Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu

PREDLOG

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05-dr. zakon, 66/05, 101/05- dr. zakon, 62/06- dr. zakon i 85/06),

Narodna skupština donosi

O D L U K U

O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE ZA 2009. GODINU

I

Daje se saglasnost na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2009. godinu, koju je Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje doneo na sednici od 25. novembra 2008. godine.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, decembra 2008. godine

NARODNA SKUPŠTINA

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u odredbi člana 25. stav 2. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05-dr. zakon, 66/05, 101/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon i 85/06), kojom je utvrđeno da Narodna skupština daje saglasnost na finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja. U članu 1. stav 5. pomenutog zakona propisano je da je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, pa se u skladu sa navedenom odredbom predlaže donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2009. godinu.

Finansijski planovi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, prema članu 14. pomenutog zakona, usvajaju se zajedno sa predlogom budzeta Republike Srbije i dostavljaju se zajedno sa tim predlogom, Narodnoj skupštini..

S obzirom na činjenicu da se predlaže razmatranje i donošenje zakona o o budzetu Republike Srbije za 2009. godinu po hitnom postupku, ovu odluku je takođe potrebno doneti po hitnom postupku, radi obezbeđenja neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada ove organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i redovne isplate određenih prava.

Na osnovu člana 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04-US, 84/04-dr.zakon, 85/05, 101/05-dr.zakon i 63/06 –US)

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na sednici od 25. novembra 2008. godine, doneo je

REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

ZA 2009. GODINU

OPŠTI DEO

1. Ukupni tekući prihodi i primanja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond) za 2009. godinu, raspoređuju se po vrstama, i to:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika – cija PRIMANjA IZNOS 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 460.395.742 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 262.235.000 Osiguranika zaposlenih 242.535.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 18.350.000 Osiguranika poljoprivrednika 1.350.000 730000 DONACIJE I TRANSFERI 189.300.000 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 189.300.000 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 189.300.000 Transferi Ministarstva finansija 164.600.000 Osiguranika zaposlenih 151.600.000 Osiguranika poljoprivrednika 13.000.000 Transferi Ministarstva rada i socijalne politike 24.700.000 Osiguranika zaposlenih 11.575.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 185.000 Osiguranika poljoprivrednika 12.940.000 740000 DRUGI PRIHODI 634.100 741000 PRIHODI OD IMOVINE 223.000 741100 Kamate 23.000 741160 Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 23.000 741200 Dividende 200.000 741260 Dividende organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 200.000

742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 10.800 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 10.800 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 400.300 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 400.300 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJURASHODA 1.000.000 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJURASHODA 1.000.000 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 1.000.000 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NAISTOM NIVOU 7.226.642 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 7.226.642 Osiguranika zaposlenih 7.012.258 Osiguranika samostalnih delatnosti 214.384 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 43.000 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 43.000 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 43.000 811160 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 43.000 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 0 812160 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 0 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJEFINANSIJSKE IMOVINE 200.000 910000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA 0 911000 PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA 0 911200 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti 0 911260 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 0 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 200.000 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 200.000 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 200.000 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 200.000 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 0 921960 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 0   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA-klasa 7, 8 i 9 460.638.742

2. Ukupni tekući rashodi i izdaci Fonda za 2009. godinu, utvrđuju se u sledećim iznosima, i to:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika – cija IZDACI IZNOS 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 459.743.840 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.041.600 411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 3.090.000 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 550.000 413000 Naknade u naturi 16.600 414000 Socijalna davanja zaposlenima 94.500 415000 Naknade troškova za zaposlene 66.000 416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 224.500 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 2.922.500 421000 Stalni troškovi 493.000 422000 Troškovi putovanja 74.200 423000 Usluge po ugovoru 1.900.000 424000 Specijalizovane usluge 42.800 425000 Tekuće popravke i održavanje 221.000 426000 Materijal 191.500 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 0 441000 Otplata domaćih kamata 0 444000 Prateći troškovi zaduživanja 0 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 452.684.040 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 452.684.040 Osiguranika zaposlenih 409.028.990 Osiguranika samostalnih delatnosti 16.387.600 Osiguranika poljoprivrednika 27.267.450 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 405.677.705 Osiguranika zaposlenih 366.348.955 Osiguranika samostalnih delatnosti 14.712.950 Osiguranika poljoprivrednika 24.615.800 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 283.835 Osiguranika zaposlenih 263.535 Osiguranika samostalnih delatnosti 18.650 Osiguranika poljoprivrednika 1.650 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 46.722.500 Osiguranika zaposlenih 42.416.500 Osiguranika samostalnih delatnosti 1.656.000 Osiguranika poljoprivrednika 2.650.000

480000 OSTALI RASHODI 95.700 481000 Dotacije nevladinim organizacijama 0 482000 Porezi, obavezne takse i kazne 90.000 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 4.200 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 1.500 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 754.902 510000 OSNOVNA SREDSTVA 754.902 511000 Zgrade i građevinski objekti 376.000 512000 Mašine i oprema 320.000 513000 Ostale nekretnine i oprema 11.902 515000 Nematerijalna imovina 47.000 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKUFINANSIJSKE IMOVINE 140.000 610000 OTPLATA GLAVNICE 0 611000 Otplata glavnice domaćim kreditorima 0 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 140.000 621000 Nabavka domaće finansijske imovine 140.000   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 460.638.742

POSEBAN DEO

3. Ukupni tekući prihodi i primanja Fonda prikazani u okviru opšteg dela po vrstama koje su karakteristične za Fond:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika-cija PRIMANjA IZNOS 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 460.395.742 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 262.235.000 Osiguranika zaposlenih 242.535.000 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 119.712.500 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 120.712.500 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 340.000 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 1.770.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 18.350.000 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 18.300.000 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 50.000 Osiguranika poljoprivrednika 1.350.000 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 1.300.000 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 50.000 730000 DONACIJE I TRANSFERI 189.300.000 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 189.300.000 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 189.300.000 Transferi Ministarstva finansija 164.600.000 Osiguranika zaposlenih 151.600.000 7331623 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike zaposlene – za pokriće penzija – dotacije 151.600.000 Osiguranika poljoprivrednika 13.000.000 7331632 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike – za pokriće penzija – dotacije 13.000.000 Transferi Ministarstva rada i socijalne politike 24.700.000 Osiguranika zaposlenih 11.575.000 7331621 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike zaposlene – za prava ostvarena pod posebnim saveznim propisima 4.500.000 7331622 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike zaposlene – za prava ostvarena pod posebnim republičkim propisima 4.755.000 7331670 Tekući transferi po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za pokriće razlike do najnižeg iznosa penzije utvrđene u članu 76. i članu 207. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 2.320.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 185.000 7331641 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti – za prava ostvarena pod posebnim propisima 140.000 7331642 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti – za pokriće razlike do najnižeg iznosa penzije utvrđene u članu 76. i članu 207. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 45.000 Osiguranika poljoprivrednika 12.940.000 7331631 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike – za prava ostvarena pod posebnim propisima 3.340.000 7331680 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika za pokriće razlike do najnižeg iznosa penzije saglasno članu 76. i članu 207. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 9.600.000 740000 DRUGI PRIHODI 634.100 741000 PRIHODI OD IMOVINE 223.000 741100 Kamate 23.000 741160 Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 23.000 741200 Dividende 200.000 741260 Dividende organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 200.000 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 10.800 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 10.800 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 400.300 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 400.300 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJURASHODA 1.000.000 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJURASHODA 1.000.000 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 1.000.000 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NAISTOM NIVOU 7.226.642 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 7.226.642 Osiguranika zaposlenih 7.012.258 781321 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje 5.355.047 781322 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički zavod za zdravstveno osiguranje 1.073.920 781323 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 583.291 Osiguranika samostalnih delatnosti 214.384 781341 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost, dok ostvaruju pravo na novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju 95.344 781342 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu i drugu delatnost kao osnovno zanimanje dok primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju plaća Republički zavod za zdravstveno osiguranje ili dok su na porodiljskom odsustvu 119.040 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 43.000 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 43.000 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 43.000 811160 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 43.000 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 0 812160 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 0 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJEFINANSIJSKE IMOVINE 200.000 910000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA 0 911000 PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA 0 911200 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti 0 911260 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 0 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 200.000 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 200.000 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 200.000 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 200.000 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 0 921960 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 0   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA-klasa 7, 8 i 9 460.638.742

4. Ukupni tekući rashodi i izdaci Fonda prikazani u okviru opšteg dela po vrstama koje su karakteristične za Fond:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika- cija IZDACI IZNOS 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 459.743.840 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.041.600 411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 3.090.000 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 550.000 413000 Naknade u naturi 16.600 414000 Socijalna davanja zaposlenima 94.500 415000 Naknade troškova za zaposlene 66.000 416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 224.500 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 2.922.500 421000 Stalni troškovi 493.000 422000 Troškovi putovanja 74.200 423000 Usluge po ugovoru 1.900.000 424000 Specijalizovane usluge 42.800 425000 Tekuće popravke i održavanje 221.000 426000 Materijal 191.500 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 0 441000 Otplata domaćih kamata 0 444000 Prateći troškovi zaduživanja 0 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 452.684.040 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJEOBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 452.684.040 Osiguranika zaposlenih 409.028.990 Osiguranika samostalnih delatnosti 16.387.600 Osiguranika poljoprivrednika 27.267.450 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 405.677.705 Osiguranika zaposlenih 366.348.955 Osiguranika samostalnih delatnosti 14.712.950 Osiguranika poljoprivrednika 24.615.800 471121 Osnovne penzije 389.153.430 Osiguranika zaposlenih 352.253.430 Osiguranika samostalnih delatnosti 14.200.000 Osiguranika poljoprivrednika 22.700.000 471124 Nega i pomoć penzionera 11.022.525 Osiguranika zaposlenih 8.922.525 Osiguranika samostalnih delatnosti 400.000 Osiguranika poljoprivrednika 1.700.000 471125 Telesno oštećenje penzionera 1.276.700 Osiguranika zaposlenih 1.210.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 32.500 Osiguranika poljoprivrednika 34.200 471131 Naknada za skraćeno radno vreme za invalide II kategorije 240.000 Osiguranika zaposlenih 240.000 471134 Privremena naknada zarade od dana nastajanja invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće mesto 1.002.500 Osiguranika zaposlenih 1.000.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 2.500 471135 Naknade za telesno oštećenje osiguranika 179.150 Osiguranika zaposlenih 173.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 2.150 Osiguranika poljoprivrednika 4.000 471136 Naknade za invalide III kategorije 300.000 Osiguranika zaposlenih 300.000 471137 Nega i pomoć osiguranika 565.900 Osiguranika zaposlenih 500.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 10.300 Osiguranika poljoprivrednika 55.600 471193 Pogrebni troškovi 1.937.500 Osiguranika zaposlenih 1.750.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 65.500 Osiguranika poljoprivrednika 122.000 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 283.835 Osiguranika zaposlenih 263.535 Osiguranika samostalnih delatnosti 18.650 Osiguranika poljoprivrednika 1.650 471216 Pomagala i naprave 8.600 Osiguranika zaposlenih 8.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 300 Osiguranika poljoprivrednika 300 471231 Troškovi smeštaja penzionera u domove za stare 14.000 Osiguranika zaposlenih 14.000 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 261.235 Osiguranika zaposlenih 241.535 Osiguranika samostalnih delatnosti 18.350 Osiguranika poljoprivrednika 1.350 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 46.722.500 Osiguranika zaposlenih 42.416.500 Osiguranika samostalnih delatnosti 1.656.000 Osiguranika poljoprivrednika 2.650.000 471910 Transferi Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje 46.722.500 Osiguranika zaposlenih 42.416.500 Osiguranika samostalnih delatnosti 1.656.000 Osiguranika poljoprivrednika 2.650.000 471911 Transferi Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje 46.100.000 Osiguranika zaposlenih 41.800.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 1.650.000 Osiguranika poljoprivrednika 2.650.000 471912 Transferi za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije 66.500 Osiguranika zaposlenih 66.500 471913 Transferi Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje za naknade zarada od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja 556.000 Osiguranika zaposlenih 550.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 6.000 480000 OSTALI RASHODI 95.700 481000 Dotacije nevladinim organizacijama 0 482000 Porezi, obavezne takse i kazne 90.000 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 4.200

485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 1.500 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 754.902 510000 OSNOVNA SREDSTVA 754.902 511000 Zgrade i građevinski objekti 376.000 512000 Mašine i oprema 320.000 513000 Ostale nekretnine i imovina 11.902 515000 Nematerijalna imovina 47.000 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKUFINANSIJSKE IMOVINE 140.000 610000 OTPLATA GLAVNICE 0 611000 Otplata glavnice domaćim kreditorima 0 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 140.000 621000 Nabavka domaće finansijske imovine 140.000   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 460.638.742

5. Direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje može izvršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime rashoda u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije.

6. Finansijski plan, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije, objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu,

UPRAVNI ODBOR REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO

I INVALIDSKO OSIGURANjE

PREDSEDNIK,

dr Meho Mahmutović

O B R A Z L O Ž E Nj E

FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA

1. Uvodne napomene

Pravni osnov za donošenje Finansijskog plana sadržan je u članu 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon i 63/06 – US; u daljem tekstu: Zakon), kojim je propisano da upravni odbor Fonda donosi finansijski plan, kao i u članu 6. stav 3. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05 – dr. zakon, 66/05, 101/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 63/06 – ispr. dr. zakona, 85/06 i 86/06 – ispr.) kojim je propisano da finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja donosi nadležni organ organizacije. Na finansijski plan, u skladu sa članom 25. stav 2. Zakona o budzetskom sistemu, saglasnost daje Narodna skupština.

Sadržaj predloga Finansijskog plana Fonda za 2009. godinu i naredne dve godine rađen je prema Pravilniku o načinu utvrđivanja sadržaja finansijskog plana organizacija obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“, broj 81/2004). Finansijski plan sadrži opšti i poseban deo u kojem se iskazuju primanja po vrstama, izdaci po namenama u skladu sa ekonomskom klasifikacijom propisanom Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budzetski sistem („Službeni glasnik RS“, br. 20/07, 37/07, 50/07 –ispr., 63/07, 25/08 i 50/08).

U pripremi predloga Finansijskog plana Fonda za 2009. godinu, pošlo se od sledećih pretpostavki:

1. ostvarenih prihoda i primanja i izvršenih rashoda i izdataka u periodu I-X 2008. godine i procene njihovog kretanja do kraja godine.

2. u odnosu na revidirani Memorandum o budzetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2009. godinu, sa projekcijama za 2010. i 2011. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 92/2008; u daljem tekstu: Memorandum), u Ministarstvu finansija propremljeni su revidirani inputi po preporukama MMF-a za 2009. godinu, relevantni za sastavljanje finansijskih planova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja (dopis Ministarstva finansija 06 Broj:401-00-732/08 od 21.novembra 2008.godine) i to:

– projektovana inflacija u 2009. godini 8% (kraj perioda);

– projektovana stopa realnog rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) 3,5%

– BDP po tekućim tržišnim cenama u iznosu od 3.060,0 mlrd. dinara itd.

2. Osnovni podaci o Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje

Po članu 63. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 85/2005) Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti i Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika su 1. januara 2008. godine postali jedan fond – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond), organizovan kao jedno pravno lice sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje u kome se ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i obezbeđuju sredstva za ovo osiguranje. Odredbama navedenog člana je propisano da se finansijsko poslovanje Fonda obavlja preko tri podračuna: osiguranika zaposlenih, osiguranika samostalnih delatnosti i osiguranika poljoprivrednika do 1. januara 2011. godine, a od tog dana – preko jednog računa.

U Fondu upravne, analitičke, finansijske, administrativne, tehničke i druge poslove iz delokruga Fonda obavljaju zaposleni u sledećim organizacionim jedinicama utvrđenim Pravilnikom o organizaciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS”, broj 29/2008):

– Direkcija Fonda sa sedištem u Beogradu i Službom Direkcije Fonda sa sedištem u Prištini;

– Direkcija Pokrajinskog fonda sa sedištem u Novom Sadu;

– Filijala za grad Beograd sa službama Filijale i ispostavama za opštine na teritoriji grada Beograda;

– filijale (23 na teritoriji Republike bez AP Vojvodine i 11 na teritoriji AP Vojvodine) sa službama filijala i ispostavama za teritoriju jedne ili više opština, odnosno gradova.

Prema podacima kadrovske evidencije Fond je u septembru 2008. godine zapošljavao na neodređeno vreme 3.364 radnika od čega 1.236 (36,74%) zaposlenih ima visoku, 515 (15,31%) zaposlenih ima višu, 1.384 (41,14%) zaposlenih ima srednju i 229 (6,81%) zaposlenih ima nižu stručnu spremu. Tome treba dodati i 276 radnika na određeno vreme (27 radi zamene, 186 zbog povećanog obima posla i 63 pripravnika tržišta rada).

3. Plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2009. godinu

3.1. Prihodi i primanja po Obrascu 1.

– opšti i poseban deo

Prihod Fonda prema članu 169. Zakona čine sredstva:

– od doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;

– za penzijsko i invalidsko osiguranje koje se u slučajevima i pod uslovima zakonom obezbeđuju u budzetu;

– od imovine kojom raspolaže Fond;

– od kamata ostvarenih plasmanom sopstvenih prihoda Fonda, u skladu sa zakonom, poslovnom bankarstvu, na tržištu novca ili kupovinom obveznica čiji emitent je država;

– subvencija i donacija;

– ostvarena prodajom društvenog kapitala, društvenih i javnih preduzeća ili njihovih delova, u skladu sa zakonom;

– dividende na akcije po osnovu ranijih ulaganja sredstava za penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa zakonom;

– iz drugih izvora.

Ukupni prihodi i primanja Fonda u 2009. godini planirani su u iznosu od 460,64 milijardi dinara, kojima se obezbeđuje izvršavanje planiranih, zakonom utvrđenih rashoda i izdataka, kao i uravnoteženje istih za ovu godinu. Ovako planirani prihodi i primanja veći su za 14,98% u odnosu na procenjenu 2008. godinu. Osnovni razlog povećanja je uticaj zatečenog nivoa penzija i naknada koje su po Uredbi o vanrednom povećanju penzija („Službeni glasnik RS”, broj 79/2008) povećane za 10% uz redovno usklađivanje za oktobar 2008. godine od 4,13%.

– 700000 – TEKUĆI PRIHODI planirani su u ukupnom iznosu od 460,40 milijardi dinara i čine 99,95% ukupnih prihoda i primanja, a veći su za 21,30% u odnosu na procenjenu prethodnu godinu po sledećim pozicijama:

– 720000 – SOCIJALNI DOPRINOSI kao izvorni prihodi, planirani su u iznosu od 262,24 milijardi dinara, i to:

– za kategoriju osiguranika zaposlenih 242,54 milijardi

– za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti 18,35 milijardi i

– za kategoriju osiguranika poljoprivrednika 1,35 milijardi dinara.

Planiranim izvornim prihodom pokriva se 56,93% planiranih rashoda i izdataka u 2009. godini.

Pri planiranju prihoda od doprinosa pošlo se od ostvarenih prihoda u periodu januar-oktobar 2008. godine i procenom njihovog kretanja do kraja 2008. godine, kao i rastom od oko 12,91% u odnosu na procenjenu 2008. godinu.

Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05 i 62/06) „uređuju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, obveznici doprinosa, osnovice doprinosa, stope doprinosa, način obračunavanja i plaćanja doprinosa, kao i druga pitanja od značaja za utvrđivanje i plaćanje doprinosa”.

– 730000 – DONACIJE I TRANSFERI iznose 189,30 milijardi dinara sa učešćem od 41,10% u ukupnim prihodima i primanjima, a veći su za 37,25% u odnosu na procenjenu prethodnu godinu.

Transferi koji se izvršavaju preko Ministarstva finansija regulisani su članom 173. Zakona kojim je predviđeno da je Republika garant za obaveze Fonda za ostvarivanje prava po osnovu obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja.

Planirani su u ukupnom iznosu od 164,60 milijardi dinara, i to:

– za kategoriju osiguranika zaposlenih planirana su sredstva u iznosu od 151,60 milijardi dinara, koja učestvuju sa 32,91% u planiranim ukupnim prihodima i primanjima za 2009. godinu, a veća su za 45,73% u odnosu na procenjena sredstva za 2008. godinu. Ovako veliki iznos dotacija posledica je zatečenog nivoa penzija i naknada koje su od oktobra 2008. godine usklađene sa 14,13% (Ko7331623).

U okviru ovih transfera sadržana su i sredstva koja obezbeđuje Republika po osnovu Zakona o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika-zaposlenih („Službeni glasnik RS”, broj 85/2005).

– za kategoriju osiguranika poljoprivrednika planirana su sredstva u iznosu od 13,00 milijardi dinara koja učestvuju sa 2,82% u planiranim ukupnim prihodima i primanjima za 2009. godinu, a veća su za 26,46% u odnosu na procenjena sredstva za 2008. godinu (Ko7331632). Na ovako veliki iznos dotacija uticala je izuzetno loša naplata doprinosa od osiguranika poljoprivrednika u 2008. godini čiji se trend očekuje i u 2009. godini, a koja je nedovoljna za planiranu isplatu penzija posebno imajući u vidu i povećene rashode na ime penzija iz gore navedenih razloga.

Prihod od dotacija iz republičkog budzeta predstavlja značajan izvor finansiranja radi uravnoteženja finansijskog bilansa Fonda i posledica je nedovoljnog ostvarivanja prihoda po osnovu doprinosa, posebno u okiviru kategorije osiguranika poljoprivrednika.

Transferima koji se izvršavaju sa razdela Ministarstva rada i socijalne politike u iznosu od 24,70 milijardi dinara, obezbeđuju se sredstva za isplatu ppava po posebnim propisima i to:

– po osnovu člana 235. Zakona regulisano je da Republika obezbeđuje sredstva za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja su ostvarena pod povoljnijim uslovima u odnosu na uslove utvrđene ovim zakonom, i to za prava utvrđena republičkim i saveznim propisima.

– prema članu 207. stav 2. Zakona, Republika obezbeđuje sredstva za pokriće razlike između najnižeg iznosa penzije utvrđenog primenom člana 76. Zakona i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala bez njegove primene.

Na ime ovih transfera iz budzeta za kategoriju osiguranika zaposlenih planirano je 11,58 milijardi dinara:

– sredstva po osnovu obaveza Republike za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja su ostvarena pod posebnim uslovima za prava utvrđena saveznim propisima (SMUP, SMIP, borci NOR-a 1941. godine, administrativne penzije u saveznim organima, učesnici rata od 1991. godine), u iznosu od 4,50 milijardi dinara, koja učestvuju u ukupnim prihodima i primanjima sa 0,98% (Ko7331621).

– sredstva po osnovu obaveza Republike za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja su ostvarena pod posebnim uslovima za prava utvrđena republičkim propisima (učesnici prvog svetskog rata, borci na odgovornim dužnostima, radnici RMUP-a, radnici u kazneno popravnim domovima, učesnici rata 1991. godine, izuzetne penzije, nosioci partizanske spomenice 1941. godine, pomoći RIV-a i dopunske penzije, poseban staž-žena osiguranika), u iznosu od 4,76 milijardi dinara, koja učestvuju u ukupnim prihodima i primanjima sa 1,03% (Ko7331622).

– sredstva u iznosu od 2,32 milijarde dinara koja služe za pokriće razlike između najnižeg iznosa penzije utvrđene primenom člana 76. Zakona i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala bez njegove primene (Ko733167).

Na ime transfera iz budzeta za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti planirano je 185,00 miliona dinara:

– za staž osiguranja po posebnim propisima (penzije boraca) za 2009. godinu planiran je iznos od 140,00 miliona dinara koji učestvuje u ukupnim prihodima i primanjima sa 0,03% (Ko7331641).

Neizmirene obaveze Republike po ovom osnovu za period od 2005. do 2008. godine procenjene u visini od 548,00 miliona dinara nisu planirane.

– za pokriće razlike između najnižeg iznosa penzije utvrđene primenom člana 76. Zakona i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala bez njegove primene za 2009. godinu planiran je iznos od 45,00 miliona dinara koji učestvuje u ukupnim prihodima i primanjima sa 0,01% (Ko7331642).

Neizmirene obaveze Republike po ovom osnovu za period od 2006. do 2008. godine procenjene u visini od 77,00 miliona dinara nisu planirane.

U uslovima ostvarivanja suficita nekadašnjeg Fonda samostalnih delatnosti, Republika nije transferisala sredstva iz budzeta za ovu kategoriju osiguranika počev od 2005. godine.

Na ime transfera iz budzeta za kategoriju osiguranika poljoprivrednika planirano je 12,94 milijardi dinara:

– sredstva u iznosu od 3,34 milijarde dinara po osnovu obaveza Republike za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja su ostvarena pod posebnim uslovima (solidarni staž i penzije učesnika NOR-a), koja učestvuju sa 0,73% u planiranim ukupnim prihodima i primanjima za 2009. godinu (Ko 7331631).

– sredstava za pokriće razlike između najnižeg iznosa penzije utvrđene primenom člana 76. Zakona, koju prima 92% penzionera poljoprivrednika, i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala bez njegove primene, u iznosu od 9,60 milijardi dinara odnosno 2,08% od planiranih ukupnih prihoda i primanja za 2009. godinu (Ko733168).

– 740000 – DRUGI PRIHODI planirani su u iznosu od 634,10 miliona dinara i učestvuju sa 0,14% u ukupnim prihodima i primanjima.

Planirana su sredstva:

– po osnovu kamata na sredstva Fonda u iznosu od 23,00 miliona dinara (Ko741100),

– po osnovu dividendi u iznosu od 200,00 miliona dinara (Ko741200),

– sredstva od zakupa od strane tržišnih organizacija u iznosu od 10,80 miliona dinara (Ko742000) i

– mešoviti i neodređeni prihodi 400,30 miliona dinara (Ko745000).

– 770000 – MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODAplanirane su u iznosu od 1,00 milijarde dinara i učestvuju sa 0,22% u ukupnim prihodima i primanjima. Odnose se na vraćene neisplaćene penzije i naknade, uplate više primljenih penzija i novčanih naknada od strane korisnika, na ime odštetnih zahteva od inostranih organizacija penzijskih osiguranja i drugo.

– 780000 – TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU u iznosu od 7,23 milijarde dinara učestvuju sa 1,57% u ukupnim prihodima i primanjima, a veći su za 4,12% u odnosu na procenjenu prethodnu godinu.

Za kategoriju osiguranika zaposlenih planirana su sredstva u iznosu od 7,01 milijardi dinara, i to:

– sredstva u iznosu od 5,36 milijardi dinara koja se odnose na doprinos za PIO koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje za zaposlene za čijim radom je prestala potreba, odnosno u svim drugim slučajevima prestanka rada poslodavca, dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o zapošljavanju (Ko781321) i sredstva u iznosu od 583,29 miliona dinara koja uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje prema članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Ko781323).

– sredstva u iznosu od 1,07 milijarde dinara na ime doprinosa za PIO zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koje uplaćuje Republički zavod za zdravstveno osiguranje (Ko781322).

Za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti planirana su sredstva u iznosu od 214,38 miliona dinara, i to:

– sredstva u iznosu od 95,34 miliona dinara od Nacionalne službe za zapošljavanje koja obračunava i plaća doprinos za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o zapošljavanju (Ko 781341).

– sredstva u iznosu od 119,04 miliona dinara od Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje koji obračunava i plaća doprinos za PIO za osiguranike koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju ili dok su na porodiljskom odsustvu, odnosno za vreme odsustva sa rada ili rada sa skraćenim radnim vremenom zbog posebne nege deteta (Ko781342).

– 800000 – PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE planirana su u iznosu od 43,00 miliona dinara i učestvuju sa 0,01% u ukupnim prihodima i primanjima, a odnose se na primanja od prodaje i otkupa nepokretnosti.

– 900000 – PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE planirana su u iznosu od 200,00 miliona dinara i učestvuju sa 0,04% u ukupnim prihodima i primanjima i odnose se na primanja od otplate kredita.

3.2. Rashodi i izdaci po Obrascu 2.

– opšti i poseban deo

Pri planiranju rashoda za 2009. godinu, pošlo se od sledećih pretpostavki:

1) da se u 2009. godini isplati dvanaest penzija i novčanih naknada, i to:

– za korisnike iz kategorije osiguranika zaposlenih za decembar 2008. godine i jedanaest meseci 2009. godine;

– za korisnike iz kategorije osiguranika samostalnih delatnosti dvanaest meseci 2009. godine;

– za korisnike iz kategorije osiguranika poljoprivrednika za drugi deo decembra 2008. godine i jedanaest ipo meseci 2009. godine (zaključno sa isplatom za prvi deo decembra 2009. godine).

2) da se procenjeni nivo materijalnih i ostalih rashoda u 2009. godini vrši u makroekonomskim okvirima, osim za rashode na koje utiče rast cena i za troškove vezane za isplatu penzija;

3) da se broj korisnika penzija u 2009. godini poveća za oko 1%.

Ukupno planirani rashodi i izdaci Fonda za 2009. godinu iznose 460,64 milijardi dinara, što je više za 15,32% u odnosu na procenjenu 2008. godinu.

Članom 171. Zakona propisano je da se sredstva Fonda koriste za “isplatu penzija i novčanih naknada iz penzijskog i invalidskog osiguranja; troškove za rad organa Fonda i za obavljanje upravnih, analitičkih, finansijskih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova za sprovođenje penzijskog i invalidskog osiguranja; i druge obaveze utvrđene zakonom”. Stavom 2. ovog člana regulisano da se sredstva Fonda mogu, u skladu sa aktom Fonda, koristiti za društveni standard korisnika penzija, najviše do 0,10% ukupnih prihoda Fonda po osnovu doprinosa.

– 400000 – TEKUĆI RASHODI planirani su u ukupnom iznosu od 459,74 milijardi dinara i čine 99,81% ukupnih rashoda i izdataka, a veći su za 15,71% u odnosu na procenjenu 2008. godinu po sledećim pozicijama:

– 410000 – RASHODI ZA ZAPOSLENE – planirana su sredstva u iznosu od 4,04 milijarde dinara i učestvuju sa 0,88% u ukupnim rashodima i izdacima, a veći su u odnosu na procenjenu 2008. godinu za 14,97%.

Najveći rashod predstavljaju zarade zaposlenih u iznosu od 3,09 milijardi dinara (Ko411000) i doprinosi na teret poslodavca u iznosu od 550,00 miliona dinara (Ko412000), koji su planirani na osnovu poznatih podataka za period januar-oktobar 2008. godine i u skladu sa smernicama iz Memoranduma. Visina sredstava za zarade uvećana je za iznos prekovremenog rada, koji je u organizovan zbog potrebe da se ubrza finalizacija nagomilanih poslova u vezi sa konsolidacijom fondova.

– 420000 – KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA planirana su sredstva u iznosu od 2,92 milijarde dinara koja učestvuju sa 0,63% u ukupnim rashodima i izdacima i veća su u odnosu na procenjenu prethodnu godinu za 8,47%.

Na ime stalnih troškova koje čine troškovi platnog prometa i bankarskih usluga, energetskih, komunalnih, usluga komunikacije, osiguranja i zakupa planirano je 493,00 miliona dinara u skladu sa projektovnom inflacijom (Ko421000).

Troškovi putovanja obuhvataju troškove dnevnica, prevoza i smeštaja na službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu i planirani su u iznosu od 74,20 miliona dinara (Ko422000).

Najznačajniji u okviru rahoda za korišćenje usluga i roba su rashodi za usluge po ugovoru, a planirani su u iznosu od 1,90 milijardi dinara što je za 8,57% više u odnosu na prethodnu godinu (Ko423000). U okviru ove grupe najveći rashod vezan je za troškove štampanja uputnica za isplate penzija i naknada (planiran u skladu sa uvećanim obimom penzija i naknada) i mikrofilmovanje dokumentacije.

Specijalizovane usluge planirane su u iznosu od 42,80 miliona dinara u skladu sa projektovanom inflacijom, a najveći rashodi odnose se na usluge zdravstva – preglede za utvrđivanje invalidnosti i usluge instituta zaštite na radu (Ko424000).

Za tekuće popravke i održavanje planirana su sredstva u iznosu od 221,00 miliona dinara uz rast u skladu sa inflacijom u odnosu na planirana sredstva za prethodnu godinu, pre svega za održavanje sve veće računarske opreme koja je neophodna za efikasniji rad službi (Ko425000).

Rashodi na ime materijala planirani su u skladu sa projektovanom inflacijom i iznose 191,50 miliona dinara (Ko426000).

– 470000 – PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA – planirana su sredstva u iznosu od 452,68 milijardi dinara sa učešćem od 98,27% u ukupnim rashodima i izdacima i povećanjem od 15,79% u odnosu na procenjenu 2008. godinu.

Na ime prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima (Ko471100) planiran je iznos od 405,68 milijardi dinara, i to:

– za korisnike iz kategorije osiguranika zaposlenih 366,35 milijardi dinara

– za korisnike iz kategorije osiguranika samostalnih delatnosti 14,71 milijardi dinara

– za korisnike iz kategorije osiguranika poljoprivrednika 24,62 milijarde dinara.

Ovi rashodi čine 88,07% ukupnih rashoda i izdataka i u odnosu na procenjenu 2008. godinu veći su za 16,28%.

Od ovih rashoda najznačajniji su rashodi za penzije koji obuhvataju isplatu starosnih, invalidskih, porodičnih (član 18. Zakona) i penzija korisnicima u inostranstvu (član 124. Zakona), u iznosu od 389,15 milijardi dinara što je 84,48% ukupnih rashoda i izdataka, a koji su za 16,37% viši u odnosu na procenjenu 2008. godinu (Ko471121). Ovako veliki procenat uslovljen je dostignutim nivoom penzija u 2008. godini, o čemu smo već pisali.

Planirana sredstva za novčane naknade za pomoć i negu drugog lica korisnicima penzija iznose 11,02 milijardi dinara (Ko471124). Članom 244. Zakona regulisana je visina ove naknade i usklađivanje na način predviđen za usklađivanje penzija. Planirana sredstva za novčane naknade za pomoć i negu drugog lica osiguranicima iznose 565,90 miliona dinara (Ko471137).

Sredstva za novčane naknade za telesno oštećenje korisnicima penzija (član 18. Zakona) planirana su u iznosu od 1,28 milijardi dinara (Ko 471125). Čl. 17, 18, 37, 74. i 81. Zakona regulišu ostvarivanje navedenog prava, visinu novčane naknade i njeno usklađivanje. Sredstva za novčanu naknadu za telesno oštećenje osiguranika planirana su u iznosu od 179,15 miliona dinara (Ko 471135).

Rashodi za naknade za skraćeno radno vreme za invalide II kategorije osiguranika zaposlenih, planirani su u iznosu od 240,00 miliona dinara (Ko 471131), privremena naknada za rad od dana nastanka invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće mesto za osiguranike zaposlenih i osiguranike samostalnih delatnosti u iznosu od 1,00 milijardi dinara (Ko 471134), a naknade za invalide III kategorije osiguranika zaposlenih u iznosu od 300,00 miliona dinara (Ko 471136). Član 224. Zakona reguliše visinu zatečenih prava i način njihovog usklađivanja.

Planirana sredstva za isplatu pogrebnih troškova iznose 1,94 milijarde dinara (Ko 471193). Sredstva su planirana posebno za svaku kategoriju osiguranika, odnosno na osnovu procene visine 1,5 prosečne penzije po kvartalima koja će biti isplaćena korisnicima iz određene kategorije osiguranika. Članovi 18, 41. i 75. Zakona regulišu pravo i visinu ove naknade.

Sredstva za prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga planirana su u iznosu od 283,84 miliona dinara i učestvuju sa 0,06% u ukupnim rashodima i izdacima (Ko 471200). U okviru ovih rashoda planirana su sredstva za nabavku pomagala za slepa lica u iznosu od 8,60 miliona dinara, a po članu 245. Zakona (Ko 471216). Sredstva na ime troškova smeštaja penzionera u domove za stare planirana su u iznosu 14,00 miliona dinara (Ko 471231). Troškovi usluge rehabilitacije i rekreacije (banjski oporavak penzionera) planirani su u iznosu od 261,24 miliona dinara što je regulisano članom 171. stav 2 Zakona koji glasi: “Sredstva fonda mogu se, u skladu sa aktom fonda, koristiti za društveni standard korisnika penzija, najviše do 0,10% ukupnih prihoda Fonda po osnovu doprinosa“(Ko 471292).

Na ime transfera drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja planirana su sredstva u iznosu od 46,72 milijarde dinara sa učešćem od 10,14% u ukupnim rashodima i izdacima i veća su za 11,73% u odnosu na 2008. godinu (Ko 471900). Planirana sredstva za zdravstveno osiguranje penzionera (član 8. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje) iznose 46,10 milijardi dinara. Doprinos za zdravstveno osiguranje penzionera plaća po stopi od 12,3% na isplaćene penzije (Ko 471911). Za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije, iz kategorije osiguranika zaposlenih planirano je 66,50 miliona dinara (Ko 471912), a za naknadu zarade od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja iz kategorije osiguranika zaposlenih i kategorije osiguranika samostalnih delatnosti (član 82. Zakona o zdravstvenom osiguranju) planirano je 556,00 miliona dinara (Ko 471913).

– 480000 – OSTALI RASHODI – planirana su sredstva u iznosu od 95,70 miliona dinara ili 0,02% ukupnih rashoda i izdataka. Na ime poreza i obaveznih taksi planirana su uvećana sredstva na ime poreza na dobit za prethodnu godinu po osnovu ostvarenih prihoda od plasiranih slobodnih sredstava (Ko 482000), a na ime eventualnih novčanih kazni (Ko 483000) i naknade štete (Ko 485000) planiran je nepromenjen iznos u odnosu na prethodnu godinu.

– 500000 – IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU planirani su u iznosu od 754,90 miliona dinara ili 0,16% od ukupnih rashoda i izdataka. Planirana su sredstva za kupovinu, izgradnju i kapitalno održavanje zgrada i objekata, i planiranje i praćenje projekta u iznosu od 376,00 miliona dinara (Ko 511000). Sredstva za nabavku opreme za saobraćaj, medicinske opreme, administrativne (računarska oprema) i drugo, planirana su u iznosu od 320,00 miliona dinara (Ko 512000). Sredstva za nabavku ostale opreme planirana su u iznosu od 11,90 miliona dinara (Ko 513000). Planirana su i sredstva vezana za nabavku nematerijalne imovine (od čega su najznačajniji kompjuterski softveri, licence i drugo) u iznosu od 47,00 miliona dinara (Ko 515000).

Od većih investicija planira se sledeće:

rekonstrukcija zgrade filijale Užice (58 miliona dinara);

završetak rekonstrukcije zgrade filijale Bor (23 miliona dinara)

završetak rekonstrukcije i adaptacije zgrade filijale Vrbas (19 miliona dinara);

dogradnja objekta (300 m2) filijale Kosovska Mitrovica (12 miliona dinara);

gradnja novog objekta (4.000 m2) za potrebe pokrajinske direkcije filijale Novi Sad (95 miliona dinara);

adaptacija poslovnog prostora u zgradi filijale Subotica (58 miliona);

nadogradnja i rekonstrukcija objekta filijale Sremska Mitrovica (19 miliona dinara);

kupovina i rekonstrukcija poslovnog prostora za potrebe direkcije Fonda u Beogradu (80 miliona);

planiraju se radovi na rekonstrukciji instalacija slabe i jake struje, instalacija za grejanje;

radovi na zameni spoljne stolarije u objektima filijala, a prema dinamičkom planu za tu vrstu radova, kao i radovi na uređenju fasada, dvorišta i parking prostora za potrebe parkiranja službenih automobila.

Sastavni deo ovog plana su i planovi investicija, adaptacija i tekućeg održavanja u delu koji se odnosi na investicije, kao i planovi osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala.

– 600000 – IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE planirani su u iznosu od 140,00 miliona dinara i odnose se na nabavku domaće finansijske imovine (Ko 620000).

PROJEKCIJA FINANSIJSKOG

PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

ZA 2010. GODINU

Pretpostavke za izradu projekcije plana Fonda za 2010. godinu:

– primenjeni su parametri iz Memoranduma o budzetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2009. godinu, sa projekcijama za 2010. i 2011. godinu;

– osnov za izradu plana za ovu godinu je Predlog Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2009. godinu;

– da se u 2010. godini isplati dvanaest penzija i novčanih naknada, i to:

za kategoriju osiguranika zaposlenih za decembar 2009. godine i jedanaest meseci 2010. godine,

za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti dvanaest meseci 2010. godine,

za kategoriju osiguranika poljoprivrednika za drugi deo decembra 2009. godine i jedanaest ipo meseci 2010. godine (zaključno sa isplatom za prvi deo decembra 2010. godine);

– planirano je da se penzije od 1. aprila 2010 usklade sa 3,54% i od 1. oktobra sa 3,04%;

U 2010. godini planirani su:

– Ukupni prihodi i primanja, u iznosu od 529,23 milijarde dinara;

– Ukupni rashodi i izdaci, u iznosu od 529,23 milijarde dinara.

PROJEKCIJA FINANSIJSKOG PLANA

REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

ZA 2011. GODINU

Pretpostavke za izradu projekcije plana Fonda za 2011. godinu:

– takođe su primenjeni parametri iz Memoranduma o budzetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2009. godinu, sa projekcijama za 2010. i 2011. godinu;

– osnov za izradu plana za ovu godinu je projekcija finansijskog plana Fonda za 2010. godinu;

– da se u 2011. godini isplati dvanaest penzija i novčanih naknada, i to:

za kategoriju osiguranika zaposlenih za decembar 2010. godine i jedanaest meseci 2011. godine,

za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti dvanaest meseci 2011. godine,

za kategoriju osiguranika poljoprivrednika za drugi deo decembra 2010. godine i jedanaest ipo meseci 2011. godine (zaključno sa isplatom za prvi deo decembra 2011. godine);

– planirano je da se penzije od 1. aprila 2011. godine usklade sa 3,03% i od 1. oktobra sa 2,52%;

U 2011. godini planirani su:

– Ukupni prihodi i primanja, u iznosu od 571,16 milijardi dinara;

– Ukupni rashodi i izdaci, u iznosu od 571,16 milijardi dinara.

Projekcije ukupnih tekućih prihoda i primanja i tekućih rashoda i izdataka Fonda za 2010. i 2011. godinu:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika-cija PRIMANjA PROJEKCIJA PLANA 2010 2011 1 2 3 4 700000 TEKUĆI PRIHODI 526.361.940 568.294.398 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 303.410.000 334.637.000 Osiguranika zaposlenih 280.800.000 309.245.000 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 138.890.000 152.950.000 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 139.570.000 153.720.000 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 366.000 402.800 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 1.974.000 2.172.200 Osiguranika samostalnih delatnosti 21.070.000 23.662.000 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 21.015.000 23.600.000 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 55.000 62.000 Osiguranika poljoprivrednika 1.540.000 1.730.000 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 1.486.000 1.670.000 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 54.000 60.000 730000 DONACIJE I TRANSFERI 212.473.760 222.700.500 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 212.473.760 222.700.500 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 212.473.760 222.700.500 Transferi Ministarstva finansija 183.295.760 191.688.500 Osiguranika zaposlenih 168.615.760 175.576.500 7331623 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike zaposlene – za pokriće penzija – dotacije 168.615.760 175.576.500 Osiguranika poljoprivrednika 14.680.000 16.112.000 7331632 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike – za pokriće penzija – dotacije 14.680.000 16.112.000 Transferi Ministarstva rada i socijalne politike 29.178.000 31.012.000 Osiguranika zaposlenih 13.603.000 14.453.000 7331621 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike zaposlene – za prava ostvarena pod posebnim saveznim propisima 5.618.000 5.970.000 7331622 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike zaposlene – za prava ostvarena pod posebnim republičkim propisima 5.420.000 5.758.000 7331670 Tekući transferi po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za pokriće razlike do najnižeg iznosa penzije utvrđene u članu 76. i članu 207. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 2.565.000 2.725.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 195.000 190.000 7331641 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti – za prava ostvarena pod posebnim propisima 143.000 133.500 7331642 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti – za pokriće razlike do najnižeg iznosa penzije utvrđene u članu 76. i članu 207. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 52.000 56.500 Osiguranika poljoprivrednika 15.380.000 16.369.000 7331631 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike – za prava ostvarena pod posebnim propisima 3.920.000 3.963.000 7331680 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika za pokriće razlike do najnižeg iznosa penzije saglasno članu 76. i članu 207. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 11.460.000 12.406.000 740000 DRUGI PRIHODI 824.500 863.600 741000 PRIHODI OD IMOVINE 312.000 313.000 741100 Kamate 12.000 13.000 741160 Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 12.000 13.000 741200 Dividende 300.000 300.000 741260 Dividende organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 300.000 300.000 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 12.500 13.000 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 12.500 13.000 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 500.000 537.600 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 500.000 537.600 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 1.178.000 1.264.600 771000 MEMORANDUMSKE STAVKEZA REFUNDACIJU RASHODA 1.178.000 1.264.600 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 1.178.000 1.264.600 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NAISTOM NIVOU 8.475.680 8.828.698 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 8.475.680 8.828.698 Osiguranika zaposlenih 8.227.830 8.569.539 781321 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje 6.355.616 6.609.840 781322 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički zavod za zdravstveno osiguranje 1.259.759 1.322.746 781323 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 612.455  636.953  Osiguranika samostalnih delatnosti 247.850 259.159 781341 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost, dok ostvaruju pravo na novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju 108.210 112.538 781342 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu i drugu delatnost kao osnovno zanimanje dok primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju plaća Republički zavod za zdravstveno osiguranje ili dok su na porodiljskom odsustvu 139.640 146.621 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 46.510 48.442 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 46.510 48.442 811000 PRIMANjA ODPRODAJE NEPOKRETNOSTI 46.000 48.000 811160 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 46.000 48.000 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 510 442 812160 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 510 442 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 2.818.600 2.819.500 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 2.818.600 2.819.500 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 2.818.600 2.819.500 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 18.600 19.500 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 18.600 19.500 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 2.800.000 2.800.000 921960 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 2.800.000 2.800.000   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA-klasa 7, 8 i 9 529.227.050 571.162.340

Ekonomska klasifika- cija IZDACI PROJEKCIJA PLANA 2010 2011 1 2 3 4 400000 TEKUĆI RASHODI 528.174.250 570.060.840 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.133.900 4.400.450 411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 3.150.000 3.358.000 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 563.800 601.000 413000 Naknade u naturi 17.500 18.300 414000 Socijalna davanja zaposlenima 101.500 108.000 415000 Naknade troškova za zaposlene 63.500 66.500 416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 237.600 248.650 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 3.412.700 3.628.300 421000 Stalni troškovi 520.000 544.000 422000 Troškovi putovanja 78.300 82.000 423000 Usluge po ugovoru 2.334.000 2.500.000 424000 Specijalizovane usluge 45.200 47.300 425000 Tekuće popravke i održavanje 233.200 244.000 426000 Materijal 202.000 211.000 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 30.000 32.500 441000 Otplata domaćih kamata  0 0  444000 Prateći troškovi zaduživanja  30.000 32.500  470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 520.561.950 561.963.890 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 520.561.950 561.963.890 Osiguranika zaposlenih 469.801.060 506.971.880 Osiguranika samostalnih delatnosti 19.161.210 20.781.220 Osiguranika poljoprivrednika 31.599.680 34.210.790 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 464.577.800 501.509.400 Osiguranika zaposlenih 419.078.500 452.217.200 Osiguranika samostalnih delatnosti 17.105.400 18.552.300 Osiguranika poljoprivrednika 28.393.900 30.739.900 471121 Osnovne penzije 445.350.000 481.000.000 Osiguranika zaposlenih 402.800.000 434.900.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 16.500.000 17.900.000 Osiguranika poljoprivrednika 26.050.000 28.200.000 471124 Nega i pomoć penzionera 12.669.000 13.503.100 Osiguranika zaposlenih 10.100.000 10.720.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 479.000 517.100 Osiguranika poljoprivrednika 2.090.000 2.266.000 471125 Telesno oštećenje penzionera 1.489.500 1.581.900 Osiguranika zaposlenih 1.415.000 1.503.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 35.000 37.100 Osiguranika poljoprivrednika 39.500 41.800 471131 Naknada za skraćeno radno vreme za invalide II kategorije 279.000 296.000 Osiguranika zaposlenih 279.000 296.000 471134 Privremena naknada zarade od dana nastajanja invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće mesto 1.405.900 1.493.600 Osiguranika zaposlenih 1.403.000 1.490.500 Osiguranika samostalnih delatnosti 2.900 3.100 471135 Naknade za telesno oštećenje osiguranika 202.200 214.500 Osiguranika zaposlenih 195.000 207.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 2.500 2.600 Osiguranika poljoprivrednika 4.700 4.900 471136 Naknade za invalide III kategorije 334.500 355.400 Osiguranika zaposlenih 334.500 355.400 471137 Nega i pomoć osiguranika 641.400 682.500 Osiguranika zaposlenih 560.000 594.300 Osiguranika samostalnih delatnosti 10.200 11.000 Osiguranika poljoprivrednika 71.200 77.200 471193 Pogrebni troškovi 2.206.300 2.382.400 Osiguranika zaposlenih 1.992.000 2.151.000 Osiguranika samostalnih delatnosti 75.800 81.400 Osiguranika poljoprivrednika 138.500 150.000 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 327.290 359.690 Osiguranika zaposlenih 304.000 333.580 Osiguranika samostalnih delatnosti 21.410 24.020 Osiguranika poljoprivrednika 1.880 2.090 471216 Pomagala i naprave 9.180 9.660 Osiguranika zaposlenih 8.500 8.940 Osiguranika samostalnih delatnosti 340 360 Osiguranika poljoprivrednika 340 360 471231 Troškovi smeštaja penzionera u domove za stare 14.700 15.400 Osiguranika zaposlenih 14.700 15.400 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 303.410 334.630 Osiguranika zaposlenih 280.800 309.240 Osiguranika samostalnih delatnosti 21.070 23.660 Osiguranika poljoprivrednika 1.540 1.730 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 55.656.860 60.094.800 Osiguranika zaposlenih 50.418.560 54.421.100 Osiguranika samostalnih delatnosti 2.034.400 2.204.900 Osiguranika poljoprivrednika 3.203.900 3.468.800 471910 Transferi Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje 55.656.860 60.094.800 Osiguranika zaposlenih 50.418.560 54.421.100 Osiguranika samostalnih delatnosti 2.034.400 2.204.900 Osiguranika poljoprivrednika 3.203.900 3.468.800 471911 Transferi RZZO-u za doprinose za osiguranje 54.774.500 59.157.300 Osiguranika zaposlenih 49.541.700 53.489.600 Osiguranika samostalnih delatnosti 2.028.900 2.198.900 Osiguranika poljoprivrednika 3.203.900 3.468.800 471912 Transferi za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije 75.460 80.100 Osiguranika zaposlenih 75.460 80.100 471913 Transferi RZZO-u za naknade zarada od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja 806.900 857.400 Osiguranika zaposlenih 801.400 851.400 Osiguranika samostalnih delatnosti 5.500 6.000 480000 OSTALI RASHODI 35.700 35.700 481000 Dotacije nevladinim organizacijama 0 0 482000 Porezi, obavezne takse i kazne 30.000 30.000 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 4.200 4.200 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 1.500 1.500 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 904.800 946.500 510000 OSNOVNA SREDSTVA 904.800 946.500 511000 Zgrade i građevinski objekti 478.000 500.000 512000 Mašine i oprema 361.000 378.000 513000 Ostale nekretnine i imovina 15.800 16.500 515000 Nematerijalna imovina 50.000 52.000 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 148.000 155.000 610000 OTPLATA GLAVNICE 0 0 611000 Otplata glavnice domaćim kreditorima 0 0 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 148.000 155.000 621000 Nabavka domaće finansijske imovine 148.000 155.000   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 529.227.050 571.162.340

Ostavite komentar