Predlog zakona o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemijaˮ Pančevo prema privrednom društvu „Naftna industrija Srbijeˮ a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 15. Ustava Republike Srbije, kojim je predviđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

„HIP – Petrohemija a.d. Pančevo” (u daljem tekstu: HIP-Petrohemija) je akcionarsko društvo za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija, matični broj 08064300, registrovano u Agenciji za privredne registre kao privredno društvo čija je pretežna delatnost: „Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima”, šifra delatnosti 2016. Većinski vlasnik preduzeća je Republika Srbija.

Društvo za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju, promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: NIS a.d.) je dobavljač primarnog benzina HIP – Petrohemija, na osnovu više ugovora o isporuci primarnog benzina koji su bazirani na osnovu Protokola o strateškoj saradnji od 17. septembra 2009. godine zaključenog između Republike Srbije i NIS a.d, Sporazuma o strateškoj saradnji usvojen Zaključkom Vlade 05 Broj: 023-8794/2011, kao i Ugovora o restrukturiranju duga zaključenog 13. novembra 2009. godine između NIS a.d. i HIP – Petrohemija u restrukturiranju.

Međutim, kako se poslovanje HIP – Petrohemija u periodu nakon uvođenja sankcija Ujedinjenih nacija odvijalo u neekonomskim uslovima (nemogućnost uvoza sirovina u periodu sankcija, bombardovanje pogona tokom 1999. godine, stvaranje „uskog grla” zbog smanjenja mogućnosti korišćenja baznih kapaciteta, rast cene nafte i gasa na tržištu koji nije bio praćen rastom cena polimera) došlo je do kašnjenja u izmirivanju obaveza prema NIS a.d. pa je između Republike Srbije i NIS a.d. zaključen Memorandum o regulisanju potraživanja NIS a.d. prema JP „Srbijagas” i HIP Petrohemija (u daljem tekstu: Memorandum), koji je usvojen Zaključkom Vlade 05 Broj: 023-15178/2014 od 27. novembra 2014. godine. HIP – Petrohemija od 2014. godine redovno izmiruje sve tekuće obaveze, a u 2015. i 2016. godini na nivou poslovnog rezultata iskazana je dobit. Predmet Memoranduma je način regulisanja dugovanja HIP – Petrohemija prema NIS a.d.

Shodno zaključenom Memorandumu, kao i Aneksu 2 Memoranduma potpisan je Zapisnik o usaglašavanju obaveza između NIS a.d. i HIP – Petrohemija kojim su utvrđene ukupne obaveze HIP – Petrohemija prema NIS a.d. na dan 30. novembar 2016. godine, u isnosu od 31.382.529.983,57 dinara.

Vlada je donela Zaključak 05 Broj: 312-11919/2016 od 15. decembra 2016. godine kojim je usvojila Program mera za izmirivanje obaveza Akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija” a.d. Pančevo prema privrednom društvu NIS a.d. Novi Sad, po osnovu isporuke primarnog benzina.

Imajući u vidu ugroženu finansijsku poziciju HIP – Petrohemija, veliku kreditnu izloženost (što je posledica opisanih neekonomskih uslova poslovanja iz proteklog perioda), HIP – Petrohemija nije u mogućnosti da obezbedi finansijska sredstva i izmiri obaveze koje datiraju iz prethodnog perioda, a da pri tome ne ugrozi tekuće poslovanje, pa je neophodno da osnivač – Republika Srbija obezbedi finansijska sredstva kako bi se izmirile obaveze HIP – Petrohemija prema NIS a.d.

U cilju rešavanja ovog problema, potrebno je donošenje posebnog zakona kojim će Republika Srbija preuzeti, kao javni dug, obaveze HIP – Petrohemija prema NIS a.d, u iznosu od 105.000.000 evra.

Ovim zakonom urediće se način, postupak i izmirivanje obaveza HIP – Petrohemija prema NIS a.d, kao i način obezbeđenja sredstava za ove namene.

Poštujući potrebu da se HIP – Petrohemija pruži podrška, neophodno je donošenje ovog zakona kako se ne bi ugrozio normalan, kontinuiran rad HIP – Petrohemija i kako bi se nastavio proces reorganizacije ovog preduzeća shodno međunarodno preuzetim obavezama.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. ovog zakona predviđa se način i dinamika izmirivanja obaveza Republike Srbije prema privrednom društvu NIS a.d. Novi Sad, kao i način obezbeđenja sredstava za ove namene.

Odredbom člana 2. ovog zakona predviđa se iznos preuzetih obaveza i potraživanja.

Odredbom člana 3. ovog zakona predviđeno je da će se sredstva za izmirenje obaveza iz ovog zakona obezbeđivati u budžetu Republike Srbije.

Odredbama člana 4. ovog zakona predviđa se način i dinamika izmirenja obaveza.

Odredbama člana 5. ovog zakona predviđa se način izmirenja obaveza.

Odredbom člana 6. ovog zakona predviđa se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije za 2016. i 2017. godinu, i to na Razdelu 16 – Ministarstvo finansija, Glava 16.7 – Uprava za javni dug, Program 2201, funkcija 170, programska aktivnost 0001, ekonomska klasifikacija 611 – Otplata glavnice domaćim kreditorima.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), imajući u vidu da je neophodno što pre preduzeti mere kako bi se započelo sa izmirenjem dugovanja prema privrednom društvu NIS a.d, koje su deo međunarodnih obaveza Republike Srbije.

VI. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU OVOG ZAKONA PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA

Razlozi za stupanje na snagu ovog zakona pre osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” sadržan je u članu 196. stav 4. Ustava, kojim je predviđeno da zakon stupa na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njegovog donošenja.

Razlozi za stupanje na snagu ovog zakona pre osmog dana od dana objavljivanja nalaze se u tome da je u što hitnijem roku potrebno isplatiti zaostale obaveze HIP – Petrohemija prema privrednom društvu NIS a.d, kako bi se nastavio proces reorganizacije HIP – Petrohemija shodno međunarodno preuzetim obavezama.

Ostavite komentar