Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, broj 45/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE

I

Razrešava se Miodrag Popović dužnosti direktora Turističke organizacije Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3757/2007

U Beogradu, 5. jula 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaPOMOĆNIKGENERALNOG SEKRETARANada Miljuš POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić , s.r.

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, broj 45/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE

I

Imenuje se Gordana Plamenac za direktora Turističke organizacije Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3756/2007

U Beogradu, 5. jula 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaPOMOĆNIKGENERALNOG SEKRETARANada Miljuš POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić , s.r.

Na osnovu člana 24. stav 2. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, broj 45/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Turističke organizacije Srbije:

1. Arsen Đurić, predsednik;

2. Emilija Krstić, član;

3. Maja Stamenković, član;

4. Milan Dimitrijević, član;

5. Boris Karaičić, član;

6. Gordana Plamenac, član;

7. Bojan Zečević, član;

8. Andrej Korenoj, član;

9. Milomir Perović, član;

10. Radovan Anić, član;

11. Čedomir Radojčić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-4060/2007

U Beogradu, 5. jula 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaPOMOĆNIKGENERALNOG SEKRETARANada Miljuš POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić , s.r.

Na osnovu člana 24. stav 2. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, broj 45/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE

I

U Upravni odbor Turističke organizacije Srbije, imenuju se:

1. za predsednika:

– Ankica Kondić, dipl. geograf – turizmolog, mlađi savetnik u Narodnoj kancelariji predsednika Republike;

2. za članove:

1) Jasmina Krsmanović, dipl. filolog, „Milkom”, Aranđelovac;

2) Milan Spasojević, dipl. geograf – prostorni planer, profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu;

3) Mihailo Trnavčević, dipl. ekonomista, direktor „Čigota” d.o.o. Zlatibor;

4) Aleksandar Joksić, dipl. filolog, direktor prodaje i marketinga, „Auto Čačak” – Škoda auto;

5) Arsen Kurjački, dipl. inž. poljoprivrede iz Novog Sada;

6) Zlatko Šulović, zamenik predsednika Skupštine opštine Veliko Gradište;

7) Boris Karaičić, dipl. inokorespodent – prevodilac iz Užica;

8) Miloš Stanković, preduzetnik iz Gornje Trepče;

9) Zoran Subotički, dipl. filozof iz Bečeja;

10) dr Bojan Zečević, dipl. ekonomista, docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-4060/2007-1

U Beogradu, 5. jula 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaPOMOĆNIKGENERALNOG SEKRETARANada Miljuš POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 10. stav 1. Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS”, broj 84/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA AGENCIJE ZA LICENCIRANjE STEČAJNIH UPRAVNIKA

I

Razrešava se Jovan Jovanović dužnosti direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3873/2007-1

U Beogradu, 5. jula 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaPOMOĆNIKGENERALNOG SEKRETARANada Miljuš POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić , s.r.

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA LICENCIRANjE STEČAJNIH UPRAVNIKA

I

Imenuje se Vesna Gaćeša za vršioca dužnosti direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, najduže na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3874/2007

U Beogradu, 5. jula 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaPOMOĆNIKGENERALNOG SEKRETARANada Miljuš POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić , s.r.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Nacionalnj korporaciji za osiguranje stambenih kredita („Službeni glasnik RS”, broj 55/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA NADZORNOG ODBORA NACIONALNE

KORPORACIJE ZA OSIGURANjE STAMBENIH KREDITA

I

Razrešava se Dušan Vučković dužnosti člana Nadzornog odbora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3956/2007

U Beogradu, 5. jula 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaPOMOĆNIKGENERALNOG SEKRETARANada Miljuš POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić , s.r.

Na osnovu tač. 3. i 4. Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu harmonizacije zakona i prelaznih i završnih odredaba („Službeni glasnik RS”, br. 50/05, 72/05 i 79/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PREGOVARAČKE POZICIJE ZA PREGOVORE O SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU U DELU HARMONIZACIJE ZAKONA I PRELAZNIH I ZAVRŠNIH ODREDABA

I

U Radnu grupu za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu harmonizacije zakona i prelaznih i završnih odredaba imenuju se članovi:

1) Dražen Maravić, šef Biroa za međunarodnu saradnju i evropske integracije, Ministarstvo unutrašnjih poslova;

2) Rade Krunić, zamenik načelnika Uprave granične policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova;

3) Mladen Spasić, načelnik Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Ministarstvo unutrašnjih poslova;

4) Tatjana Đurašinović, načelnik Odeljenja za međunarodnu i unutrašnju saradnju, Uprava za sprečavanje pranja novca, Ministarstvo finansija;

5) Nebojša Vušurović, opunomoćeni ministar, šef Odseka za Šengen i konzularni razvoj, Direkcija za razvoj, dijasporu i socijalne sporazume, Ministarstvo spoljnih poslova;

6) Milan Milošević, prvi sekretar, Odsek za Šengen i konzularni razvoj, Direkcija za razvoj, dijasporu i socijalne sporazume, Ministarstvo spoljnih poslova;

7) Dragana Kosić, rukovodilac Grupe za opojne droge i prekursore, Ministarstvo zdravlja.

II

Predsednik, zamenik predsednika i ostali članovi Radne grupe imenovani su Rešenjem Vlade 24 broj: 119-3725/2007-07 od 28. juna 2007. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4051/2007

U Beogradu, 5. jula 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaPOMOĆNIKGENERALNOG SEKRETARANada Miljuš POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić , s.r.

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA

KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA „BEŽANIJSKA KOSA”

– BEOGRAD

I

Konstatuje se da je doc. dr sci. med. Nikoli Miliniću prestala dužnost direktora Kliničko-bolničkog centra „Bežanijska kosa” – Beograd, na dan 13. juna 2007. godine kada je Skupština grada Beograda, vršeći svoja osnivačka prava, imenovala direktora Kliničko-bolničkog centra „Bežanijska kosa” – Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3602/2007-1

U Beogradu, 5. jula 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaPOMOĆNIKGENERALNOG SEKRETARANada Miljuš POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić , s.r.

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA

KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA „BEŽANIJSKA KOSA” – BEOGRAD

I

Konstatuje se da je mr sci. med. Blagoju Đukanoviću prestala dužnost zamenika direktora Kliničko-bolničkog centra „Bežanijska kosa” – Beograd, na dan 13. juna 2007. godine kada je Skupština grada Beograda, vršeći svoja osnivačka prava, imenovala zamenika direktora Kliničko-bolničkog centra „Bežanijska kosa” – Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3602/2007-2

U Beogradu, 5. jula 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaPOMOĆNIKGENERALNOG SEKRETARANada Miljuš POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić , s.r.

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA

KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA „ZVEZDARA” – BEOGRAD

I

Konstatuje se da je prof. dr Zoranu Ivankoviću prestala dužnost direktora Kliničko-bolničkog centra „Zvezdara” – Beograd, na dan 13. juna 2007. godine kada je Skupština grada Beograda, vršeći svoja osnivačka prava, imenovala direktora Kliničko-bolničkog centra „Zvezdara” – Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3600/2007-1

U Beogradu, 5. jula 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaPOMOĆNIKGENERALNOG SEKRETARANada Miljuš POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić , s.r.

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA

KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA „ZEMUN” – BEOGRAD

I

Konstatuje se da je prof. dr Ivi Berisavcu prestala dužnost direktora Kliničko-bolničkog centra „Zemun” – Beograd, na dan 13. juna 2007. godine kada je Skupština grada Beograda, vršeći svoja osnivačka prava, imenovala direktora Kliničko-bolničkog centra „Zemun” – Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3599/2007-1

U Beogradu, 5. jula 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaPOMOĆNIKGENERALNOG SEKRETARANada Miljuš POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić , s.r.

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA „DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ – DEDINjE”, BEOGRAD

I

Konstatuje se da je ass. dr med. Đorđu D. Bajecu prestala dužnost vršioca dužnosti direktora Kliničko-bolničkog centra „dr Dragiša Mišović – Dedinje”, Beograd, na dan 13. juna 2007. godine kada je Skupština grada Beograda, vršeći svoja osnivačka prava, imenovala direktora Kliničko-bolničkog centra „dr Dragiša Mišović – Dedinje”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4045/2007

U Beogradu, 5. jula 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaPOMOĆNIKGENERALNOG SEKRETARANada Miljuš POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić , s.r.

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA

KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA „DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ – DEDINjE”, BEOGRAD

I

Konstatuje se da je prim. dr Draganu Antiću prestala dužnost zamenika direktora Kliničko-bolničkog centra „dr Dragiša Mišović – Dedinje”, Beograd, na dan 13. juna 2007. godine kada je Skupština grada Beograda, vršeći svoja osnivačka prava, imenovala zamenika direktora Kliničko-bolničkog centra „dr Dragiša Mišović – Dedinje”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4045/2007-1

U Beogradu, 5. jula 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaPOMOĆNIKGENERALNOG SEKRETARANada Miljuš POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić , s.r.

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA

„BEŽANIJSKA KOSA” – BEOGRAD

I

Konstatuje se da je Ljubomiru Anđelkoviću prestala dužnost predsednika, a dr Nikoli Munjasu, prof. dr Vladimiru Petroniću, Lejli Ruždić-Trifunović, dr Dušanu Vukoviću, mr sci. med. dr Mirni Žaji i prim. dr sci. med. Savi Zoriću, prestala dužnost člana Upravnog odbora Kliničko-bolničkog centra „Bežanijska kosa” – Beograd, na dan 15. maja 2007. godine kada je Skupština grada Beograda, vršeći svoja osnivačka prava, imenovala Upravni odbor Kliničko- bolničkog centra „Bežanijska kosa”- Beograd.

II

Konstatuje se da je prof. dr Blagoju Paunoviću prestala dužnost predsednika, a Miši Jovanoviću, Marici Ćukić i mr sci. med. dr Blagoju Đukaliću, prestala dužnost člana Nadzornog odbora Kliničko-bolničkog centra „Bežanijska kosa” – Beograd, na dan 15. maja 2007. godine kada je Skupština grada Beograda, vršeći svoja osnivačka prava, imenovala Nadzorni odbor Kliničko-bolničkog centra „Bežanijska kosa”- Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3602/2007-3

U Beogradu, 5. jula 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaPOMOĆNIKGENERALNOG SEKRETARANada Miljuš POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić , s.r.

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA

„ZVEZDARA” – BEOGRAD

I

Konstatuje se da je Vojislavu Jankoviću prestala dužnost predsednika, a doc. dr spec. med. Miroslavu Vukosavljeviću, dr Milanu Dimitrijeviću, dr Zvonimiru Popoviću, prof. dr Branki Dapčević-Stanojević, prof. dr Mladenu Davidoviću i doc. dr Radetu Kosanoviću, prestala dužnost člana Upravnog odbora Kliničko-bolničkog centra „Zvezdara” – Beograd, na dan 15. maja 2007. godine kada je Skupština grada Beograda, vršeći svoja osnivačka prava, imenovala Upravni odbor Kliničko-bolničkog centra „Zvezdara”- Beograd.

II

Konstatuje se da je Kosti Nađu prestala dužnost predsednika, adr Đorđu Iliću, prim. dr Vladimiru Keniću i dr Dubravki Tasovac-Ponomarev, prestala dužnost člana Nadzornog odbora Kliničko-bolničkog centra „Zvezdara”- Beograd, na dan 15. maja 2007. godine kada je Skupština grada Beograda, vršeći svoja osnivačka prava, imenovala Nadzorni odbor Kliničko-bolničkog centra „Zvezdara” – Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3600/2007-2

U Beogradu, 5. jula 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaPOMOĆNIKGENERALNOG SEKRETARANada Miljuš POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić , s.r.

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA

„ZEMUN” – BEOGRAD

I

Konstatuje se da je Nebojši Simonoviću prestala dužnost predsednika, a Dušanu Ćapiću, Mili Pajić, Mariji Drašković, dr Neveni Ristić, dr Gordanu Atanasijeviću i Mileni Pavičić, prestala dužnost člana Upravnog odbora Kliničko-bolničkog centra „Zemun” – Beograd, na dan 15. maja 2007. godine kada je Skupština grada Beograda, vršeći svoja osnivačka prava, imenovala Upravni odbor Kliničko-bolničkog centra „Zemun”- Beograd.

II

Konstatuje se da je Goranu Radovanoviću prestala dužnost predsednika, a Nataši Šakić, dr Snežani Savić, Ljubinku Mitroviću i Vojislavu Simiću, prestala dužnost člana Nadzornog odbora Kliničko-bolničkog centra „Zemun” – Beograd, na dan 15. maja 2007. godine kada je Skupština grada Beograda, vršeći svoja osnivačka prava, imenovala Nadzorni odbor Kliničko-bolničkog centra „Zemun”- Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3599/2007-2

U Beogradu, 5. jula 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaPOMOĆNIKGENERALNOG SEKRETARANada Miljuš POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić , s.r.

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA

„DR DRAGIšA MIšOVIć – DEDINJE”, BEOGRAD

I

Konstatuje se da je Siniši Nikoliću prestala dužnost predsednika, a Anđelku Brzulji, dr sci. med. Mileni Andrić, Milanu Saviću, prof. dr Draganu Radovanoviću, dr spec. Miroslavu Ristiću i dr spec. Ivanu Radojkoviću, prestala dužnost člana Upravnog odbora Kliničko-bolničkog centra „dr Dragiša Mišović – Dedinje”, Beograd, na dan 15. maja 2007. godine kada je Skupština grada Beograda, vršeći svoja osnivačka prava, imenovala Upravni odbor Kliničko-bolničkog centra „dr Dragiša Mišović – Dedinje”, Beograd.

II

Konstatuje se da je Jasmini Savić-Joksimović prestala dužnost predsednika, a Katarini Lazarević, dr Mileni Jauković, dr Zoranu Antiću i dr Ivanki Marković, prestala dužnost člana Nadzornog odbora Kliničko-bolničkog centra „dr Dragiša Mišović – Dedinje”, Beograd, na dan 15. maja 2007. godine kada je Skupština grada Beograda, vršeći svoja osnivačka prava, imenovala Nadzorni odbor Kliničko-bolničkog centra „dr Dragiša Mišović – Dedinje”, Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4045/2007-2

U Beogradu, 5. jula 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaPOMOĆNIKGENERALNOG SEKRETARANada Miljuš POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić , s.r. Na osnovu člana 24. stav 2. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, broj 45/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE

I

U Upravni odbor Turističke organizacije Srbije, imenuju se:

1. za predsednika:

– Ankica Kondić, dipl. geograf – turizmolog, mlađi savetnik u Narodnoj kancelariji predsednika Republike;

2. za članove:

1) Jasmina Krsmanović, dipl. filolog, „Milkom”, Aranđelovac;

2) Milan Spasojević, dipl. geograf – prostorni planer, profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu;

3) Mihailo Trnavčević, dipl. ekonomista, direktor „Čigota” d.o.o. Zlatibor;

4) Aleksandar Joksić, dipl. filolog, direktor prodaje i marketinga, „Auto Čačak” – Škoda auto;

5) Arsen Kurjački, dipl. inž. poljoprivrede iz Novog Sada;

6) Zlatko Šulović, zamenik predsednika Skupštine opštine Veliko Gradište;

7) Boris Karaičić, dipl. inokorespodent – prevodilac iz Užica;

8) Miloš Stanković, preduzetnik iz Gornje Trepče;

9) Zoran Subotički, dipl. filozof iz Bečeja;

10) dr Bojan Zečević, dipl. ekonomista, docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-4060/2007-1

U Beogradu, 5. jula 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaPOMOĆNIKGENERALNOG SEKRETARANada Miljuš POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić, s.r.

Ostavite komentar