Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2006. godinu

Obrazac 2

POPUNjAVA UPRAVA ZA JAVNA PLAĆANjA – FILIJALA Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 PRIHODI 700000 TEKUĆI PRIHODI (2002 + 2040 + 2050 + 2060 + 2084 + 2089 + 2093) 446.271.595 519.095.178 710000 POREZI (2003 + 2007 + 2009 + 2016 + 2023 + 2030 + 2033) 409.622.012 441.003.358 711000 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (od 2004 do 2006) 60.021.956 80.498.127 711100 Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica 50.573.518 63.639.505 711200 Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica 9.448.438 16.858.622 711300 Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica 712000 POREZ NA FOND ZARADA (2008) 109 712100 Porez na fond zarada 109 713000 POREZ NA IMOVINU (od 2010 do 2015) 612.874 96.208 713100 Periodični porezi na nepokretnosti 227 153 713200 Periodični porezi na neto imovinu 713300 Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon 1 27 713400 Porezi na finansijske i kapitalne transakcije 612.646 96.028 713500 Drugi jednokratni porezi na imovinu 713600 Drugi periodični porezi na imovinu 714000 POREZ NA DOBRA I USLUGE(od 2017 do 2022) 309.974.700 314.870.867 714100 Opšti porezi na dobra i usluge 216.009.306 225.196.479 714200 Akcize 71.273.969 81.619.437 714300 Dobit fiskalnih monopola 714400 Porezi na pojedinačne usluge 2.889.861 714500 Porezi na upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju 19.801.564 8.054.951 714600 Drugi porezi na dobra i usluge 715000 POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (od 2024 do 2029) 38.964.739 45.266.875 715100 Carine i druge uvozne dažbine 38.964.739 45.266.875 715200 Porezi na izvoz 715300 Dobit izvoznih ili uvoznih monopola 715400 Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa 715500 Porezi na prodaju ili kupovinu deviza 715600 Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 716000 DRUGI POREZI (2031 + 2032) 81.101 202.699 716100 Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici 6 16 716200 Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati 81.095 202.683 719000 JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENjEM POSEBNIH POGODNOSTI (od 2034 do 2039) -33.358 68.473 719100 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica -133 719200 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica -30.675 68.709 719300 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica 719400 Ostali jednokratni porezi na imovinu -2.549 -236 719500 Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici 719600 Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica -1 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI (2041 + 2046) -10 22 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE (od 2042 do 2045) -10 22 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih -11 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavaca 17 9 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica -16 13 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 722000 OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (od 2047 do 2049) 722100 Socijalni doprinosi zaposlenih 722200 Socijalni doprinosi poslodavaca 722300 Imputirani socijalni doprinosi 730000 DONACIJE I TRANSFERI (2051 + 2054 + 2057) 2.726.046 1.349.037 731000 DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (2052 + 2053) 66.151 159.912 731100 Tekuće donacije od inostranih država 64.427 159.912 731200 Kapitalne donacije od inostranih država 1.724 732000 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (2055 + 2056) 2.659.887 1.037.476 732100 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija 2.659.887 1.037.476 732200 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (2058 + 2059) 8 151.649 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 8 151.649 733200 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti 740000 DRUGI PRIHODI (2061 + 2067 + 2072 + 2079 + 2082) 33.841.445 76.737.212 741000 PRIHODI OD IMOVINE (od 2062 do 2066) 1.421.763 3.182.351 741100 Kamate 962.816 2.758.267 741200 Dividende 6 6.188 741300 Povlačenje prihoda od kvazi korporacija 741400 Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja 741500 Zakup neproizvedene imovine 458.941 417.896 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 2068 do 2071) 19.176.443 56.717.849 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 15.767 27.205.598 742200 Takse 12.104.409 20.710.686 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 7.056.267 8.801.565 742400 Imputirane prodaje dobara i usluga 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 2073 do 2078) 4.112.092 5.852.689 743100 Prihodi od novčanih kazni za krivična dela 207.860 271.756 743200 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe 48.587 74.096 743300 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje 3.071.408 4.459.279 743400 Prihodi od penala 743500 Prihodi od oduzete imovinske koristi 510.026 794.089 743900 Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi 274.211 253.469 744000 DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (2080 + 2081) 3.845.991 3.406.463 744100 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 3.845.991 3.406.460 744200 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 3 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (2083) 5.285.156 7.577.860 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 5.285.156 7.577.860 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (2085 + 2087) 5.536 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (2086) 4.398 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 4.398 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (2088) 1.138 772100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine 1.138 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (2090) 82.102 13 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (2091 + 2092) 82.102 13 781100 Transferi između budzetskih korisnika na istom nivou 82.100 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 2 13 790000 PRIHODI IZ BUDžETA (2094) 791000 PRIHODI IZ BUDžETA (2095) 791100 Prihodi iz budzeta R A S H O D I 400000 TEKUĆI RASHODI (2097 + 2118 + 2161 + 2172 + 2195 + 2208 + 2221 + 2236) 403.044.040 474.414.705 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE (2098 + 2100 + 2104 + 2106 + 2111 + 2113 + 2115) 88.836.010 121.277.251 411000 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH (2099) 71.156.975 93.520.897 411100 Plate i dodaci zaposlenih 71.156.975 93.520.897 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (od 2101 do 2103) 14.129.961 18.544.048 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 9.196.564 12.145.825 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 4.395.519 5.703.348 412300 Doprinos za nezaposlenost 537.878 694.875 413000 NAKNADE U NATURI (2105) 306.803 520.440 413100 Naknade u naturi 306.803 520.440 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA (od 2107 do 2110) 1.530.799 3.354.036 414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla 183.439 110.886 414200 Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih 2.147 152.523 414300 Otpremnine i pomoći 1.318.769 3.055.514 414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice 26.444 35.113 415000 NAKNADE ZA ZAPOSLENE (2112) 548.297 2.226.396 415100 Naknade za zaposlene 548.297 2.226.396 416000 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI (2114) 1.031.790 2.971.654 416100 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 1.031.790 2.971.654 417000 SUDIJSKI I POSLANIČKI DODATAK (2116 + 2117) 131.385 139.780 417100 Sudijski dodatak 417200 Poslanički dodatak 131.385 139.780 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA (2119 + 2126 + 2131 + 2140 + 2148 + 2151) 34.228.981 36.635.681 421000 STALNI TROŠKOVI (od 2120 do 2125) 4.953.963 9.284.118 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 345.424 382.945 421200 Energetske usluge 1.501.327 3.739.750 421300 Komunalne usluge 756.911 1.893.876 421400 Usluge komunikacija 1.645.319 2.118.892 421500 Troškovi osiguranja 239.021 363.691 421600 Zakup imovine i opreme 465.961 784.964 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA (od 2127 do 2130) 1.235.998 2.468.794 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 506.128 1.233.791 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 247.010 512.305 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 478.476 613.098 422900 Ostali troškovi transporta 4.384 109.600 423000 USLUGE PO UGOVORU (od 2132 do 2139) 4.133.254 6.312.423 423100 Administrativne usluge 175.542 225.235 423200 Kompjuterske usluge 405.833 336.119 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 320.117 498.006 423400 Usluge informisanja 297.104 550.612 423500 Stručne usluge 2.113.413 3.489.503 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 159.582 116.029 423700 Reprezentacija 149.943 204.035 423900 Ostale opšte usluge 511.720 892.884 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE(od 2141 do 2147) 18.695.174 8.786.008 424100 Poljoprivredne usluge 13.312 24.463 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 1.570.094 2.051.475 424300 Medicinske usluge 87.795 161.840 424400 Usluge održavanja autoputeva 11.439.756 148 424500 Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina 5.118 8.099 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 4.254.582 5.330.777 424900 Ostale specijalizovane usluge 1.324.517 1.209.206 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) (2149 + 2150) 1.481.713 2.993.944 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 666.327 1.187.477 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 815.386 1.806.467 426000 MATERIJAL (od 2152 do 2160) 3.728.879 6.790.394 426100 Administrativni materijal 1.191.732 1.581.718 426200 Materijali za poljoprivredu 16.956 12.986 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 156.655 255.545 426400 Materijali za saobraćaj 1.295.510 2.238.941 426500 Materijali za očuvanje životne sredine i nauku 1.640 13.823 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 51.559 49.711 426700 Medicinski i laboratorijski materijali 67.908 399.697 426800 Materijali za domaćinstvo i ugostiteljstvo 629.347 1.657.814 426900 Materijali za posebne namene 317.572 580.159 430000 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA (2162 + 2166 + 2168) 13 431000 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA(od 2163 do 2165) 13 431100 Zgrade i građevinski objekti 13 431200 Mašine i oprema 431300 Ostala osnovna sredstva 433000 UPOTREBA DRAGOCENOSTI (2167) 433100 Dragocenosti 434000 UPOTREBA ZEMLjIŠTA, ŠUMA, VODE I RUDNIH BOGATSTAVA (od 2169 do 2171) 434100 Zemljište 434200 Rudna bogatstva 434300 Šume i vode 440000 OTPLATA KAMATA (2173 + 2182 + 2189 + 2191) 17.167.495 33.021.121 441000 OTPLATE DOMAĆIH KAMATA (od 2174 do 2181) 2.427.446 2.316.150 441100 Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti 1.976.804 2.271.879 441200 Otplata kamata ostalim nivoima vlasti 441300 Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama 151.555 13.825 441400 Otplata kamata domaćim poslovnim bankama 71.133 30.405 441500 Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima 227.954 41 441600 Otplata kamata domaćinstvima u zemlji 441700 Otplata kamata na domaće finansijske derivate 441800 Otplata kamata na domaće menice 442000 OTPLATA STRANIH KAMATA (od 2183 do 2188) 14.460.853 30.183.618 442100 Otplata kamata na strane hartije od vrednosti 442200 Otplata kamata stranim vladama 3.463.911 5.490.355 442300 Otplata kamata multilateralnim institucijama 7.554.986 21.361.963 442400 Otplata kamata stranim poslovnim bankama 2.910.875 2.673.131 442500 Otplata kamata ostalim stranim kreditorima 531.081 658.169 442600 Otplata kamata na strane finansijske derivate 443000 OTPLATA KAMATA PO OSNOVU AKTIVIRANIH GARANCIJA (2190) 207.471 443100 Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija 207.471 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (od 2192 do 2194) 279.196 313.882 444100 Negativne kursne razlike 53.419 17.293 444200 Kazne za kašnjenje 310 143.665 444300 Takse koje proističu iz zaduživanja 225.467 152.924 450000 SUBVENCIJE (2196 + 2199 + 2202 + 2205) 29.450.713 31.984.697 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (2197 + 2198) 29.409.060 31.984.697 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 29.369.060 31.373.886 451200 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 40.000 610.811 452000 SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (2200 + 2201) 452100 Tekuće subvencije privatnim finansijskim institucijama 452200 Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama 453000 SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (2203 + 2204) 41.653 453100 Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama 41.653 453200 Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama 454000 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA (2206 + 2207) 454100 Tekuće subvencije privatnim preduzećima 454200 Kapitalne subvencije privatnim preduzećima 460000 DONACIJE I TRANSFERI (2209 + 2212 + 2215 + 2218) 185.001.462 191.163.759 461000 DONACIJE STRANIM VLADAMA (2210 + 2211) 461100 Tekuće donacije stranim vladama 461200 Kapitalne donacije stranim vladama 462000 DONACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (2213 + 2214) 2.060 166.461 462100 Tekuće donacije međunarodnim organizacijama 2.060 166.461 462200 Kapitalne donacije međunarodnim organizacijama 463000 DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI (2216 + 2217) 81.076.797 61.175.644 463100 Tekuće donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 80.659.778 60.514.660 463200 Kapitalne donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 417.019 660.984 464000 DONACIJE I TRANSFERI ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA (2219 + 2220) 103.922.605 129.821.654 464100 Tekuće donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 103.922.605 129.821.654 464200 Kapitalne donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 470000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (2222 + 2226) 43.134.835 52.857.107 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) (od 2223 do 2225) 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA (od 2227 do 2235) 43.134.835 52.857.107 472100 Naknade iz budzeta u slučaju bolesti i invalidnosti 11.196.000 13.367.755 472200 Naknade iz budzeta za porodiljsko odsustvo 6.884.720 8.895.093 472300 Naknade iz budzeta za decu i porodicu 13.845.764 15.593.194 472400 Naknade iz budzeta za slučaj nezaposlenosti 51.376 472500 Starosne i porodične penzije iz budzeta 639 472600 Naknade iz budzeta u slučaju smrti 37.672 104.584 472700 Naknade iz budzeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport 2.717.116 3.872.939 472800 Naknade iz budzeta za stanovanje i život 2.022.424 2.467.049 472900 Ostale naknade iz budzeta 6.431.139 8.504.478 480000 OSTALI RASHODI (2237 + 2240 + 2245 + 2247 + 2250) 5.224.544 7.475.076 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (2238 + 2239) 2.214.248 3.814.352 481100 Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima 261.587 499.260 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 1.952.661 3.315.092 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM (od 2241 do 2244) 344.390 724.330 482100 Porez na fond zarada 74 112 482200 Ostali porezi 335.648 708.010 482300 Obavezne takse 8.250 15.626 482400 Novčane kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 418 582 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA (2246) 2.375.498 601.012 483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela 2.375.498 601.012 484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (2248 + 2249) 229.000 510.000 484100 Naknada štete za povrede ili štetu usled elementarnih nepogoda 229.000 510.000 484200 Naknada štete od divljači 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA (2251) 61.408 1.825.382 485100 Naknada štete za povrede ili štetu nanete od strane državnih organa 61.408 1.825.382 UTVRĐIVANjE REZULTATA POSLOVANjA 2253 Primanja ostvarena na osnovu prodaje nefinansijske imovine (OP 3002) 791.981 2.139.103 2254 Tekući prihodi i primanja ostvareni po osnovu prodaje nefinansijske imovine (2001+2253) 447.063.576 521.234.281 2255 Izdaci za nabavku nefinansijske imovine (OP3069) 29.970.044 41.934.045 2256 Tekući rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine (2096+2255) 433.014.084 516.348.750 2257 Budzetski suficit (2254 – 2256 ) 14.049.492 4.885.531 2258 Budzetski deficit (2256-2254) KORIGOVANjE VIŠKA, ODNOSNO MANjKA PRIHODA I PRIMANjA 2259 Deo neraspoređenog viška prihoda iz prethodne godine koji se koristi za pokriće rashoda tekuće godine * 18.907.692 * 30.122.389 2260 KORIGOVANI SUFICIT (2257+2259) ili (2259-2258) 32.957.184 35.007.920 2261 KORIGOVANI DEFICIT (2258-2259) POKRIĆE IZVRŠENIH IZDATAKA IZ TEKUĆIH PRIHODA 2262 Utrošena sredstva tekućih prihoda za otplatu glavnice, po kreditima iz prethodnih godina (OP 3110) ** 25.135.294 30.881.826 2263 321121 VIŠAK PRIHODA – SUFICIT (UKUPAN) (2260 – 2262) > 0 7.821.890 4.126.094 2264 321122 MANjAK PRIHODA – DEFICIT (UKUPAN)(2261 + 2262) > 0 ILI (2260 – 2262) < 0 2265 VIŠAK PRIHODA – SUFICIT (ZA PRENOS U NAREDNU GODINU) (2263 = 2266+ 2267) 7.821.890 4.126.094 2266 Prenos dela viška prihoda, namenski opredeljenih za narednu godinu 2267 Neraspoređeni višak prihoda za prenos u narednu godinu ** 7.821.890 4.126.094

* OP 2259 uključena su i druga primanja za pokriće rashoda tekuće godine

** OP 2267 podatak u koloni 4 nije umanjen za kursne razlike i za taj iznos se razlikuje od OP 1213

Datum 08.06.2007. god. Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar