Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA

I

Postavlja se Snežana Klašnja za pomoćnika ministra omladine i sporta – Sektor za omladinu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2873/2008

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA

I

Razrešava se Suzana Šulejić dužnosti sekretara Ministarstva omladine i sporta, zbog postavljenja na položaj sekretara Ministarstva omladine i sporta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2824/2008-1

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ SEKRETARA

MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA

I

Postavlja se Suzana Šulejić na položaj sekretara Ministarstva omladine i sporta, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2824/2008-2

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA U KARAGUJEVCU

I

Razrešava se Nada Marković dužnosti člana Upravnog odbora Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu, iz reda zaposlenih.

II

Imenuje se Irena Đurić, računovođa, za člana Upravnog odbora Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu, iz reda zaposlenih.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2856/2008

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za borbu protiv HIV/AIDS-a („Službeni glasnik RS”, br. 63/04 i 54/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

KOMISIJE ZA BORBU PROTIV HIV/AIDS-a

I

U Komisiju za borbu protiv HIV/AIDS-a imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Tomica Milosavljević, ministar zdravlja;

2. za članove:

1) dr Ivana Mišić, Ministarstvo zdravlja;

2) dr Ksenija Krehov Radović, Republički zavod za zdravstveno osiguranje;

3) prof. dr Zorica Šeguljev, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i politiku, Novi Sad;

4) dr Jasmina Savić Joksimović, Sekretarijat za zdravstvo Gradske uprave grada Beograda;

5) Suzana Brener, Ministarstvo pravde;

6) Mirjana Arsić, Ministarstvo omladine i sporta;

7) Vinka Blažić, Ministarstvo prosvete;

8) Jadranka Gvozdenović, Ministarstvo rada i socijalne politike;

9) Milorad Todorović, Ministarstvo unutrašnjih poslova;

10) Marina Stojadinović, Radio Beograd;

11) mr. sci. med. dr Milica Jovičić, Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd;

12) prof. dr Đorđe Jevtović, Institut za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, Beograd;

13) dr Danijela Simić, Institut za javno zdravlje Srbije, Beograd;

14) dr Verica Ilić Vlatković, Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd;

15) dr Spaso Anđelić, Ginekološko akušerska klinika „Narodni front”, Beograd;

16) dr Branka Blagojević, Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, Beograd;

17) dr Dragan Ilić, predstavnik JAZAS-a;

18) Karlo Boras, predstavnik Omladine JAZAS-a;

19) Nebojša Baračkov, predstavnik organizacije Prevent, Novi Sad;

20) Nada Mićić, predstavnik HIV/AIDS-a;

21) Milan Mirković, predstavnik Crvenog krsta Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2419/2008-2

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za borbu protiv HIV/AIDS-a („Službeni glasnik RS”, br. 63/04 i 54/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, POTPREDSEDNIKA, SEKRETARA

I ČLANOVA KOMISIJE ZA BORBU PROTIV HIV/AIDS-a

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za borbu protiv HIV/AIDS-a:

1. prof. dr Tomica Milosavljević, predsednik;

2. dr Nevena Karanović, potpredsednik;

3. dr Ivana Mišić, sekretar;

4. Suzana Brener, član;

5. Vinka Blažić,član;

6. Milorad Todorović, član;

7. Biljana Stanković, član;

8. prof. dr Zorica Šeguljev, član;

9. dr Ksenija Krehov Radović, član;

10. dr Mira Kovačević, član;

11. prof. dr Đorđe Jevtović, član;

12. dr Dragan Ilić, član;

13. Predrag Stojčić, član;

14. Nebojša Baračkov, član;

15. dr Vojislav Ćupurdija, član;

16. Ana Vučković, član;

17. dr Jasmina Savić, član;

18. dr Verica Ilić Vlatković, član;

19. dr Danijela Simić, član;

20. dr Spaso Anđelić, član;

21. dr Nada Vasiljević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2419/2008-1

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka), a u vezi sa članom 8. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU

ZAMENIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Draganu Blešiću prestaje rad na položaju zamenika Generalnog sekretara Vlade, zbog podnošenja pismene ostavke – od 24. jula 2008. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2869/2008

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE I USLUGA

I

Razrešava se Dušan Vučković dužnosti pomoćnika ministra trgovine i usluga – Sektor tržišne inspekcije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2885/2008

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE I USLUGA

I

Razrešava se Dragan Penezić dužnosti pomoćnika ministra trgovine i usluga – Sektor za trgovinu, cene, zaštitu potrošača i usluge.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2886/2008

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE U MINISTARSTVU TRGOVINE I USLUGA

I

Razrešava se dr Slavomir Vuletić dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za robne rezerve u Ministarstvu trgovine i usluga – Sektor za komercijalu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2887/2008

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Mirjana Nikolić za pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za finansijsko-materijalne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2905/2008

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA JAVNE SLUŽBE

I

U Odbor za javne službe imenuju se:

1) za predsednika:

– Tomica Milosavljević, ministar zdravlja;

2) za zamenika predsednika:

– Božidar Đelić, potpredsednik Vlade i ministar za nauku i tehnološki razvoj;

3) za članove:

1. Nebojša Bradić, ministar kulture;

2. Žarko Obradović, ministar prosvete;

3. Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade – zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova;

4. Jasna Matić, ministar za telekomunikacije i informaciono društvo;

5. Saša Dragin, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

6. Snežana Samardžić Marković, ministar omladine i sporta;

7. Svetozar Čiplić, ministar za ljudska i manjinska prava;

8. Rasim Ljajić, ministar rada i socijalne politike;

9. Bogoljub Šijaković, ministar vera.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2516/2008-3

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA SOCIJALNU POLITIKU

I

U Odbor za socijalnu politiku imenuju se:

1) za predsednika:

– Rasim Ljajić, ministar rada i socijalne politike;

2) za zamenika predsednika:

– Jovan Krkobabić, potpredsednik Vlade;

3) za članove:

1. Tomica Milosavljević, ministar zdravlja;

2. Svetozar Čiplić, ministar za ljudska i manjinska prava;

3. Diana Dragutinović, ministar finansija;

4. Sulejman Ugljanin, ministar bez portfelja;

5. Božidar Đelić, potpredsednik Vlade i ministar za nauku i tehnološki razvoj;

6. Slobodan Milosavljević, ministar trgovine i usluga.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2516/2008-10

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 8. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Postavlja se Snežana Miljanić za zamenika Generalnog sekretara Vlade.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2930/2008

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Razrešava se dr Ivana Mišić dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za organizaciju zdravstvene službe i zdravstvenu inspekciju, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za organizaciju zdravstvene službe i zdravstvenu inspekciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2928/2008

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Razrešava se prim. dr Elizabet Paunović dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za međunarodnu saradnju i koordinaciju projekata, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2924/2008

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Razrešava se Zorica Pavlović dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za zdravstveno osiguranje, zdravstvenu zaštitu i finansiranje u zdravstvu, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za zdravstveno osiguranje i finansiranje u zdravstvu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2927/2008

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Razrešava se dr Svetlana Mijatović dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za sanitarni nadzor, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za sanitarni nadzor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2925/2008

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Razrešava se Ružica Nikolić dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za lekove i medicinska sredstva, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za lekove i medicinska sredstva.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2926/2008

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA ZDRAVLjA

I

Razrešava se Dragan Morača dužnosti sekretara Ministarstva zdravlja, zbog postavljenja na položaj sekretara Ministarstva zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2929/2008

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Razrešava se dr Goran Ilić dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za programsku zdravstvenu zaštitu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2923/2008

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Ivica Zdravković za pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za pravne i informatičko dokumentacione poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2922/2008

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Nada Obradović za pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za administrativne i birotehničke poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2921/2008

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ SEKRETARA

MINISTARSTVA ZDRAVLjA

I

Postavlja se Dragan Morača na položaj sekretara Ministarstva zdravlja, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2938/2008

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ

POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Postavlja se dr Ivana Mišić na položaj pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za organizaciju zdravstvene službe i zdravstvenu inspekciju, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2933/2008

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ

POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Postavlja se Zorica Pavlović na položaj pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za zdravstveno osiguranje i finansiranje u zdravstvu, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2934/2008

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ

POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Postavlja se Ružica Nikolić na položaj pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za lekove i medicinska sredstva, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2935/2008

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ

POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Postavlja se dr Svetlana Mijatović na položaj pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za sanitarni nadzor, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2936/2008

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ

POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Postavlja se prim. dr Elizabet Paunović na položaj pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2937/2008

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA KULTURE

I

Postavlja se mr Predrag Blagojević za sekretara Ministarstva kulture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2947/2008

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka), a u vezi sa članom 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Zoranu Dimiću prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za pravne i informatičko-dokumentacione poslove, zbog podnošenja pismene ostavke – od 24. jula 2008. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2882/2008-1

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka), a u vezi sa članom 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Nebojši Kešeljeviću prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za administrativno birotehničke poslove, zbog podnošenja pismene ostavke – od 24. jula 2008. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2920/2008

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA SREDNjOBANATSKOG

UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U ZRENjANINU

I

Razrešava se Zoran Vučić dužnosti načelnika Srednjobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Zrenjaninu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2958/2008

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU SPOLjNIH POSLOVA

I

Postavlja se Radojko Bogojević za državnog sekretara u Ministarstvu spoljnih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2962/2008

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Razrešava se Milica Dražić dužnosti pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za evropske integracije, međunarodnu saradnju i projekte, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za evropske integracije, međunarodnu saradnju i projekte.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2968/2008

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Postavlja se Milica Dražić na položaj pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za evropske integracije, međunarodnu saradnju i projekte, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2968/2008-1

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA

U UPRAVNOM ODBORU KOMPANIJE INTERNACIONAL CG ZA MEĐUNARODNU I UNUTRAŠNjU TRGOVINU, HOTELIJERSTVO, UGOSTITELjSTVO I VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ DP – U RESTRUKTURIRANjU, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru Kompanije Internacional CG za međunarodnu i unutrašnju trgovinu, hotelijerstvo, ugostiteljstvo i vazdušni saobraćaj DP – u restrukturiranju, Beograd i to:

1. Slobodan Đulić, predsednik;

2. Nikola Jovanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2970/2008

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Razrešava se Zoran Krejović dužnosti direktora Republičkog geodetskog zavoda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2991/2008

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA

REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Nenad Tesla za direktora Republičkog geodetskog zavoda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2991/2008-1

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Razrešava se Nenad Tesla dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za katastar nepokretnosti, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2987/2008

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA ZAJEČARSKOG

UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U ZAJEČARU

I

Razrešava se dr Mihajlo Jagodić dužnosti načelnika Zaječarskog upravnog okruga sa sedištem u Zaječaru, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2888/2008-1

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu tačke 3. stav 3. Odluke o uređenju Koordinacionog centra Srbije za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, broj 53/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU KOORDINATORA

KOORDINACIONOG CENTRA SRBIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Razrešavaju se dužnosti koordinatora Koordinacionog centra Srbije za Kosovo i Metohiju za opštine s područja Kosova i Metohije:

1. Slaviša Nikolić, opština Priština;

2. Dejan Nedeljković, opština Kosovo Polje;

3. Nikola Živković, opština Lipljan;

4. Darko Jakovljević, opština Podujevo;

5. Slavko Janićijević, opština Uroševac;

6. Stanko Jakovljević, opština Štrpce;

7. Mirče Jakovljević, opština Obilić;

8. Velimir Bojović, opština Leposavić;

9. Radenko Nedeljković, opština Kosovska Mitrovica;

10. Oliver Vojinović, opština Vučitrn;

11. Dejan Tomašević, opština Srbica;

12. Dragiša Milović, opština Zvečan;

13. Slaviša Ristić, opština Zubin Potok;

14. Marjan Šarić, opština Orahovac;

15. Negovan Vitošević, opština Suva Reka;

16. Alija Abdi, opština Gora;

17. Predrag Stojković, opština Gnjilane;

18. Srboljub Đokić, opština Kosovska Kamenica;

19. Zoran Krčmarević, opština Kosovska Vitina;

20. Petar Vasić, opština Novo Brdo;

21. Radojko Dunić, opština Peć;

22. Milivoje Ribać, opština Klina;

23. Snežana Paunović, opština Đakovica;

24. Gojko Carević, opština Dečane;

25. Radoš Vulić, opština Istok;

26. Miodrag Lazić, opština Prizren.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3003/2008

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar