Uredba o utvrđivanju lučkog područja luke u Sremskoj Mitrovici

Na osnovu člana 214a st. 1. i 4. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – dr. zakon, 92/16 i 104/16 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

o utvrđivanju lučkog područja luke u Sremskoj Mitrovici

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se područje luke u Sremskoj Mitrovici u skladu sa Strategijom razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine („Službeni glasnik RS”, broj 3/15), dokumentima prostornog i urbanističkog planiranja i planskim dokumentima koji se odnose na upravljanje vodama.

Član 2.

Lučko područje iz člana 1. ove uredbe čine katastarske parcele br. 5880/6 i 5880/8 upisane u list nepokretnosti broj 21043 Katastarske opštine Sremska Mitrovica, ukupne površine 4ha 56a 85m².

Sastavni deo lučkog područja iz stava 1. ovog člana je i sidrište luke omeđeno koordinatnim tačkama.

Član 3.

Na osnovu ove uredbe izvršiće se zabeležba lučkog područja i prava preče kupovine Republike Srbije na lučkoj infrastrukturi i suprastrukturi u katastru nepokretnosti.

Agencija za upravljanje lukama dostaviće potrebnu dokumentaciju nadležnom pravobranilaštvu, koje će izvršiti upis zabeležbe iz stava 1. ovog člana.

Član 4.

Grafički prikaz područja i koordinate sidrišta iz člana 2. ove uredbe odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-11846/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

Vlada

Predsednik

Ana Brnabić, s.r.

KOORDINATE GRANIČNIH TAČAKA POLIGONA SIDRIŠTA

LUKE U SREMSKOJ MITROVICI

Sidrište opšte namene

Tačka x y 1 7392625 4980568 2 7393033 4980603 3 7393045 4980472 4 7392636 4980437

Ostavite komentar