Predlog zakona o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemijaˮ Pančevo prema privrednom društvu „Naftna industrija Srbijeˮ a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije

PREDLOG ZAKONA

O PREUZIMANJU OBAVEZA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU PETROHEMIJSKIH PROIZVODA, SIROVINA I HEMIKALIJA „HIP – PETROHEMIJA” PANČEVO PREMA PRIVREDNOM DRUŠTVU„NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJEˮ A.D. NOVI SAD I PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se način i dinamika izmirenja obaveza Republike Srbije, koje su nastale na osnovu duga akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemijaˮ Pančevo prema privrednom društvu „Naftna industrija Srbijeˮ a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: NIS a.d. Novi Sad), a u skladu sa Programom mera za izmirivanje obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemijaˮ a.d. Pančevo prema privrednom društvu NIS a.d. Novi Sad, po osnovu isporuke primarnog benzina, kao i način obezbeđenja sredstava za ove namene.

Iznos obaveza i potraživanja

Član 2.

Republika Srbija preuzima kao javni dug Republike Srbije obaveze iz člana 1. ovog zakona, u ukupnom iznosu do 105.000.000 evra, sa stanjem na dan 30. novembar 2016. godine.

Republika Srbija će potraživati iznos iz stava 1. ovog člana od akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemijaˮ Pančevo, koje će u istom iznosu evidentirati obavezu prema Republici Srbiji.

Sredstva za izmirenje obaveza

Član 3.

Sredstva za izmirenje obaveza iz člana 2. ovog zakona obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Način i dinamika izmirenja obaveza

Član 4.

Obaveze iz člana 2. ovog zakona prema privrednom društvu NIS a.d. Novi Sad, Republika Srbija isplatiće u šest rata prema sledećoj dinamici:

– do 31. decembra 2016. godine – u visini 20% ukupnog iznosa obaveze utvrđene u članu 2. ovog zakona,

– do 15. juna 2017. godine – u visini 16% ukupnog iznosa obaveze utvrđene u članu 2. ovog zakona,

– do 15. decembra 2017. godine – u visini 16% ukupnog iznosa obaveze utvrđene u članu 2. ovog zakona,

– do 15. juna 2018. godine – u visini 16% ukupnog iznosa obaveze utvrđene u članu 2. ovog zakona,

– do 15. decembra 2018. godine – u visini 16% ukupnog iznosa obaveze utvrđene u članu 2. ovog zakona,

– do 15. juna 2019. godine – u visini 16% ukupnog iznosa obaveze utvrđene u članu 2. ovog zakona.

Izmirenje obaveza

Član 5.

Izmirenje obaveza prema privrednom društvu NIS a.d. Novi Sad izvršiće Ministarstvo finansija – Uprava za javni dug, u skladu sa članom 4. ovog zakona, prenosom sredstava na tekući račun privrednog društva NIS a.d. Novi Sad u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate svake rate obaveza.

Potraživanja koja privredno društvo NIS a.d. Novi Sad ima prema Republici Srbiji iz člana 1. ovog zakona može ustupiti drugom pravnom ili fizičkom licu.

U slučaju ustupanja potraživanja ili dela potraživanja privrednog društva NIS a.d. Novi Sad prema Republici Srbiji iz člana 1. ovog zakona drugom pravnom, odnosno fizičkom licu, obaveza Republike Srbije prema privrednom društvu NIS a.d. Novi Sad, se smatra izmirenom isplatom sredstava iz člana 4. ovog zakona tom drugom pravnom, odnosno fizičkom licu.

Isplata iz stava 3. ovog člana, vrši se na osnovu pismenog obaveštenja privrednog društva NIS a.d. Novi Sad, Ministarstvu finansija – Upravi za javni dug, o ustupanju potraživanja iz člana 1. ovog zakona na drugo pravno, odnosno fizičko lice.

Završna odredba

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar