Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka) i člana 17. st. 1. i 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA I IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM SRBIJE U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Božidar Stojanović dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije u Beogradu, zbog prestanka radnog odnosa.

II

Imenuje se dr Saša Milijić, naučni saradnik u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije u Beogradu, za vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-02261/2007

U Beogradu, 10. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Razrešava se Lidija Smiljanić dužnosti pomoćnika ministra finansija, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2278/2007

U Beogradu, 10. maja 2007.godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE

I

Razrešava se Snežana Samardžić Marković dužnosti pomoćnika ministra odbrane, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2329/2007

U Beogradu, 10. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Vladimir Ilić dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu finansija, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2279/2007

U Beogradu, 10. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA FINANSIJA

I

Razrešava se Vesna Kovač dužnosti sekretara ministarstva finansija, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2290/2007

U Beogradu, 10. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZDRAVLjA

I

Razrešava se dr sci. Nevena Karanović dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2289/2007

U Beogradu, 10. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ODBRANE

I

Razrešava se Zvonko Obradović dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu odbrane, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2291/2007

U Beogradu, 10. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se Vesna Piperski Tucakov dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2293/2007

U Beogradu, 10. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU TRGOVINE, TURIZMA I USLUGA

I

Razrešava se Vlajko Senić dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu trgovine, turizma i usluga na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2297/2007

U Beogradu, 10. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR

I

Razrešava se Vesna Džinić dužnosti direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2292/2007

U Beogradu, 10. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 16. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANjE DEPOZITA

I

Razrešava se Vesna Džinić dužnosti predsednika Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2292/2007-1

U Beogradu, 10. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA AGENCIJE ZA STRANA ULAGANjA I PROMOCIJU IZVOZA

I

Razrešava se mr Jasna Matić dužnosti direktora Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2328/2007

U Beogradu, 10. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) ), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Aleksandar Todorović dužnosti pomoćnika ministra ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2302/2007

U Beogradu, 10. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Živa Žebeljan dužnosti pomoćnika ministra ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2299/2007

U Beogradu, 10. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) ), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Stojan Arizanović dužnosti pomoćnika ministra ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2300/2007

U Beogradu, 10. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA MINISTARSTVA RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se mr Živka Đurić dužnosti pomoćnika ministra ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119- 2310/2007

U Beogradu, 10. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA UPRAVE ZA ZAŠTITU BILjA

I

Razrešava se Miroslav Vujović dužnosti direktora Uprave za zaštitu bilja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2301/2007

U Beogradu, 10. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU

I

Razrešava se dr Dejan Krnjajić dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2303/2007

U Beogradu, 10. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Razrešava se Slobodan Živanović dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za pravne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2280/2007

U Beogradu, 10. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Razrešava se Ratomir Kragović dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za stručni i upravni nadzor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2281/2007

U Beogradu, 10.maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Razrešava se dr Oleg Odalović dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za osnovne geodetske radove, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2285/2007

U Beogradu, 10.maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Razrešava se Bane Vujanac dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za katastar nepokretnosti, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2286/2007

U Beogradu, 10.maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Razrešava se dr Zoran Popović dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za informatiku i komunikacije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2283/2007

U Beogradu, 10.maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Razrešava se mr Milivoje Avramović dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za premer nepokretnosti, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2284/2007

U Beogradu, 10. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

„KRUŠEVAC” SA SEDIŠTEM U KRUŠEVCU

I

Razrešava se Ljubiša Milutinović dužnosti direktora Veterinarske stanice „Kruševac” sa sedištem u Kruševcu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2251/2007

U Beogradu, 10.maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VETERINARSKE

STANICE „KRUŠEVAC” SA SEDIŠTEM U KRUŠEVCU

I

Imenuje se Dragan Petrović za vršioca dužnosti direktora Veterinarske stanice „Kruševac” sa sedištem u Kruševcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2251/2007-1

U Beogradu, 10. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 169. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU IZ VISOKOG SLUŽBENIČKOG SAVETA

I

Razrešava se Lidija Smiljanić dužnosti člana Visokog službeničkog saveta, zbog razrešenja s dužnosti koja je uslov za članstvo u Visokom službeničkom savetu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2340/2007

U Beogradu, 10. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Ostavite komentar