Zaključak o Akcionom planu za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2016. godinu

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 i 44/14), na predlog Uprave za javne nabavke,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2016. godinu, koji je sastavni deo ovog zaključka.

Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 30. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

AKCIONI PLAN

ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA JAVNIH NABAVKI

U REPUBLICI SRBIJI ZA 2016. GODINU

I. UVOD

Strategijom razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2014 – 2018. godine („Službeni glasnik RS”, broj 122/14, u daljem tekstu: Strategija) predviđeno je da se Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2014 – 2015. godine donosi sa ciljem primene Strategije do kraja 2015. godine.

Strategijom je određeno da će se godišnji akcioni planovi za sprovođenje Strategije posle 2015. godine donositi u skladu sa vremenskim rasporedom definisanim Strategijom.

Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2016. godinu (u daljem tekstu: Akcioni plan) predstavlja skup konkretnih aktivnosti kojima se planira realizacija strateških ciljeva predviđenih Strategijom za period do kraja 2016. godine.

Na osnovu preliminarne analize uspešnosti akcionog plana za sprovođenje Strategije za period 2014 – 2015. godine, utvrđeno je da su sve aktivnosti realizovane na način i u rokovima koji su planirani akcionim planom.

Aktivnosti planirane za sprovođenje Strategije u 2017. godini realizovaće se akcionim planom za 2017. godinu, koji će sadržati i analizu uspešnosti Akcionog plana.

II. CILJ AKCIONOG PLANA

Cilj Akcionog plana je realizovanje Strategije sprovođenjem planiranih aktivnosti u rokovima određenim ovim akcionim planom.

III. FINANSIRANJE

Aktivnosti obuhvaćene Akcionim planom biće finansirane iz budžeta Republike Srbije, kao i iz donacija.

UNAPREĐENJE REGULATORNOG OKVIRA

Procenjena finansijska sredstva

Propisi po kojima se oblast sprovodi

Budžet Republike Srbije

Sredstva međunarodne pomoći

/

46.000 evra

ZJN i ZJPPK

Aktivnosti

Nosioci aktivnosti

Pokazatelj realizacije

Izvori provere

Pregovaračko poglavlje na koje se odnosi

Rok za realizaciju

Modeli i uputstvo o načinu zaključivanja okvirnih sporazuma

UJN

Pripremljeni modeli i uputstvo o načinu zaključivanja okvirnih sporazuma

Internet prezentacija UJN www.ujn.gov.rs

5 – javne nabavke

Q2/2016

Uputstvo o oblicima i načinu pregovaranja u pregovaračkim postupcima

UJN

Pripremljeno uputstvo o oblicima i načinu pregovaranja u pregovaračkim postupcima

Internet prezentacija UJN www.ujn.gov.rs

5 – javne nabavke

Q2/2016

Stručno usavršavanje zaposlenih u UJN, RK i MFIN u pogledu direktiva EU, dobre prakse zemalja EU i presuda Suda pravde EU

UJN/RK/MFIN

Broj održanih radionica – dve godišnje

Lista učesnika radionice

5 – javne nabavke

Kontinuirano

Izrada smernica za unapređenje centralizovanih javnih nabavki

UJN

Pripremljene smernice za unapređenje centralizovanih javnih nabavki

Internet prezentacija UJN www.ujn.gov.rs

5 – javne nabavke

Q3/2016

Izrada smernica za unapređenje primene javno-privatnog partnerstva kada se izbor privatnog partnera vrši na osnovu Zakona o javnim nabavkama

UJN/KJPP/MP/MTTT/ RK

Pripremljene smernice za unapređenje primene javno- privatnog partnerstva kada se izbor privatnog partnera vrši na osnovu Zakona o javnim nabavkama

Internet prezentacija UJN www.ujn.gov.rs

5 – javne nabavke

Q3/2016

UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI I ODRŽIVOSTI SISTEMA JAVNIH NABAVKI

Procenjena finansijska sredstva

Propisi po kojima se oblast sprovodi

Budžet Republike Srbije

Sredstva međunarodne pomoći

01 – 1.600.000,00 dinara

32.000 evra

ZJN

Operativne aktivnosti

Nosioci aktivnosti

Pokazatelj realizacije

Izvori provere

Pregovaračko poglavlje na koje se odnosi

Rok za realizaciju

Unapređenje Portala javnih nabavki uvođenjem novih opcija

UJN

Unapređen Portal javnih nabavki stavljanjem u funkciju novih opcija

Internet prezentacija UJN www.ujn.gov.rs i http://portal.ujn.gov.rs/

5 – javne nabavke

Q4/2016

Unapređenje call-centra za pružanje stručne pomoći korisnicima Portala javnih nabavki

UJN

Produžetak vremena raspoloživog za pružanje stručne pomoći korisnicima Portala javnih nabavki, sa dva na tri sata dnevno

Internet prezentacija UJN www.ujn.gov.rs

5 – javne nabavke

Q1/2016

Obuka korisnika Portala javnih nabavki

UJN

Broj održanih obuka – dve godišnje

Lista učesnika obuke

5 – javne nabavke

Kontinuirano

Analiza i odabir optimalnog zakonskog, institucionalnog i tehničkog modela e-nabavki koji je prikladan za primenu u Republici Srbiji

UJN

Pripremljena analiza sa odabirom optimalnog zakonskog, institucionalnog i tehničkog modela e-nabavki koji je prikladan za primenu u Republici Srbiji

Internet prezentacija UJN www.ujn.gov.rs

5 – javne nabavke

Q2/2016

Obuka malih i srednjih preduzeća

UJN/PKS

Broj održanih obuka – dve godišnje

Lista učesnika obuke

5 – javne nabavke

Kontinuirano

Organizovanje obuka za ponuđače

UJN/PKS

Broj organizovanih obuka – dve godišnje

Lista učesnika obuke

5 – javne nabavke

Kontinuirano

Organizovanje obuka za naručioce

UJN

Broj organizovanih obuka – dve godišnje

Lista učesnika obuke

5 – javne nabavke

Kontinuirano

Obuka naručilaca o primeni okvirnih sporazuma

UJN

Broj organizovanih obuka – dve godišnje

Lista učesnika obuke

5 – javne nabavke

Kontinuirano

Organizovanje radionica za predstavnike službi za javne nabavke gradova – regionalnih centara

UJN/SKGO

Broj organizovanih radionica – četiri godišnje

Lista učesnika radionice

5 – javne nabavke

Kontinuirano

Sprovođenje ispita za službenika za javne nabavke

UJN

Organizovani ispiti za službenika za javne nabavke – minimalno jedan u mesecu

Internet prezentacija UJN www.ujn.gov.rs, http://www.ujn.gov.rs/ci/sluzbenik.html

5 – javne nabavke

Kontinuirano

Promovisanje kriterijuma ekonomski najpovoljnija ponuda

UJN

Broj održanih obuka – dve godišnje

Lista učesnika obuke

5 – javne nabavke

Kontinuirano

Organizovanje radionica o realizaciji JPP primenom postupka javne nabavke

UJN/KJPP/MP/MTTT/ RK

Broj organizovanih radionica – dve godišnje

Lista učesnika radionice

5 – javne nabavke

Kontinuirano

Promovisanje „zelenih nabavki”

UJN

Broj održanih obuka – dve godišnje

Lista učesnika obuke

5 – javne nabavke

Kontinuirano

SUZBIJANJE NEREGULARNOSTI U JAVNIM NABAVKAMA

Procenjena finansijska sredstva

Propisi po kojima se oblast sprovodi

Budžet Republike Srbije

Sredstva međunarodne pomoći

01 – 300.000,00 dinara

50.000 evra

Operativne aktivnosti

Nosioci aktivnosti

Pokazatelj realizacije

Izvori provere

Pregovaračko poglavlje na koje se odnosi

Rok za realizaciju

Smernice za suzbijanje korupcije u ciklusu javne nabavke

UJN

Pripremljene smernice za suzbijanje korupcije u ciklusu javne nabavke

Internet prezentacija UJN www.ujn.gov.rs

5 – javne nabavke

Q2/2016

Obuka policije i tužilaštva u oblasti javnih nabavki

UJN/RK/DRI

Broj radionica za policiju i tužioce – dve godišnje

Lista učesnika obuke

5 – javne nabavke

Kontinuirano

Obuka za rukovodioce naručilaca (republički i lokalni nivo)

UJN/SKGO

Broj organizovanih obuka – četiri godišnje

Lista učesnika obuke

5 – javne nabavke

Kontinuirano

Razvoj i unapređivanje internet stranica institucija javnih nabavki

UJN/RK

Unapređene internet stranice institucija za javne nabavke

Internet prezentacija UJN www.ujn.gov.rs

RK www.kjn.gov.rs

5 – javne nabavke

Kontinuirano

Suzbijanje neregularnosti koje predstavljaju osnov prekršajne odgovornosti

UJN/DRI i drugi ovlašćeni organi

Broj podnetih zahteva za pokretanje prekršajnog postupka

Izveštaj Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

5 – javne nabavke

Kontinuirano

Jačanje institucionalne saradnje – razmena iskustava

UJN/

RK/DRI/MFIN

Broj održanih radionica – dve godišnje

Lista učesnika obuke

5 – javne nabavke

Kontinuirano

Obuke za novinare i organizacije civilnog društva

UJN

Broj održanih obuka – dve godišnje

Lista učesnika obuke

5 – javne nabavke

Kontinuirano

DRI

Državna revizorska institucija

EU

Evropska unija

ZJN

Zakon o javnim nabavkama

ZJPPK

Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama

KJPP

Komisija za javno-privatno partnerstvo

MP

Ministarstvo privrede

MTTT

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

MFIN

Ministarstvo finansija

PKS

Privredna komora Srbije

RK

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

SKGO

Stalna konferencija gradova i opština

UJN

Uprava za javne nabavke

Q

Kvartal

Ostavite komentar