Predlog zakona o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemijaˮ Pančevo prema privrednom društvu „Naftna industrija Srbijeˮ a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PREDLOGA ZAKONA O PREUZIMANJU OBAVEZA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU PETROHEMIJSKIH PROIZVODA, SIROVINA I HEMIKALIJAHIPPETROHEMIJA PANČEVO PREMA PRIVREDNOM DRUŠTVUNAFTNA INDUSTRIJA SRBIJEˮ A.D. NOVI SAD I PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O PREUZIMANJU OBAVEZA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU PETROHEMIJSKIH PROIZVODA, SIROVINA I HEMIKALIJA „HIP – PETROHEMIJAˮ PANČEVO PREMA PRIVREDNOM DRUŠTVU „NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJEˮ A.D. NOVI SAD I PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE

DRAFT LAW ON TAKEOVER OF OBLIGATIONS OF JOINT STOCK COMPANY FOR PRODUCING PETROCHEMICAL PRODUCTS, RAW MATERIALS AND CHEMICALS „HIP – PETROHEMIJA” PANCEVO TO THE ECONOMIC COMPANY „NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE” A.D. NOVI SAD AND CONVERTING THESE OBLIGATIONS IN PUBLIC DEBT OF THE REPUBLIC OF SERBIA

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane(„Službeni glasnik RS”, broj 83/08)(u daljem tekstu: Sporazum)

a) Odredba Sporazuma koja se odnosi na normativnu saržinu propisa

Članom 73. Sporazuma stav 1. tačka iii propisano je da svaka državna pomoć koja narušava ili preti da naruši konkurenciju davanjem prednosti određenim preduzećima ili određenim proizvodima nije u skladu sa sa pravilnim funkcionisanjem Sporazuma u meri u kojoj može uticati na trgovinu između Zajednice i Republike Srbije

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma

Opšti rok za usklađivanje zakonodavstva saglasno članu 72. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma

Nema

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma

Nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Nema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Nema

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Nema

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Nema

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Nema

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Nema

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoje relevantni propisi Evropske unije sa kojima je potrebno uskladiti odredbe Predloga zakona o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemijaˮ Pančevo prema privrednom društvu„Naftna industrija Srbijeˮ a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Saradnja sa Evropskom unijom i učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti?

U izradi Predloga zakona o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemijaˮ Pančevo prema privrednom društvu„Naftna industrija Srbijeˮ a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar