Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine

1.Naziv propisa Evropske unije: Direktiva 2003/4/EC Evropskog parlamenta i Saveta od 28. januara 2003. godine o dostupnosti javnosti informacija o životnoj sredini i ukidanju Direktive Saveta 90/313/EEZ (Službeni glasnik L 41, 14/02/2003 str. 0026-0032),.Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public access to environmental information and repealing Council Directive 90/313/ EEC (Official Journal L 41, 14/02/2003 P. 0026 – 0032). 2. „CELEX” oznaka EU propisa 32003L0004 3. Ovlašćeni predlagač zakona – VladaObrađivač – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 4. Datum izrade tabele29.01.2016. 5. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine Proposal Law on amendments to the Law on Environmental Protection 6.Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:2013-84 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) Odredba propisa EU Sadržina odredbe Odredbe propisa R. Srbije Sadržina odredbe Usklađenost Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Napomena o usklađenosti Art. 1. [Objectives] neprenosivo Odredba ne sadrži prenosivu obavezu za državu nečlanicu Art. 2.4. (4) information held for a public authority Član 3. stav 1 tačka 33b) Zakona o zaštiti životne sredine (Član 1 stav 5. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne) Informacija koje se čuva u ime organa javne vlasti jeste informacija o životnoj sredini koju poseduje fizičko ili pravno lice koje ove informacije čuva u ime organa javne vlasti; potpuno usklađeno Art. 2.5 (5) applicant Član 5. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja(„Službeni. glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10)Član 3. stav 1 tačka 33g) Zakona o zaštiti životne sredine (Član 1 stav 7. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne) tražilac informacije o životnoj sredini može biti svako, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pristup informacijama od javnog značaja potpuno usklađeno Art. 2.6. (6) public Član 3. stav. 1. tačka 26) Zakona o zaštiti životne sredine Javnost jeste jedno ili više fizičkih ili pravnih lica, njihova udruženja, organizacije ili grupe potpuno usklađeno Art. 3.1. MSs shall ensure that public authorities are required, in accordance with this Dir., to make available environmental information held by or for them to any applicant at his request & without his having to state an interest.“ Član. 15. stav 4. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja(„Službeni. glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) Podnosilac zahteva nema obavezu da navede interes za pristup informacijama o životnoj sredini. potpuno usklađeno Art. 3.2 Subject to Art. 4 and having regard to any timescale specified by the applicant, environmental information shall be made available to an applicant:(a) as soon as possible or, at the latest, within one month after the receipt by the public authority referred to in paragraph 1 of the applicant’s request; or(b) within two months after the receipt of the request by the public authority if the volume and the complexity of the information is such that the one-month period referred to in (a) cannot be complied with. In such cases, the applicant shall be informed as soon as possible and in any case before the end of that one-month period, of any such extension and of the reasons for it. Član 16 st. 1-3Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja(„Službeni. glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10)Član 78. stav 2. Zakona o zaštiti životne sredine (Član 17. stav 2. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne) Organ vlasti dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta. Kopija dokumenta je upućena tražiocu danom napuštanja pisarnice organa vlasti od koga je informacija tražena.Ako se zahtev odnosi na informaciju za koju se može pretpostaviti da je od značaja za zaštitu života ili slobode nekog lica, odnosno za ugrožavanje ili zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, organ vlasti mora da obavesti tražioca o posedovanju te informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno da mu izda kopiju tog dokumenta najkasnije u roku od 48 sati od prijema zahteva.Ako organ vlasti nije u mogućnosti, iz opravdanih razloga, da u roku iz stava 1. ovog člana obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da o tome, najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, obavesti tražioca i odredi naknadni rok, koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva, u kome će tražioca obavestiti o posedovanju informacije, staviti mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, izda mu, odnosno uputi kopiju tog dokumenta.Pristup informacijama o životnoj sredini ostvaruje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje pristup informacijama od javnog značaja. potpuno usklađeno Art. 3.3. If a request is formulated in too general a manner, the public authority shall as soon as possible, and at the latest within the timeframe laid down in par. 2(a), ask the applicant to specify the request and shall assist the applicant in doing so, e.g. by providing information on the use of the public registers referred to in par. 5(c). Član 15. st. 1- 5. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja(„Službeni. glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10).Član. 58. stav. 1 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ”, br. 33/97 i 31/01 i („Službeni. glasnik RS”, broj 30/10) potpuno usklađeno Art. 3.3. The public authorities may, where they deem it appropriate, refuse the request under Art. 4.1(c). Član 15. stav 6. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja(„Službeni. glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) Ako tražilac ne otkloni nedostatke u određenom roku, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, organ vlasti doneće zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog. potpuno usklađeno Art. 3.4. Where an applicant requests a public authority to make environmental information available in a specific form or format (including in the form of copies), the public authority shall make it so available unless:(a) it is already publicly available in another form or format, in particular under Art. 7, which is easily accessible by applicants; or(b) it is reasonable for the public authority to make it available in another form or format, in which case reasons shall be given for making it available in that form or format. Član 5 stav 2, Čl. 10. i 18. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja(„Službeni. glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10)Član 78 stav 4. Zakona o zaštiti životne sredine (Član 17. Stav 4. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine U slučaju kada organ javne iz tehničkih razloga nije u mogućnosti da informaciju o životnoj sredini dostavi u obliku ili formatu u kome je tražena, dostaviće je u drugom obliku ili formatu uz navođenje razloga za takvo postupanje. potpuno usklađeno Art. 3.4. Član 38. stav 2. tač. 2. iČlan 41. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja(„Službeni. glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10)Čl. 4 . Uredbe o sadržini i načinu vođenja informacionog sistema zaštite životne sredine, metodologiji, strukturi, zajedničkim osnovama, kategorijama i nivoima sakupljanja podataka, kao i o sadržini informacija o kojima se redovno i obavezno obaveštava javnost („Službeni. glasnik RS”, br. 112/09)Član 78 stav 5. Zakona o zaštiti životne sredine (Član 17. Stav 5. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine Organi javne vlasti su dužni da čuvaju informacije o životnoj sredini kojima raspolažu ili koje se čuvaju u njihovo ime u obliku ili formatu koje je moguće lako reprodukovati i koji su dostupni preko kompjuterskih telekomunikacija ili drugih elektronskih sredstava. potpuno usklađeno Art. 3.4. The reasons for a refusal to make information available, in full or in part, in the form or format requested shall be provided to the applicant within the time limit referred to in paragraph 2(a). Član 16. st. 3. i 10. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja(„Službeni. glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) Ako organ vlasti nije u mogućnosti, iz opravdanih razloga, da u roku iz stava 1. ovog člana obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da o tome, najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, obavesti tražioca i odredi naknadni rok, koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva, u kome će tražioca obavestiti o posedovanju informacije, staviti mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, izda mu, odnosno uputi kopiju tog dokumenta.Ako organ vlasti odbije da u celini ili delimično obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema zahteva, donese rešenje o odbijanju zahteva i da to rešenje pismeno obrazloži, kao i da u rešenju uputi tražioca na pravna sredstva koja može izjaviti protiv takvog rešenja. potpuno usklađeno Art. 3.5. For the purposes of this Art., MSs shall ensure that:(a) officials are required to support the public in seeking access to information; Član 38. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja(„Službeni. glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) Odgovorno lice u organu vlasti odrediće jedno ili više službenih lica (u daljem tekstu: ovlašćeno lice) za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Ovlašćeno lice: 1) prima zahteve, obaveštava tražioca o posedovanju informacija i obezbeđuje uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno dostavlja informaciju na odgovarajući način, odbija zahtev rešenjem, pruža tražiocima neophodnu pomoć za ostvarivanje njihovih prava utvrđenih ovim zakonom; 2) preduzima mere za unapređenje prakse postupanja sa nosačima informacija, prakse održavanja nosača informacija, kao i prakse njihovog čuvanja i obezbeđenja. potpuno usklađeno Art. 3.5. (b) lists of public authorities are publicly accessible; Član 37. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja(„Službeni. glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10)Član 74. st.5, 6. i 7. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine (Član 14. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine „Agencija za zaštitu životne sredinu (u daljem tekstu: Agencija) uspostavlja i vodi Nacionalni metaregistar za informacije o životnoj sredini koji je sastavni deo informacionog sistema.Nacionalni metaregistar za informacije o životnoj sredini je elektronska baza podataka i portal ka postojećim bazama i dokumentima sa informacijama iz oblasti životne sredine različitih organa i organizacija (u daljem tekstu: Nacionalni metaregistar).Organi javne vlasti dužni su da, u skladu sa zakonom, najmanje jednom godišnje ili po potrebi, na zahtev ministarstva, ažuriraju podatke u Nacionalnom metaregistru.Agencija je dužna da obezbedi i održava sredstva za obradu informacija o životnoj sredini.Organi javne vlasti iz stava 7. odgovaraju za tačnost ažuriranih podataka.” potpuno usklađeno Art. 3.5. (c) the practical arrangements are defined for ensuring that the right of access to environmental information can be effectively exercised, such as:— the designation of information officers;— the establishment and maintenance of facilities for the examination of the information required,— registers or lists of the environmental information held by public authorities or information points, with clear indications of where such information can be found. Čl. 37-42. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.Čl. 5-9 Uredbe o sadržini i načinu vođenja informacionog sistema zaštite životne sredine, metodologiji, strukturi, zajedničkim osnovama, kategorijama i nivoima sakupljanja podataka, kao i o sadržini informacija o kojima se redovno i obavezno obaveštava javnost („Službeni. glasnik RS”, br. 112/09).Čl. 74. st 2, 5. – 9. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine (Član 14. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine Odgovorno lice u organu vlasti odrediće jedno ili više službenih lica (u daljem tekstu: ovlašćeno lice) za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.Ovlašćeno lice: 1) prima zahteve, obaveštava tražioca o posedovanju informacija i obezbeđuje uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno dostavlja informaciju na odgovarajući način, odbija zahtev rešenjem, pruža tražiocima neophodnu pomoć za ostvarivanje njihovih prava utvrđenih ovim zakonom; Agencija za zaštitu živiotnu sredinu (u daljem tekstu: Agencija) uspostavlja i vodi Nacionalni metaregistar za informacije o životnoj sredini koji je sastavni deo informacionog sistema.Nacionalni metaregistar za informacije o životnoj sredini je elektronska baza podataka i portal ka postojećim bazama i dokumentima sa informacijama iz oblasti životne sredine različitih organa i organizacija (u daljem tekstu: Nacionalni metaregistar).Organi javne vlasti dužni su da, u skladu sa zakonom, u redovnim vremenskim intervalima ažuriraju podatke u Nacionalnom metaregistru.Agencija je dužna da obezbedi i održava sredstva za obradu informacija o životnoj sredini.Organi javne vlasti iz stava 7. odgovaraju za tačnost dostavljenih podataka ” potpuno usklađeno Art. 3.5 MSs shall also ensure that public authorities inform the public adequately of the rights they enjoy as a result of this Directive and to an appropriate extent provide information, guidance and advice to this end. Čl. 37. i 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja(„Službeni. glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) Poverenik, bez odlaganja, na srpskom jeziku i na jezicima koji su, u skladu sa zakonom, određeni kao jezici u službenoj upotrebi izdaje i ažurira priručnik sa praktičnim uputstvima za delotvorno ostvarivanje prava uređenih ovim zakonom. U priručniku iz stava 1. ovog člana mora se naročito navesti sadržina i obim prava na pristup informacijama od javnog značaja kao i načini na koji se ova prava mogu ostvariti. Obaveza je Poverenika da, putem štampe, elektronskih medija, interneta, javnih tribina i na druge načine, upozna javnost sa sadržinom priručnika iz stava 1. ovog člana. potpuno usklađeno Art. 4.1. MSs may provide for a request for environmental information to be refused if:(a) the information requested is not held by or for the public authority to which the request is addressed. In such a case, where that public authority is aware that the information is held by or for another public authority, it shall, as soon as possible, transfer the request to that other authority and inform the applicant accordingly or inform the applicant of the public authority to which it believes it is possible to apply for the information requested;(b) the request is manifestly unreasonable;(c) the request is formulated in too general a manner, taking into account Art. 3(3);(d) the request concerns material in the course of completion or unfinished documents or data;(e) the request concerns internal communications, taking into account the public interest served by disclosure. Čl. 9, 13. i 19. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja(„Službeni. glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10)Čl.56. st. 3 i 4. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. List SRJ”, br. 33/97 i 31/01 i „Službeni. glasnik RS”, broj 30/10)Član 4. Zakona o potvrđivanju konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravni zaštitu u pitanjima životne („Službeni. glasnik RS” broj 38/09). Član 13.Organ vlasti neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja ako tražilac zloupotrebljava prava na pristup informacijama od javnog značaja, naročito ako je traženje nerazumno, često, kada se ponavlja zahtev za istim ili već dobijenim informacijama ili kada se traži preveliki broj informacija. Član 19. Kada organ vlasti ne poseduje dokument koji sadrži traženu informaciju, proslediće zahtev Povereniku i obavestiće Poverenika i tražioca o tome u čijem se posedu, po njegovom znanju, dokument nalazi. potpuno usklađeno Art. 4.1 Where a request is refused on the basis that it concerns material in the course of completion, the public authority shall state the name of the authority preparing the material and the estimated time needed for completion. Čl. 9, 13. i 19. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja(„Službeni. glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) Zakonodavstvo RS ne predviđa navedeni izuzetak, pruža veći nivo prava na dostupnost informacija od Direktive 2003/4EC. potpuno usklađeno Art. 4.2. MS may provide for a request for environmental information to be refused if disclosure of the information would adversely affect:(a) the confidentiality of the proceedings of public authorities, where such confidentiality is provided for by law;(b) international relations, public security or national defence;(c) the course of justice, the ability of any person to receive a fair trial or the ability of a public authority to conduct an enquiry of a criminal or disciplinary nature;(d) the confidentiality of commercial or industrial information where such confidentiality is provided for by national or Community law to protect a legitimate economic interest, including the public interest in maintaining statistical confidentiality and tax secrecy;(e) intellectual property rights;(f) the confidentiality of personal data and/or files relating to a natural person where that person has not consented to the disclosure of the information to the public, where such confidentiality is provided for by national or Community law;(g) the interests or protection of any person who supplied the information requested on a voluntary basis without being under, or capable of being put under, a legal obligation to do so, unless that person has consented to the release of the information concerned;(h) the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species. Čl. 9. i 14. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja(„Službeni. glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) Član 9.Organ vlasti neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja, ako bi time:1) ugrozio život, zdravlje, sigurnost ili koje drugo važno dobro nekog lica;2) ugrozio, omeo ili otežao sprečavanje ili otkrivanje krivičnog dela, optuženje za krivično delo, vođenje pretkrivičnog postupka, vođenje sudskog postupka, izvršenje presude ili sprovođenje kazne, ili koji drugi pravno uređeni postupak, ili fer postupanje i pravično suđenje;3) ozbiljno ugrozio odbranu zemlje, nacionalnu ili javnu bezbednost, ili međunarodne odnose;4) bitno umanjio sposobnost države da upravlja ekonomskim procesima u zemlji, ili bitno otežao ostvarenje opravdanih ekonomskih interesa;5) učinio dostupnim informaciju ili dokument za koji je propisima ili službenim aktom zasnovanim na zakonu određeno da se čuva kao državna, službena, poslovna ili druga tajna, odnosno koji je dostupan samo određenom krugu lica, a zbog čijeg bi odavanja mogle nastupiti teške pravne ili druge posledice po interese zaštićene zakonom koji pretežu nad interesom za pristup informaciji.Član 14.Organ vlasti neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja ako bi time povredio pravo na privatnost, pravo na ugled ili koje drugo pravo lica na koje se tražena informacija lično odnosi potpuno usklađeno Art. 4.2 The grounds for refusal mentioned in paragraphs 1&2 shall be interpreted in a restrictive way, taking into account for the particular case the public interest served by disclosure Član 4. Zakona o potvrđivanju konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravni zaštitu u pitanjima životne („Službeni. glasnik RS” broj 38/09).Čl. 8. i 9. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja(„Službeni. glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) Član 8.Prava iz ovog zakona mogu se izuzetno podvrći ograničenjima propisanim ovim zakonom ako je to neophodno u demokratskom društvu radi zaštite od ozbiljne povrede pretežnijeg interesa zasnovanog na ustavu ili zakonu.Nijedna odredba ovog zakona ne sme se tumačiti na način koji bi doveo do ukidanja nekog prava koje ovaj zakon priznaje ili do njegovog ograničenja u većoj meri od one koja je propisana u stavu 1. ovog člana.. potpuno usklađeno Art. 4.2 In every particular case, the public interest served by disclosure shall be weighed against the interest served by the refusal. Čl. 8. i 9. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja(„Službeni. glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) Član 8.Prava iz ovog zakona mogu se izuzetno podvrći ograničenjima propisanim ovim zakonom ako je to neophodno u demokratskom društvu radi zaštite od ozbiljne povrede pretežnijeg interesa zasnovanog na ustavu ili zakonu.Nijedna odredba ovog zakona ne sme se tumačiti na način koji bi doveo do ukidanja nekog prava koje ovaj zakon priznaje ili do njegovog ograničenja u većoj meri od one koja je propisana u stavu 1. ovog člana.. potpuno usklađeno Art. 4.2 MSs may not, by virtue of paragraph 2(a), (d), (f), (g) & (h), provide for a request to be refused where the request relates to information on emissions into the environment. Čl. 4 i 16. stav 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja(„Službeni. glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10)Član 3. tačka 33d) Zakona o zaštiti životne sredine (Član 1. tačka 33d) Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine Član 4.Smatra se da opravdani interes javnosti da zna, iz člana 2. ovog zakona, postoji uvek kada se radi o informacijama kojima raspolaže organ vlasti koje se odnose na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, a ako se radi o drugim informacijama kojima raspolaže organ vlasti, smatra se da opravdani interes javnosti da zna, iz člana 2. ovog zakona postoji, osim ako organ vlasti dokaže suprotno.Član 16. stav 2.Ako se zahtev odnosi na informaciju za koju se može pretpostaviti da je od značaja za zaštitu života ili slobode nekog lica, odnosno za ugrožavanje ili zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, organ vlasti mora da obavesti tražioca o posedovanju te informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno da mu izda kopiju tog dokumenta najkasnije u roku od 48 sati od prijema zahteva.Član 3 tačka33d) informacija koja se odnosi na ugrožavanje odnosno zaštitu životne sredine jeste informacija o iznenadnoj opasnosti koja je prouzrokovana ljudskom aktivnošću ili je posledica prirodnih pojava uključujući i informaciju o emisijama u životnu sredinu. potpuno usklađeno Art. 4.2 Within this framework, and for the purposes of the application of subparagraph (f), MSs shall ensure that the requirements of Dir. 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data are complied with. Član. 14. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja(„Službeni. glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10)Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti pojedinaca u pogledu automatske obrade ličnih podataka („Službeni. glasnik RS”, broj 11/05)Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni. glasnik RS” br. 97/08, 104/09 – dr.zakon 68/12 – odluka US i 107/12) Član 14.Organ vlasti neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja ako bi time povredio pravo na privatnost, pravo na ugled ili koje drugo pravo lica na koje se tražena informacija lično odnosi, osim: 1) ako je lice na to pristalo; 2) ako se radi o ličnosti, pojavi ili događaju od interesa za javnost, a naročito ako se radi o nosiocu državne i političke funkcije i ako je informacija važna s obzirom na funkciju koju to lice vrši; 3) ako se radi o licu koje je svojim ponašanjem, naročito u vezi sa privatnim životom, dalo povoda za traženje informacije. potpuno usklađeno Art. 4.3 Where a MS provides for exceptions, it may draw up a publicly accessible list of criteria on the basis of which the authority concerned may decide how to handle requests]. Neprenosivo Odredba ne sadrži prenosivu obavezu za državu nečlanicu Art. 4.5. A refusal to make available all or part of the information requested shall be notified to the applicant in writing or electronically, if the request was in writing or if the applicant so requests, within the time limits referred to in Article 3.2(a) or, as the case may be, (b). Član. 16. stav 10. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja(„Službeni. glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10)Član 4. Zakona o potvrđivanju konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravni zaštitu u pitanjima životne („Službeni. glasnik RS” broj 38/09). Ako organ vlasti odbije da u celini ili delimično obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema zahteva, donese rešenje o odbijanju zahteva i da to rešenje pismeno obrazloži, kao i da u rešenju uputi tražioca na pravna sredstva koja može izjaviti protiv takvog rešenja. potpuno usklađeno Art. 6.1 Any such procedure shall be expeditious and either free of charge or inexpensive. Čl. 24. i 27. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja(„Službeni. glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) Poverenik donosi rešenje bez odlaganja, a najdocnije u roku od 30 dana od dana predaje žalbe, pošto omogući organu vlasti da se pismeno izjasni, a po potrebi i tražiocu. Protiv rešenja i zaključka Poverenika može se pokrenuti upravni spor.Upravni spor povodom ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja je hitan. . potpuno usklađeno Art. 6.2 MSs shall also ensure that an applicant has access to a review procedure before a court of law or another independent and impartial body established by law, in which the acts or omissions of the public authority concerned can be reviewed and whose decisions may become final. Član 27. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja(„Službeni. glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) Protiv rešenja i zaključka Poverenika može se pokrenuti upravni spor.Upravni spor povodom ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja je hitan. potpuno usklađeno Art. 6.2 [MSs may furthermore provide that third parties incriminated by the disclosure of information may also have access to legal recourse]. neprenosivo Odredba ne sadrži prenosivu obavezu za državu nečlanicu Art. 7.1 MSs shall take the necessary measures to ensure that public authorities organise the environmental information which is relevant to their functions and which is held by or for them, with a view to its active & systematic dissemination to the public, in particular by means of computer telecommunication and/or electronic technology, where available. Član 80. stav 1. Zakona o zaštiti životne sredine (Član 19. Stav 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine Čl. 3-11 Uredbe o sadržini i načinu vođenja informacionog sistema zaštite životne sredine, metodologiji, strukturi, zajedničkim osnovama, kategorijama i nivoima sakupljanja podataka, kao i o sadržini informacija o kojima se redovno i obavezno obaveštava javnost(„Službeni. glasnik RS”, br. 112/09).Član 11. Zakona o potvrđivanju protokola o registrima ispuštanja i prenosa zagađujućih materija. („Službeni. glasnik RS”, broj 8/11) Organi javne vlasti su dužni da preduzimaju sve neophodne mere i obezbede da se informacije o životnoj sredini koje poseduju ili se čuvaju u njihovo ime aktivno i sistematski šire javnosti, posebno putem sredstava kompjuterske telekomunikacione i/ili elektronske tehnologije. potpuno usklađeno

Art. 7.1 |The information made available by means of computer telecommunication &/or electronic technology need not include information collected before the entry into force of this Dir. unless it is already available in electronic form. | | |neprenosivo |Odredba ne sadrži prenosivu obavezu za državu nečlanicu | | |Art. 7.1 |MS shall ensure that environmental information progressively becomes available in electronic databases which are easily accessible to the public through public telecommunication networks. |Član 80. stav 2. Zakona o zaštiti životne sredine

(Član 19. Stav 2. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine

Član 5. Zakona o potvrđivanju konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravni zaštitu u pitanjima životne („Službeni. glasnik RS” broj 38/09).

Čl. 3, 4, 6, 8. i 9. Uredbe o sadržini i načinu vođenja informacionog sistema zaštite životne sredine, metodologiji, strukturi, zajedničkim osnovama, kategorijama i nivoima sakupljanja podataka, kao i o sadržini informacija o kojima se redovno i obavezno obaveštava javnost(„Službeni. glasnik RS”, br. 112/09).

Član 11. Zakona o potvrđivanju protokola o registrima ispuštanja i prenosa zagađujućih materija. („Službeni. glasnik RS”, broj 8/2011)

|Organi javne vlasti su dužni da obezbede da informacije o životnoj sredini postanu postepeno dostupne u vidu elektronskih baza podataka koje su lako dostupne javnosti putem javnih telekomunikacionih mreža.

|potpuno usklađeno | | | |Art. 7.2

|The information to be made available and disseminated shall be updated as appropriate and shall include at least:

(a) texts of international treaties, conventions or agreements, and of Community, national, regional or local legislation, on the environment or relating to it;

(b) policies, plans and programmes relating to the environment;

(c) progress reports on the implementation of the items referred to in (a) and (b) when prepared or held in electronic form by public authorities;

(d) the reports on the state of the environment referred to in par. 3;

(e) data or summaries of data derived from the monitoring of activities affecting, or likely to affect, the environment;

(f) authorisations with a significant impact on the environment & environmental agreements or a reference to the place where such information can be requested or found in

the framework of Art. 3;

(g) environmental impact studies and risk assessments concerning the environmental elements referred to in Art. 2.1(a) or a reference to the place where the information can be requested or found in the framework of Art. 3. |Član 80. stav 3. Zakona o zaštiti životne sredine

(Član 19. Stav 3. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine

Član 5. Zakona o potvrđivanju konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravni zaštitu u pitanjima životne („Službeni. glasnik RS” broj 38/09).

Čl. 60b, 76. i 77. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni. glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 36/09-dr.zakon 72/09 dr.zakon, 43/11-US)

Čl. 1, 14, 20. i 25. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni. glasnik RS” br 135/04, 36/09)

.

|Organi javne vlasti su dužni da redovno ažuriraju i redovno objavljuju odnosno šire informacije o životnoj sredini, a posebno:

1) tekstove međunarodnih ugovora, i sporazuma, kao i propise u oblasti zaštite životne sredine ili u vezi sa njom;

) strategije, planove, programe i druga dokumenta koji se odnose na životnu sredinu;

3) izveštaje o sprovođenju propisa iz oblasti zaštite životne sredine, uključujući sprovođenje međunarodnih ugovora, strateških dokumenata, planova i programa u oblasti zaštite životne sredine, kada su ih organi javne vlasti pripremili ili ih čuvaju u elektronskom obliku;

4) izveštaje o stanju životne sredine;

5) podatke koji se dobijaju na osnovu monitoringa aktivnosti koje utiču ili mogu uticati na životnu sredinu;

6) dozvole i ovlašćenja za obavljanje aktivnosti koje imaju značajan uticaj na životnu sredinu;

7) ugovore koji su zaključeni u cilju zaštite životne sredine;

8) studije o proceni uticaja na životnu sredinu i procene rizika koje se odnose na činioce životne sredine, kao i odluke koje se donose u sve tri faze postupka procene uticaja. |potpuno usklađeno | | | |Art. 7.3 |Without prejudice to any specific reporting obligations laid down by Community legislation, MSs shall take the necessary measures to ensure that national, &, where appropriate, regional or local reports on the state of the environment are published at regular intervals not exceeding four years.

Such reports shall include information on the quality of, & pressures on, the environment. |Član 76. Zakona o zaštiti životne sredine

(Član 16. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine

|Vlada jedanput godišnje podnosi Narodnoj skupštini izveštaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji.

Agencija izrađuje izveštaj iz stava 1. ovog člana na osnovu prikupljenih i dostupnih podataka i informacija najkasnije do 31. maja tekuće godine.

Nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da Agenciji za zaštitu životne sredine tromesečno dostavlja podatke za izradu izveštaja iz stava 1. ovog člana i to za prvo, drugo i treće tromesečje najkasnije u roku od dva meseca po isteku tromesečja, a za poslednje tromesečje do 31. januara.

Izveštaji o stanju životne sredine objavljuju se u službenim glasilima Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave. |potpuno usklađeno | | | |Art. 7.4 |Without prejudice to any specific obligation laid down by Community legislation, MSs shall take the necessary measures to ensure that, in the event of an imminent threat to human health or the environment, whether caused by human activities or due to natural causes, all information held by or for public authorities which could enable the public likely to be affected to take measures to prevent or mitigate harm arising from the threat is disseminated, immediately and without delay. |Član 42. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni. glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 36/09-dr.zakon 72/09 dr.zakon, 43/11-US)

Član 5. Zakona o potvrđivanju konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravni zaštitu u pitanjima životne („Službeni. glasnik RS” broj 38/09).

Član 80 st. 4. i 5. Zakona o zaštiti životne sredine

(Član 19.) Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine |Organ javne vlasti je dužan da bez odlaganja obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi odgovarajući način o postojanju opasnosti po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu ili materijalna dobra, bez obzira da li je opasnost prouzrokovana ljudskom aktivnošću ili je posledica prirodnih pojava.

U slučaju nepostupanja ili neadekvatnog i neblagovremenog postupanja u skladu sa obavezom iz prethodnog stava organi javne vlasti odgovaraju po opštim pravilima za naknadu štete”.

|potpuno usklađeno | | | |Art. 7.5 |[The exceptions in Art. 4.1 and 4.2 may apply in relation to the duties imposed by this Art.]. | | |neprenosivo |Odredba ne sadrži prenosivu obavezu za državu nečlanicu | | |Art. 7.6 |[MSs may satisfy the requirements of this Art. by creating links to Internet sites where the information can be found]. | | |neprenosivo |Odredba ne sadrži prenosivu obavezu za državu nečlanicu | | |Art. 8.1 |MSs shall, so far as is within their power, ensure that any information that is compiled by them or on their behalf is up to date, accurate & comparable. | | |neprenosivo |Odredba ne sadrži prenosivu obavezu za državu nečlanicu | | |Art. 8.2 |Upon request, public authorities shall reply to requests for information pursuant to Art. 2.1.b, reporting to the applicant on the place where information, if available, can be found on the measurement procedures, including methods of analysis, sampling, and pre-treatment of samples, used in compiling the information, or referring to a standardized procedure used. |Član 78. stav 3. Zakona o zaštiti životne sredine

(Član 17. stav 3. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine |U slučaju kada se zahtev odnosi na informacije iz člana 3. stav 1. tačka 33a) podtačka 2) ovog zakona a odnosi se na procedure merenja, uključujući analize, uzorkovanje i pred-tretman uzoraka, koje su korišćene u prikupljanju informacija, organ javne vlasti, uz obaveštenje o internet adresi na kojoj su informacije dostupne, tražiocu/podnosiocu zahteva dostavlja i obaveštenje o standardnoj proceduri koja je korišćena. |potpuno usklađeno | | | |Art. 9.1

|Not later than 14 February 2009, MSs shall report on the experience gained in the application of this Directive. | | |neprenosivo |Odredba ne sadrži prenosivu obavezu za državu nečlanicu | | | |They shall communicate the report to the not later than 14 August 2009. | | |neprenosivo |Odredba ne sadrži prenosivu obavezu za državu nečlanicu | | |Art. 10 |MS shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Dir. by 14 February 2005 & forthwith inform the thereof. | | |neprenosivo |Odredba ne sadrži prenosivu obavezu za državu nečlanicu | | | |When MSs adopt these measures, they shall contain a reference to this Dir. or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication and the methods of making such reference shall be laid down by MSs. | | |neprenosivo |Odredba ne sadrži prenosivu obavezu za državu nečlanicu | | |Art. 11 |Dir.90/313/EEC is hereby repealed with effect from 14.02.2005. References to the repealed Dir. shall be construed as references to this Dir. | | |neprenosivo |Odredba ne sadrži prenosivu obavezu za državu nečlanicu | | |

Ostavite komentar