91. sednica Vlade Republike Srbije, 15. septembar 2005. godine

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima («Službeni glasnik RS», broj 60/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODIMA I TRANSPORT DERIVATA NAFTE PRODUKTOVODIMA

I

Imenuje se Nebojša Lemajić za generalnog direktora Javnog preduzeća za za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5748/2005

U Beogradu, 15. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.087/35/35

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa («Službeni glasnik RS», broj 60/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA TRANSPORT, SKLADIŠTENjE, DISTRIBUCIJU I TRGOVINU PRIRODNOG GASA

I

Imenuje se Miloš Tomić za generalnog direktora Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5748/2005-1

U Beogradu, 15. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.087/35/35

Na osnovu člana 14. st. 2. i 3. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima («Službeni glasnik RS», broj 60/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODIMA I TRANSPORT DERIVATA NAFTE PRODUKTOVODIMA

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Dejan Mikavica, narodni poslanik u Narodnoj skupštini;

2. za članove:

1) Smiljana Cvikić, pomoćnik generalnog direktora, «Naftna industrija Srbije»;

2) Srđan Mihajlović, pomoćnik generalnog direktora, «Naftna industrija Srbije»;

3) Milorad Marjanović, dipl. tehnolog, NIS-Rafinerija nafte Pančevo;

4) Mika Vlaović, narodni poslanik u Narodnoj skupštini;

5) Dušan Cvetković, specijalista za razvoj plasmana, NIS-Jugopetrol;

6) Svetozar Gatarić, generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata SCG;

7) Radovan Teodorović, narodni poslanik u Narodnoj skupštini;

8) Tomislav Basta, pomoćnik rukovodioca Sektora kvaliteta i tehničke podrške, NIS-Gas.

II

Za zamenika predsednika određuje se član Upravnog odbora Radovan Teodorović.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5748/2005-2

U Beogradu, 15. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.087/37/37

Na osnovu člana 14. st. 2. i 3. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa («Službeni glasnik RS», broj 60/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA TRANSPORT, SKLADIŠTENjE, DISTRIBUCIJU I TRGOVINU PRIRODNOG GASA

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Svetislav Krstić, narodni poslanik u Narodnoj skupštini;

2. za članove:

1) Tomislav Robotić, dipl. ekonomista, pomoćnik generalnog direktora «Naftna industrija Srbije»;

2) mr Srđan Bošnjaković, direktor NIS-Gas-a;

3) Veljko Milošević, rudovodilac Odeljenja odbrane, NIS-Gas;

4) Borislav Gaćanski, narodni poslanik u Narodnoj skupštini;

5) Jovan Jelić, direktor TE «Kolubara»;

6) Boško Samardžić, penzioner;

7) Tomislav Kitanović, narodni poslanik u Narodnoj skupštini;

8) Miloš Nedeljković, rukovodilac Radne jedinice hidrodinamička merenja bušotina, NIS-Naftagas.

II

Za zamenika predsednika određuje se član Upravnog odbora Borislav Gaćanski.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5748/2005-3

U Beogradu, 15. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.087/38/38

Na osnovu člana 11. stav 1. Odluke o osnivanju Akcionarskog društva za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa («Službeni glasnik RS», broj 60/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O ODREĐIVANjU PREDSTAVNIKA PREKO KOJIH VLADA KAO OSNIVAČ VRŠI OVLAŠĆENjA SKUPŠTINE U AKCIONARSKOM DRUŠTVU ZA ISTRAŽIVANjE, PROIZVODNjU, PRERADU, DISTRIBUCIJU I PROMET NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I ISTRAŽIVANjE I PROIZVODNjU PRIRODNOG GASA

I

Za predstavnike preko kojih Vlada kao osnivač vrši ovlašćenja skupštine u Akcionarskom društvu za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa određuju se:

– Radomir M. Naumov, ministar rudarstva i energetike;

– dr Milan Parivodić, ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom;

– Rade Obradović, dipl. građ. ing.;

– dr Vladimir Đorđević, generalni direktor JP «Elektroprivreda Srbije»;

– Živadin Mihailović, «Stankom holdin kompanija» a.d. Beograd;

– Aleksandar Zec, šef službe produkta, Rafinerija nafte Pančevo;

– dr Radoslav Jović, predsednik Opštine Kraljevo;

– Veroljub Stevanović, narodni poslanik u Narodnoj skupštini;

– Predrag Miljuš, šef službe za programiranje, interpretaciju i nadzor geofizičkih radova, NIS-Naftagas;

– Rajko Simin, izvršni direktor, «Hipol», Odžaci;

– Goran Petrović, pomoćnik direktora za komercijalno-finansijske poslove, «Hemija-Impeh», Novi Sad.

Ovlašćenja predsednika Skupštine vrši Radomir M. Naumov, ministar rudarstva i energetike.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5748/2005-4

U Beogradu, 15. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.087/39/39

Na osnovu člana 52a stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja («Službeni glasnik RS», br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE STANICE «MLADENOVAC» SA SEDIŠTEM U MLADENOVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Veterinarske stanice «Mladenovac» sa sedištem u Mladenovcu:

1. Vladimir Miloševski, predsednik;

2. Toša Palić, član;

3. Tihomir Petrović, član;

4. Dimitrije Marković, član.

II

U Upravni odbor Veterinarske stanice «Mladenovac» sa sedištem u Mladenovcu imenuju se:

1. za predsednika:

– Slobodan Stanojević, dipl. vet. spec.;

2. za članove:

1) Dušan Mišić, dipl. veterinar;

2) Zoran Milojević, dipl. veterinar;

3) Dušan Badrić, dipl. veterinar.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5490/2005

U Beogradu, 15. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.082/7/14

Na osnovu člana 52a stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja («Službeni glasnik RS», br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NAUČNOG INSTITUTA ZA VETERINARSTVO SRBIJE SA SEDIŠTEM U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije sa sedištem u Beogradu:

1. dr Radosav Mitrović, član;

2. Zoran Saveski, član;

3. Dragan Đaković, član.

II

U Upravni odbor Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije sa sedištem u Beogradu imenuju se za članove:

1. dr Nada Dugalić-Vrndić, dr sci. vet.;

2. Dragan Macić, dipl. veterinar;

3. Milan Đorđević, dipl. veterinar.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5489/2005

U Beogradu, 15. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.082/8/15

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada donosi

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA RAŠKOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U KRALjEVU

I

Postavlja se doc. dr Ljubiša Jovašević za načelnika Raškog okruga sa sedištem u Kraljevu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5592/2005

U Beogradu, 15. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.087/3/3

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U KNjAŽEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Knjaževcu:

1. Vojislav Aranđelović, predsednik;

2. Vladimir Milošević, član;

3. Milovan Muminović, član;

4. Dobrivoje Milošević, član;

5. Mila Miletić, član;

6. Goran Simić, član;

7. Vladimir Radosavljević, član;

8. Jasmina Radenković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5603/2005

U Beogradu, 15. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.087/4/4

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U KNjAŽEVCU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Knjaževcu imenuju se:

1.za predsednika

– Vojislav Aranđelović, profesor književnosti;

2.za članove:

– predstavnici osnivača:

1) Milan Muminović, dipl.inženjer šumarstva;

2) Snežana Stojanović, administrativni tehničar;

3) Slaviša Miletić, privatni preduzetnik;

– predstavnici roditelja:

1) Ivica Tošić, radnik;

2) Bratislav Nikolić, radnik;

– predstavnici zaposlenih u ustanovi:

1) Novica Veljković, vozač;

2) Slađana Ljubenović, ekonomski tehničar.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5604/2005

U Beogradu, 15. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.087/5/5

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U KNjAŽEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Doma učenika srednjih škola u Knjaževcu:

1. Dragan Milutinović, predsednik;

2. Bogomir Cvetković, član;

3. Dragan Malešević, član;

4. Zoran Stefanović, član;

5. Tomislav Maletić, član;

6. Slaviša Milijić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5605/2005

U Beogradu, 15. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.087/6/6

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U KNjAŽEVCU

I

U Nadzorni odbor Doma učenika srednjih škola u Knjaževcu imenuju se:

1.za predsednika

– Ljubinko Tošić, penzioner;

2.za članove:

– predstavnici osnivača:

1) Ana Aranđelović, student;

2) Sanja Milošević, vaspitač;

– predstavnici roditelja:

1) Milenko Mitić, poljoprivrednik;

2) Vladica Jeremić, radnik;

– predstavnik zaposlenih u ustanovi:

Bratislav Milutinović, mašinski tehničar.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5606/2005

U Beogradu, 15. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.087/7/7

Na osnovu tačke 2. Odluke o obrazovanju Međuresorske radne grupe za predlaganje mera u vezi sa korišćenjem imovine bivših republika SFRJ («Službeni glasnik RS», broj 76/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA MEĐURESORSKE

RADNE GRUPE ZA PREDLAGANjE MERA U VEZI SA KORIŠĆENjEM IMOVINE BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ

I

U Međuresorsku radnu grupu za predlaganje mera u vezi sa korišćenjem imovine bivših republika SFRJ imenuju se:

1.za predsednika

– Slavomir Raičević, sekretar Ministarstva trgovine, turizma i usluga;

2.za članove:

1) Mira Prokopijević, pomoćnik ministra privrede;

2) Rajka Vukomanović, viši savetnik u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike;

3) dr Toma Raičević, savetnik, Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom;

4) Mihajlo Marković, pomoćnik ministra za kapitalne investicije;

5) Gordana Nešić-Lakićević, načelnik Odeljenja za normativno-pravne i studijsko-analitičke poslove u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5567/2005

U Beogradu, 15. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.087/8/8

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službeni glasnik RS», br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA REHABILITACIJU-BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za rehabilitaciju-Beograd:

1. doc. dr Branka Nikolić, predsednik;

2. Borislav Đokić, član;

3. dr sci. med. Vesna Bošnjak, član;

4. dr sci. med. Snežana Conić, član;

5. dr Milovan Perišić, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za rehabilitaciju-Beograd:

1. mr Rajko Kosanović, predsednik;

2. Stanislava Raspopović, član;

3. dr Dragoslava Andrejić.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5598/2005

U Beogradu, 15. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.087/9/9

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službeni glasnik RS», br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA REHABILITACIJU-BEOGRAD

I

U Upravni odbor Instituta za rehabilitaciju-Beograd imenuju se:

1. za predsednika

– dr Vesna Lalić, specijalista psihijatrije, narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije;

2. za članove:

1) dr Aleksanadr Brkić, stomatolog, Dom zdravlja Mladenovac;

2) dr Dragica Pavlović-Miladinović, specijalista medicine rada, Dom zdravlja Vračar;

3) prim. dr Dragica Komnenić, specijalista fizijatar, «Selters», Mladenovac;

4) dr Dragoslava Konstatinović, specijalista fizijatar, «Selters», Mladenovac.

II

U Nadzorni odbor Instituta za rehabilitaciju-Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– Milan Đorđević, veterinar, Veterinarska stanica Mladenovac;

2. za članove:

1) Momčilo Davidović, dipl. inž. građevine, JKP «12. oktobar», Mladenovac;

2) prim. dr Zoran Šekularac, specijalista medicine rada «Selters», Mladenovac.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5598/2005-1

U Beogradu, 15. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.087/10/10

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima («Službeni glasnik SRS», broj 44/89 i «Službeni glasnik RS», br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U PANČEVU

I

Biljani Malbaša prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Pančevu sa 24. avgustom 2005. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5650/2005

U Beogradu, 15. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.087/11/11

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima («Službeni glasnik SRS», broj 44/89 i «Službeni glasnik RS», br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U SUBOTICI

I

Mileni Radivojev prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Subotici sa 22. avgustom 2005. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5649/2005

U Beogradu, 15. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.087/13/13

Na osnovu člana 8. stav 1. Odluke o osnivanju Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja («Službeni glasnik RS», broj 73/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA ZAVODA ZA VREDNOVANjE

KVALITETA OBRAZOVANjA I VASPITANjA U BEOGRADU

I

Razrešava se Ivana Zlatanović dužnosti direktora Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5684/2005

U Beogradu, 15. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.087/15/15

Na osnovu člana 8. stav 1. Odluke o osnivanju Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja («Službeni glasnik RS», broj 73/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA ZAVODA ZA VREDNOVANjE

KVALITETA OBRAZOVANjA I VASPITANjA U BEOGRADU

I

Imenuje se Dragan Banićević, profesor fizičke kulture, za direktora Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5685/2005

U Beogradu, 15. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.087/16/16

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. Zakona o prekršajima («Službeni glasnik SRS», broj 44/89 i «Službeni glasnik RS», br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U KRUŠEVCU

I

Desimiru Dimitrijeviću prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Kruševcu sa 15. septembrom 2005. godine, zbog nesavesnog i nestručnog vršenja dužnosti.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5690/2005

U Beogradu, 15. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.087/18/18

Na osnovu člana 98. stav 1, člana 104. stav 6. i člana 108. Zakona o prekršajima («Službeni glasnik SRS», broj 44/89 i «Službeni glasnik RS», br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA VEĆA

ZA PREKRŠAJE U KRAGUJEVCU

I

Zoranu Milenkoviću prestaje dužnost predsednika Veća za prekršaje u Kragujevcu sa 15. septembrom 2005. godine, zbog nesavesnog vršenja dužnosti.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5689/2005

U Beogradu, 15. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.087/19/19

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita («Službeni glasnik RS», broj 55/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA

NADZORNOG ODBORA NACIONALNE KORPORACIJE

ZA OSIGURANjE STAMBENIH KREDITA

I

Razrešava se Slađana Karavdić-Kočević dužnosti člana Nadzornog odbora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita.

II

Imenuje se Dušan Vučković, rukovodilac Grupe za reformu privrednog zakonodavstva u Ministarstvu privrede, za člana Nadzornog odbora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5717/2005

U Beogradu, 15. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.087/24/24

Na osnovu člana 4. stav 2. Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog centra Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju («Službeni glasnik RS», broj 77/05),

Vlada donosi

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE

KOORDINACIONOG CENTRA SRBIJE I CRNE GORE

I REPUBLIKE SRBIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Zlatan Ribać za pomoćnika direktora Službe Koordinacionog centra Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju – Sektor za povratak i opstanak.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5722/2005

U Beogradu, 15. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.087/25/25

Na osnovu člana 4. stav 2. Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog centra Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju («Službeni glasnik RS», broj 77/05),

Vlada donosi

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE

KOORDINACIONOG CENTRA SRBIJE I CRNE GORE

I REPUBLIKE SRBIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se prof. dr Vera Ilanković za pomoćnika direktora Službe Koordinacionog centra Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju – Sektor za socijalna pitanja, zdravstvo i obrazovanje.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5722/2005-1

U Beogradu, 15. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.087/26/26

Na osnovu člana 4. stav 2. Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog centra Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju («Službeni glasnik RS», broj 77/05),

Vlada donosi

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE

KOORDINACIONOG CENTRA SRBIJE I CRNE GORE

I REPUBLIKE SRBIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Anđelka Radenković za pomoćnika direktora Službe Koordinacionog centra Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju – Sektor za pravne i opšte poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5722/2005-2

U Beogradu, 15. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.087/27/27

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture («Službeni glasnik RS», broj 49/92),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG

ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Narodnog pozorišta u Beogradu:

1. Alisa Stojanović, predsednik;

2. Borka Pavićević, član;

3. Predrag Ejdus, član;

4. Milica Zajcev, član;

5. Ivana Stefanović, član;

6. Milena Burić, član;

7. Višnja Pavlović, član;

8. Milivoje Majstorović, član;

9. Nijaz Memiš, član;

10. Dobrila Stojnić, član;

11. Nenad Jeremić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5726/2005

U Beogradu, 15. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.087/32/32

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture («Službeni glasnik RS», broj 49/92),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG

ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Narodnog pozorišta u Beogradu imenuje se:

1. za predsednika:

– Ljubomir Simović, član Srpske akademije nauka i umetnosti;

2. za članove:

1) Ksenija Jovanović, prvakinja Drame u penziji;

2) Momčilo Cebalović, direktor Odeljenja za odnose sa korisnicima u Elektroprivredi Srbije;

3) Aleksandar Manevski, zamenik gradskog sekretara za kulturu;

4) Nela Mihajlović, prvak Drame Narodnog pozorišta u Beogradu;

5) Ivan Tomašev, operski prvak Narodnog pozorišta u Beogradu;

6) Milica Bezmarević, primabalerina Narodnog pozorišta u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5725/2005

U Beogradu, 15. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.087/33/33

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture («Službeni glasnik RS», broj 49/92),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG

ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU

I

U Nadzorni odbor Narodnog pozorišta u Beogradu imenuje se:

1. za predsednika:

– Milena Burić, savetnik u Ministarstvu kulture;

2. za članove:

1) Ivica Vusić, tehnički direktor «Madlenianuma» u Zemunu;

2) Marko Dukić, zaposlen u Narodnom pozorištu u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5724/2005

U Beogradu, 15. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.087/34/34

Ostavite komentar