Predlog zakona o metrologiji

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PREDLOGA ZAKONA O METROLOGIJI SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – VLADA

Obrađivač -MINISTARSTVO PRIVREDE

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O METROLOGIJI

DRAFT LAW ON METROLOGY

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa,

POGLAVLjE V, NASLOV VI, ČLAN 77. SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU, KOJI SE ODNOSI NA STANDARDIZACIJU, METROLOGIJU, AKREDITACIJU I OCENjIVANjE USAGLAŠENOSTI PO KOM SE REPUBLIKA SRBIJA OBAVEZALA DA ĆE PREDUZETI NEOPHODNE MERE KAKO BI SE POSTEPENO POSTIGLA USKLAĐENOST SA TEHNIČKIM PROPISIMA EVROPSKE UNIJE I EVROPSKOM STANDARDIZACIJOM, METROLOGIJOM, AKREDITACIJOM I PROCEDURAMA OCENE USAGLAŠENOSTI.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

ČLAN 72. SPORAZUMA.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

ISPUNjAVA U POTPUNOSTI.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

GLAVA 3. SPOSOBNOST PREUZIMANjA OBAVEZA IZ ČLANSTVA U EU, 3.1. SLOBODA KRETANjA ROBA, DEO 3.1.1. HORIZONTALNA PITANjA, 3.1.1.4. METROLOGIJA.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

UGOVOR O FUNKCIONISANjU EVROPSKE UNIJE, DEO TREĆI-POLITIKE I UNUTRAŠNjE DELOVANjE UNIJE; NASLOV II. – SLOBODNO KRETANjE ROBE, ČL. 34-36, SA KOJIMA JE PREDLOG ZAKONA O METROLOGIJI U POTPUNOSTI USKLAĐEN.

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,/

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenst sa njima, /

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost, /

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije./

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

NE POSTOJI ODGOVARAJUĆI PROPIS EVROPSKE UNIJE SA KOJIM JE POTREBNO OBEZBEDITI USKLAĐENOST NACRTA ZAKONA O METROLOGIJI.

OVIM ZAKONOM SE STVARA PRAVNI OSNOV ZA PREUZIMANjE UREDBI I DIREKTIVA EU U OBLASTIMA KOJIMA SE REGULIŠU ZAHTEVI ZA MERNE JEDINICE, KAO I ZAHTEVI ZA MERILA I PRETHODNO UPAKOVANE PROIZVODE.

PRI IZRADI PREDLOGA ZAKONA UZETE SU U OBZIR PREPORUKE IZ REVIDIRANOG DOKUMENTA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ZA ZAKONSKU METROLOGIJU (International Organization of Legal Metrology) – OIML D1:2012 U KOJIMA SU DEFINISANI ELEMENTI ZA IZRADU ZAKONA O METROLOGIJI DRŽAVA ČLANICA ORGANIZACIJE, A PREDLAGAČ JE IMAO U VIDU I ELEMENTE MEĐUNARODNIH DOKUMENATA OVE ORGANIZACIJE – OIML D1, OIML D2, OIML D9 i OIML D16. TAKOĐE, OVAJ ZAKON PREUZIMA POJMOVE I DEFINICIJE MEĐUNARODNOG REČNIKA TERMINA U ZAKONSKOJ METROLOGIJI, KAO I POJMOVE I DEFINICIJE MEĐUNARODNOG REČNIKA OSNOVNIH I OPŠTIH TERMINA U METROLOGIJI.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

DA

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

DA

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

PREDLOG ZAKONA O METROLOGIJI NIJE BIO PREDMET KONSULTACIJA SA EK, JER SE NjIME NE VRŠI USKLAĐIVANjE SA PROPISIMA EU. NAKON SPROVEDENE JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA, U OKVIRU TVINING PROJEKTA „JAČANjE KAPACITETA NACIONALNOG SISTEMA ZA INFRASTRUKTURU KVALITETA I TELA ZA OCENU USAGLAŠENOSTI”, IPA 2013-SR 13 IB EC 01, U PERIODU OD 23. DO 27. NOVEMBRA 2015. GODINE ANGAŽOVANI SU EKSPERTI IZ ČEŠKOG METROLOŠKOG INSTITUTA, I TO GOSPODIN PAVEL KLENOVSKI, GENERALNI DIREKTOR I GOSPODIN FRANTIŠEK STANEK, DIREKTOR ZA ZAKONSKU METROLOGIJU, KAKO BI SVOJIM SUGESTIJAMA I PRIMEDBAMA POMOGLI ČLANOVIMA PROJEKTNE RADNE GRUPE U FINALIZACIJI TEKSTA PREDLOGA ZAKONA O METROLOGIJI. MIŠLjENjE NAVEDENIH EKSPERATA NIJE PRILOŽENO, JER SE PREDLOGOM ZAKONA NE VRŠI USKLAĐIVANjE SA PROPISIMA EU.

Ostavite komentar