Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine

1.Naziv propisa Evropske unije: Direktiva 2003/35/EC Evropskog parlamenta i Saveta od 26. maja 2003. o učešću javnosti u izradi određenih planova i programa u vezi sa životnom sredinom, kojom se menja i dopunjuje Direktiva Saveta 85/337/EEC i Direktiva Saveta 96/61/EC u delu koji se odnosi na učešće javnosti i pravo na pravnu zaštitu (Službeni glasnik L 156, 25/06/2003 str. 0017-0025)Directive 2003/35/EC of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 providing for public participation in respect of the drawing up of certain plans and programmes relating to the environment and amending with regard to public participation and access to justice (Official Journal L 156, 25/06/2003 P. 0017 – 0025) 2. „CELEX” oznaka EU propisa 32003L0035 3. Ovlašćeni predlagač zakona – VladaObrađivač – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 4. Datum izrade tabele29.01.2016. 5. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine Proposal Law on amendments to the Law on Environmental Protection 6.Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:2013-84 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) Odredba propisa EU Sadržina odredbe Odredbe propisa R. Srbije Sadržina odredbe Usklađenost Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Napomena o usklađenosti Art. 1. [Objectives] neprenosivo Odredba ne sadrži prenosivu obavezu za državu nečlanicu Art. 2.2(b) (b) the public is entitled to express comments and opinions when all options are open before decisions on the plans and programmes are made; Član 81. stav 5. Zakona o zaštiti životne sredine (Član 20 stav 5. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne) Vlada propisuje postupak učešća javnosti u postupku donošenja odluka o izradi, izmeni, dopuni, pregledu i usvajanju planova planova i programa iz stava 1. tačka 4) ovog člana. NU Donošenje Uredbe je predviđeno za 2016. godinu kojom će ova odredba biti u potpunosti transponovana Art. 2.2(c) (c) in making those decisions, due account shall be taken of the results of the public participation; Član 81. stav 5. Zakona o zaštiti životne sredine (Član 20 stav 5. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne) Vlada propisuje postupak učešća javnosti u postupku donošenja odluka o izradi, izmeni, dopuni, pregledu i usvajanju planova planova i programa iz stava 1. tačka 4) ovog člana. NU Donošenje Uredbe je predviđeno za 2016. godinu kojom će ova odredba biti u potpunosti transponovana Art. 2.2 (d) (d) having examined the comments and opinions expressed by the public, the competent authority makes reasonable efforts to inform the public about the decisions taken and the reasons and considerations upon which those decisions are based, including information about the public participation process. Član 81. stav 5. Zakona o zaštiti životne sredine (Član 20 stav 5. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne) Vlada propisuje postupak učešća javnosti u postupku donošenja odluka o izradi, izmeni, dopuni, pregledu i usvajanju planova planova i programa iz stava 1. tačka 4) ovog člana. NU Donošenje Uredbe je predviđeno za 2016. godinu kojom će ova odredba biti u potpunosti transponovana Art. 2.3 3. Member States shall identify the public entitled to participate for the purposes of paragraph 2, including relevant non-governmental organisations meeting any requirements imposed under national law, such as those promoting environmental protection. Član 3, tačka 28. i član 81. stav 1. tačka 4. Zakona o zaštiti životne sredine (Član 20 stav 5. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne) 28) zainteresovana javnost jeste javnost na koju utiče ili na koju može uticati donošenje odluke nadležnog organa ili koja ima interesa u tome, uključujući i udruženja građana i društvene organizacije koje se bave zaštitom životne sredine i koje su evidentirane kod nadležnog organa;Javnost i zainteresovana javnost ima pravo da, u skladu sa zakonom, učestvuje u postupku donošenja odluka o:4) izradi, izmeni, dopuni, pregledu i usvajanju planova kvaliteta vazduha, planova upravljanja otpadom, planova upravljanja opasnim otpadom, nacionalnih planova za upravljanje posebnim tokovima otpada, programa prevencije otpada, akcionih planova zaštite od buke u životnoj sredini, kao i Plana zaštite voda od zagađivanja. PU The detailed arrangements for public participation under this Article shall be determined by the Member States so as to enable the public to prepare and participate effectively. Član 81. stav 5. Zakona o zaštiti životne sredine(Član 20 stav 5. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne) Vlada propisuje postupak učešća javnosti u postupku donošenja odluka o izradi, izmeni, dopuni, pregledu i usvajanju planova planova i programa iz stava 1. tačka 4) ovog člana. NU Donošenje Uredbe je predviđeno za 2016. godinu kojom će ova odredba biti u potpunosti transponovana Reasonable time-frames shall be provided allowing sufficient time for each of the different stages of public participation required by this Article. Član 81. stav 5. Zakona o zaštiti životne sredine(Član 20 stav 5. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne) Vlada propisuje postupak učešća javnosti u postupku donošenja odluka o izradi, izmeni, dopuni, pregledu i usvajanju planova planova i programa iz stava 1. tačka 4) ovog člana. NU Donošenje Uredbe je predviđeno za 2016. godinu kojom će ova odredba biti u potpunosti transponovana Art. 2.4 4. This Article shall not apply to plans and programmes designed for the sole purpose of serving national defence or taken in case of civil emergencies. Član 82. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni. glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09, 43/11) Vlada može radi zaštite interesa odbrane i bezbednosti zemlje ograničiti učešće javnosti u donošenju odluka iz člana 81. ovog zakona. PU Odredba ne sadrži prenosivu obavezu za državu nečlanicu Art. 2.5 Art. 2 shall moreover not apply to plans & programmes set out in Annex I for which a public participation procedure is carried out under Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment or under Directive 2000/60/EC and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy. Član 81. Zakona o zaštiti životne sredine (Član 20. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne) Javnost i zainteresovana javnost ima pravo da, u skladu sa zakonom, učestvuje u postupku donošenja odluka o:1) strateškoj proceni uticaja planova i programa na životnu sredinu;2) proceni uticaja projekata čija realizacija može dovesti do zagađivanja životne sredine ili predstavlja rizik po životnu sredinu i zdravlje ljudi;3) odobravanju rada novih, odnosno postojećih postrojenja;4) izradi, izmeni, dopuni, pregledu i usvajanju planova kvaliteta vazduha, planova upravljanja otpadom, planova upravljanja opasnim otpadom, nacionalnih planova za upravljanje posebnim tokovima otpada, programa prevencije otpada, akcionih planova zaštite od buke u životnoj sredini, kao i Plana zaštite voda od zagađivanja. Učešće javnosti u pogledu strateške procene uticaja obezbeđuje se u okviru izlaganja prostornog i urbanističkog plana, odnosno drugog plana ili programa iz člana 35. ovog zakona na javni uvid.Učešće javnosti u odlučivanju o proceni uticaja projekata na životnu sredinu sprovodi se u okviru javne prezentacije projekta i javne rasprave.Učešće javnosti u odlučivanju o puštanju u rad novih, odnosno postojećih postrojenja sprovodi se u toku izdavanja dozvole za integrisano sprečavanje i kontrolu zagađivanja.Vlada propisuje postupak učešća javnosti u postupku donošenja odluka o izradi, izmeni, dopuni, pregledu i usvajanju planova i programa iz stava 1. tačka 4) ovog člana.” PU Odredba ne sadrži prenosivu obavezu za državu nečlanicu Art. 3 Repealed NP Art. 4 Amendment of Directive 96/61/EC NP Art.5 Reporting and review NP Art. 6 Implementation NP Art. 7 Entry into force NP Annex I Član 81. stav 1. tačka 4. Zakona o zaštiti životne sredine (Član 20. stav 1. tačka 4. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne) Javnost i zainteresovana javnost ima pravo da, u skladu sa zakonom, učestvuje u postupku donošenja odluka o:4) izradi, izmeni, dopuni, pregledu i usvajanju planova kvaliteta vazduha, planova upravljanja otpadom, planova upravljanja opasnim otpadom, nacionalnih planova za upravljanje posebnim tokovima otpada, programa prevencije otpada, akcionih planova zaštite od buke u životnoj sredini, kao i Plana zaštite voda od zagađivanja. DU Svi planovi osim akcionih planova za utvrđivanje „vulnerable zones ” (action programmes in respect of designated vulnerable zones) iz razloga što će se definisanje „vulnerable zones ” izvršiti transponovanjem Direktive Saveta 91/676/EEZ od 12. decembra 1991. godine o zaštiti vodâ od zagađenja izazvanog nitratima iz u Zakonu o vodama Annex II NP

Ostavite komentar