Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC

I

Razrešava se prof. dr sc. med. Radomir Pavlović dužnosti direktora Kliničkog centra Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2660/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC

I

Imenuje se prof. dr sc. med. Radomir Pavlović za direktora Kliničkog centra Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2660/2007-1

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Momčilo Živković za direktora Agencije za zaštitu životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2726/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 9. stav 3. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 20/92 i 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O ODREĐIVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

I

Određuje se mr Mlađan Dinkić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja za predsednika Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2751/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se prof. dr Nenad Lemajić dužnosti pomoćnika ministra nauke i zaštite životne sredine – Sektor za razvoj naučnoistraživačkih kadrova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2763/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Postavlja se Nebojša Skorić za pomoćnika ministra ekonomije i regionalnog razvoja – Sektor za turizam.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2750/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA NAUKE

I

Postavlja se prof. dr Dragica Trivić za pomoćnika ministra nauke – Sektor za razvoj naučnoistraživačkih kadrova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2762/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se Čedomir Šuljagić dužnosti pomoćnika ministra nauke i zaštite životne sredine – Sektor za informaciono društvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2763/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 9. stav 3. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 20/92 i 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se dr Predrag Bubalo dužnosti predsednika Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2752/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA

I

Postavlja se Suzana Šulejić za sekretara Ministarstva omladine i sporta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2775/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA

RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se Tatjana Matić za sekretara Ministarstva rada i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2774/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 4. Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, broj 61/06-prečišćen tekst), člana 5. stav 1. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA

SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

I

Razrešava se Tatjana Matić dužnosti direktora Službe Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2773/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

TRGOVINE, TURIZMA I USLUGA

I

Razrešava se Srđan Srećković dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i usluga – Sektor za trgovinu, cene, zaštitu potrošača i usluge.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2779/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE I USLUGA

I

Postavlja se Dragan Penezić za pomoćnika ministra trgovine i usluga – Sektor za trgovinu, cene, zaštitu potrošača i usluge.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2780/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Dušan Protić za pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za pravne i opšte poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2803/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU

U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Miroslav Marinković za direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2804/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM

I

Razrešava se Dragan Penezić dužnosti pomoćnika ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom – Sektor za koncesije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2800/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMATIČKO DRUŠTVO

I

Postavlja se dr Milenko Cvetinović za državnog sekretara u Ministarstvu za telekomunikacije i informatičko društvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2799/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04), člana 8. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05- ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS” br. 55/05 i 71/05- ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Razrešava se Zoran Dimić dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za pravne i informatičko-dokumentacione poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2809/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04), člana 8. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05- ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS” br. 55/05 i 71/05- ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Razrešava se Nebojša Kešeljević dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za administrativne i birotehničke poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2810/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka), člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04), člana 8. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS” br. 55/05 i 71/05- ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Zoran Dimić na položaj pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, na pet godina – Sektor za pravne i informatičko-dokumentacione poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2809/2007-1

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka), člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04), člana 8. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS” br. 55/05 i 71/05- ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Nebojša Kešeljević na položaj pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, na pet godina – Sektor za administrativne i birotehničke poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2810/2007-1

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04), člana 13. stav 1. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05- ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS” br. 55/05 i 71/05- ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Razrešava se Zoran Ostojić dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za investicije i investiciono i tekuće održavanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2811/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04), člana 13. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se mr Milko Palibrk za pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za ugostiteljske usluge i objekte reprezentacije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2812/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04), člana 13. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Milomir Lukić za pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za investicije i investiciono i tekuće održavanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2813/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ODBRANE

I

Postavlja se Igor Jovičić za državnog sekretara u Ministarstvu odbrane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2817/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Igor Momčilović za pomoćnika ministra finansija – Sektor za makroekonomske i fiskalne analize.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2819/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se dr Slobodan Ilić za državnog sekretara u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2820/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Aleksandar Vesić za pomoćnika ministra zaštite životne sredine – Sektor za planiranje i upravljanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2834/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Jelena Cvetković za pomoćnika ministra zaštite životne sredine – Sektor za evropsku integraciju i međunarodnu saradnju u oblasti zaštite životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2833/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Ljiljana Stanojević za pomoćnika ministra zaštite životne sredine – Sektor za kontrolu i nadzor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2832/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Dušan Pajkić za pomoćnika ministra zaštite životne sredine – Sektor za zaštitu prirodnih resursa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2831/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Đorđe Jovanović za pomoćnika ministra zaštite životne sredine – Sektor za upravljanje zagađivačima.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2835/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Milan Stegić za pomoćnika ministra zaštite životne sredine – Sektor za finansije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2836/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE

I

Razrešava se Miloš Janković dužnosti pomoćnika ministra kulture – Sektor za medije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2842/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU GENERALNOG SEKRETARA

MINISTARSTVA SPOLjNIH POSLOVA

I

Razrešava se Snežana Miljanić dužnosti generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2862/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU GENERALNOG SEKRETARA

MINISTARSTVA SPOLjNIH POSLOVA

I

Postavlja se Mirko Stefanović za generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2863/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA PRAVDE

I

Razrešava se Nada Petković-Ristivojević dužnosti sekretara Ministarstva pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2873/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA PRAVDE

I

Postavlja se Mirjana Tadić za sekretara Ministarstva pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2873/2007-1

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU VERA

I

Postavlja se Milan Brdar za državnog sekretara u Ministarstvu vera.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2888/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU VERA

I

Postavlja se Nevena Vitošević-Ćeklić za državnog sekretara u Ministarstvu vera.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2887/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća („Službeni glasnik RS”, broj 65/01) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA REPUBLIČKE AGENCIJE

ZA RAZVOJ MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA

I

Razrešava se Mirjana Jovanović dužnosti direktora Republičke Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2868/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se dr Vuko Antonijević za pomoćnika ministra za Kosovo i Metohiju – predsednika Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2897/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

UNUTRAŠNjIH POSLOVA

I

Razrešava se Suzana Šulejić dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova – Sektor finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2904/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA

ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Razrešava se Milka Marković dužnosti sekretara Ministarstva za kapitalne investicije, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2837/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA ZA INFRASTRUKTURU

I

Postavlja se Milka Marković za sekretara Ministarstva za infrastrukturu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2837/2007-1

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Razrešava se Aleksandra Damnjanović-Petrović dužnosti pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za građevinarstvo i investicione projekte, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2837/2007-2

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Razrešava se Ivana Tomić dužnosti pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2837/2007-3

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Razrešava se Borislav Borović dužnosti pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za drumski transport, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2837/2007-4

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Razrešava se dr Branimir Ujdur dužnosti pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za puteve i bezbednost saobraćaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2837/2007-5

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Razrešava se Dejan Lasica dužnosti pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za železnice i intermodalni transport, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2837/2007-6

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Razrešava se mr Milan Moković dužnosti pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za vazdušni saobraćaj, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2837/2007-7

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Razrešava se Zoran Adžić dužnosti pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za infrastrukturu, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2837/2007-8

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Razrešava se prof. dr Miodrag Ralević dužnosti pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za urbanističko i prostorno planiranje i stanovanje, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2837/2007-9

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Razrešava se Mihajlo Marković dužnosti pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za prilagođavanje politike i propisa sa Evropskom unijom, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2837/2007-10

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA INFRASTRUKTURU

I

Postavlja se Aleksandra Damnjanović-Petrović za pomoćnika ministra za infrastrukturu – Sektor za građevinarstvo i investicione projekte.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2837/2007-11

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA INFRASTRUKTURU

I

Postavlja se Mihajlo Marković za pomoćnika ministra za infrastrukturu – Sektor za prilagođavanje politike i propisa sa Evropskom unijom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2837/2007-12

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA INFRASTRUKTURU

I

Postavlja se prof. dr Miodrag Ralević za pomoćnika ministra za infrastrukturu – Sektor za urbanističko i prostorno planiranje i stanovanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2837/2007-13

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA INFRASTRUKTURU

I

Postavlja se Zoran Adžić za pomoćnika ministra za infrastrukturu – Sektor za infrastrukturu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2837/2007-14

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA INFRASTRUKTURU

I

Postavlja se Dejan Lasica za pomoćnika ministra za infrastrukturu – Sektor za železnice i intermodalni transport.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2837/2007-15

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA INFRASTRUKTURU

I

Postavlja se mr Milan Moković za pomoćnika ministra za infrastrukturu – Sektor za vazdušni saobraćaj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2837/2007-16

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA INFRASTRUKTURU

I

Postavlja se Borislav Borović za pomoćnika ministra za infrastrukturu – Sektor za drumski transport.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2837/2007-17

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA DIREKTORA

AGENCIJE ZA STRANA ULAGANjA I PROMOCIJU IZVOZA

I

Razrešava se Vesna Perić dužnosti zamenika direktora Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza, sa 24. majem 2007. godine, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2849/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ODBRANE

I

Postavlja se Aleksandar Miščević za državnog sekretara u Ministarstvu odbrane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2647/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Ostavite komentar