Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PREDLOGA ZAKONA O

IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLjANjU OTPADOM SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa -Vlada

Obrađivač -Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom

Draft Law on Amendments of the Law on Waste Management

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

– Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), Naslov V – Kretanje radnika, poslovno nastanjivanje, pružanje usluga, kretanje kapitala; Poglavlje II – Poslovno nastanjivanje, član 53.

– Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), Naslov VI – Usklađivanje propisa, primena prava i pravila konkurencije, član 73, tačka 1.3, tačka 5 – Konkurencija i ostale ekonomske odredbe;

– Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), Naslov VIII – Politike saradnje, član 111 – Životna sredina;

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

– član 53.

– član 73. tačka 1.3, tačka 5.

– član 111, opšti rok

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Naslov VIII – Politike saradnje SSP član 111 – Životna sredina – predložene izmene i dopune Zakona o upravljanju otpadom su u skladu sa navedenim članom SSP jer imaju za cilj sprečavanje dalje degradacije i poboljšanja postojećeg stanja u oblasti zaštite životne sredine.

Naslov V – Kretanje radnika, poslovno nastanjivanje, pružanje usluga, kretanje kapitala; Poglavlje II – Poslovno nastanjivanje, član 53. – predloženim izmenama i dopunama privredna društva iz Zajednice, na teritoriji Republike Srbije se ne stavljaju u manje povoljan položaj od položaja koji imaju druga privredna društva.

Naslov VI – Usklađivanje propisa, primena prava i pravila konkurencije, član 73, tačka 1.3, tačka 5 – Konkurencija i ostale ekonomske odredbe – predložene izmene i dopune ne sadrže odredbe o državnoj pomoći koja narušava ili preti da naruši konkurenciju davanjem prednosti određenim preduzećima ili određenim proizvodima.

Ovaj zakon predstavlja usklađivanje sa Okvirnom direktivom o otpadu 2008/98/EC i Direktivom o odlaganju PCB/PCT 96/59/EC, Direktivom o odlaganju otpada na deponije 1999/31 i Direktivom o industrijskim emisijama 2010/75/EU u pogledu Poglavlja IV-Posebni uslovi o postrojenjima za insineraciju i ko-insineraciju otpada i Aneksa VI-Tehnički uslovi koji se odnose na postrojenja za insineraciju i ko-insineraciju otpada i u skladu sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina EU 2014-2018.

Takođe, ovaj zakon predstavlja i usklađivanje sa faktičkim stanjem koje je nastalo prestankom rada Fonda za zaštitu životne sredine i ima za cilj uspostavljanje efikasnog sistema finansiranja životne sredine. Zakonom o prestanku važenja zakona o Fondu koji je stupio na snagu 29. septembra 2012. godine, prestao je sa radom Fond za zaštitu životne sredine.

Izmene Zakona takođe se odnose i na preciziranje nekih zakonskih rešenja u cilju obezbeđivanja efikasnije implementacije.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije

Izmene i dopune Zakona o zaštiti životne sredine predviđene su Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina EU 2014-2018.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima

Ugovor o funkcionisanju EU, čl. 191-193, Poglavlje XX – Životna sredina

Treaty on Functioning of the European Union, Chapter XX – Environment, Article 191-193 (OJ C321E)

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima

Jedan deo predloženih odredaba zakona predstavlja usklađivanje sa sledećim sekundarnim izvorima prava EU:

Okvirnom direktivom o otpadu 2008/98/EC

Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste 32008L0098

delimična usklađenost

Direktivom o odlaganju PCB/PCT 96/59/ EC

Council Directive 96/59/EC of 16 September 1996 on the disposal of polychlorinated biphenyls and polychlorinated terphenyls (PCB/PCT) 31996L0059

potpuna usklađenost

Direktivom o industrijskim emisijama 2010/75/EU (sa poglavljem IV)

Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control)

delimična usklađenost

Direktivom 1999/31/EC o odlaganju otpada na deponije

Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste, as amended by Regulations (EC) 1882/2003 and (EC) 1137/2008

delimična usklađenost

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Potpuna usklađenost ovog zakona sa direktivama: Okvirnom direktivom o otpadu 2008/98/EC, Direktivom o odlaganju PCB/PCT 96/59/ EC i Direktivom 1999/31/EC o odlaganju otpada na deponije, postići će se njegovim stupanjem na snagu, kao i donošenjem podzakonskih akata na osnovu njega, a kako je to predviđeno u usvojenom Dokumentu o statusu i planovima prenošenja i sprovođenja pravnih tekovina EU za Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene 2015. godine. Potpuna usklađenost ovog zakona sa Direktivom o industrijskim emisijama 2010/75/EU, u delu u kome se prenošenje ove direktive vrši propisima u oblasti upravljanja otpadom – Poglavlje IV, postići će se njegovim stupanjem na snagu, kao i donošenjem podzakonskih akata na osnovu njega.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

U skladu sa usvojenim Dokumentom o statusu i planovima prenošenja i sprovođenja pravnih tekovina EU za Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene 2015.godina, predviđeni rok za postizanje pune usklađenosti 2018. godina i to za Okvirnu direktivu o otpadu 2008/98/EC, Direktivu o industrijskim emisijama 2010/75/EU– u delu u kome se prenos odredaba ove direktive vrši putem propisa u oblasti upravljanja otpadom (za Poglavlje IV), Direktivu Saveta 1999/31/EC o odlaganju otpada na deponije. Potpuno usaglašavanje sa Direktivom o odlaganju PCB/PCT 96/59/EC, predviđeno je stupanjem na snagu ovog zakona.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

Predložene izmene i dopune, u delu koji se odnosi na finansiranje sistema upravljanja otpadom, ne predstavljaju propis kojim se vrši usklađivanje sa relevantnim propisom EU i imaju za cilj, obezbeđivanje daljeg kontinuiranog funkcionisanja sistema finansiranja upravljanja otpadom. Sobzirom na navedeno, u tom delu, tekst zakona predstavlja implementacioni akt koji, kao takav nema za cilj prenos odredaba EU propisa već njihovu implementaciju. Rešavanje problema zagađenja životne sredine usled neadekvatnog upravljanja otpadom i namenskog korišćenja naknada, uzima u obzir primenu principa „zagađivač plaća” u skladu sa Preporukom Saveta 75/436 Euratom, ECSC, EEC o određivanju troškova i akcija javne vlasti u oblasti zaštite životne sredine – princip „zagađivač plaćaˮ (Council Recommendation 75/436 Euratom, ECSC, EEC – Polluter Pay Principle), koja nije obavezujući akt Evropske unije. Sobzirom da izmene i dopune zakona u domen finansiranja sistema upravljanja otpadom ne predstavljaju propis koji je predmet usklađivanja sa propisima EU, Tabela usklađenosti sa EU propisima nije sačinjena.

Međutim, ovim zakonom vrši se usklađivanje sa Okvirnom direktivom o otpadu 2008/98/EC, Direktivom o odlaganju PCB/PCT 96/59/ EC, Direktivom o industrijskim emisijama 2010/75/EU i to sa poglavljem IV, Direktivom Saveta 1999/31/EC o odlaganju otpada na deponije i za navedene direktive sačinjene su tabele usklađenosti.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

Okvirna direktiva o otpadu 2008/98/EC, Direktiva o odlaganju PCB/PCT 96/59/ EC, Direktiva o industrijskim emisijama 2010/75/EU, Direktiva Saveta 1999/31/EC o odlaganju otpada na deponije prevedene su na srpski jezik.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Važeći zakon o upravljanju otpadom je preveden na engleski jezik. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom takođe je preveden na engleski jezik.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom je pripremljen od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji sa nadležnim stručnim institucijama i ekspertima na projektu „Strengthening Institutional Capacity in Hazardous Waste Management”. Takođe, u 2014. godini u saradnji sa ekspertima u okviru projekta Policy and legal advice Center (PLAC) izvršena je analiza stepena usklađenosti sa relevantnim direktivama EU, na osnovu koje je pripremljen ovaj tekst zakona. Posredstvom Kancelarije za evropske integracije, predmetni zakon je prosleđen Evropskoj komisiji, po čijem odobrenju su mišljenje na tekst zakona dostavili eksperti ECRAN-a (Environment and Climate Regional Acssession Network). Tekst zakona je usaglašen sa mišljenjem ECRAN eksperata.

Ostavite komentar