLADINE

Jedan od tri prioriteta koji određuje Strategija je razvoj sporta dece i omladine, koji će se ostvariti ustanovljenjem savremenog sistema sporta u predškolskim, školskim i visokoškolskim ustanovama, u saradnji sa relevantnim institucijama. Proces osavremenjivanja ovog sistema počeće izradom analiza postojećeg stanja a nastaviće se definisanjem ciljeva predškolskog, školskog i visokoškolskog sporta na osnovu kojih će se sastaviti preporuke za unapređenje rada u ovoj oblasti.

Posebna pažnja će se posvetiti promociji sporta dece i omladine, putem svih dostupnih kanala komunikacije.

Podizanju kapaciteta strukovnih udruženja iz oblasti sporta dece i mladih pristupiće se planski, kako bi se razvila stabilna kadrovska podrška sistemu sporta dece i omladine.

2.2. PRAVNI AKTI U SPORTU

Osnov za unapređenje ove oblasti predstavlja usvajanje novog i savremenog Zakona o sportu. Dalja implementacija preporuka Saveta Evrope i pozitivnih iskustava iz sličnih pravnih sistema postići će se razradom podzakonskih akata koji će dopunjavati novi Zakon o sportu. Rad na praćenju evropskog sportskog zakonodavstva biće nastavljen.

Podignut nivo pravne sigurnosti sportista i sportskih organizacija biće ostvaren kroz saradnju MOS sa SSS, NSS i OKS.

Ova oblast predviđa i ostvarenu podršku NSS i OKS u očuvanju pozicije Republike Srbije u međunarodnim sportskim organizacijama.

2.3. FINANSIRANjE SPORTA

Uspostaviće se efikasan sistem finansiranja sporta u Republici Srbiji. Prvi korak će predstavljati izrada precizne analize stanja u oblasti finansiranja sporta, na osnovu koje će se izraditi preporuke za unapređenje sistema finansiranja sporta, u saradnji sa relevantnim finansijskim institucijama i NSS. Posebna pažnja biće posvećena eventualnom uvođenju poreskih olakšica, posebno za oblast ženskog sporta i sporta osoba sa invaliditetom.

Uslov za ostvarenje transparentnosti sistema finansiranja u sportu je i uspostavljanje sistema kontrole utroška budžetskih sredstava sportskih organizacija, na svim nivoima, putem jedinstvenog softvera. Neophodno je i omogućiti konstantnu edukaciju i obuku korisnika budžetskih sredstava, o namenskom utrošku budžetskih sredstava i dostavljanju izveštaja o utrošku istih.

2.4. SPORTSKI OBJEKTI

Unapređenje sportske infrastrukture je jedan od prioriteta Strategije, što će se, pre svega, ostvariti unapređenjem kapaciteta postojećih objekata, te je neophodno obaviti analizu trenutnog stanja u ovoj oblasti, na osnovu koje će se obaviti kategorizacija sportskih objekata kako bi se definisali prioriteti pri planiranju obnove i eventualne izgradnje novih objekata.

Izvođenjem projekta nacionalnih trening centara će se u značajnoj meri unaprediti funkcionisanje NSS, a samim tim i celokupnog sistema sporta u Republici Srbiji i predstavljaće projekat od kapitalnog značaja za srpski sport.

2.5. VRHUNSKI SPORT

Vrhunski sport je jedan od prioriteta Strategije, s obzirom da je ovo javnosti najvidljiviji deo sistema sporta, a samim tim i zamajac koji pokreće ceo sistem i promoviše sport kao zdrav način života, a ima i veliki značaj u međunarodnoj promociji zemlje.

Olimpijske igre su prepoznate kao vrhunac takmičarskog sporta i stoga je velika pažnja posvećena pripremama za predstojeće Olimpijske igre, u saradnji sa NSS i OKS, a uz podršku RZS.

Nastaviće se podrška organizaciji značajnih međunarodnih takmičenja na teritoriji Republike Srbije, pre svega kroz definisanje liste prioritetnih takmičenja kojima će biti pružena finansijska podrška.

Formiranjem Saveta za sport stvoriće se uslovi da se i vodeći sportski funkcioneri uključe u kreiranje sportske politike na najvišem nivou.

Nastaviće se sa finansiranjem redovnih programa NSS, programom stipendiranja vrhunskih sportista, programom nagrada i nacionalnih priznanja za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta, programom finansiranja kampova perspektivnih sportista i finansiranjem programa iz oblasti sporta putem Budžetskog fonda koji se formira od prihoda od igara na sreću. Kako bi se unapredila transparentnost ove oblasti, lične karte NSS će biti objavljene na sajtu MOS.

2.6. REKREATIVNI SPORT

Kako bi se unapredio sistem rekreativnog sporta u Republici Srbiji pristupiće se definisanju i sistematizaciji potreba rekreativnog sporta. U saradnji sa relevantnim faktorima MOS će obrazovati radnu grupu za unapređenje rekreativnog sporta u Republici Srbiji koja će sprovesti analizu ove oblasti i na osnovu nje izraditi preporuke za unapređenje rada na ovom polju.

Ideja „Sport za sve” biće iskorišćena radi promocije rekreativnog sporta, koja će se sprovoditi kroz sve dostupne kanale komunikacije.

Uspostaviće se i sistem licenciranja stručnjaka iz oblasti rekreativnog sporta i podržaće se organizacije stručnih, edukativnih i izdavačkih aktivnosti vezanih za rekreativni sport.

Pokrenuće se konkursi za finansiranje i sufinansiranje programa iz oblasti rekreativnog sporta kako bi se omogućilo da se u unapređenje rekreativnog sporta uključe i one organizacije koje do sada nisu imale mogućnosti za to, a imaju kvalitetne programe.

2.7. OBRAZOVANjE I NAUKA U SPORTU

U rad na unapređenju ove izuzetno važne oblasti uključiće se predstavnici MP, MNTR, OKS, SSS, NSS i AVU, kako bi na osnovu istraživanja koje će zajednički sprovesti izradili predlog preporuka za unapređenje obrazovanja i nauke u sportu.

Uspostaviće se sistem obrazovanja zaslužnih sportista u olimpijskim i paraolimpijskim disciplinama, kako bi se motivisali sportisti da svoja iskustva upotpune teorijskim znanjem i nastave da unapređuju stručni rad u sportu.

Biće sprovedena kategorizacija i licenciranje sportskih stručnjaka i unaprediće se sistem usavršavanja stručnog kadra u oblasti sporta. Ovom cilju će doprineti i uspostavljen sistem finansijske podrške stručnom i naučnom radu iz oblasti sporta.

2.8. SPORT U AUTONOMNIM POKRAJINAMA

Pri unapređenju sistema sporta u autonomnim pokrajinama, pažnja će se, posvetiti, pre svega, definisanju kanala komunikacije između pokrajinskih sekretarijata za sport i omladinu, MOS i RZS i uključenju sportskih udruženja sa područja AP u jedinstveni softver za praćenje finansijskih tokova sportskih udruženja.

Uspostaviće se mehanizam kojim će se podizati nivo znanja zaposlenih u organima uprave u oblasti sporta i poboljšaće se materijalnotehnički uslovi za bavljenje sportom u autonomnim pokrajinama tako što će se, na osnovu analiza koje će biti obavljene, ulagati u unapređenje sportske infrastrukture.

Posebna pažnja će se usmeriti na poboljšanje uslova za bavljenje rekreativnim sportom na području AP.

2.9. SPORT U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Formiraće se baza podataka svih aktera u JLS koji su zaduženi za sport i sportske infrastrukture na teritorijama JLS i definisaće se potrebe građana vezane za sport i sportsku infrastrukturu, na nivoima JLS.

Izradiće se predlozi akata koji regulišu sistem školskih takmičenja na kojima se, u velikoj meri, bazira sport u lokalnim samoupravama i unaprediće se učešće JLS u izgradnji, adaptaciji, rekonstrukciji i održavanju sportskih objekata i sportskih terena čiji je korisnik škola.

Podržaće se kampanje na nivou JLS koje će afirmisati, ukazati na značaj i podići nivo svesti o značaju rekreativnog vežbanja.

Unaprediće se rad sportskih organizacija koje realizuju sportske programske aktivnosti u JLS i motivisaće se da svoje programe ostvaruju u saradnji sa NSS.

2.10. SPORT OSOBA SA INVALIDITETOM

Obaviće se precizna analiza postojećeg stanja sporta osoba sa invaliditetom i utvrdiće se broj sportista i rekreativaca sa invaliditetom i identifikovaće se udruženja iz oblasti sporta osoba sa invaliditetom koje će biti partneri MOS u procesu unapređenja sporta osoba sa invaliditetom.

Na osnovu analiza izradiće se preporuke za efikasnije funkcionisanje udruženja iz oblasti sporta osoba sa invaliditetom.

Iniciraće se i podržati organizacija edukativnih aktivnosti za trenere –sportske stručnjake koji će biti usmereni na rad sa osobama sa invaliditetom i stvoriće se uslovi za uspostavljanje stalne saradnje NSS sa sportskim organizacijama osoba sa invaliditetom.

Izradiće se preporuke za korišćenje sporta u cilju promocije inkluzije u školama, koje će se dostaviti nadležnim institucijama.

2.11. ZAVODI ZA SPORT

Izradiće se unificiran program aktivnosti RZS i pokrajinskih zavoda za sport usklađen prema potrebama vrhunskog i rekreativnog sporta, sporta dece i mladih, nauke u sportu.

Unaprediće se saradnja RZS i PZS sa NSS i uspostaviće se saradnja zavoda za sport sa institucijama iz srodnih oblasti, iz zemlje ili inostranstva, kako bi se omogućio konstantan priliv novih informacija, a radi unapređenja stručnog rada zavoda.

Unaprediće se infrastruktura zavoda za sport, u skladu sa prethodno utvrđenim smernicama, usklađenim sa planovima projekta nacionalnih trening centara i uvešće se nove i unaprediti postojeće usluge koje pružaju zavodi za sport.

U saradnji sa RZS i NSS sprovešće se projekat nacionalnih trening centara.

2.12. MEDICINA U SPORTU I DOPING U SPORTU

Unaprediće se zdravstvena zaštita sportista i rekreativaca. Polaznu tačku unapređenja ove oblasti predstavljaće analiza dostupnosti usluga sportske medicine i kvalitetu istih, na osnovu koje će se u saradnji sa stručnjacima MZ i UMSS, pre svega doktorima specijalistima sportske medicine, izraditi vodiče dobre prakse i stručno metodološka uputstva vezana za oblast specifičnih lekarskih pregleda sportista.

Stručnjaci RZS, ADAS i UMSS će se posredstvom MOS uključiti u proces izrade novog zakona o evidancijama u oblasti zdravstva, kojim bi bilo potrebno regulisati i vođenje obavezne evidencije lekarskih pregleda učesnika u sportu.

Predvideće se obaveza redovnog sportskog lekarskog pregleda za sve učesnike u sportu u internim pravilnicima nacionalnih sportskih saveza i uskladiće se interni pravilnici nacionalnih sportskih saveza sa propisima MZ koji regulišu obavezne sportske lekarske preglede za sve učesnike u sportu.

Unaprediće se stručna i naučnoistraživačka delatnost u oblasti sportske medicine uz sprovođenje programa edukacije sportskih radnika, lekara specijalista sportske medicine i sportista o štetnosti i neželjenim efektima dopinga i o alternativama dopingu – suplementaciji i izrada nacionalnih preporuka za suplementaciju u vrhunskom i rekreativnom sportu Republike Srbije.

Nastaviće se podrška ADAS u borbi protiv dopinga u sportu.

2.13. ŽENE U SPORTU

Unaprediće se sistem istraživanja o ženskom sportu i uložiće se napori da se ostvari rodna i polna ravnopravnost i masovnost ženskog sporta. Putem konkursa će se sufinansirati programi za unapređenje ženskog spota sa ciljem većeg i aktivnijeg angažovanja žena u sportu, sa aspekta takmičarskih, trenerskih i upravljačkih uloga u sportu.

U saradnji sa OKS podržaće se međunarodna saradnja iz oblasti učešća žena u sportu putem identifikacije i podržavanja tela koje će biti kompetentno da o ovom pitanju uspostavlja saradnju sa drugim zainteresovanim zemljama, posećuje i učestvuje na svetskim konferencijama na ovu temu i podržava ideju o formiranju Evropske komisije za žene u sportu.

2.14. VOJNI SPORT

U saradnji sa MO i VS, unaprediće se sistem sporta u VS. Izradiće se predlog propisa kojim će se urediti pozicija vrhunskog sportiste u VS ili MO i nastaviće se saradnja sa nadležnim institucijama po pitanju mogućeg odlaganja odsluženja vojne obaveze vrhunskim sportistima.

Radi permanentnog usavršavanja kadrova koji su odgovorni za rukovođenje, organizaciju i izvođenje savremene fizičke obuke i sporta u VS,izradiće se preporuke o uključivanju sportskih stručnjaka zaposlenih u VS u edukativne aktivnosti civilnog sportskog sektora i nastaviće se podrška učešća vojnim strukturama Republike Srbije u CISM.

U saradnji sa RZS i UMSS sastaviće se predlog za standardizaciju programa za unapređenje provere fizičkih sposobnosti profesionalnih pripadnika VS.

POLICIJSKI SPORT

Pružiće se podrška ustanovljenju sistema sporta u policiji Republike Srbije i sastaviće se preporuke koje će pomoći da se što veći broj pripadnika MUP uključi u sportsko-rekreativne aktivnosti van posla i preporuke o uključivanju sportskih stručnjaka zaposlenih u MUP u edukativne aktivnosti civilnog sportskog sektora. Ove preporuke biće sastavljene u saradnji sa stručnjacima iz MUP.

2.16. SPREČAVANjE NASILjA U SPORTU

Aktivnosti na sprečavanju nasilja na sportskim terenima uskladiće se sa evropskim trendovima, a jedan od prvih koraka na tom putu biće organizacija konferencije Saveta Evrope sa temama sprečavanja nasilja na sportskim terenima.

Nastaviće se učešće predstavnika Republike Srbije na radnim sastancima Komisije za sprečavanje nasilja na sportskim terenima Saveta Evrope i učešće Republike Srbije u projektu koji je pokrenuo UNICEF „Ka sigurnom i podsticajnom okruženju za decu”.

Savet za sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja u sportu, koji čine stručnjaci MOS, MUP, MP i predstavnici NSS nastaviće da unapređuje rad u ovoj oblasti.

Kroz niz promotivnih akcija pružiće se adekvatna alternativa nasilnom ponašanju na sportskim priredbama.

Unaprediće se pravna normativa iz ove oblasti.

2.17. JAVNA GLASILA I SPORT

Sistemski planiranim korišćenjem svih raspoloživih kanala komunikacije maksimiziraće se efekat sportskih uspeha i iskoristiće se za uključenje celokupne populacije u različite vidove sportskih aktivnosti.

Ustanoviće se mehanizmi za osposobljavanje i stručno usavršavanje sportskih novinara, putem kurseva i seminara, u saradnji sa USNS. Promovisaće se objektivno izveštavanje o pozitivnim stranama sporta.

U saradnji sa RZS, ustanoviće se mehanizmi kojima će se podizati nivo obrazovanja zaposlenih u sportskim udruženjima o značaju i modelima saradnje sa medijima i oogućiće se dostupnost podataka o radu i planovima saveza. NSS će imati obavezu da pokrenu i ažuriraju svoje internet sajtove.

U saradnji sa relevantnim institucijama omogućiće se značajnija promocija sporta kao zdravog načina života i približiti sport građanima koji do sada nisu pokazivali interes za sport.

2.18. VOLONTERIZAM U SPORTU

U skladu sa brojnim pozitivnim iskustvima u organizaciji velikih međunarodnih takmičenja i po ugledu na slične sisteme u Evropi urediće se sistem volonterizma u sportu, putem promocije volonterizma i uređenja pravne normative vezane za ovu oblast.

Uspostaviće se jedinstvena volonterska mreža za oblast sporta, kako bi se zadovoljile potrebe za volonterima pri organizaciji budućih sportskih manifestacija.

Kako bi volonterski rad bio adekvatno valorizovan uspostaviće se mehanizmi za vrednovanje volonterskog rada u sportu.

TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI ZA PERIOD 2009-2013.

3.1. SPORT DECE I OMLADINE CILj AKTIVNOSTI INDIKATOR NOSIOCI AKTIVNOSTI IZVOR FINANSIRANjA VREMENSKI OKVIR Uspostavljen savremeni sistem sporta u predškolskim, školskim i visokoškolskim ustanovama Formiranje radne grupe koja će se baviti modernizacijom sistema sporta u predškolskim, školskim i visokoškolskim ustanovama -formirana radna grupa koja će se baviti modernizacijom sistema sporta u predškolskim, školskim i visokoškolskim ustanovama MOS, MP, SŠSOV, UPFK, AVU, USSS, SSS MOS, MP 2009. Analiza stanja u predškolskom, školskom i univerzitetskom sportu -urađena i objavljena analiza stanja u predškolskom, školskom i univerzitetskom sportu MOS, MP MOS, MP 2010. Analiza sportske opreme i rekvizita, sportskih terena i sala u predškolskim, školskim i visokoškolskim ustanovama -ustanovljene potrebe predškolskih ustanova, škola i univerziteta za sportskom opremom i rekvizitima i prostornim kapacitetima MOS, MP, RZS MOS, MP 2011. Priprema preporuka za uspostavljanje jedinstvenog sistema takmičenja u školskom sportu na svim nivoima -izdate Preporuke za uspostavljanje jedinstvenog sistema takmičenja u školskom sportu na svim nivoima MOS, MP, SŠSOV, UPFK, AVU, USSS, SSS Ova aktivnost ne zahteva dodatno finansiranje 2011. Priprema Preporuka za unapređenje nastave fizičkog vaspitanja u školama -izdate preporuke za unapređenje nastave fizičkog vaspitanja u školama MOS, MP, SŠSOV, UPFK, AVU, USSS, SSS Ova aktivnost ne zahteva dodatno finansiranje 2011. Priprema preporuka za unapređenje sporta u predškolskim ustanovama -izdate preporuke za unapređenje sporta u predškolskim ustanovama MOS, MP, SŠSOV, UPFK, AVU, USSS, SSS Ova aktivnost ne zahteva dodatno finansiranje 2012. Priprema preporuka za unapređenje sporta na univerzitetima -izdate preporuke za unapređenje sporta na univerzitetima MOS, MP, SŠSOV, UPFK, AVU, USSS, SSS Ova aktivnost ne zahteva dodatno finansiranje 2012. Promovisan sport dece i omladine Raspisivanje konkursa za finansiranje kampanja promocije sporta u predškolskim, školskim i visokoškolskim ustanovama, na godišnjem nivou -broj finansiranih kampanja MOS, MP, SŠSOV, UPFK, AVU, USSS, SSS MOS 2010. Pokretanje internet sajta sa temama sporta i rekreacije dece i omladine -pokrenut sajt sa temama sporta i rekreacije dece i omladine MOS, SŠSOV MOS 2010. Podignut kapacitet strukovnih udruženja iz oblasti sporta dece i mladih Priprema preporuka za unapređenje rada strukovnih udruženja iz oblasti sporta dece i mladih – UPFK -sastavljene preporuke za unapređenje rada strukovnih udruženja iz oblasti sporta dece i mladih – UPFK MOS, MP, SŠSOV, UPFK, AVU, USSS, SSS Ova aktivnost ne zahteva dodatno finansiranje 2010.

3.2. PRAVNI AKTI U SPORTU CILj AKTIVNOSTI INDIKATOR NOSIOCI AKTIVNOSTI IZVOR FINANSIRANjA VREMENSKI OKVIR Usklađenost propisa koji uređuju oblast sporta u Republici Srbiji sa propisima EU i strateškim ciljevima razvoja sporta u Republici Srbiji Priprema teksta Nacrta zakona o sportu i podzakonskih akata koji se na osnovu njega donose -usvojen Zakon o sportu i doneti svi podzakonski akti koji se na osnovu njega donose MOS MOS 2010. Učešće u pripremi primena preporuka Saveta Evrope za sprečavanje nasilja u sportu – implementirane preporuke Saveta Evrope za sprečavanje nasilja u sportu MUP, MOS Ova aktivnost ne zahteva dodatno budžetiranje 2011. Podignut nivo pravne sigurnosti sportista i sportskih organizacija Pripremne radnje na formiranju stalne Arbitraže i Etičkog suda kao stalnih tela Sportskog saveza Srbije -formirana stalna Arbitraža i Etički sud MOS, SSS, OKS MOS 2011. Ostvarena podrška u očuvanju pozicije Republike Srbije u međunarodnim sportskim organizacijama Pravna i savetodavna pomoć nacionalnim granskim savezima u pravcu sprečavanja eventualnog učlanjenja granskih sportskih organizacija takozvane nezavisne Republike Kosovo u međunarodne sportske organizacije -broj obavljenih konsultacija MOS, MSP, SSS, OKS Ova aktivnost ne zahteva dodatno budžetiranje 2009. i kontinuirano

3.3. FINANSIRANjE SPORTA CILj AKTIVNOSTI INDIKATOR NOSIOCI AKTIVNOSTI IZVOR FINANSIRANjA VREMENSKI OKVIR Stvoreni uslovi za uspostavljanje efikasnog sistema finansiranja sporta u Republici Srbiji Analiza postojećeg stanja finansiranja sporta u Republici Srbiji na republičkom nivou, u pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave -urađena stručna analiza postojećeg stanja finasiranja sporta u Republici Srbiji na svim nivoima vlasti MOS, MF, AP, JLS MOS 2010. Izrada unificiranih obrazaca za finansiranje programskih aktivnosti sportskih organizacija -usvojen obrazac za finansiranje programskih aktivnosti sportskih organizacija MOS, MF MOS 2010. Izrada nacrta propisa iz oblasti finansiranja organizacija u oblasti sporta na republičkom nivou, u pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave -usvojeni odgovarajući propisi iz oblasti finasiranja sportskih udruženja (standardi) MOS, MF, AP, JLS MOS 2011. Izrada predloga skupa poreskih olakšica za sportske organizacije -izrađen predlog skupa poreskih olakšica za sportske organizacije MOS, MF, NSS Ova aktivnost ne zahteva dodatno budžetiranje 2010. Stvoreni uslovi za uspostavljanje sistema kontrole utroška budžetskih sredstava sportskih organizacija, na svim nivoima Izrada internih akata dokumenta kojim će se sportska udruženja navesti da na kraju svake budžetske godine dostave izveštaj o pravdanju budžetskih sredstava, urađen i overen od strane ovlašćene revizorske institucije -usvojen dokument kojim će se sportska udruženja navesti da na kraju svake budžetske godine dostave izveštaj o pravdanju budžetskih sredstava, urađen i overen od strane ovlašćene revizorske institucije MOS, MF MOS 2011. Organizacija stručnih skupova i seminara o finasiranju sportskih organizacija, praćenju i kontroli trošenja budžetskih sredstava -broj održanih stručnih skupova i seminara o finasiranju sportskih organizacija-broj relevantnih učesnika na stručnim skupovima i seminarima-predstavnika sportskih organizacija MOS MOS 2010. Izrada i implementacija softvera kojim će se pratiti finansijski tokovi sportskih organizacija u Republici Srbiji -implementiran softver kojim će se pratiti fininsijski tokovi sportskih organizacija u Republici Srbiji MOS, MF, AP, OKS, SSS, NSS MOS, MF 2012.

3.4. SPORTSKI OBJEKTI CILj AKTIVNOSTI INDIKATOR NOSIOCI AKTIVNOSTI IZVOR FINANSIRANjA VREMENSKI OKVIR Stvoreni uslovi za sistemsko planiranje izgradnje i adaptacije sportskih objekata i njihovo finansiranje Analiza stanja sportskih objekata u Republici Srbiji -obavljena stručna Analiza sportskih objekata u Republici Srbiji MOS, MP, RZS, JLS, AP MOS 2009. Kategorizacija sportskih objekata -obavljena i objavljena kategorizacija sportskih objekata MOS, RZS, AP, MP Ova aktivnost ne zahteva dodatno finansiranje 2010. Definisanje prioriteta u adaptaciji sportskih objekata, na osnovu kategorizacije i priprema plana izgradnje sportskih objekata za period od pet godina -sastavljena lista prioriteta u adaptaciji sportskih objekata -pripremljen i objavljen plan izgradnje sportskih objekata za period od pet godina MOS, AP, MP Ova aktivnost ne zahteva dodatno finansiranje 2010. Stvaranje jedinstvene mreže sistema evidencije sportskih objekata u Republici Srbiji -izrađen program jedinstvene mreže –matične evidencije sportskih objekata u Republici Srbiji MOS, RZS Ova aktivnost ne zahteva dodatno finansiranje 2011. Izgrađeni nacionalni trening centri Analiza potreba NSS za trening centrima -izrađena Analiza potreba NSS za trening centrima MOS, NSS MOS 2009. Priprema projekta izgradnje nacionalnih trening centara -usvojen projekat izgradnje nacionalnih trening centara MOS, AP, NSS, Zavodi za sport MOS, NSS 2010. Priprema finansijske konstrukcije za projekat izgradnje nacionalnih trening centara -pripremljen program finansiranja projekta izgradnje nacionalnih trening centara MOS, AP, NSS, Zavodi za sport, MF Ova aktivnost ne zahteva dodatno finansiranje 2013.

3.5. VRHUNSKI SPORT CILj AKTIVNOSTI INDIKATOR NOSIOCI AKTIVNOSTI IZVOR FINANSIRANjA VREMENSKI OKVIR Pripremljen program priprema za Olimpijske igre Prirediti listu sportista koji su identifikovani od strane nacionalnih granskih saveza kao potencijalni učesnici OI -objavljena lista sportista koji su identifikovani od strane nacionalnih granskih saveza kao potencijalniučesnici OI NSS, OKS, RZS, MOS Ova aktivnoste ne zahteva dodatno budžetiranje 2009. Predlog protokola za testiranje i praćenje stanja i razvoja forme sportista prepoznatih kao kandidata za OI -usvojen protokol za testiranje i praćenje stanja i razvoja forme sportista prepoznatih kao kandidata za OI RZS, OKS, MOS RZS 2010. Pripremiti listu takmičenja i očekivanih rezultata, u ciklusu pre OI -objavljena lista takmičenja i očekivanih rezultata, u ciklusu pre OI NSS, OKS, MOS Ova aktivnoste ne zahteva dodatno budžetiranje 2010. Izraditi plan finansiranja na osnovu liste takmičenja i očekivanih rezultata, u ciklusu pre OI -objavljen plan finansiranja MOS, OKS Ova aktivnoste ne zahteva dodatno budžetiranje 2010. Izraditi plan angažovanja kapaciteta nacionalnih trening centara i zavoda za sport na programu priprema za OI -izrađen plan angažovanja kapaciteta nacionalnih trening centara i zavoda za sport na programu priprema za OI MOS, OKS, RZS, PZS MOS, OKS 2010. Uspešno organizovana međunarodna sportska takmičenja na teritoriji Republike Srbije Formirati kriterijume i liste prioritetnih takmičenja na teritoriji Republike Srbije, na godišnjem i četvorogodišnjem nivou -objavljeni kriterijumi i lista prioritetnih takmičenja na teritoriji Republike Srbije MOS, NSS Ova aktivnost ne zahteva dodatno budžetiranje 2010. Definisanje protokola o pravama i obavezama po pitanju organizacije i finansiranja međunarodnog sportskog događaja, između granskog saveza, MOS i lokalne samouprave -broj potpisanih protokola o pravama i obavezama po pitanju organizacije i finansiranja međunarodnog sportskog događaja MOS, NSS, JLS Ova aktivnost ne zahteva dodatno budžetiranje 2010. Podrška organizaciji prioritetnih međunarodnih takmičenja -broj finansiranih i sufinansiranih međunarodnih takmičenja NSS, MOS, JLS MOS, JLS, NSS 2013. Ustanovljen sistem podrške vrhunskom sportu Formiranje Saveta za sport -formiran Savet za sport MOS, NSS, SSS MOS 2009. Stipendiranje vrhunskih sportista -broj stipendiranih sportista-iznos određen za stipendije na godišnjem nivou MOS, NSS MOS 2009. i kontinuirano Program nagrada i nacionalnih priznanja za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta -broj dodeljenih nacionalnih priznanja i nagrada-iznos dodeljen za nacionalna priznanja i nagrade, na godišnjem nivou MOS, NSS MOS 2009. i kontinuirano Finansiranje programa kampova perspektivnih sportista -broj sportista koji su bili učesnicik kampova stipendiranih od strane MOS-iznos dodeljen za kampove, na godišnjem nivou MOS, NSS MOS 2009. i kontinuirano Program finansiranja redovnih programa granskih sportskih saveza usmerenih ka vrhunskom sportu -broj finansiranih redovnih programa-iznos dodeljen za redovne programe, na godišnjem nivou MOS, NSS MOS 2009. i kontinuirano Program finansiranja sporta kroz budžetski fond -broj finansiranih programa iz budžetskog fonda-iznos budžetskog fonda, na godišnjem nivou MOS, NSS MOS 2009. i kontinuirano Izrađene i objavljene lične karte NSS -broj objavljenih ličnih karata NSS MOS, NSS Ova aktivnost ne zahteva dodatno budžetiranje 2010.

3.6. REKREATIVNI SPORT CILj AKTIVNOSTI INDIKATOR NOSIOCI AKTIVNOSTI IZVOR FINANSIRANjA VREMENSKI OKVIR Definisane i sistematizovane potrebe rekreativnog sporta na nivou Republike Srbije Formiranje radne grupe za unapređenje rekreativnog sporta u Republici Srbiji -formirana radna grupe za unapređenje rekreativnog sporta u Republici Srbiji. MOS, MZ, AVU, SSS, USSS MOS 2010. Istraživanje o stanju rekreativnog sporta u Republici Srbiji -sprovedeno i objavljeno istraživanje o stanju rekreativnog sporta u Republici Srbiji MOS, MZ, AVU, SSS MOS 2011. Definisanje i sistematizovanje potrebe rekreativnog sporta na nivou Republike Srbije -objavljene potrebe rekreativnog sporta na nivou Republike Srbije MOS, MZ, AVU, SSS, USSS MOS 2011. Promocija rekreativnog sporta kroz ideju „Sport za sve“ Podrška organizaciji akcija i kampanja koje služe aktiviranju pojedinaca u rekreativnom vežbanju -broj realizovanih kampanja na godišnjem nivou MOS, MP, MZ, AVU, SSS, SRSS, SRFS, NSS, SŠSOV, USSS, MK MOS 2010. i kontinuirano Priprema godišnjeg kalendara rekreativnih manifestacija na nacionalnom nivou -usvojen i objavljen godišnji kalendar rekreativnih manifestacija na nacionalnom nivou MOS Ova aktivnost ne zahteva dodatno finansiranje 2010. i kontinuirano Izrada nacrta memoranduma o saradnji sa medijima koji su nosioci nacionalne TV frekvencije -potpisan memorandum o saradnji sa medijima koji su nosioci Nacionalne TV frekvencije MOS, Nacionalne TV stanice Ova aktivnost ne zahteva dodatno finansiranje 2011. Uspostavljen sistem licenciranja u oblasti rekreativnog sporta Definisanje nadležnosti i uspostavljane sistema licenciranja u oblasti rekreativnog sporta -usvojen pravilnik o licenciranju stručnjaka u rekreaciji MOS, MZ, AVU, SSS, USSS, udruženja iz oblasti rekreativnog sporta, RZS Ova aktivnost ne zahteva dodatno finansiranje 2010. Podrška organizaciji stručnih, edukativnih i izdavačkih aktivnosti vezanih za rekreativni sport -broj stručnih i edukativnih skupova iz oblasti rekreativnog sporta-broj stručnih publikacija iz oblasti rekreativnog sporta MOS, MZ, AVU, SSS, USSS, udruženja iz oblasti rekreativnog sporta, RZS MOS 2009. i kontinuirano Uspostavljen sistem podrške programima iz rekreativnog sporta Organizacija konkursa za finansiranje i sufinansiranje programima iz rekreativnog sporta na godišnjem nivou -broj realizovanih programa MOS MOS 2011. i kontinuirano

3.7. OBRAZOVANjE I NAUKA U SPORTU CILj AKTIVNOSTI INDIKATOR NOSIOCI AKTIVNOSTI IZVOR FINANSIRANjA VREMENSKI OKVIR Unapređen postojeći sistem obrazovanja stručnog i naučnog kadra Formiranje radne grupe za unapređenje obrazovanja i nauke u sportu -formirana radna grupa za unapređenje obrazovanja i nauke u sportu MOS, MP, MNTR, SSS, OKS, NSS, AVU MOS, MP 2009. Sprovođenje istraživanja vezanih za ovu oblast – učešće naučno-nastavnog kadra u praksi i stručnog kadra iz prakse u nastavi. -sprovedeno i objavljeno istraživanje -broj doktorsih i magistarskih radova iz ovih oblasti MOS, MP, MNTR, SSS, OKS, NSS, AVU MOS, MP 2010. Izrada analize i predloga preporuka za unapređenje obrazovanja i nauke u sportu -formiran i objavljen predlog preporuka -angažman većeg broja dokazanih stručnjaka iz prakse (redovno ili fakultativno) na AVU MOS, MP, MNTR, SSS, OKS, NSS, AVU MOS, MP 2011. Unapređen sistem obrazovanja zaslužnih sportista u olimpijskim i paraolimpijskim disciplinama Izrada predloga za unapređenje sistema obrazovanja zaslužnih sportista u olimpijskim i paraolimpijskim disciplinama -izrađen predloga za unapređenje sistema obrazovanja zaslužnih sportista u olimpijskim i paraolimpijskim disciplinama MOS, MP, MNTR, SSS, OKS, NSS, AVU Ova aktivnost ne zahteva dodatno finansiranje 2011. Sprovedena kategorizacija sportskih stručnjaka Izrada kriterijuma za kategorizaciju sportskih stručnjaka -usvojeni kriterijumi za kategorizaciju sportskih stručnjaka MOS, MP, MNTR, SSS, OKS, NSS, AVU Ova aktivnost ne zahteva dodatno finansiranje 2010. Unapređen sistem usavršavanja stručnog kadra u oblasti sporta Izrada pravilnika o licenciranju sportskih stručnjaka -usvojen pravilnik o licenciranju sportskih stručnjaka MOS, MP, MNTR, SSS, OKS, NSS, AVU , Strukovna udruženja Ova aktivnost ne zahteva dodatno finansiranje 2010. Izrada predloga memoranduma o saradnji fakulteta za sport akreditovanih od strane MP i NSS -potpisan memorandum memoranduma o saradnji fakulteta za sport akreditovanih od strane MP i NSS MOS, MP, MNTR, SSS, OKS, NSS, AVU , Strukovna udruženja Ova aktivnost ne zahteva dodatno finansiranje 2010. Uspostavljen sistem podrške stručnom i naučnom radu Raspisivanje konkursa za stručne i naučne programe u oblasti sporta i izrada godišnjeg kalendara; -broj finansiranih programa-usvojen kalendar sprovođenja stručnih i naučnih programa MOS MOS 2010.

3.8. SPORT U AUTONOMNIM POKRAJINAMA CILj AKTIVNOSTI INDIKATOR NOSIOCI AKTIVNOSTI IZVOR FINANSIRANjA VREMENSKI OKVIR Uspostavljen sistem komunikacije različitih nivoa državne uprave u oblasti sporta Definisanje kanala komunikacije između PSSO i JLS za oblast sporta -određenkanali komunikacije između PSSO i LS za oblast sporta PSSO, JLS, MOS, RZS Ova aktivnost ne zahteva dodatno finansiranje 2010. Uključivanje sportskih organizacija sa područja AP u jedinstveni softver za praćenje finansijskih tokova -broj sportskih organizacija sa područja AP uključenih u program MOS, PSSO MOS 2012. Sastaviti jedinstvenu bazu podataka o planovima i aktivnostima saveza na nivoima AP -postavljena jedinstvena bazu podataka o planovima i aktivnostima saveza na nivoima AP MOS, PSSO, SSOBGDOpštinski organi uprave iz oblasti sporta Ova aktivnost ne zahteva dodatno budžetiranje 2011. Uspostavljen mehanizam kojim će se podizati nivo znanja zaposlenih u organima uprave u oblasti sporta Organizacija kurseva za sitemsku saradnju -broj održanih kurseva-broj polaznika-broj predavača MOS, PSSO, SUK PSSO, MOS 2010. i kontinuirano Poboljšani materijalno-tehnički uslovi za bavljenje sportom u autonomnim pokrajinama Analiza potreba za sportskom opremom i rekvizitima, sportskim terenima i salama u AP -ustanovljene potrebe za sportskom opremom i rekvizitima, sportskim terenima i salama u AP MOS, PSSO, JLS PSSO, MOS 2010. Adaptacija postojećih i izgradnja novih sportskih otvorenih igrališta i objekata -broj adaptiranih igrališta i objekata-broj novoizgrađenih igrališta i objekata MOS, PSSO, JLS MOS, PSSO 2013. Revitalizovani i unapređeni prostorno-funkcionalni kapaciteti PZS -broj obnovljenih kapaciteta pod pokroviteljstvom PZS MOS, PSSO, PZS MOS, PSSO 2013. Poboljšani uslovi za bavljenje rekreativnim sportom u autonomnim pokrajinama Inicirati i podržati kampanje i projekte u cilju promocije bavljenja rekreativnim sportom uz maksimalno korišćenje postojeće sportske infrastrukture -broj promotivnih kampanja-broj pokrenutih projekata-broj realizovanih projekata PSSO, JLS, Opštinski sportski savezi PSSO, JLS 2013.

3.9. SPORT U JEDINICAMA LOKALNIH SAMOUPRAVA CILj AKTIVNOSTI INDIKATOR NOSIOCI AKTIVNOSTI IZVOR FINANSIRANjA VREMENSKI OKVIR Uspostavljen sistem saradnje svih zainteresovanih strana i plan aktivnosti za unapređenja razvoja sporta u JLS Formiranje baze podataka (dopuna postojeće baze SSS) o akterima zaduženim za razvoj sporta u lokalnim samoupravama, kao i stanju postojeće infrastrukture u opštinama (RZS) – formirana jedinstvena baza podataka o akterima u lokalnim samoupravama (SSS)- istaknuta na sajtu SSS- formirana baza podataka o stanju postojeće infrastrukture u opštinama (RZS)- istaknuta na sajtu RZS SSS, RZS Ova aktivnost ne zahteva dodatno finansiranje 2009 – 2010. Definisanje potreba građana u oblasti sporta u jedinicama lokalne samouprave i usklađivanje sa finansijskim planovima -broj izrađenih strateških dokumenta (na lokalnim nivoima) o potrebama građana u oblasti sporta u jedinicama lokalne samouprave JLS, SSS Ova aktivnost ne zahteva dodatno finansiranje 2011. Unapređen sistem školskog sporta u JLS Uspostavljanje saradnje i definisanje nadležnosti između MOS i MP -potpisan protokol saradnji između MOS i MP RZS , MOS Ova aktivnost ne zahteva dodatno budžetiranje 2010. Izrada predloga akata koji regulišu sistem školskog sporta – utvrđeni nacrti podzakonskih akata koja definišu sistem školskih sportskih takmičenja MOS, MP Ova aktivnost ne zahteva dodatno budžetiranje 2010. Unapređenje učešća JLS u organizaciji opštinskih i među opštinskih školskih sportskih takmičenja i manifestacija – povećan procenat sredstava koji se iz budžeta JLS izdvaja za školski sport- broj organizovanih školskih sportski takmičenja i manifestacija u lokalnoj samoupravi JLS JLS 2011. Savetodavno učešće u programima JLS koji se bave unapređenjem sporta -broj realizovanih programa SSS, JLS MOS 2010-2011 Unapređen sistem rekreativnog sporta u JLS Sprovođenje programa unapređenja sporta za sve, odnosno bavljenja građana sportom, posebno dece, omladine, žena, starijih osoba, osoba sa invaliditetom -broj kampanja koje promovišu rekreativni sport- medijske kampanje-broj rekreativnih manifestacija- procenat populacije koja se bavi rekreativnim sportom MOS, SSS, JLS MOS, MP, LS Kontinuirano od 2009. Sprovođenje programa konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata unapređenja rekreativnog sporta -broj realizovanih projekta MOS,USSS, SSS, JLS MOS, JLS 2010. i kontinuirano Unapređeno planiranje, izgradnja, adaptacija i održavanje sportskih objekata Uspostavljanje standarda u oblasti izgradnje sportskih objekata i jedinstvene baze podataka postojećih objekata na teritoriji Republike Srbije – baza podataka- usvojeni standardi i druge vrste regulative MOS, RZS MOS 2011. Unapređenje učešća JLS u izgradnji, adaptaciji, rekonstrukciji i održavanju sportskih objekata i sportskih terena čiji je korisnik škola – broj sportskih objekata i sportskih terena čiji korisnik škola koji se koriste JLS, Osnovne i srednje škole JLS, MP, MOS 2010. Unapređen rad sportskih organizacija koje realizuju sportske programske aktivnosti u JLS Usavršavanje kadrova sportskih udruženja i profesora fizičke kulture u JLS -broj učesnika iz sportskih udruženja iz JLS i profesora fizičke kulture na edukativnim skupovima MOS, SSS, JLS JLS Kontinuirano od 2009. Unapređenje koordinacije lokalnih sportskih organizacija sa NSS -broj realizovanih zajedničkih projekata NSS, Opštinski sportski savezi, Lokalne sportske organizacije JLS Kontinuirano od 2009.

3.10. SPORT OSOBA SA INVALIDITETOM CILj AKTIVNOSTI INDIKATOR NOSIOCI AKTIVNOSTI IZVOR FINANSIRANjA VREMENSKI OKVIR Stvoreni uslovi za masovnije učešće osoba sa invaliditetom u sportskim aktivnostima Analiza postojećeg stanja sporta osoba sa invaliditetom -urađena analiza postojećeg stanja sporta osoba sa invaliditetom MOS, MZMRSP, RZS, Udruženja osoba sa invaliditetom iz oblasti sporta MOS 2010. Utvrđivanje broja sportista i rekreativaca osoba sa invaliditetom -utvrđen broj osoba sa invaliditetom – sportista i rekreativaca RZS, MOS, Udruženja osoba sa invaliditetom iz oblasti sporta MOS 2010. Rad na preporukama za efikasnije funkcionisanje udruženja iz oblasti sporta osoba sa invaliditetom (vrhunski i rekreativni sport) -izrađene preporuke za efikasnije funkcionisanje udruženja iz oblasti sporta osoba sa invaliditetom (vrhunski i rekreativni sport) MOS, MZ, MRSP, Udruženja osoba sa invaliditetom iz oblasti sporta Ova aktivnost ne zahteva dodatno budžetiranje 2011. Stvoreni uslovi za uključenje većeg broja stručnjaka iz oblasti sporta –trenera, u rad sa sportistima osoba sa invaliditetom Organizovanje edukativnih aktivnosti za trenere-sportske stručnjake osoba sa invaliditetom u saradnji sa inostranim partnerima -broj održanih stručnih skupova i seminara za trenere osoba sa invaliditetom-broj učesnika na stručnim skupovima i seminarima za trenere osoba sa invaliditetom MOS, RZS, POKS MOS 2011. i kontinuirano Stvoreni uslovi za uspostavljanje stalne saradnje NSS sa sportskim udruženjima osoba sa invaliditetom Organizovanje radnih sastanaka i okruglih stolova sa predstavnicima udruženja osoba sa invaliditetom i predstavnika NSS -broj održanih radnih sastanaka i okruglih stolova-broj učesnika na ranim sastancima i okruglim stolovima MOS, RZS, POKS NSS, SŠSOVS MOS 2011. i kontinuirano Stvoreni uslovi za unapređenje inkluzije u školama, putem sporta Izrada preporuka za korišćenje sporta u cilju promocije inkluzije u školama -usvojene preporuke za korišćenje sporta u cilju promocije inkluzije u školama POKS, SŠSOVS, MOS, MP MOS 2012.

3.11. ZAVODI ZA SPORT CILj AKTIVNOSTI INDIKATOR NOSIOCI AKTIVNOSTI IZVOR FINANSIRANjA VREMENSKI OKVIR Unificiran program aktivnosti RZS i pokrajinskih zavoda za sport Izrada programa aktivnosti Republičkog zavoda za sport i pokrajinskih zavoda za sport, primeren savremenim potrebama nacionalnog sporta -usvojen i objavljen program aktivnosti Republičkog zavoda za sport i pokrajinskih zavoda za sport MOS, RZS, PZS, AVU Ova aktivnost ne zahteva dodatno finansiranje 2010. Revitalizovani i unapređeni prostorno- funkcionalni kapaciteti zavoda za sport Konsultativni procesi sa NSS -broj održanih sastanaka-definisane potrebe NSS MOS, RZS, PZS, NSS Ova aktivnost ne zahteva dodatno finansiranje 2009. Unapređenje infrastrukture zavoda za sport -broj izgrađenih objekata-broj adaptiranih objekata RZS, PZS MNIP, MOS, RZS, PSSO, PZS 2012. Uvođenje novih i unapređenje postojećih usluga koje pružaju zavodi za sport -broj novih usluga-nabavljena nova oprema-angažovan novi kadar-broj stručnih skupova koje su posetili postojeći radnici zavoda za sport RZS, PZS MOS, RZS, PSSO, PZS 2013. Usklađeni planovi revitalizacije zavoda za sport sa planovima izgradnje nacionalnih trening centara Koordinisati planove unapređenja prostorno-funkcionalnih kapaciteta zavoda za port sa potrebama projekta nacionalnih trening centara -usvojen projekat izgradnje nacionalnih trening centara MOS Ova aktivnost ne zahteva dodatno finansiranje 2011. Uspostavljena institucionalna saradnje zavoda za sport sa domaćim i inostranim naučnim i obrazovnim ustanovama. Uspostavljanje saradnje zavoda za sport sa institucijama iz srodnih oblasti, iz zemlje ili inostranstva -broj ostvarenih kontakata sa predstavnicima Institucija iz srodnih oblasti-broj zajedničkih projekata MOS, RZS, PZS Ova aktivnost ne zahteva dodatno finansiranje 2010. i kontinuirano

3.12. MEDICINA U SPORTU I DOPING U SPORTU CILj AKTIVNOSTI INDIKATOR NOSIOCI AKTIVNOSTI IZVOR FINANSIRANjA VREMENSKI OKVIR Unapređena zdravstvena zaštita sportista i rekreativaca Izrada analize o dostupnosti usluga sportske medicine i kvalitetu istih -objavljena analiza o dostupnosti usluga sportske medicine i kvalitetu istih MOS, UMSS MOS 2010. Izrada vodiča dobre prakse i stručno metodoloških uputstava vezanih za oblast specifičnih lekarskih pregleda sportista -izrađen predlog vodiča dobre prakse-izrađen predlog stručnog metodološkog uputstva MOS, MZ, UMSS MOS 2010. Učešće u unapređenju programa jedinstvene evidencije lekarskih pregleda, vezano za lekarske preglede učesnika u sportu -usvojen unapređen program jedinstvene evidencije lekarskih pregleda MOS, MZ, UMSS, RZS MOS, RZS 2011. Primena preporuka SZO -preporuke SZO implementirane u preporuke, standarde i protokole vezane za lekarske preglede učesnika u sportu MOS, MZ, UMSS MOS 2010. i kontinuirano Povećan broj sportista i rekreativaca koji se redovno podvrgavaju sportskom lekarskom pregledu Uključivanje obaveze redovnog sportskog lekarskog pregleda za sve učesnike u sportu u interne pravilnike nacionalnih sportskih saveza, usklađe sa propisima MZ koji regulišu ovu oblast -obavezan sportski lekarski pregled naveden u takmičarskim pravilnicima granskih sportskih saveza, u skladu sa propisima MOS, NSS Ova aktivnost ne zahteva dodatno budžetiranje 2010. Unapređena stručna i naučno-istraživačka delatnost u oblasti sportske medicine Korišćenje podataka o lekarskim pregledima učesnika u sportu za izradu naučnih i stručnih analiza -broj izveštaja o sistematskim pregledima-broj objavljenih naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu-broj održanih stručnih skupova MOS, MZ, UMSS, RZS, ADAS MOS 2011. i kontinuirano Edukacija sportskih radnika o štetnosti i neželjenim efektima dopinga i o alternativama dopingu – suplementaciji -broj održanih seminara-broj prisutnih sportista, lekara i sportskih stručnjaka na seminarima-broj izdatih publikacija o štetnosti i neželjenim efektima dopinga i o alternativama dopingu – suplementaciji ADAS, MZ, UMSS MOS, NSS, SSS 2010. i kontinuirano Intenziviranje periodičnih testiranja učesnika u sportu -povećan broj periodičnih testiranja učesnika u sportu-broj radova priređenih na osnovu prikupljenih podataka RZS, NSS NSS, MOS, RZS 2010. i kontinuirano Unapređen sistem antidoping kontrole Sprovođenje obavezne antidoping kontrole -broj kontrolisanih sportista ADAS ADAS 2009. i kontinuirano Izrada nacionalnih preporuka za suplementaciju u vrhunskom i rekreativnom sportu u Republici Srbiji -usvojena nacionalna preporuka za suplementaciju u vrhunskom i rekreativnom sportu u Republici Srbiji-omogućena dostupnost nacionalnih preporuka putem interneta ADAS, MZ ADAS 2010. Podizanje kapaciteta ADAS – broj stručnih skupova posećenih od strane zaposlenih u ADAS-broj izdatih radova zaposlenih u ADAS ADAS ADAS, MOS 2010. i kontinuirano

3.13. ŽENE U SPORTU CILj AKTIVNOSTI INDIKATOR NOSIOCI AKTIVNOSTI IZVOR FINANSIRANjA VREMENSKI OKVIR Razvijen sistem istraživanja o ženskom sportu Sprovođenje istraživanja o ženskom sportu i procentualnom učešću žena u sportskim aktivnostima -sprovedeno i objavljeno istraživanje MOS, SSS, OKS, AVU MOS 2010. Unapređivanje i sistematizovanje standarda testiranja fizičke sposobnosti za žene sportiste -objavljeni standardi za testiranja fizičke sposobnosti za žene sportiste RZS, MOS, UMSS Ova aktivnost ne zahteva dodatno budžetiranje 2010. Ostvarna rodna i polna ravnopravnost i masovnost ženskog sporta Raspisivanje konkursa za sufinansiranje/finansiranje programa za unapređenje ženskog sporta, na godišnjem nivou -broj finansiranih programa MOS MOS 2010. i kontinuirano Prisutnost tema iz oblasti ženskog sporta u emisiji RTS, koja će biti pod pokroviteljstvom MOS -broj tema iz oblasti ženskog sporta, na godišnjem nivou MOS, NSS, OKS, SSS MOS Kontinuirano od 2011. Proglašenje dana ženskog sporta kada će se dodeljivati nagrade za najveće ženske uspehe u prethodnoj godini -proglašen dan ženskog sporta MOS MOS 2010. Izrada analize zastupljenosti i angažovanja žena u sportskim udruženjima i institucijama -objavljena Analiza zastupljenosti i angažovanja žena u sportskim udruženjima i institucijama MOS, SSS, AVU MOS 2011. Podrška međunarodnoj saradnji u oblasti učešća žena u sportu -finansirano telo koje će se baviti međunarodnom saradnjom u oblasti ženskog sporta MOS, OKS MOS 2009. i kontinuirano

3.14. VOJNI SPORT CILj AKTIVNOSTI INDIKATOR NOSIOCI AKTIVNOSTI IZVOR FINANSIRANjA VREMENSKI OKVIR Unapređen sistem sporta u VS Izrada predloga propisa kojim će se urediti pozicija vrhunskih sportista zaposlenih u VS -izrađen predlog propisa kojima će se urediti pozicija vrhunskih sportista zaposlenih u VS MOS, VS, MO Ova aktivnost ne zahteva dodatno budžetiranje 2011. Izrada preporuka za intenziviranje sportsko-rekreativnih aktivnosti pripadnika VS -sastavljanje preporuka za intenziviranje sportsko-rekreativnih aktivnosti pripadnika VS MOS, VS, MO Ova aktivnost ne zahteva dodatno budžetiranje 2011. Saradnja sa VS u organizaciji Sportskog voda VS -broj sportista koji su regulisali vojnu obavezu kroz sportski vod MOS, VS, MO Ova aktivnost ne zahteva dodatno budžetiranje 2009. i kontinuirano Posredovanje u odlaganju vojne obaveze vrhunskih sportista -broj uspešno rešenih zahteva za odlaganje vojne obaveze MOS, VS Ova aktivnost ne zahteva dodatno budžetiranje 2009. i kontinuirano Omogućeno permanentno usavršavanje kadrova koji su odgovorni za rukovođenje, organizaciju i izvođenje savremene fizičke obuke i sporta u VS Uključivanje sportskih stručnjaka zaposlenih u VS u edukativne aktivnosti civilnog sportskog sektora -sastavljena preporuka o potrebi za uključenje pripadnika VS u lokalne sportske aktivnosti-potpisan memorandum o saradnji po pitanju edukacije između VS i određenih granskih sportskih saveza MOS, NSS, VS, MO MOS, VS 2011. Savetodavna podrška učešća u CISM (međunarodnom savetu za vojne sportove) -potpisan Memorandum o saradnji između MOS i VS, po pitanju CISM MOS, NSS, VS, MO MOVS 2011. Standardizovani programi i norme za unapređenje provere fizičkih sposobnosti profesionalnih pripadnika VS Izrada predloga standarda za testiranje fizičke sposobnosti profesionalnih pripadnika VS -izrađen predlog standarda za testiranje fizičke sposobnosti profesionalnih pripadnika VS RZS, MOS, UMSS, MO, VS Ova aktivnost ne zahteva dodatno budžetiranje 2011.

3.15. POLICIJSKI SPORT CILj AKTIVNOSTI INDIKATOR NOSIOCI AKTIVNOSTI IZVOR FINANSIRANjA VREMENSKI OKVIR Ustanovljen sistem sporta u policiji Republike Srbije Izrada preporuka za intenziviranje sportsko-rekreativnih aktivnosti pripadnika MUP -sastavljanje preporuka za intenziviranje sportsko-rekreativnih aktivnosti pripadnika MUP MOS, MUP Ova aktivnost ne zahteva dodatno budžetiranje 2010. Uključenje pripadnika MUP u sportske aktivnosti na lokalnom nivou (RSI…) -sastavljena preporuka o potrebi za uključenje pripadnika MUP u lokalne sportske aktivnosti MOS, MUP Ova aktivnost ne zahteva dodatno budžetiranje 2010. Postignut potreban nivo specijalnih sportskih znanja, veština i sposobnosti koje doprinose uspešnom radu pripadnika MUP Uključivanje sportskih stručnjaka zaposlenih u MUP u edukativne aktivnosti civilnog sportskog sektora -sastavljena preporuka o potrebi za uključenje pripadnika MUP u lokalne sportske aktivnosti-potpisan memorandum o saradnji po pitanju edukacije između MUP i određenih granskih sportskih saveza MOS, MUP, NSS, AVU Ova aktivnost ne zahteva dodatno budžetiranje 2009. i kontinuirano.

3.16. SPREČAVANjE NASILjA U SPORTU CILj AKTIVNOSTI INDIKATOR NOSIOCI AKTIVNOSTI IZVOR FINANSIRANjA VREMENSKI OKVIR Usklađene aktivnosti na sprečavanju nasilja na sportskim terenima sa evropskim trendovima Organizacija konferencije o sprečavanju nasilja na sportskim terenima u saradnji sa Savetom Evrope -organizovana konferencija terenima u saradnji sa Saveta Evrope sa temama iz oblasti sprečavanja nasilja na sportskim terenima MOS, MUP SE, MOS 2009. Učešća na sastancima radne grupe za sprečavanje nasilja na sportsim terenima Saveta Evrope (T-RV Comittee) -broj posećenih sastanaka vezanih za sprečavanje nasilja na sportskim terenima MOS, MUP SE, MOS 2009. i kontinuirano Učešće u UNICEF projektu „Ka sigurnom i podsticajnom okruženju za decu” -broj sastanaka radnih grupa u kojima učestvuju predstavnici MOS MP, UNICEF, MUP, MOS Ova aktivnost ne zahteva dodatno budžetiranje 2009. i kontinuirano Uspostavljena saradnja sa ministarstvima koja se bave pitanjem sprečavanja nasilja na sportskim terenima Rad na formiranje Saveta za borbu protiv nasilja -formiran Savet za borbu protiv nasilja -broj sastanaka Saveta-broj usvojenih preporuka MOS, MUP, MP, Udruženja iz oblasti sporta MOS, MUP, MP 2009. i kontinuirano Praćenje i analiza pojava nasilja na sportskim terenima -izrađene godišnje analize MOS, MUP MOS 2010. i kontinuirano Uspostavljena saradnja sa NSS po pitanju sprečavanja nasilja na sportskim terenima Putem radnih sastanaka prikupiti ideje NSS po pitanju sprečavanja nasilja na sportskim terenima i obraditi dobijene podatke -broj održanih sastanaka -dokumentovani predlozi granskih sportskih saveza MOS Ova aktivnost ne zahteva dodatno budžetiranje 2011. Regulisana pravna normativa vezana za sprečavanje nasilja na sportskim terenima Rad na izradi Pravilnika o redarima -izrađen Pravilnik o redarima MOS Ova aktivnost ne zahteva dodatno budžetiranje 2010. Rad na predlogu izmena i dopuna Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim terenima, u skladu sa preporukama Saveta Evrope -izrađen predlog izmena i dopuna Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim terenima MOS Ova aktivnost ne zahteva dodatno budžetiranje 2011. Pružena adekvatna alternativa nasilnom navijanju Edukacija navijača i navijačkih grupa -broj organizovanih predavanja za navijače MOS, RZS MOS 2010. Podsticanje navijanja za nacionalne selekcije -sprovedena kampanja promovisanja navijanja za nacionalnu selekciju MOS, OKS MOS, OKS 2012. Kampanja afirmacije pozitivnog klupskog navijanja -sprovedena kampanja afirmacije pozitivnog klupskog navijanja MOS, OKS, SSS MOS, OKS, SSS 2010.

3.17. JAVNA GLASILA I SPORT CILj AKTIVNOSTI INDIKATOR NOSIOCI AKTIVNOSTI IZVOR FINANSIRANjA VREMENSKI OKVIR Ustanovljeni mehanizmi za osposobljavanje i stručno usavršavanje novinara Sastavljena lista aktivnih sportskih novinara i aktivno učestvovanje u organizaciji stručnog usavršavanja sportskih novinara -sastavljena lista aktivnih sportskih novinara-broj ostvarenih akcija stručnog usavršavanja sportskih novinara MOS, USNS Ova aktivnost ne zahteva dodatno finansiranje 2010. Organizacija stručnog usavršavanja za sportske novinare -broj održanih kurseva-broj polaznika-broj predavača RZS, MOS, USNS Komercijalno isplativa aktivnost 2010. Akcija afirmacije pozitivnog informisanja -broj održanih aktivnosti-broj uključenih novinara MOS, USNS MOS 2010. Ustanovljen mehanizam kojim će se podizati nivo obrazovanja zaposlenih u sportskim udruželjima o medijima U program nacionalnog seminara za trenere RZS uvrstiti i predavanja o medijima u sportu -broj predavanja o medijima na nacionalnom seminaru za trenere RZS-broj zaposlenih u sportskim organizacijama koji su pohađali seminar RZS, MOS Ova aktivnost ne zahteva dodatno budžetiranje 2010. Obezbeđena dosupnost podataka o radu i planovima saveza Organizovati radne sastanke generalnih sekretara saveza sa predstavnicima medija, na četvoromesečnom nivou -broj prisutnih generalnih sekretara-broj predstavnika medija-broj organizovanih sastanaka MOS MOS 2009. i kontinuirano Obavezati saveze da jednom mesečno organizuju „otvorena vrata” za medije i pripremaju mesečne izveštaje za medije -broj saveza koji redovno organizuju ove aktivnosti-broj pripadnika medija koji posećuju ovakve događaje-kvalitet pripremljenih materijala MOS, NSS Ova aktivnost ne zahteva dodatno budžetiranje 2010. Obavezati saveze da vode ažurne internet sajtove i propisati minimum podataka koji moraju biti redovno ažururani -broj saveza koji vode ažurne internet sajtove-kvalitet internet sajtova sportskih saveza MOS, NSS Ova aktivnost ne zahteva dodatno budžetiranje 2010. Obavezati saveze uključene u projekat „LONDON 2012.” da informišu medije o napretku projekta -procenat saveza uključenih u projekat „LONDON 2012.” koji objavljuju tražene informacije MOS, NSS uključeni u Projekat „London 2012.“, OKS Ova aktivnost ne zahteva dodatno budžetiranje 2010. Omogućena veća promocija sporta kao zdravog načina života i približiti sport građanima koji do sada nisu pokazivali interes za sport Pokretanje emisije na RTS koja će se baviti promocijom rekreativnog sporta, sporta kao zdravog načina života, borbom protiv dopinga, promocijom „malih“ sportova -početak emitovanja emisije-rejting emisije MOS, ADAS, RZS, RTS Ova aktivnost bila bi sufinansirana iz budžeta MOS 2011. Plan konkursa za finansiranje i sufinansiranje izdavačkih projekata iz oblasti sporta -pokrenut program konkursa-broj realizovanih projekata MOS MOS 2010. Podrška lokalnim kampanjama koje će sport koristiti za poboljšanje kvaliteta života građana -pokrenut program -broj realizovanih kampanja MOS, JLS, Lokalni sportski savezi Ova aktivnost bila bi sufinansirana iz budžeta MOS 2010. Pokrenuti program finansiranja i sufinansiranja umetničkih projekata sa temom sporta -pokrenut program -broj realizovanih projekata MOS, MK Ova aktivnost bila bi sufinansirana iz budžeta MOS 2011. Učešće u obeležavanju međunarodnih dana posvećenih određenim temama -broj podržanih manifestacija MOS MOS 2010. i kontinuirano

3.18. VOLONTERIZAM U SPORTU CILj AKTIVNOSTI INDIKATOR NOSIOCI AKTIVNOSTI IZVOR FINANSIRANjA VREMENSKI OKVIR Uređen sistem volonterizma u sportu Izrada preporuka za zakonsko uređenje volonterizma -sastavljene preporuke za podržavanje zakonskog uređenje volonterizma MOS, MRSP MOS 2009. Promovisanje ideje volonterizma kroz edukaciju i promotivne kampanje i podsticanje učešća dece, omladine i starih u sportu kroz volonterski rad -broj kampanja i edukativnih prezentacija MOS, SSS, JLS, NSS MOS 2010. Uspostavljena jedinstvena volonterskamreža za oblast sporta Povezivanje sistema školstva, omladinskih organizacija i privrednog sektora sa sportskim organizacijama -broj sprovedenih akcija MOS, JLS, PSSO, NSS MOS 2009. i kontinuirano Sprovesti istraživanje o potrebama za volonterima u sportu u periodu 2009-2013. -broj predstojećih takmičenja i sportskih manifestacija i potrebnih volontera- broj saveza i klubova zainteresovanih za volontere MOS, JLS, NSS Ova aktivnost ne zahteva dodatno finansiranje 2009. Formiranje jedinstvene baze podataka volontera u sportu po regionima i na nivou republike -broj volontera po regionu MOS , JLS, NSS, Kancelarije za mlade MOS 2010. Uspostavljen mehanizam za vrednovanje volonterskog rada u sportu Izrada preporuka za vrednovanje volonterskog rada kroz priznanje znanja i radnog iskustva stečenog volontiranjem -povećanje procenta zainteresovanih za volontiranje u odnosu na period pre toga MOS, MRSP, SSS Ova aktivnost ne zahteva dodatno finansiranje 2011.

4. UPRAVLJANJE PROCESOM IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE RAZVOJA SPORTA

Veliki broj aktivnosti navedenih u Akcionom planu predstavljaju redovne aktivnosti MOS, koje se na ovaj način sistematizuju i transparentno prikazuju kao deo celokupnog sistema sporta. Akcioni plan definiše ciljeve, ali zadržava određeni, visok nivo opštosti pri određivanju aktivnosti. To je planski urađeno s obzirom na dinamiku društvenih procesa i sistema sporta, kao i na nemogućnost preciznijeg projektovanja budžeta za naredne godine koji će biti raspoloživ sportu. Predviđeno je da se na osnovu Akcionog plana i očekivanog budžeta za sledeću godinu, pred kraj svake kalendarske godine pripremaju godišnji operativni planovi, koji će detaljnije razrađivati predviđene aktivnosti.

Partneri MOS u ostvarivanju ciljeva Akcionog plana su različiti, te će i modeli po kojima se ta partnerstva uspostavljaju biti različiti. Najviši nivo partnerstva MOS će ostvarivati sa drugim ministarstvima i taj odnos će biti partnerski i savetodavni, s obzirom na zajedničke ingerencije povodom određenog broja pitanja iz oblasti sporta.

MOS će unutar svojih organizacionih jedinica, a u skladu sa propisanom sistematizacijom, odrediti radnu grupu koja će se baviti praćenjem implementacije Akcionog plana.

SKRAĆENICE

EU Evropska unija (European Union) JLS Jedinica lokalne samouprave MOS Ministarstvo omladine i sporta MZ Ministarstvo zdravlja MUP Ministarstvo unutrašnjih poslova MO Ministarstvo odbrane VS Vojska Srbije MP Ministarstvo prosvete MDULS Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu MSP Ministarstvo spoljnih poslova MF Ministarstvo finansija MK Ministarstvo kulture MNTR Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj MRSP Ministarstvo rada i socijalne politike MNIP Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan NIP Nacionalni investicioni plan RZS Republički zavod za sport PZS Pokrajinski zavodi za sport ADAS Antidoping agencija Srbije AP Autonomne pokrajine OKS Olimpijski komitet Srbije MOK Međunarodni Olimpijski komitet (International Olympic Committee) MPK Međunarodni Paraolimpijski komitet (International Paralympic Committee) POKS Paralimpijski komitet Srbije SSS Sportski savez Srbije NSS Nacionalni sportski savezi LSS Lokalni sportski savezi USS Univerzitetski savez Srbije SŠSOV Savez za školski sport i olimpijsko vaspitanje UPFK Udruženje pedagoga fizičke kulture USSS Udruženje „Sport za sve” Srbije AVU Akreditovane visokoškolske ustanove OI Olimpijske igre PSSO Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu SSOBGD Sekretarijat za sport i omladinu grada Beograda SRSS Savez za rekreativni sport Srbije SRFS Savez za rekreaciju i fitnes Srbije SUK Služba za upravljanje kadrovima UMSS Udruženje za medicinu sporta Srbije SZO Svetska zdravstvena organizacija RTS Radio televizija Srbije SE Savet Evrope UNICEF Dečji fond Ujedinjenih nacija USNS Udruženje sportskih novinara Srbije UNS Udruženje novinara Srbije CISM Internacionalni savet za vojni sport

Ostavite komentar