4. sednica Vlade Republike Srbije, 24. maj 2007. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZDRAVLjA

I

Postavlja se dr Tomislav Stantić za državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2546/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Postavlja se Verica Kalanović za državnog sekretara u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2559/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Postavlja se Jelena Marjanović za pomoćnika ministra ekonomije i regionalnog razvoja – Sektor za bilateralnu ekonomsku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2564/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Postavlja se Stojan Arizanović za pomoćnika ministra ekonomije i regionalnog razvoja – Sektor turističke inspekcije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2561/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I USLUGA

I

Razrešava se Stana Božović dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i usluga – Sektor turističke inspekcije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2562/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM

I

Razrešava se Jasmina Hadžiabdić dužnosti pomoćnika ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom – Sektor za bilateralnu ekonomsku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2563/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Danilo Golubović za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2572/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se dr Milan Petrović za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2573/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Ljubiša Dimitrijević za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2574/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA AGENCIJE

ZA PROMOCIJU IZVOZA I STRANA ULAGANjA

I

Postavlja se Vesna Perić za direktora Agencije za promociju izvoza i strana ulaganja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2568/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 165. stav 1. i člana 166. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

REŠENjE

O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANA VISOKOG SLUŽBENIČKOG SAVETA

I

Dr Goranu Petkoviću prestaje dužnost člana Visokog službeničkog saveta, zbog postavljenja na dužnost državnog sekretara u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2570/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE

I

Postavlja se Ivana Dimić za pomoćnika ministra kulture – Sektor za savremeno stvaralaštvo, kulturnu industriju i kulturne odnose.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2580/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA KULTURE

I

Postavlja se Novica Antić za sekretara Ministarstva kulture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2579/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA KULTURE

I

Razrešava se Aleksandra Kojić dužnosti sekretara Ministarstva kulture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2576/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE

I

Razrešava se Aleksandar Jugović dužnosti pomoćnika ministra kulture – Sektor za savremeno stvaralaštvo, kulturnu industriju i kulturne odnose.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2577/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE

I

Razrešava se Miladin Lukić dužnosti pomoćnika ministra kulture – Sektor za zaštitu kulturne baštine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2581/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU NAUKE

I

Postavlja se dr Ivan Videnović za državnog sekretara u Ministarstvu nauke.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2594/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA NAUKE

I

Postavlja se prof. dr Aleksa Zejak za pomoćnika ministra nauke – Sektor za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2588/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA NAUKE

I

Postavlja se prof. dr Viktor Nedović za pomoćnika ministra nauke – Sektor za međunarodnu, naučnu i tehnološku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2589/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU NAUKE

I

Postavlja se prof. dr Uranija Kozmidis-Luburić za državnog sekretara u Ministarstvu nauke.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2590/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA NAUKE

I

Postavlja se prof. dr Ratko Jankov za pomoćnika ministra nauke – Sektor za osnovna istraživanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2596/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA NAUKE

I

Postavlja se Vladimir Homan za sekretara Ministarstva nauke.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2591/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA NAUKE

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se dr Ivan Videnović dužnosti pomoćnika ministra nauke i zaštite životne sredine – Sektor za međunarodnu, naučnu i tehnološku saradnju, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2593/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA NAUKE

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se prof. dr Tibor Sabo dužnosti pomoćnika ministra nauke i zaštite životne sredine – Sektor za osnovna istraživanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2595/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA NAUKE

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se Biljana Spasić dužnosti sekretara Ministarstva nauke i zaštite životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2592/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU KULTURE

I

Postavlja se Ivana Stefanović za državnog sekretara u Ministarstvu kulture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2599/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Vladimiru Iliću 15. maja 2007. godine prestala dužnost državnog sekretara zbog prestanka dužnosti ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2616/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA

TRGOVINE, TURIZMA I USLUGA

I

Razrešava se Slavomir Raičević dužnosti sekretara Ministarstva trgovine, turizma i usluga.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2600/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

TRGOVINE, TURIZMA I USLUGA

I

Razrešava se Miloš Simić dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i usluga – Sektor za međunarodnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2601/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Razrešava se Nebojša Skorić dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za imovinsko-pravne poslove, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2607/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Postavlja se Milica Dražić za pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za harmonizaciju propisa sa pravom Evropske unije, međunarodnu saradnju i upravljanje projektima.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2608/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE

I

Postavlja se mr Dušan Spasojević za pomoćnika ministra odbrane – Sektor za politiku odbrane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2610/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE

I

Postavlja se Ilija Pilipović za pomoćnika ministra odbrane – Sektor za materijalne resurse.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2609/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se Ljiljana Lučić za državnog sekretara u Ministarstvu rada i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2617/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA ODBRANE

I

Razrešava se Milica Vlašić-Koturović dužnosti sekretara Ministarstva odbrane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2612/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA ODBRANE

I

Postavlja se Dragan Radulović za sekretara Ministarstva odbrane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2611/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE

I

Razrešava se Dragana Urošević dužnosti pomoćnika ministra kulture – Sektor za ekonomsko-finansijsko poslovanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2632/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE

I

Razrešava se Vladimir Tomčić dužnosti pomoćnika ministra kulture – Sektor za međunarodne odnose, evropske integracije i razvoj menadžmenta u oblasti kulture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2624/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE

I

Postavlja se mr Branislav Dimitrijević za pomoćnika ministra kulture – Sektor za međunarodne odnose, evropske integracije i razvoj menadžmenta u oblasti kulture i medija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2625/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE

I

Postavlja se Vesna Jokanović za pomoćnika ministra kulture – Sektor za ekonomsko-finansijske poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2633/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se mr Janko Guzijan za državnog sekretara u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2642/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ODBRANE

I

Postavlja se dr Zoran Jeftić za državnog sekretara u Ministarstvu odbrane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2640/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Dušan Proroković za državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2644/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZA DIJASPORU

I

Postavlja se prof. dr Jovan Filipović za državnog sekretara u Ministarstvu za dijasporu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2621/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZA DIJASPORU

I

Postavlja se Neda Maletić za državnog sekretara u Ministarstvu za dijasporu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2621/2007-1

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Ljubomir Kljakić za pomoćnika ministra za Kosovo i Metohiju – Sektor za vezu sa misijama UNMIK i KFOR odnosno njihovim sledbenicima.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2643/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE I USLUGA

I

Postavlja se Mihailo Vesović za pomoćnika ministra trgovine i usluga – Sektor za međunarodnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2602/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE

I

Razrešava se Mihailo Vesović dužnosti pomoćnika ministra privrede – Sektor za konkuretnost i saradnju sa međunarodnim institucijama, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2651/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE

I

Postavlja se dr Bojan Dimitrijević za pomoćnika ministra odbrane – Sektor ljudske resurse.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2654/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I USLUGA

I

Razrešava se Radivoje Pirgić dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i usluga – Sektor za turizam.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2560/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I

Razrešava se Živka Spasić dužnosti pomoćnika ministra pravde – Sektor za pravosuđe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2659/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I

Postavlja se Snežana Malović za pomoćnika ministra pravde – Sektor za pravosuđe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2659/2007-1

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

OMLADINE I SPORTA

I

Postavlja se Slaviša Zlatanović za pomoćnika ministra omladine i sporta – Sektor za upravljanje projektima.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2653/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

OMLADINE I SPORTA

I

Postavlja se Aleksandar Šoštar za pomoćnika ministra omladine i sporta – Sektor za sport.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2652/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA UPRAVE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

U MINISTARSTVU NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se dr Miroslav Nikčević dužnosti direktora Uprave za zaštitu životne sredine u Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2671/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA

ZA ZAKONODAVSTVO

I

Razrešava se Zoran M. Balinovac dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2691/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA

ZA ZAKONODAVSTVO

I

Postavlja se Zoran M. Balinovac za direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2691/2007-1

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se dr Branko Karadžić dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2670/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA UPRAVE ZA SPORT

U MINISTARSTVU PROSVETE I SPORTA

I

Razrešava se Aleksandar Šoštar dužnosti direktora Uprave za sport u Ministarstvu prosvete i sporta, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2693/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se dr Miladin Avramov za državnog sekretara u Ministarstvu zaštite životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2694/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka) i člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 65/06 – prečišćen tekst),

Vlada donosi

REŠENjE

O RAZREŠENjU DIREKTORA KANCELARIJE ZA PRIDRUŽIVANjE EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešava se dr Tanja Miščević dužnosti direktora Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji zbog postavljenja na položaj direktora Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2702/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

REŠENjE

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ DIREKTORA KANCELARIJE ZA PRIDRUŽIVANjE EVROPSKOJ UNIJI

I

Postavlja se dr Tanja Miščević na položaj direktora Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2702/2007-1

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Branislava Alendar za pomoćnika ministra za Kosovo i Metohiju – Sektor za međunarodnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2645/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA RADA,

ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se Slađana Andrić dužnosti sekretara Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2709/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za saradnju s medijima („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

REŠENjE

O RAZREŠENjU DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNjU S MEDIJIMA

I

Razrešava se Srđan Đurić dužnosti direktora Kancelarije za saradnju s medijima.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2723/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za saradnju s medijima („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

REŠENjE

O POSTAVLjENjU DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNjU S MEDIJIMA

I

Postavlja se Milivoje Mihajlović za direktora Kancelarije za saradnju s medijima.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2724/2007

U Beogradu, 24. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Ostavite komentar