Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja i podrške industriji informacionih tehnologija

AKCIONI PLAN

ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA I PODRŠKE INDUSTRIJI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

Akcionim planom za sprovođenje Strategije razvoja i podrške industriji informacionih tehnologija utvrđuju se mere i/ili aktivnosti za sprovođenje ove strategije koju je Vlada usvojila 8. marta 2013. godine („Službeni glasnik RS” broj 25/13).

Akcioni plan je usmeren na jačanje ove industrije i podsticanju njenog rasta i razvoja. Jačanje industrijske strukture u sektoru informacionih oi komunikacionih tehnologija i njeno efikasnije uključivanje u savremene svetske tržišne tokove će se ostvariti uvođenjem sledećih mera:

Podrška za IT preduzetništvo i startap projekte

Poreske olakšice za softverske kompanije

Podrška izvoznicima softverskih proizvoda i rešenja

Unapređenje zakonskog okvira

Unapređenje obrazovanja

Promotivna kampanja.

Budući da IT industrija zahteva manja početka ulaganja za izlazak na svetsko tržište, a da je njena profitabilnost daleko veća, moguće je uz relativno mala ulaganja dovesti do uspostavljanja i jačanja tehnološkog startap ekosistema u Republici Srbiji, kao i jačanja IT klastera i tehnoloških inkubatora. Softverske kompanije, koje ulažu u istraživanje i razvoj, proizvode softverske proizvode i rešenja, ili čak i izvoze iste, potrebno je pomoći u vidu poreskih olakšica, unapređenja zakonskog okvira, finansijskih podsticaja, pružanja informacija ili povezivanjem sa inostranim partnerima radi jednostavnijeg i uspešnijeg poslovanja koje treba da rezultira u povećanom obimu poslovanja i zapošljavanja.

Imajući u vidu da informacione tehnologije već nekoliko decenija beleže najveće stope rasta u svetskoj ekonomiji i da je zbog toga broj novostvorenih radnih mesta u ovoj industriji sve veći, a uzevši u obzir kvalitetno tehničko obrazovanje koje naša zemlja ima u ovoj oblasti, Republika Srbija ima perspektivu za intenzivan razvoj ove industrije i proboj na svetsko tržište. Zbog toga je neophodno dodatno unaprediti obrazovanje i obučiti što veći broj mladih, ali i drugih nezaposlenih, lica za posao u IT struci, što se može ostvariti povećavanjem upisnih kvota na IT smerovima visokoškolskih ustanova, uvođenjem obaveznog informatičkog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama i odgovarajućim kursevima za prekvalifikaciju.

Sprovođenje akcionog plana praćeno je odgovarajućom promotivnom kampanjom koja ima za cilj da podstakne mlade da se okrenu ovoj perspektivnoj industriji, kako bi Republika Srbija imala što veći broj stručnjaka, a i da predstave Republiku Srbiju na međunarodnim forumima kako bi se privukli strani investitori, koji bi te stručnjake i zaposlili.

Opis aktivnosti

Rok za realizaciju

Odgovorna institucija

Partneri

1. PODRŠKA ZA IT PREDUZETNIŠTVO I STARTAP PROJEKTE

Cilj 1.1: Uspostavljanje i jačanje tehnološkog startap ekosistema u Republici Srbiji

Aktivnost 1.1.1: Donošenje Programa o rasporedu i korišćenju sredstava za podsticanje preduzetništva u informaciono-tehnološkoj delatnosti u 2013. godini

maj 2013.

MFP

MSUTT

Aktivnost 1.11: Raspisivanje javnog poziva za dodelu finansijskih podsticaja investitorima, koji nameravaju da ulože početni kapital u startap projekte

jun 2013.

SIEPA

MFP

Aktivnost 1.1.2: Raspisivanje javnog konkursa za dodelu sredstava predviđenih za obuku i umrežavanje IT preduzetnika

jun2013.

SIEPA

MFP

Cilj 1.2: Jačanje IT klastera i tehnoloških inkubatora

Aktivnost 1.2.1: Raspisivanje javnog poziva za finansijsku podršku tehnološkim inkubatorima i IT klasterima

septembar 2013.

MFP

Aktivnost 1.2.2: Raspisivanje javnog konkursa za dodelu prostora u tehnološkim parkovima pod beneficiranim uslovima zakupa za tehnološke inkubatore, zajedničke radne prostore i IT klastere

Beograd:

septembar 2013.

Niš, Novi Sad:

do kraja 2015.

MPN

MFP

MPN(JUP)

MFP

2. PORESKE OLAKŠICE ZA SOFTVERSKE KOMPANIJE

Cilj 2.1: Pružanje podrške preduzećima koja ulažu u istraživanje i razvoj

Aktivnost 2.1: Utvrđivanje predloga izmena i dopuna Zakona o porezu na dobit pravnih lica

jun 2013.

Vlada

MFP

Cilj 2.2: Pružanje podrške preduzećima koja proizvode softverske proizvode i rešenja

Aktivnost 2.2: Utvrđivanje predloga izmena i dopuna propisa kojima se uređuju doprinosiza obavezno socijalno osiguranje

jun 2013.

Vlada

MFP

3. PODRŠKA IZVOZNICIMA SOFTVERSKIH PROIZVODA IREŠENJA

Cilj 3.1: Pružanje podrške IT preduzećima koja izvoze sopstvene softverske proizvode i rešenja

Aktivnost 3.1: Podrška u vidu informacija o inostranim IT tržištima

do kraja 2013.

MSUTT

MSP

Aktivnost 3.2: Organizovanje prezentacija domaćih softverskih proizvoda i rešenja za ekonomske savetnike u ambasadama država ZND, Bliskog Istoka, Severne i Podsaharske Afrike

do kraja 2013.

MFP

MSUTT

MSP

IT klasteri

Aktivnost 3.3: Uvođenje novih instrumenata za finansiranje i osiguranje izvoza, prilagođenih IT industriji

do kraja 2013.

AOFI

MFP

4. UNAPREĐENJE ZAKONSKOG OKVIRA

Cilj 4.1: Stvaranje zakonskih pretpostavki za razvoj servisa za elektronska plaćanja, razmenu elektronskih računovodstvenih isprava i elektronsku komunikaciju građana i privrede sa državnim organima

Aktivnost 4.1: Utvrđivanje predloga Zakona o platnim uslugama

do kraja 2013.

NBS

MFP

Aktivnost 4.2: Utvrđivanje predloga Zakona o računovodstvu

jun 2013.

Vlada

MFP

Aktivnost 4.3: Utvrđivanje predloga izmena i dopuna Zakona o republičkim administrativnim taksama

do kraja 2013.

Vlada

MFP

Aktivnost 4.4: Utvrđivanje predloga izmena i dopuna propisa kojima bi se pojednostavilo poslovanje preduzetnika i samozaposlenih

do kraja 2013.

Vlada

MFP

Aktivnost 4.5: Određivanje poreskih savetnika za pružanje odgovora na sve nejasnoće u vezi sa poslovanjem u oblasti IT

do kraja 2013.

Poreska uprava

MFP

Aktivnost 4.6: Sastavljanje liste prioriteta i iniciranje pregovora sa državama sa kojima Republika Srbija nema zaključen sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, radi zaključivanja takvih sporazuma

do kraja 2015.

MFP

IT klasteri

Aktivnost 4.7: Izmena Pravilnika o radio-opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi, radi obezbeđivanja pojednostavljene i ubrzane procedure za uvoz prototipa, uzoraka, mehaničkih i elektronskih delova, radio uređaja i sličnih komponenti koje se koriste za istraživanje i razvoj u obasti IT

do kraja 2013.

MSUTT

RATEL i drugi organi uključeni u sistem kontrole kvaliteta

5. UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA

Cilj 5.1: Povećanje broja upisanih studenata na fakultete koji obrazuju potrebne stručnjake i prilagođavanje nastavnih programa kako bi se mladima omogućilo sticanje upotrebljivih i aktuelnih IT znanja i veština

Aktivnost 5.1: Povećanje upisnih kvota na IT smerovima visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija

jun 2013.

MFP

MPN

Aktivnost 5.2: Uvođenje obaveznog informatičkog obrazovanja u programe svih osnovnih i srednjih škola u Srbiji i prilagođavanje svih ostalih predmeta u smislu primene informatike ili potrebnih predznanja za informatiku

mart 2015.

MPN

MSUTT

Aktivnost 5.3: Formiranje saveta za usklađivanje sa potrebama privrede i unapređenje obrazovanja u oblasti IT

do kraja 2013.

MPN

MFP

MSUTT

Predstavnici IT industrije

Aktivnost 5.4: Stavljanje na raspolaganje tehničkim fakultetima, čiji je osnivač država, dodatnog prostora i sredstava za tehničko opremanje, kao i ostalih neophodnih sredstava, radi povećanja broja studenata na IT smerovima

do kraja 2014.

Vlada

MPN

Tehnički fakulteti čiji je osnivač Republika Srbija

Aktivnost 5.5: Analiza potreba za obukama nezaposlenih lica sa evidencije NSZ prema potrebama tržišta rada u IT sektoru i sastavljanje plana obuka

jun 2013.

MRZSP

NSZ

MSUTT

6. PROMOTIVNA KAMPANJA

Cilj 6.1: Promocija novih mera podrške i srpske IT industrije

Aktivnost 6.1: Predstavljanje Republike Srbije i mera za podršku IT industriji najvećim svetskim multinacionalnim kompanijama, uz podršku onih koje su već prisutne u našoj zemlji

do kraja 2013.

MFP

Predstavništva značajnih svetskih IT kompanija u Republici Srbiji i njihova poslovna udruženja

Korišćene skraćenice

ITinformacione tehnologije

MFP – Ministarstvo finansija i privrede

SIEPA – Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza

MPN – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (Jedinica za upravljanje projektom)

MSUTT – Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunicakija

MSP – Ministarstvo spoljnih poslova

AOFI – Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza

NBS – Narodna banka Srbije

MRZSP – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

NSZ – Nacionalna služba za zapošljavanje

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12– US i 72/12), na predlog Ministarstva finansija i privrede,

Vlada donosi

ZAKLJUČAK

1.Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja i podrške industriji informacionih tehnologija, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak, radi realizacije, dostaviti Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koje će jedan primerak dostaviti Jedinici za upravljanje projektima, Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike koje će jedan primerak dostaviti Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Ministarstvu spoljnih poslova, Ministarstvu finansija i privrede koje će po jedan primerak dostaviti Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza, Poreskoj upravi i Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza.

05 Broj

U Beogradu, 2013. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar