Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA

Član 1.

U članu 9. tačka 1. Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima („Službeni glasnik RS“, br. 76/91, 41/92, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99 i 22/01) posle reči: „porezi,“ dodaju se reči koje glase: „carine i druge uvozne dažbine,“.

Član 2.

U članu 10. tačka 9. tačka i zapeta na kraju zamenjuje se tačkom.

Tačka 10. briše se.

Član 3.

U članu 11. posle tačke 4. dodaje se tačka 5, koja glasi:

„5. boravišna taksa.“.

Član 4.

U članu 16. stav 1. tačka 5. reč: „gradskog“ zamenjuje se rečima: „i uređivanje“.

Član 5.

U članu 23. tačka 1. reči: „u iznosu utvrđenom Zakonom o budžetu Republike“ zamenjuju se rečima: „u delu utvrđenom zakonom“.

Posle tačke 1. dodaje se tačka 1a, koja glasi:

„1a Carine i druge uvozne dažbine.“.

Član 6.

U članu 24. tačka 1. menja se i glasi:

„1. Deo prihoda od poreza na dobit preduzeća i poreza na dohodak građana, u skladu sa zakonom.“.

U tački 3. posle podtačke 4) dodaje se podtačka 4a), koja glasi:

„4a) deo prihoda od koncesione naknade;“.

Član 7.

U članu 25. stav 1. tačka 1a briše se.

U tački 3. podtačka 1) „reč: „gradskog“ zamenjuje se rečima: „i uređivanje“.

Podtačka 6) menja se i glasi:

„6) deo prihoda od koncesione naknade;“.

Član 8.

Odredbe člana 2. ovog zakona primenjivaće se od 1. jula 2004. godine.

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 72. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika uređuje i obezbeđuje finansijski sistem i u članu 52. Ustava Republike Srbije, koji propisuje da je svako dužan da plaća poreze i druge dažbine utvrđene zakonom.

Razlog za predlaganje izmena Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima je, pre svega, ukidanje poreza na fond zarada od 1. jula 2004. godine. Ovaj predlog ima značajan uticaj na planiranje prihoda budžeta Republike, kao i na način finansiranja budžeta jedinica lokalne samouprave u 2004. godini, nakon prestanka privremenog finansiranja (počev od 1. aprila 2004. godine). Zbog toga je njegovo donošenje neophodno pre donošenja Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu i Zakona o obimu sredstava i učešću opština, gradova i grada Beograda u porezu na zarade i porezu na promet u 2004. godini.

Osim toga, od zadnjih izmena Zakona, odnosno od 2001. godine, javila se potreba za usaglašavanjem određenih odredbi Zakona koje regulišu vrste i pripadnost javnih prihoda, sa nastalim promenama u finansiranju javnih rashoda budžeta Republike i budžeta opština, odnosno gradova.

1. Članom 1. vrši se dopuna člana 9. Zakona kojim se utvrđuju vrste javnih prihoda. Kao javni prihod navode se carine i druge uvozne dažbine, koje su do ukidanja saveznog budžeta pripadale saveznom budžetu, a sada su prihod budžeta Republike.

2. Članom 2. predlaže se ukidanje poreza na fond zarada kao javnog prihoda, koji se od 1. jula 2004. godine ne bi obračunavao na isplaćene zarade i druge prihode građana.

3. U članu 3. kao vrsta takse navodi se boravišna taksa.

4. U članu 4. vrši se dopuna člana 16. Zakona, tako što se kao lokalni javni prihod navodi naknada za uređivanje zemljišta, čime se vrši usklađivanje sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. Pri tome se ne menja pripadnost ovog prihoda – u celini je prihod budžeta opštine, odnosno grada, što je uređeno članom 25. Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima.

5. U čl. 5. do 7. ovog zakona preciziraju se odgovarajuće odredbe Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima.

7. Čl. 8. i 9. Ovim članom predviđeno je da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, osim odredbe kojom se reguliše ukidanje poreza na fond zarada, koja se primenjuje od 1. jula 2004. godine.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM

POSTUPKU

Predlaže se da se ovaj zakon razmatra i donese po hitnom postupku u skladu sa čl. 157. i 158. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, s obzirom da je njegovo donošenje neophodno pre donošenja Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu, koji mora da stupi na snagu najkasnije 1. aprila 2004. godine, kada prestaje privremeno finansiranje budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar