Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1.Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu.

Draft Law on Amendments and Additions to the Labour Law

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

Predloženim izmenama i dopunama Zakona o radu ne vrši se usklađivanje sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, već se preciziraju i dopunjuju pojedine odredbe, u cilju njihovog efikasnijeg sprovođenja u praksi i usklađivanja sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, a na predlog Inspektorata za rad

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa

/

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

/

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

Predloženim izmenama i dopunama Zakona o radu ne vrši se usklađivanje sa propisima EU, već se preciziraju i dopunjuju pojedine odredbe, u cilju njihovog efikasnijeg sprovođenja u praksi i usklađivanja sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, a na predlog Inspektorata za rad.

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

/

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

/

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

/

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

/

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

/

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Predloženim izmenama i dopunama Zakona o radu ne vrši se usklađivanje sa propisima EU, već se preciziraju i dopunjuju pojedine odredbe, u cilju njihovog efikasnijeg sprovođenja u praksi i usklađivanja sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, a na predlog Inspektorata za rad.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

/

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

/

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

S obzirom da se Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu ne vrši usklađivanje sa odgovarajućim propisima Evropske unije, nisu izvršene konsultacije sa Evropskom komisijom.

Ostavite komentar