196. sednica Vlade Republike Srbije, 4. maj 2007. godine

Na osnovu člana 130. stav 4. i člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA

ZA JAVNO ZDRAVLjE PRIŠTINA SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Imenuje se dr Vuko Antonijević za vršioca dužnosti direktora Zavoda za javno zdravlje Priština sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2256/2007

U Beogradu, 4. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 54. stav 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA ŠUMARSTVO U BEOGRADU

I

Imenuje se prof. dr Ljubiša Topisirović, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, za vršioca dužnosti predsednika Upravnog odbora Instituta za šumarstvo u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2219/2007

U Beogradu, 4. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Konstatuje se da je dr Zagorki Gospavić prestala dužnost zamenika direktora Republičkog geodetskog zavoda 19. decembra 2006. godine, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2005/2007

U Beogradu, 4. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s. r. Dragan Blešić

Ostavite komentar