5. sednica Vlade Republike Srbije, 25. maj 2007. godine

Na osnovu člana 30. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

I

Vladimiru Galiću prestaje dužnost direktora Agencije za privatizaciju, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2717/2007

U Beogradu, 25. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

I

Imenuje se Vesna Džinić za vršioca dužnosti direktora Agencije za privatizaciju, najduže na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2741/2007

U Beogradu, 25. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Ostavite komentar