Predlog zakona o zaposlenima u javnim službama

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

2. Naziv propisa

Predlog zakona o zaposlenima u javnim službama

Draft Law on Employment in the Public service

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum:

a) Odredba Sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa,

Sporazum u delu koji nosi naziv Naslov VIII Politike saradnje, član 101. Saradnja u oblasti socijalne politike, koja se odnosi na usklađivanje zakonodavstva u vezi sa radnim uslovima i jednakim mogućnostima za žene i muškarce, za osobe sa invaliditetom i pripadnike manjinskih i drugih osetljivih grupa.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma,

Usklađivanje zakonodavstva će se vršiti u roku predviđenom u članu 72. Sporazuma.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma,

Delimična ispunjenost.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma,

nedovoljna spremnost socijalnih partnera da pristupe sveobuhvatnijem uređenju radnopravnih odnosa u javnim službama, koje bi uključivale potpunije usaglašavanje sa propisima Evropske unije,

složenost i veliki broj propisa EU u oblasti radnog zakonodavstva, kao i nedovoljan broj obučenih i stručnih zaposlenih koji rade na usaglašavanju radnog zakonodavstva sa propisima EU

Predlog zakona o zaposlenima u javnim službama nije jedini propis koji treba da se usaglasi sa svim propisima EU koji se odnose na oblast rada

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (druga revizvija) u delu 3.19 Socijalna politika i zapošljavanje 3.19.1. Radno zakonodavstvo. Planovi za usklađivanje sa pravnim tekovinama EU 2017. – 2018. godine.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Ugovor o funkcionisanju Evropske unije – Glava X Socijalna politika član 151-161. i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane.

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

– Direktiva Saveta 91/533/EZ o obavezi poslodavca da obavesti radnike o uslovima koji se primenjuju na ugovor o radu ili radni odnos – delimična usklađenost

Council Directive 91/533/EEC of 14 October 1991 on an employer’s obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship (OJ L 288, 18/10/1991, p. 32–35)

– Direktiva Saveta 1999/70/EZ O Okvirnom sporazumu o radu na određeno vreme koji su sklopili ETUC,UNICE i CEEP – delimična usklađenost

Council Directive 99/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP (OJ L 175, 10/07/1999, p. 43–48)

– Direktiva Saveta 97/81/EZ o radu sa nepunim radnim vremenom koji su sklopili ETUC,UNICE i CEEP – delimična usklađenost

Council Directive 97/81/EC of 15 December 1997 concerning the Framework Agreement on part-time work concluded by UNICE, CEEP and the ETUC – Annex : Framework agreement on part-time work (OJ L 14, 20/01/1998, p. 9–14)

– Direktiva Evropskog Saveta i Parlamenta 2003/88 o određenim vidovima organizacije radnog vremena – delimična usklađenost

Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time (OJ L 299, 18/11/2003, p. 9–19)

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenst sa njima,

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

Nedovoljna spremnost socijalnih partnera da pristupe sveobuhvatnijim uređivanju radnopravnih odnosa u javnim službama, koje bi uključivale potpunije usaglašavanje sa propisima Evropske unije,

složenost i veliki broj propisa EU u oblasti radnog zakonodavstva, kao i nedovoljan broj obučenih i stručnih zaposlenih koji rade na usaglašavanju radnog zakonodavstva sa propisima EU

Predlog zakona o zaposlenima u javnim službama nije jedini propis koji treba da se usaglasi sa svim propisima EU koji se odnose na oblast rada

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

U periodu 2017-2018. godine, planira se dalje usklađivanje propisa u oblasti rada sa propisima Evropske unije.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

U Predlog zakona o zaposlenima u javnim službama nije izvršen prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

/

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

/

8. Saradnja sa Evropskom unijom i učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

/

Ostavite komentar