Odluka o Savetu za nacionalnu bezbednost Republike Srbije

Na osnovu člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS” br. 55/05 i 71/05-ispravka), člana 62. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) a u vezi s članom 112. stav 2. i članom 123. tačka 5. Ustava Republike Srbije,

Vlada donosi

ODLUKU O

SAVETU ZA NACIONALNU BEZBEDNOST REPUBLIKE SRBIJE

1. Sadržina odluke. Ovom odlukom osniva se Savet za nacionalnu bezbednost Republike Srbije (u daljem tekstu: Savet), uređuju njegov delokrug i sastav, sazivanje njegovih sednica i predsedavanje njima.

Ovom odlukom osniva se i Biro za koordinaciju rada službi bezbednosti (u daljem tekstu: Biro za koordinaciju) i uređuju druga pitanja koja su značajna za rad Saveta.

2. Delokrug Saveta. Savet je telo Republike Srbije koje obavlja određene poslove i zadatke iz oblasti nacionalne bezbednosti.

Savet se stara o nacionalnoj bezbednosti tako što:

– razmatra pitanja iz oblasti odbrane, unutrašnjih poslova i rada vojne službe bezbednosti u Ministarstvu odbrane, vojno-obaveštajne službe u Ministarstvu odbrane i Bezbednosno-informativne agencije (u daljem tekstu: službe bezbednosti);

– razmatra međusobnu saradnju organa nadležnih za odbranu, organa nadležnih za unutrašnje poslove i službi bezbednosti i njihovu saradnju s drugim nadležnim državnim organima, kao i saradnju sa organima i službama bezbednosti stranih država i međunarodnih organizacija;

predlaže nadležnim državnim organima mere za unapređenje nacionalne bezbednosti;

– razmatra predloge za unapređenje nacionalne bezbednosti koje mu upućuju organi nadležni za odbranu, organi nadležni za unutrašnje poslove, službe bezbednosti i drugi nadležni državni organi;

– razmatra pitanja iz delokruga organa državne uprave, autonomnih pokrajina, opština, gradova i grada Beograda koja su značajna za nacionalnu bezbednost;

– razmatra i druga pitanja koja su značajna za nacionalnu bezbednost.

Savet usmerava i usklađuje rad službi bezbednosti tako što:

– razmatra obaveštajno-bezbednosne procene i donosi zaključke kojima određuje prioritete i načine zaštite i usmerava ostvarivanje nacionalnih interesa koji se sprovode putem obaveštajno-bezbednosne delatnosti;

– donosi zaključke u vezi s radom službi bezbednosti i Biroa za koordinaciju;

– donosi zaključke kojima usmerava i usklađuje rad službi bezbednosti;

– donosi zaključke kojima usmerava saradnju službi bezbednosti sa službama bezbednosti stranih država i međunarodnih organizacija;

– donosi zaključke kojima usklađuje delatnosti državnih organa koje su posvećene međunarodnoj saradnji u oblasti nacionalne bezbednosti i odbrane;

– prati izvršenje zaključaka koje je doneo;

– daje mišljenja o predlozima godišnjih i srednjoročnih planova rada službi bezbednosti;

– daje mišljenja Vladi o predlozima budzeta službi bezbednosti i prati kako službe bezbednosti troše odobrena budzetska sredstva;

– daje mišljenje Vladi o predlogu za postavljenje i razrešenje rukovodilaca službi bezbednosti.

Savet se stara o usaglašenoj primeni propisa i standarda za zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih propisa kojima se štite ljudska prava koja mogu da budu ugrožena razmenom informacija ili drugim operativnim radnjama.

3. Sastav Saveta i sekretar Saveta.

Članovi Saveta su:

– predsednik Republike;

– predsednik Vlade;

– ministar odbrane;

– ministar unutrašnjih poslova;

– ministar pravde;

– načelnik Generalštaba Vojske Srbije;

– direktor Bezbednosno-informativne agencije;

– rukovodilac vojne službe bezbednosti u Ministarstvu odbrane;

– rukovodilac vojno-obaveštajne službe u Ministarstvu odbrane.

Savet ima sekretara Saveta, koji učestvuje u radu Saveta bez prava odlučivanja.

Sekretar Saveta stara se o izvršenju zaključaka Saveta i obavlja druge poslove koji su određeni poslovnikom i drugim aktima Saveta.

Šef kabineta predsednika Republike po položaju je sekretar Saveta.

4. Sazivanje sednice i predsedavanje sednici. Sednicu Saveta saziva predsednik Republike. Predlog dnevnog reda sednice utvrđuju predsednik Republike i predsednik Vlade.

Sednici Saveta predsedava predsednik Republike, a ako je on sprečen – predsednik Vlade.

Zaključke i druge akte Saveta potpisuje predsednik Republike.

Sednice Saveta održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca.

Predsednik Republike može, na svoju inicijativu ili na inicijativu člana Saveta, pozvati na sednice Saveta rukovodioce drugih državnih organa i institucija i druga lica koja nisu članovi Saveta.

Savet donosi poslovnik o svom radu.

Poslovnikom Saveta uređuje se način na koji se obavljaju administrativni i tehnički poslovi za Savet.

5. Biro za koordinaciju. Biro za koordinaciju operativno usklađuje rad službi bezbednosti i izvršava zaključke Saveta o pitanjima iz svoje nadležnosti.

Biro za koordinaciju posebno:

– utvrđuje zadatke koji se izvršavaju operativnim usklađivanjem delatnosti službi bezbednosti i službi bezbednosti i drugih državnih organa i s tim u vezi koordinira njihove aktivnosti;

– utvrđuje način operativnog usklađivanja u pojedinim slučajevima;

– osniva mešovite radne grupe za operativne zadatke koji se izvršavaju operativnim usklađivanjem delatnosti i utvrđuje njihove zadatke;

– analizira rezultate operativnog usklađivanja i o tome po potrebi izveštava Savet, a najmanje jednom u šest meseci.

Rad Biroa za koordinaciju podrobnije se uređuje Poslovnikom Saveta.

6. Sastav Biroa za koordinaciju. Biro za koordinaciju čine rukovodioci službi bezbednosti i sekretar Saveta.

U radu Biroa za koordinaciju mogu po pozivu i bez prava odlučivanja da učestvuju:

– predstavnici Ministarstva spoljnih poslova koji rukovode Službom za istraživanje i dokumentaciju i Službom bezbednosti;

– direktor policije i načelnici uprava policije;

– Republički javni tužilac;

– direktor Uprave carine;

– rukovodioci drugih državnih organa, organizacija i institucija.

7. Saradnja sa Savetom. Nadležni državni organi dužni su da u skladu sa svojim Ustavnim i zakonskim položajem sarađuju sa Savetom u pitanjima iz nadležnosti Saveta, a pre svega u izvršenju zaključaka Saveta.

Ako nadležni državni organ ne sarađuje sa Savetom ili ne izvršava zaključke Saveta, sekretar Saveta o tome, bez odlaganja, obaveštava Savet, koji u tom slučaju može pozvati rukovodioca državnog organa da preduzme sve mere koje su predviđene zakonom da bi državni organ uspostavio saradnju sa Savetom ili izvršio zaključak Saveta.

8. Ostala pitanja. Ostala pitanja koja su značajna za rad Saveta i Biroa za koordinaciju uređuju se Poslovnikom Saveta i drugim opštim aktima Saveta.

9. Sredstva za rad. Sredstva za rad Saveta obezbeđuju se u budzetu Republike Srbije.

10. Prestanak važenja ranije odluke. Prestaje da važi Odluka o obrazovanju Saveta za nacionalnu bezbednost („Službeni glasnik RS”, broj 3/06).

11. Stupanje na snagu ove odluke. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 02-2866/2007

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić

4100307.034.doc/25

Ostavite komentar