Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar-jun 2007. godine Tabela 1 Tabela 2

Na osnovu člana 92. stav 1. i člana 97. tačka 15. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 28. stav 5. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05-dr. zakon, 66/05, 101/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 85/06 i 86/06-ispravka), članom 33. stav 4. Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima („Službeni glasnik RS”, br. 76/91, 41/92, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99, 22/01, 33/04 i 135/04-dr. zakon) i članom 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PRIVREMENOM FINANSIRANjU REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD JANUAR–JUN 2007. GODINE

Član

U Uredbi o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar-jun 2007. godine („Službeni glasnik RS”, broj 37/07), član 1. menja se i glasi:

„Do donošenja Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu, a najduže do 30. juna 2007. godine, vrši se privremeno finansiranje nadležnosti Republike Srbije.

Primanja i izdaci u periodu privremenog finansiranja, primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke finansijske imovine i datih kredita i zaduživanje i otplata duga, utvrđeni su u sledećim iznosima, i to:

OPIS Ekonomska klasifikacija Sredstva iz budžeta 1 2 3 I. PRIMANjA   285.095.700.000 TEKUĆI PRIHODI 7 285.095.700.000 1. Poreski prihodi 71 241.064.600.000 1.1.Porez na dohodak i dobit 711 43.537.400.000 1.2.PDV i akcize 714 169.686.100.000 1.3.Carine 715 25.244.000.000 1.4.Ostali poreski prihodi 716+719 2.597.100.000 2. Neporeski prihodi, od čega: 74 44.031.100.000 – naplaćene kamate 74112 1.875.800.000 – konzularne, sudske i administrativne takse 7412 6.287.700.000 – prihodi od prodaje dobara i usloga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa Republike – licenca 742121 25.449.600.000 – prihodi od igara na sreću 74228 1.235.000.000 – novčane kazne 743 3.625.300.000 – ostali prihodi budžeta Republike 745121 5.557.700.000

1 2 3 3. Kapitalni prihodi 8   4. Donacije 731+732   5. Transferi 733   II. IZDACI   260.035.937.520 TEKUĆI RASHODI 4 243.900.565.379 1. Rashodi za zaposlene 41 73.294.148.932 2. Korišćenje roba i usluga 42 14.972.906.333 3. Otplata kamata 44 8.569.645.000 4. Subvencije 45 11.667.541.138 5. Izdaci za socijalnu zaštitu 47 26.996.546.887 6. Ostali rashodi 48+49 12.406.205.856 TEKUĆI TRANSFERI 4631 + 4641 + 462 95.993.571.233 KAPITALNI RASHODI 5 16.135.372.141 KAPITALNI TRASNFERI 4632 + 4642   VI. PRIMANjA PO OSNOVU PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATA KREDITA MINUS IZDACI PO OSNOVU DATIH KREDITA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE (IV-V)   -233.750.000 III. BUDžETSKI SUFICIT (BUDžETSKI DEFICIT) (I-II) (7+8)-(4+5) 25.059.762.480 PRIMARNI SUFICIT (DEFICIT) (UKUPNI PRIHODI UMANjENI ZA NAPLAĆENE KAMATE MINUS UKUPNI RASHODI UMANjENI ZA PLAĆENE KAMATE) (7-7411+8)-(4-44+5) 31.753.607.480 UKUPNI FISKALNI REZULTAT (III+VI)   24.826.012.480       IV. PRIMANjA PO OSNOVU NAPLATE ODOBRENIH KREDITA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 92 2.500.000.000 V. IZDACI ZA DATE POZAJMICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 62 2.733.750.000 VI. DATE POZAJMICE MINUS PRIMANjA PO OSNOVU OTPLATE (IV – V) 92-62 -233.750.000       VII. ZADUŽIVANjE 91   1. Zaduživanje kod domaćih kreditora 911   2. Zaduživanje kod stranih kreditora 912   VIII. OTPLATA DUGA 61 18.891.978.000 1. Otplata domaćeg duga 611 16.908.296.000 2. Otplata stranog duga 612 1.737.891.000 3. Otplata po garancijama 613 245.791.000 IX. PROMENA STANjA NA RAČUNU (III + VI + VII – VIII)   5.934.034.480 X. NETO FINANSIRANjE (VI + VII – VIII – IX = -III)   -25.059.762.480 XI. NERASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA   80.530.200.000 ”

Član 2.

Član 2. menja se i glasi:

„U skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05-dr. zakon, 66/05, 101/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 85/06 i 86/06-ispravka), maksimalni iznos izdataka u periodu januar-jun iznosi 260.634.500.000 dinara, a ovom uredbom predviđeni su izdaci u ukupnom iznosu od 260.035.937.520 dinara.

Sredstva za finansiranje nadležnosti Republike Srbije u periodu januar – jun 2007. godine sastoje se od:

1) primanja u iznosu od 285.095.700.000 dinara;

2) izdataka u iznosu od 260.035.937.520 dinara;

3) budžetskog suficita u iznosu od 25.059.762.480 dinara.

Budžetski suficit u iznosu od 25.059.762.480 dinara koristiće se za otplatu duga u iznosu od 18.891.978.000 dinara i za nabavku finansijske imovine u iznosu od 2.733.750.000 dinara.”

Član 3.

Član 5. menja se i glasi:

„Sredstva za realizaciju Nacionalnog investicionog plana iskazuju se za budžetskog korisnika nosioca projekta i to prema pojedinačnim projektima za period januar-jun 2007. godine u ukupnom iznosu od 20.639.850.520 dinar (242.821.771 EUR).”

Član 4.

Član 6. menja se i glasi:

„Sredstva iz člana 1. ove uredbe i sredstva prihoda iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika, u ukupnom iznosu od 48.069.327.169 dinara, iskazanih u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa raspoređuju se po korisnicima, i to:

TABELA 1

TABELA 2

Član 6b

Koordinaciju i nadzor nad projektima i sredstvima iz člana 6a ove uredbe vrši ministar nadležan za realizaciju Nacionalnog investicionog plana.”

Član 6.

U članu 16. reči: „Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine” zamenjuju se rečima: „Ministarstvo nauke”, reči: „Ministarstvo prosvete i sporta” zamenjuju se rečima: „Ministarstvo prosvete”, a reči: „Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike” zamenjuju se rečima: „Ministarstvo rada i socijalne politike”.

Član 7.

Član 19. menja se i glasi:

„Raspored i korišćenje sredstava vršiće se u periodu januar–jun 2007. godine po posebnom aktu koji donosi Vlada, na predlog direktnog budžetskog korisnika, u okviru sledećih razdela:

– Razdeo 3 – Vlada, Glava 3.3 – Generalni sekretarijat Vlade, funkcija 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, ekonomska klasifikacija 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta u iznosu od 16.612.000 dinara namenjena su za Nacionalni savet Srbije za saradnju s Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine;

– Razdeo 12 – Ministarstvo finansija, funkcija 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, ekonomska klasifikacija 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta u iznosu od 9.000.000 dinara namenjena su za isplatu „nacionalnih penzija” za istaknute umetnike;

– Razdeo 15 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 3.050.000.000 dinara i ekonomska klasifikacija 512 Mašine i oprema u iznosu od 506.000.000 dinara; Glava 15.1 – Uprava za veterinu, funkcija 760 Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 350.000.000 dinara i Glava 15.2 – Uprava za zaštitu bilja, funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 20.000.000 dinara;

– Razdeo 16 – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, funkcija 410 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 309.800.000 dinara; ekonomska klasifikacija 512 Mašine i oprema u iznosu od 16.802.000 dinara; funkcija 412 Opšti poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 106.339.000 dinara; ekonomska klasifikacija 464 Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja u iznosu od 216.667.000 dinara i ekonomska klasifikacija 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta u iznosu od 1.085.761.000 dinara;

– Razdeo 17 – Ministarstvo rudarstva i energetike, funkcija 440 Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 660.000.000 dinara;

– Razdeo 18 – Ministarstvo za infrastrukturu, funkcija 450 Transport, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 1.657.051.000 dinara i funkcija 620 Razvoj zajednice, ekonomska klasifikacija 463 Transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 41.808.000 dinara;

– Razdeo 26 – Ministarstvo kulture, funkcija 820 Usluge kulture, ekonomska klasifikacija 424 Specijalizovane usluge u iznosu od 43.926.000 dinara namenjena je za programe i projekte u kulturi.”

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: __________/2007

U Beogradu, 25. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

mr Božidar Đelić

Ostavite komentar