Akcioni plan (2013-2014. godine) za sprovođenje Strategije razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine

AKCIONI PLAN (2013-2014. GODINE)

ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA U REPUBLICI SRBIJI DO 2020. GODINE

Opis aktivnosti Rok realizacije Indikator Odgovorna institucija Partneri E-uprava, e-zdravstvo i e-pravosuđe Cilj 1.1. : Unapređenje primene kvalifikovanih elektronskih sertifikata Aktivnost 1: Uspostavljanje nacionalne TSL liste u skladu sa odlukom Evropske komisije 2009/767/EC četvrti kvartal 2013. godine Uspostavljena nacionalna TSL lista MTT Aktivnost 2: Akreditacija Sertifikacionog tela Ministarstva odbrane i Vojske Srbije za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata četvrti kvartal 2013. godine Akreditovano Sertifikaciono telo Ministarstva odbrane i Vojske Srbije za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata MO MTT Aktivnost 3: Unapređenje izdavanja elektronskih sertifikata na ličnim kartama drugi kvartal 2014. godine Otpočelo izdavanje ličnih karata sa novim čipom MUP MTT Cilj 1.2. : Unapređenje upravljanja identitetom za potrebe e-usluga Aktivnost 1: Federacija identiteta korisnika Portala eUprava za potrebe drugih veb sajtova organa uprave drugi kvartal 2014. godine Uspostavljena federacija identiteta UDA MTT Aktivnost 2: Uspostavljanje sistema pouzdane provere identiteta kod autentikacije lozinkom treći kvartal 2014. godine Uspostavljen sistem UDA MUP, MTT Aktivnost 3: Uspostavljanje registra ovlašćenja fizičkih lica da u ime pravnih lica pristupaju uslugama e-uprave četvrti kvartal 2014. godine Uspostavljen registar UDA MTT, PKS Cilj 1.3. : Unapređenje zakonskog okvira razvoja E-uprave Aktivnost 1: Izrada Nacrta zakona o opštem upravnom postupku radi prilagođavanja pretežnoj upotrebi elektronske komunikacije i mogućnostima automatizacije procesa. četvrti kvartal 2013. godine Izrađen Nacrt zakona o opštem upravnom postupku MPDU Aktivnost 2: Izrada Nacrta zakona o informacionim sistemima organa državne uprave kojim će se zameniti postojeći Zakon o informacionom sistemu republičkih organa drugi kvartal 2014. godine Izrađen Nacrt zakona o informacionim sistemima organa državne uprave MTT Cilj 1.4. : Interoperabilnosti standardizacije Aktivnost 1: Izrada nacionalnog okvira interoperabilnosti treći kvartal 2013. godine Donet akt Vlade o okviru interoperabilnosti MTT UDA,UZZPRO, MPDU, RZS Aktivnost 2: Uspostavljanje liste standarda interoperabilnosti četvrti kvartal 2013. godine Objavljena lista standarda interoperabilnosti UDA MTT, UZZPRO, MPDU, RZS Cilj 1.5. : Optimizacija državne IKT infrastrukture Aktivnost 1: Analiza stanja, predlog modela i izrada plana optimizacije infrastrukture data centara u organima državne uprave i unapređenje pravnog i organizacionog okvira koji se odnosi na upravljanje infrastrukturom data centara organa državne uprave drugi kvartal 2014. godine Izrađena analiza i predlog organizacionog okvira MTT, UZZPRO RZS Aktivnost 2: Izrada projekta državne komunikacione mreže treći kvartal 2014. godine Izrađen Projekat državne komunikacione mreže MTT UZZPRO, BIA, MUP, MO Cilj 1.6. : Portali i zajedničke elektronske usluge Aktivnost 1: Uspostavljanje i vođenje Jedinstvene baze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja treći kvartal 2013. godine Uspostavljena Jedinstvena baza CROSO MINRZS UZZPRO Aktivnost 2: Uspostavljanje nacionalnog adresnog registra četvrti kvartal 2013. godine Uspostavljen servis za pretraživanje ulica i kućnih brojeva u okviru opština i naselja RGZ MUP, APR, CROSO Aktivnost 3: Unapređenje Portala eUprava u pravcu korišćenja putem mobilnih telefona i drugih mobilnih uređaja drugi kvartal 2014. godine Unapređen Portal UDA MTT Aktivnost 4: Elektronska centralna pisarnica treći kvartal 2014. godine Uspostavljen sistem UDA, UZZPRO MPDU, MTT Aktivnost 5: Uspostavljanje elektronske servisne magistrale organa državne uprave treći kvartal 2014. godine Uspostavljen sistem UDA UZZPRO, MTT Aktivnost 6: Uspostavljanje centralnog sistema za pristup službenim evidencijama koje sadrže podatke o ličnosti treći kvartal 2014. godine Uspostavljen sistem UDA MTT Aktivnost 7: Uspostavljanje centralnog sistema identiteta državnih službenika treći kvartal 2014. godine Uspostavljen sistem UDA MTT Aktivnost 8: Prihvatanje elektronskih faktura od strane organa državne uprave treći kvartal 2014. godine Izrađene tehničke specifikacije UDA UZT, MTT, UBS Aktivnost 9: Unapređenje centralnog sistema za elektronska plaćanja „ePlaćanje+” – omogućavanje plaćanja Master i Viza karticama četvrti kvartal 2014. godine Unapređen sistem UDA MFP, NBS, UZT, MTT, UBS Cilj 1.7. : Pojedinačne elektronske usluge Aktivnost 1: Unapređenje postupka izdavanja registracionih nalepnica pravnim licima ovlašćenim za vršenje tehničkih pregleda vozila prvi kvartal 2013. godine Unapređen postupak MUP, UDA UBS, UZZPRO Aktivnost 2: Uspostavljanje elektronske usluge za zamenu vozačkih dozvola izdatih na starom obrascu treći kvartal 2013. godine Uspostavljena usluga MUP, UDA UBS, UZZPRO Aktivnost 3: Unapređenje modula javnih rasprava na Portalu eUprava treći kvartal 2013. godine Unapređen modul UDA MTT Aktivnost 4: Usluga elektronskog osnivanja preduzetnika i izdavanje izvoda iz registra preduzetnika četvrti kvartal 2013. godine Uspostavljena usluga UDA, APR MTT, MUP, UBS, PKS Aktivnost 5: Uspostavljanje elektronske usluge izdavanja uverenja o prijavi prebivališta i boravišta prvi kvartal 2014. godine Uspostavljena usluga MUP UDA, UBS Aktivnost 6: Uspostavljanje „Elektronske oglasne table” u svim policijskim upravama, policijskim stanicama, Ministarstvu unutrašnjih poslova, koja ima za cilj da se za bilo koju uslugu (potvrde, uverenja, zamena ličnih dokumenata) iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova generiše jedinstvena uplatnica sa jedinstvenim pozivom na broj i prateća analitička najava na infopultovima uz omogućeno plaćanje platnim karticama. Usluga bi bila realizovana povezivanjem sa postojećim modulom na Portalu eUprava i sistemom ePlaćanje četvrti kvartal 2014. godine Uspostavljena usluga MUP UDA, UZT, MTT, UBS Aktivnost 7: Uspostavljanje elektronske usluge za pojedinačno prijavljivanje poreza i doprinosa za zaposlene četvrti kvartal 2013. godine Uspostavljena elektronska usluga PU UBS Aktivnost 8: Izmena pravilnika o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem i druge mere u cilju podsticaja korišćenja elektronskog podnošenja PDV prijava četvrti kvartal 2013. godine Barem 20.000 obveznika je podnelo elektronsku PDV prijavu MFP PU Aktivnost 9: Uspostavljanje pune elektronske komunikacije poreskih obveznika i Poreske uprave treći kvartal 2014. godine Uspostavljene elektronske usluge PU Aktivnost 10: Uspostavljanje elektronske usluge registracije novog preduzeća četvrti kvartal 2013. godine Uspostavljena usluga APR PKS, UBS Aktivnost 11: Uspostavljanje Informacionog sistema za podršku rada inspekcijskih službi drugi kvartal 2014. godine Uspostavljen sistem UDA Inspekcijske službe organa državne uprave, MTT, UZZPRO Aktivnost 12: Uspostavljanje jedinstvene elektronske usluge uvida u status poreskih obaveza u vezi poreza na imovinu treći kvartal 2014. godine Uspostavljena elektronska usluga UDA MTT, UBS, PU Aktivnost 13: Uspostavljanje elektronskih usluga vezanih za izdavanje informacija o lokaciji treći kvartal 2014. godine Uspostavljene elektronske usluge na pilot opštinama UDA, MERZ, RGZ MTT, UBS Aktivnost 14: Realizacija elektronskih servisa vezanih za izdavanje ličnih dokumenata do nivoa koji je limitiran obaveznim prisustvom građana radi identifikacije i uzimanja biometrijskih podataka treći kvartal 2014. godine Realizovani servisi UDA, MUP MTT, UBS Aktivnost 15: Unapređenje usluge elektronskog podnošenja carinske deklaracije prvi kvartal 2014. godine Unapređena usluga UC Aktivnost 16: Uspostavljanje elektronske usluge uvida u integrisanu bazu podataka carinske tarife treći kvartal 2014. godine Uspostavljena usluga UC Aktivnost 17: Rad na uvođenju Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema za bespapirno podnošenje tranzitnih deklaracija na nacionalnom nivou četvrti kvartal 2014. godine Stvoreni uslovi za primenu na nacionalnom nivou UC PKS Aktivnost 18: Uspostavljanje elektronskih javnih nabavki četvrti kvartal 2014. godine Uspostavljena usluga UZZPRO, UDA MFP, UJN Aktivnost 19: Uspostavljanje elektronskih usluga vezanih za oblast prirodnih resursa četvrti kvartal 2014. godine Uspostavljena usluga MPRRPP Aktivnost 20: Uspostavljanje elektronskih usluga vezanih za odobrenja/potvrde-saglasnosti iz oblasti rudarstva i geologije četvrti kvartal 2014. godine Uspostavljena usluga MPRRPP Aktivnost 21: Unapređenje sistema za elektronsko podnošenje podataka Republičkom zavodu za statistiku četvrti kvartal 2014. godine Unapređen sistem RZS MTT,UDA Aktivnost 22: Razvoj novih i unapređenje postojećih usluga digitalne biblioteke Srbije četvrti kvartal 2013. godine Uspostavljene nove i unapređene postojeće usluge NB MTT Cilj 1.8. : Automatizacija svih procesa koji prate osnovne delatnosti sistema zdravstvene zaštite u svrhu obezbeđivanja efikasnijeg, kvalitetnijeg i dostupnijeg zdravstva Aktivnost 1: Uspostavljanje informaciono-komunikacionih sistema u svim ustanovama primarne zdravstvene zaštite (162 ustanove primarne zdravstvene zaštite). Očekivani rezultat je uspostavljen elektronski zdravstveni karton za svakog pacijenta u svim domovima zdravlja u Srbiji četvrti kvartal 2013. godine Sistem uspostavljen u preko 85% ustanova MZ Zdravstvene ustanove, RFZO,Lokalna samouprava Aktivnost 2: Uspostavljanje širokopojasne zdravstvene informatičko-komunikacione mreže. Očekivani rezultat je da preko 350 zdravstvenih ustanova bude informatički povezano i da bude omogućena razmena podataka četvrti kvartal 2014. godine Povezano preko 85% zdravstvenih ustanova MZ Zdravstvene ustanove,RFZO,Lokalna samouprava Aktivnost 3: Uspostavljanje usluge elektronskih zakazivanja pregleda u bolnicama četvrti kvartal 2014. godine Uspostavljena usluga MZ Aktivnost 4: Uspostavljanje bolničkih informacionih sistema u 30 stacionarnih zdravstvenih ustanova. Očekivani rezultat je uspostavljena bolnička istorija bolesti četvrti kvartal 2014. godine Sistem uspostavljen u preko 85% ustanova MZ Zdravstvene ustanove, RFZO,Lokalna samouprava Aktivnost 5: Uspostavljanje centralnih komponenti – Data centar Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (rano otkrivanje raka – skrining, pilot e-Recept, obezbeđenje kontinuiteta procesa). Očekivani rezultat je obezbeđena razmena podataka u sigurnom i bezbednom informacionom sistemu četvrti kvartal 2014. godine Sistem uspostavljen u preko 85% ustanova MZ Zdravstvene ustanove, RFZO,Lokalna samouprava Aktivnost 6: Uspostavljanje Integrisanog informacionog sistema Uprave za biomedicinu u oblasti transplatacije organa, transplatacije ćelija i tkiva, lečenja steriliteta biomedicinski potpomognutom oplodnjom i transfuziološke delatnosti četvrti kvartal 2014. godine Sistem uspostavljen u preko 85% zdravstvenih ustanova koje se bave biomedicinom MZ MZ-Uprava za biomedicinu, Zdravstvene ustanove, zdravstveni radnici sa veštinama iz oblasti biomedicine Cilj 1.9. : Uspostavljanje Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema zasnovanog na nacionalnim i evropskim standardima i inicijativama Aktivnost 1: Izmene i dopune Pravilnika o bližoj sadržini tehnoloških i funkcionalnih zahteva za uspostavljanje integrisanog zdravstvenog informacionog sistema drugi kvartal 2014. godine Usvojena nova verzija IT Pravilnika Ministarstva zdravlja MZ Aktivnost 2: Izmene i dopune Zakona o obaveznim medicinskim evidencijama. Očekivani rezultat je obezbeđen zakonski okvir za elektronsku zdravstvenu dokumentaciju treći kvartal 2014. godine Usvojen novi Zakon o obaveznim medicinskim evidencijama MZ IKT u obrazovanju, nauci i kulturi Cilj 2.1. : Razvoj AMRES-a kojim će se oformiti komunikaciona infrastruktura za sve ustanove u oblasti obrazovanja, nauke i kulture Aktivnost 1: Nabavka komunikacione opreme za povezivanje novih institucija na AMRES i potpuno iskorišćenje optičke infrastrukture drugi kvartal 2014. godine Broj povezanih institucija AMRES MTT Aktivnost 2: Povezivanje škola u Srbiji na AMRES mrežu četvrti kvartal 2014. godine Broj povezanih škola AMRES MPN, MTT Cilj 2.2. : Integrisanje IKT u sve aspekte obrazovnog procesa, sa ciljem efektivnijeg i efikasnijeg obrazovanja Aktivnost 1: Program promocije digitalne pismenosti kroz nagradne konkurse treći kvartal 2013. godine Broj organizovanih nagradnih konkursa MTT ZUOV, PKS Aktivnost 2: Donošenje Smernica za unapređenje procesa učenja i nastave uz korišćenje IKT četvrti kvartal 2013. godine Donete smernice NPS MTT, MPN, PKS Aktivnost 3: Obuka nastavnika za primenu IKT u obrazovanju treći kvartal 2014. godine 10.000 nastavnika obučeno za primenu koncepta e-učenja MTT MPN, stručna društva nastavnika, PKS Cilj 2.3. : Podizanje tehnološke osnove u školama, uključujući informaciono-tehnološko opremanje i komunikaciono povezivanje škola Aktivnost 1: Izrada lokalne računarske mreže (pasiva + aktiva) u osnovnim školama treći kvartal 2014. godine Uvedena standardizovana lokalna računarska mreža u 20% osnovnih škola na teritoriji Republike Srbije AMRES MTT Elektronsko poslovanje (e-poslovanje) i elektronska trgovina (e-trgovina) Cilj 3.1. : Unapređenje zakonskog okvira za razvoj e-poslovanja i e-trgovine Aktivnost 1: Izrada Nacrta izmena i dopuna Zakona o e-trgovini treći kvartal 2013. godine Nacrt izmena i dopuna Zakona o e-trgovini MTT PKS Aktivnost 2: Izrada Nacrta zakona o elektronskom poslovanju i pravno uređenje registrovane elektronske pošte četvrti kvartal 2013. godine Nacrt zakona o elektronskom poslovanju i pravno uređeno pitanje registrovane elektronske pošte MTT UDA, PKS Aktivnost 3: Zakonsko uređenje koje će doneti obavezu dostavljanja godišnjih završnih računa elektronskim putem drugi kvartal 2013. godine Zakonski uvedena obaveza dostavljanja godišnjih završnih računa elektronskim putem MFP Aktivnost 4: Zakonsko uređenje mogućnosti plaćanja administrativnih taksi platnim karticama i drugim elektronskim servisima (POS terminali, e-novac, mobilna plaćanja itd.) drugi kvartal 2013. godine Zakonski omogućeno plaćanje administrativnih taksi platnim karticama i drugim elektronskim servisima MFP Aktivnost 5: Donošenje Zakona o platnim uslugama četvrti kvartal 2013. godine Zakon o platnim uslugama i elektronskom novcu NBS PKS Aktivnost 6: Izmena Zakona o računovodstvu drugi kvartal 2013. godine Zakon o računovodstvu MFP Cilj 3.2. : Približiti koncepte e-trgovine, podići razumevanje prednosti koje e-trgovina donosi i mogućnosti bezbednog korišćenja e-trgovine Aktivnost 1: Edukacija sudija za pitanja iz oblasti e-poslovanja drugi kvartal 2014. godine Broj edukovanih sudija MTT, PARS MPDU Aktivnost 2: Edukativne radionice i seminari iz oblasti najbolje prakse e-trgovine drugi kvartal 2014. godine Broj realizovanih edukativnih radionica MTT Poslovni sektor IKT Cilj 4.1. : Podići broj stručnjaka koji se obrazuju u oblasti IKT i uticati na smanjenje broja IKT stručnjaka koji napuštaju zemlju Aktivnost 1: Podrška pripremi učenika za takmičenja iz informatike i organizaciji takmičenja treći kvartal 2013. godine Broj učenika na svim nivoima takmičenja iz informatike MTT DMS Cilj 4.2. : Podrška razvoju poslovnog sektora IKT Aktivnost 1: Implementacija programa podrške IT industriji četvrti kvartal 2013. godine Usvojen program i otpočeta implementacija MFP MTT Aktivnost 2: Podrška i promovisanje razvoju i transferu novih informaciono komunikacionih tehnologija i podsticanje naših stručnjaka i kompanija da se specijalizuju za upotrebu istih treći kvartal 2013. godine Broj podržanih programa MTT Cilj 4.3. : Omogućiti srpskim IKT kompanijama lak i jednostavan pristup svim značajnim informacijama, kao i programima obuke koje se tiču zaštite intelektualne svojine na stranim tržištima Aktivnost 1: Organizovanje seminara o načinima zaštite IS u zemlji i inostranstvu, kao i prikaz dostupnih baza patentne dokumentacije prvi kvartal 2014. godine 30 edukovanih IKT kompanija MTT, ZIS PKS Cilj 4.4. : Sufinansiranje projekata u oblasti IKT odobrenih u okviru programa EU (ICT PSP, LLp, IPA…) Aktivnost 1: Izrada Pravilnika o sufinansiranju, sprovođenje javnog poziva i odobrenje sredstava sufinansiranja četvrti kvartal 2013. godine Broj organizovanih konkursa za dodelu sredstava sufinansiranja i broj podržanih projekata MTT, MPN, MFP Informaciona bezbednost Cilj 5.1. : Unapređenje pravnog i strateškog okvira u oblasti informacione bezbednosti Aktivnost 1: Izrada zaključka sa smernicama u vezi bezbednosti u IKT sistemima organa državne uprave prvi kvartal 2014. godine Vlada usvojila smernice MTT, UZZPRO MUP, MO, BIA Aktivnost 2: Izrada Nacrta zakona o informacionoj bezbednosti drugi kvartal 2014. godine Nacrt zakona o informacionoj bezbednosti usvojen na Vladi MTT KSZNBZTP, MPDU, MUP, MO, BIA Aktivnost 3: Usaglašavanje sajtova organa državne uprave sa Smernicama za izradu internet prezentacija prvi kvartal 2014. godine Usvojen Zaključak. UDA UZZPRO Cilj 5.2. : Izgradnja kapaciteta u oblasti informacione bezbednosti Aktivnost 1: Formiranje CISRT republičkih organa drugi kvartal 2014. godine Formiran CISRT republičkih organa UZZPRO MTT, MUP, MPDU, UDA, BIA, VBA, VOA,MO Aktivnost 2: Otvaranje kontakt centra u okviru Safer Internet programa treći kvartal 2013. godine Otvoren kontakt centar MTT, MUP, Fond B92

Lista skraćenica:

MUP – Ministarstvo unutrašnjih poslova

MPRRPP – Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja

MERZ -Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine

MTT – Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija

MPN – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

MKI- Ministarstvo kulture i informisanja

MINRZS -Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

MPDU – Ministarstvo pravde i državne uprave

MRRIS – Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave

MZ – Ministarstvo zdravlja

MO – Ministarstvo odbrane

MFP – Ministarstvo finansija i privrede

UZZPRO – Uprava za zajedničke poslove republičkih organa

UDA – Uprava za Digitalnu agendu

RZS – Republički zavod za statistiku

RGZ – Republički geodetski zavod

RFZO – Republički fond za zdravstveno osiguranje

RGF – Rudarsko-geološki fakultet

AMRES – Akademska mreža Republike Srbije

APR – Agencija za privredne registre

UZT – Uprava za trezor

KSZNBZTP – Kancelarija saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka

DMS – Društvo matematičara Srbije

UC – Uprava carina

ZIS – Zavod za intelektualnu svojinu

NB – Narodna biblioteka

NPS – Nacionalni prosvetni savet

CROSO – Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja

UJN – Uprava za javne nabavke

ZUOV – Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

PARS – Pravosudna akademija

BIA – Bezbednosno-informativna agencija

VBA – Vojnobezbednosna agencija

VOA – Vojnoobaveštajna agencija

UBS – Udruženje banaka Srbije

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), na predlog Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Akcioni plan (2013-2014. godine) za sprovođenje Strategije razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine, koji je sastavni deo ovog zaključka.

Zadužuje se Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija da obrazuje međuresornu radnu grupu za koordinaciju i praćenje aktivnosti predviđenih Akcionim planom.

Ovaj zaključak dostaviti, radi realizacije, odgovornim institucijama i partnerima u realizaciji aktivnosti predviđenih Akcionim planom.

Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 345-5478/2013-2

U Beogradu, 9. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar