Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS,” br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DIREKTORA

CENTRA ZA RAZMINIRANjE

I

Postavlja se Milan Šapić na položaj zamenika direktora Centra za razminiranje, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4169/2008

U Beogradu, 16. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 71/08), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA ODRŽIVI RAZVOJ NEDOVOLjNO RAZVIJENIH PODRUČJA

I

Razrešava se Esad Salihović dužnosti zamenika direktora Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4223/2008

U Beogradu, 16. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 71/08), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA ODRŽIVI RAZVOJ NEDOVOLjNO RAZVIJENIH PODRUČJA

I

Postavlja se Šemsudin Kučević za zamenika direktora Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4223/2008-1

U Beogradu, 16. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 3. i člana 133. stav 3. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05 i 61/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA FONDA SOLIDARNOSTI

I

1. Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Fonda solidarnosti:

1) Žarko Milisavljević, član – predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije;

2) Dragan Matić, član – predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije;

3) Vladimir Čorokalo, zamenik člana – predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije;

4) Ištvan Huđi, zamenik člana – predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije.

2. U Upravni odbor Fonda solidarnosti imenuju se:

1) za člana:

– predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije:

Slavenko Grgurević, potpredsednik Skupštine Unije poslodavaca Srbije;

– predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije:

Milorad Panović, predsednik Granskog sindikata hemije, nemetala, energetike i rudarstva „Nezavisnost”;

2) za zamenika člana:

– predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije:

Nebojša Atanacković, predsednik Skupštine Unije poslodavaca Srbije;

– predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije:

Zorica Kitanović, član Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

II

1. Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Fonda solidarnosti:

1) Zoran Vujović, član – predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije;

2) Marijan Zović, član – predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije;

3) Goran Despotović, zamenik člana – predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije.

2. U Nadzorni odbor Fonda solidarnosti imenuju se:

1) za člana:

– predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije:

Radomir Stević, predsednik Sindikata radnika šumarstva i prerade drveta Srbije;

– predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije:

Mirjana Veber, predsednik Nadzornog odbora Unije poslodavaca Srbije;

2) za zamenika člana:

predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije:

Vera Jevtić, član Unije poslodavaca Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4102/2008

U Beogradu, 16. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i opštih akata i o izdavanju „Službenog glasnika Republike Srbije” („Službeni glasnik RS”, br. 72/91 i 11/93-SUS) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „SLUŽBENI GLASNIK”

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”:

1. Vladimir Banjanin;

2. Jasmina Draškić.

II

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Službeni glasnik” imenuju se za članove:

1. Jasmina Draškić, Javno preduzeće „Službeni glasnik”;

2. Miloš Majstorović, Javno preduzeće „Službeni glasnik”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4280/2008

U Beogradu, 16. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 1. Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i opštih akata i o izdavanju „Službenog glasnika Republike Srbije” („Službeni glasnik RS”, br. 72/91 i 11/93-SUS) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „SLUŽBENI GLASNIK”

I

Razrešava se Željko Ristović dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”.

II

Imenuje se Biljana Obradović za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4281/2008

U Beogradu, 16. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA CENTRA ZA RAZMINIRANjE

I

Razrešava se Petar Mihajlović dužnosti direktora Centra za razminiranje, zbog postavljenja na položaj direktora Centra za razminiranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4339/2008

U Beogradu, 16. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ DIREKTORA

CENTRA ZA RAZMINIRANjE

I

Postavlja se Petar Mihajlović na položaj direktora Centra za razminiranje, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4339/2008-1

U Beogradu, 16. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Zoran Radoman dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave – Regionalni centar Novi Sad u Ministarstvu finansija, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Poreske uprave – direktora Regionalnog centra Novi Sad u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4303/2008

U Beogradu, 16. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS,” br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Zoran Radoman na položaj pomoćnika direktora Poreske uprave − direktora Regionalnog centra Novi Sad u Ministarstvu finansija, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4303/2008-1

U Beogradu, 16. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

I

Postavlja se dr Zoran Cekić za državnog sekretara u Ministarstvu za Nacionalni investicioni plan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4324/2008

U Beogradu, 16. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

I

Postavlja se mr Edib Dedeić za državnog sekretara u Ministarstvu za Nacionalni investicioni plan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4325/2008

U Beogradu, 16. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 225. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju (,,Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 109/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

I

Razrešava se Gordana Aleksić dužnosti člana Nadzornog odbora Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

II

Imenuje se Violeta Gojković, sekretar Granskog sindikata javnih, saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost”, za člana Nadzornog odbora Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4335/2008

U Beogradu, 16. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za bezbednost i zdravlje na radu („Službeni glasnik RS”, br. 40/05 i 71/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

SAVETA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za bezbednost i zdravlje na radu:

1. dr Živka Đurić, predsednik;

2. Vera Božić Trefalt, član;

3. Zoran Vujović, član;

4. Nebojša Savić, član;

5. Zoran Punoševac, član;

6. Marijan Zović, član;

7. dr Dragan Spasić, član;

8. dr Slobodan Tošić, član;

9. dr sci. med. Jelka Rodić Strugar, član;

10. dr sci. med. Petar Bulat, član;

11. mr Zoran Nikolić, član;

12. Dragoslav Tomović, član;

13. Trajan Pančevski, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4334/2008

U Beogradu, 16. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za bezbednost i zdravlje na radu („Službeni glasnik RS”, br. 40/05 i 71/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

SAVETA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU

I

U Savet za bezbednost i zdravlje na radu imenuju se:

1. za predsednika:

– Zoran Martinović, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike;

2. za članove:

1) Dragi Vidojević, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike;

2) Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova;

3) Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu rada i socijalne politike;

4) Radovan Ristanović, direktor Inspektorata za rad u Ministarstvu rada i socijalne politike;

5) Zoran Vujović, predsednik Samostalnog sindikata metalaca Srbije;

6) Ranko Drljević, predsednik Granskog sindikata industrije građevine, građevinskog materijala, drvne industrije i putne privrede „Nezavisnost”;

7) Zoran Punoševac, Unija poslodavaca Srbije;

8) dr Borivoje Šunderić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

9) mr Zoran Nikolić, generalni direktor Instituta Vatrogas d.o.o., Novi Sad;

10) dr Dragan Spasić, dekan Fakulteta zaštite na radu Univerziteta u Nišu;

11) prof. dr Petar Bulat, Institut za medicinu rada Srbije „dr Dragomir Karajović”, Beograd;

12) dr Dragoslav Tomović, predsednik Udruženja za bezbednost i zdravlje na radu Srbije;

13) dr Dragan Stojanović, predsednik Udruženja za unapređenje zaštite na radu u saobraćaju Srbije, Beograd;

14) Dejan Rajković, pomoćnik ministra rudarstva i energetike;

15) Predrag Marić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova;

16) prof. dr Dobrila Škatarić, profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4334/2008-1

U Beogradu, 16. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA PESTICIDE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, ZEMUN

I

Razrešava se dr Mirjana Marković dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za pesticide i zaštitu životne sredine, Zemun, zbog prestanka radnog odnosa.

II

Imenuje se dr Dragica Brkić, naučni saradnik u Institutu za pesticide i zaštitu životne sredine, Zemun, za člana Upravnog odbora Instituta za pesticide i zaštitu životne sredine, Zemun.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4342/2008

U Beogradu, 16. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

ZAVODA ZA PROUČAVANjE KULTURNOG RAZVITKA

I

Razrešava se dr Vukašin Pavlović dužnosti direktora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4343/2008

U Beogradu, 16. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

ZAVODA ZA PROUČAVANjE KULTURNOG RAZVITKA

I

Imenuje se Aleksandar Lazarević za direktora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4344/2008

U Beogradu, 16. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA INFRASTRUKTURU

I

Razrešava se Zoran Adžić dužnosti pomoćnika ministra za infrastrukturu – Sektor za infrastrukturu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4355/2008

U Beogradu, 16. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS”, broj 85/05), člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA UPRAVE

ZA IZVRŠENjE ZAVODSKIH SANKCIJA U MINISTARSTVU PRAVDE

I

Postavlja se Milan Obradović za direktora Uprave za izvršenje zavodskih sankcija u Ministarstvu pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4378/2008

U Beogradu, 16. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar