Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene

Draft Law on amendments to the law on export and import of dual-use items

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa,

Član 3. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma,

Na navedenu obavezu primenjuje se opšti rok za usklađivanje zakonodavstva prema članu 72. Sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma,

ispunjava u potpunosti

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma,

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

Zakon o izvozu i uvozu robe dvostruke namene („Službeni glasnik RS“ broj 95/2013) stupio je snagu 8. novembra 2013. godine. U postupku njegovog donošenja, između ostalih, dobijeno je i Mišljenje Kancelarije za EU, u kome je navedeno da na dostavljene materijale (Predlog zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, Izjavu o usklađenosti propisa sa propisima EU i Tabelu usklađenosti) nemaju primedbe. Donošenjem ovog zakona Republika Srbija je u potpunosti usaglasila svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU u ovoj oblasti i na taj način ispunila obavezu iz Nacionalnog programa. Naime, ovim zakonom je pored izvoza robe dvostruke namene, kontrolisan i uvoz robe dvostruke namene, čime je zapravo u RS postojao čak i veći stepen kontrole od onoga koji predviđa Regulativa EU koja kontroliše samo izvoz ove robe. Predložene izmene imaju za cilj brisanje odredaba koje se odnose na uvoz robe dvostruke namene, čime bi se Zakon i u tom domenu u potpunosti uskladio sa Uredbom 428/09.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Eevropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Član 207. Ugovora o funkcionisanju Evropske Unije

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Uredba Saveta (EK) Br. 428/2009 od 5. maja 2009. godine o uspostavljanju režima Zajednice o kontroli izvoza, transfera, brokeringa i tranzita robe dvostruke namene, Službeni glasnik EU L 134, 29. maj 2009. godine, 32009R0428

Council Regulation (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items, Official Journal of the European Union, L 134, 29 May 2009, 32009R0428

– potpuno usklađena

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenst sa njima,

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

Uredba Saveta (EK) Br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice o kontroli izvoza, transfera, brokeringa i tranzita robe dvostruke namene je prevedena na srpski jezik

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

8. Saradnja sa Evropskom unijom i učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Posredstvom nemačke Agencije za ekonomiju i izvoznu kontrolu BAFA, koja je u to vreme bila ovlašćena da raspolaže fondovima EU u ovoj oblasti, u izradi Predloga zakona učestvovali su eksperti EU.

Tokom sastanka bilateralnog skrininga za Grupu 30 (Ekonomski odnosi sa inostranstvom), održanog od 08-09. oktobra 2014. godine, predstavljen je Zakon o izvozu i uvozu robe dvostruke namene. Tom prilikom su eksperti Evropske komisije konstatovali da je pomenuti zakon usklađen sa odredbama Uredbe 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice o kontroli izvoza, transfera, brokeringa i tranzita robe dvostruke namene, osim u delu koji se odnosi na kontrolu uvoza robe dvostruke namene. Predloženim izmenama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene i u Republici Srbiji bi prestala kontrola uvoza robe dvostruke namene.

Obradila: Asija VeljovićOdobrila: Jasmina RRŽAVNI SEKRETARDdddd

bradila

Ostavite komentar